VOP aplikácie Pocket Fleet

 1. Predmet
  1. Tieto VOP pre poskytovanie služieb upravujú právny vzťah medzi používateľom aplikácie Pocket Fleet a TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19 – 21, D-80807 Mníchov („TBDS“).
  2. Pocket Fleet je bezplatná aplikácia, ktorá poskytuje používateľovi aplikácie Pocket Fleet vybrané informácie a funkcie rôznych služieb optimalizované na použitie na malom mobilnom koncovom zariadení (smartfón). Rozsah údajov a funkcií závisí od služieb, ktoré si možno rezervovať za poplatok. Funkcie pochádzajú z nasledujúcich služieb: Geo a Timed. Používateľ tejto mobilnej aplikácie je identický s používateľom webovej aplikácie.
  3. Telekomunikačné náklady vynaložené na používanie aplikácie Pocket Fleet znáša príslušná zmluvná strana telekomunikačnej zmluvy mobilného koncového zariadenia.
 2. Registrácia
  Využívanie aplikácie Pocket Fleet predpokladá, že používateľ alebo objednávateľ:
  • bol zaregistrovaný na platforme RIO ako zákazník a
  • zaregistroval vozidlá a vodičov na platforme Rio.
 3. Rozsah výkonu
  Pocket Fleet umožňuje prístup k zvoleným informáciám a funkciám služieb Geo a Timed optimalizovaný na mobilné využívanie, pokiaľ sú splnené predpoklady používania uvedené v bode 2. Rozsah vyššie uvedených služieb v rámci mobilnej aplikácie podlieha obmedzeniam; pozri v tejto súvislosti popis služby aplikácie Pocket Fleet.
 4. Použitie a technické požiadavky
  1. Používanie aplikácie Pocket Fleet je povolené iba v rámci určeného rozsahu funkcií na účely plnenia služieb. Používateľ upustí najmä od nasledujúceho
   1. Vykonávanie manipulácií akéhokoľvek druhu na Pocket Fleet, ktoré obmedzujú túto funkciu.
   2. Používateľ nebude používať aplikáciu Pocket Fleet na šírenie informácií, ktoré porušujú platné zákony a dobré mravy, používateľ najmä nebude šíriť žiadny diskriminačný obsah, rasistický obsah, obsah podnecujúci k násiliu, pornografický obsah alebo obsah, ktorý porušuje osobné práva tretích strán, alebo informácie, ktoré by mohli nabádať k trestným činom.
  2. Spoločnosť TBDS si vyhradzuje právo v prípade porušení vylúčiť používateľa z akéhokoľvek ďalšieho používania aplikácie Pocket Fleet a odstrániť obsah šírený používateľom. Používateľ odškodní spoločnosť TBDS voči akýmkoľvek nárokom tretích strán, ktoré boli spôsobené porušením týchto VOP pre poskytovanie služieb, za ktoré zodpovedá používateľ.
  3. Na využívanie Pocket Fleet je potrebný smartfón so systémom iOS alebo Android s najnovšou verziou operačného systému.
 5. Práva na obsahy
  Používateľovi patria všetky obsahy, ktoré nastavil v Pocket Fleet. Zaručuje, že obsah, ktorý vytvoril, neporušuje práva tretích strán.
 6. Softvér
  1. Používateľ súhlasí s tým, že pomocou aplikácie Pocket Fleet môže softvér, ktorý je súčasťou tejto aplikácie, čas od času stiahnuť a nainštalovať zmeny, aktualizácie a ďalšie funkcie spoločnosti TBDS s cieľom zdokonaliť alebo ďalej vyvíjať softvér.
  2. Používateľ nezmení zdrojový kód TBDS, nevytvorí od neho odvodené diela, nedekompiluje ho ani sa ho nepokúsi inak extrahovať.
  3. Prehľad licencií pre softvér používaný pre túto službu nájde používateľ v aplikácii v časti Nastavenia > Licencie.
 7. Zmeny
  1. Spoločnosť TBDS bude včas informovať používateľov o zamýšľaných zmenách týchto VOP pre poskytovanie služieb tak, aby sa používateľ mohol rozhodnúť, či bude naďalej používať aplikáciu Pocket Fleet so zmenenými podmienkami, a v takom prípade deklaruje svoj súhlas so zmenou.
  2. Ak používateľ nesúhlasí so zmenami týchto VOP pre poskytovanie služieb, musí sa zdržať ďalšieho používania aplikácie Pocket Fleet.
 8. Zodpovednosť
  Spoločnosť TBDS zodpovedá v prípadoch zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti v prípade úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti v súlade s ustanoveniami právnych predpisov.

  V rozsahu povolenom zákonom TBDS preberá zodpovednosť len v prípade porušenia zmluvného záväzku, ktorého splnenie umožnilo riadne plnenie zmluvy a na ktorého splnenie sa používateľ oprávnene spoliehal (kardinálne záväzky), a to obmedzene na náhradu predvídateľnej a zmluvne typickej, ako aj bezprostrednej škody. Zodpovednosť za nepriame škody je vylúčená.
 9. Ukončenie
  Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť používanie aplikácie Pocket Fleet. Spoločnosť TBDS má právo vylúčiť používateľa aplikácie Pocket Fleet kedykoľvek s okamžitým účinkom v prípade porušenia týchto podmienok používania.
 10. Právo, príslušný súd
  Platia zákony Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením obchodného práva OSN. Ak sa používateľ považuje za spotrebiteľa, vzťahuje sa naňho jeho domáce právo, pokiaľ je pre užívateľa nevyhnutné a výhodnejšie.

  Miestom súdu bude Mníchov.
 11. Ostatné
  1. Zmeny a doplnenia týchto VOP pre poskytovanie služieb vyžadujú písomnú formu. To platí aj pre dohody týkajúce sa zrušenia tejto požiadavky na písomnú formu.
  2. Tieto VOP pre poskytovanie služieb sú k dispozícii v zneniach v príslušných jazykových verziách, pričom nemecké originálne znenie je v prípade rozporov rozhodujúce.
 12. Upozornenia
  Nezabezpečené alebo nesprávne zabezpečené koncové zariadenie môže pri náhlych manévroch počas jazdy alebo brzdenia, alebo pri nehode preletieť cez interiér vozidla a spôsobiť zranenie. Preto vždy správne uchyťte mobilné zariadenie mimo oblasti rozvinutia airbagov alebo ho umiestnite bezpečne.

  Použitie aplikačných programov počas jazdy môže odpútavať pozornosť od premávky, v dôsledku čoho sa zvyšuje riziko nehody.

  Dodržujte prosím návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

Stav: 19. 9. 2022