Общи рамкови условия за ползване на платформата

 1. Предмет
  1. Настоящите общи условия за ползване на платформата представляват необвързано със заплащане рамково споразумение между TB Digital Services GmbH („TBDS“) и нейния ползвател („ползвателят“) (TBDS и ползвателят представляват всеки поотделно „страна“ по споразумението, а двамата заедно — „страни“) за ползване на платформата RIO („платформата“) на rio.cloud.

   През платформата ползвателят може да ползва платените и безплатни услуги на TBDS („услугите на TBDS“) и/или на трети доставчици („услуги на трети лица“, включително услугите на MAN Truck & Bus SE) (общо „услугите“). Общите условия за ползване на платформата представляват рамково споразумение.

   На нея вече безплатно може да се ползва услугата „ServiceCare S“ на MAN Truck & Bus SE (вижда се в рамките на описанието на услугата на страницата за регистрация към платформата RIO, както и след вход на www.rio.cloud), ако превозните средства с RIO-Box/TBM3 („Свързано превозно средство“) или други елементи от състава на превозното средство (например контейнер, ремарке и т. н.) са регистрирани с предавателна единица RIO („Мобилно устройство“) на платформата. В допълнение към това, потребителят може да ползва безплатно за срок от три (3) месеца отделни услуги на TBDS и/или услуги на трети лица посредством съответния бутон в пазара RIO за активиране на услугите с цел тестване на продукта. Ако ползвателят възнамерява да регистрира свързано превозно средство и/или мобилно устройство през платформата за елемент от състава на превозното средство, който е собственост на трето лице, това се допуска само с изричното съгласие на третото лице; съгласието на третото лице следва да се представи на TBDS при поискване.

   Ползването на дадена услуга на TBDS и/или услуга на трето лице след изтичането на безплатния тестови период от три (3) месеца се извършва въз основа на договори, които трябва да се сключат с TBDS съотв. с третия доставчик, за които трябва да се договорят собствени общи търговски условия в допълнение към тези ОТУ за ползване на платформата („ОТУ за услуги“).
  2. Всички услуги, които се предлагат през платформата, се предоставят в рамките на държавите, съгласно Приложение 1 от тези общи условия за ползване на платформата, изключително на предприемачи по смисъла на § 14 от Гражданския кодекс, освен ако специфични услуги и съответните общи търговски условия за ползване на тези услуги изрично не предвиждат друго. Услугите се предоставят само за свързани превозни средства и/или мобилни устройства, които се намират в географско отношение в рамките на държавите по Приложение 1 от тези общи търговски условия за ползване на платформата.
  3. При сключването на настоящите общи търговски условия за ползване на платформата § 312i, ал. 1, изр. 1, т. 1 до 3 и изр. 2 от Гражданския кодекс не са в сила.
 2. Сключване на договор за ползване на услугите на TBDS и услугите на трети лица
  1. Използването на съответна услуга на TBDS се осъществява въз основа на отделен договор, който следва да се сключи онлайн с TBDS, в основата на който са поставени индивидуални общи условия за ползване на услугата. Ако даден ползвател иска да ползва TBDS услуга, той трябва да щракне в платформата на съответния бутон за заявка на съответната TBDS услуга. След това ползвателят трябва да потвърди общите условия за ползване на услугата и да щракне върху съответния бутон за приключване на заявката. С приключване на процеса на заявяване договорът с TBDS все още не е сключен; тук все още става въпрос за подаване на предложение от страна на ползвателя. Едва с потвърждението от страна на TBDS, че предложението е прието (това се съобщава на ползвателя по имейл или през платформата) договорът за съответната услуга на TBDS се счита за сключен.
  2. Използването на съответна услуга на трети доставчик се осъществява въз основа на отделен договор, който следва да се сключи със съответен трети доставчик и в който се регламентират индивидуални общи условия за ползване на тази услуга. Общите условия за ползване на услугите на трети доставчици са в сила за договора, сключен между ползвателя и съответния доставчик на услугата като трето лице (т.е. не за TBDS). При сключването на този договор TBDS не представлява третия доставчик на услугата и не я осигурява, затова няма задължения към ползвателя.

   Ако даден ползвател иска да ползва услуга на трети доставчик, той трябва да щракне в платформата на съответния бутон за заявка на съответната услуга на третия доставчик. След това ползвателят трябва да потвърди общите условия за ползване на услугата и да щракне върху съответния бутон за приключване на заявката. С приключване на процеса на заявяване договорът с третия доставчик все още не е сключен; тук все още става въпрос за подаване на предложение от страна на ползвателя. Едва с потвърждението от страна на третия доставчик, че предложението е прието (това се съобщава на ползвателя писмено, по имейл или през платформата) договорът за съответната услуга на третия доставчик се счита за сключен. В този процес на предлагане и приемане TBDS не се явява представител на третия доставчик или на ползвателя, а само посредничи при волеизявата им. Процедурата на заплащане на услугите на TBDS и на третите доставчици е регламентирана в точка ‎4.2 от тези общи търговски условия за ползване на платформата.
  3. При сключването на настоящите ОТУ за услуги § 312i, ал. 1, изр. 1, т. 1 до 3 и изр. 2 от Гражданския кодекс не са в сила, освен ако общите търговски условия за ползване на съответните услуги не предвиждат друго.
 3. Достъп до платформата и право на ползване
  1. Ползвателят трябва сам да се погрижи технически да има достъп до платформата. Достъпът се осъществява дистанционно по интернет. Допълнителна информация в тази връзка и други технически условия за достъп до услугите на TBDS и/или услугите на трети лица са посочени в техническите изисквания за достъп. Може да ги откриете на страницата за регистрация за платформата RIO, както и след като се регистрирате на www.rio.cloud.
  2. В рамките на настоящите общи условия за ползване на платформата TBDS трябва да гарантира, че за времето на експлоатация платформата ще бъде достъпна на 99 % на година при дистанционен достъп. Достъпност, по-голяма от посочената, не е дължима; индивидуалните общи условия за ползване на услугата могат да съдържат допълнителни нормативни уредби. В дължимото съгласно тази точка ‎2 време на достъпност и експлоатация не влиза периодът за профилактика от събота 22:00 часа до неделя 16:00 часа централно европейско време.
  3. TBDS предоставя на ползвателя на платформата, на съдържанието ѝ и по отношение на приложенията, които могат да се свалят от нея, неексклузивно и ограничено в рамките на срока на действие на общите условия за ползване на платформата, териториално неограничено право на ползване, което не може да се прехвърля и не подлежи на подлицензиране. Правото на ползване не дава правомощия за обработване на информацията.
  4. Софтуерът може изцяло или отчасти да съдържа компоненти с отворен код. Те подлежат на съответните лицензионни условия на използваните компоненти с отворен код. Съответните лицензионни условия са неразделна част от настоящите общи търговски условия за ползване на платформата и може да ги намерите на DOWNLOAD.

   Актуалният изходен текст на компонентите с отворен код на RIO-Box може да бъде намерен на адрес DOWNLOAD. Това не ограничава задълженията на TBDS към ползвателя.
  5. TBDS си запазва правото да отнеме правото на ползване на ползвателя, ако последният умишлено причини щети на платформата, наруши настоящите общи търговски условия за ползване на платформата или я използва извън предоставените му права за ползване (сравнете точка ‎3 по-горе).
 4. Разходи и процедура на плащане през доставчик на платежни услуги
  1. Използването на платформата в съответствие с настоящите общи условия за ползване на платформата е безплатно за ползвателя. Разходите за използваните от страна на ползвателя услуги се определят според съдържанието на отделно сключените общи условия за ползване на съответните услуги.
  2. Ако в ОТУ за услуги е предвидено на TBDS или на трети доставчик да се заплащат такси за тяхното ползване, тези такси ще се фактурират централно на потребителя от TBDS и трябва да бъдат заплатени от потребителя единствено на доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland („доставчик на платежни услуги“) в полза на TBDS и/или третия доставчик, т.е. всички плащания за ползването на услугите на TBDS или услугите на трети лица, които потребителят дължи на TBDS и на трети доставчик съгласно съответните ОТУ за услуги, трябва да се извършват до доставчика на платежни услуги (а не до третия доставчик и/или до TBDS).
  3. Цените и посочените възнаграждения са без законовия данък върху оборота или другите сравними данъци. Този тип данъци се начисляват на ползвателя от TBDS допълнително към договореното възнаграждение.

   Ако трябва да се приложи механизъм на самоначисляване или друг сравним метод за опростяване (съгласно който получателят на доставката или на плащането е задължен сам да декларира или да удържи данъка върху оборота или другите сравними данъци), ползвателят трябва сам да предприеме декларирането или удържането на данъка пред компетентната данъчна служба в рамките на регламентираното време. Ако подобен механизъм се прилага опционално, страните се договорят за използването му. Независимо от това цените и възнагражденията в двата случая се изчисляват без данъка върху оборота или сравнимите данъци и плащанията на ползвателя към TBDS в размера на договорената цена трябва да станат без никакви удръжки.
  4. Ползвателят и TBDS съответно сами носят отговорност за данъците върху доходите им.

   Цените и посочените възнаграждения са без законовия данък, удържан при източника, или другите сравними данъци. Ако възнаграждението подлежи на облагане с данък, който се удържа при източника, ползвателят не може да си удържа този данък от плащанията към TBDS съгласно националното право на държавата по установяване. Данъци от такъв тип ползвателят трябва да начислява допълнително към възнаграждението за TBDS и да плаща за своя сметка на съответните институции от името на TBDS.

   Ако има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане („СИДДО“) между държавите по установяване на TBDS и на ползвателя, ползвателят има правото да плати определения съгласно приложимата СИДДО максимален данък, който се удържа при източника, на съответните институции, доколкото са налице предпоставки за намаляване на данъка при източника (евентуално до нула). Ползвателят отговаря да бъдат изпълнени формалните предпоставки за намаляване на данъка при източника (евентуално до нула). TBDS предоставя на ползвателя при сключването на договора удостоверение за местно лице.

   Ползвателят се задължава да представи без подкана и незабавно официален документ за внесените от името на TBDS данъци за TBDS. Ако официалният документ не е налице или постъпи със закъснение, ползвателят трябва да освободи TBDS от плащането на всякакви щети вследствие на непредставения или закъснял оригинален документ.
 5. Изменения на общите търговски условия за ползване на платформата, на платформата и на общите търговски условия за ползване на услугите
  1. За изменения на общите търговски условия за ползване на платформата е необходимо съгласието и на двете страни, ако в точка ‎5 не е посочено друго.
  2. TBDS може да предприема разумни технически изменения по платформата, особено когато е необходимо, за да се подобри функционалността или го изискват законовите разпоредби.
  3. TBDS може да предприема и изменения по съдържанието на платформата, ако те не ограничават услугите, които се предлагат на ползвателя с оглед на ползването на платформата, или ако ползвателят не се противопостави на съответното изменение съгласно точка ‎4 по-долу.
  4. Разумни промени в ефективността на съдържанието на платформата се посочват на ползвателя и му се предоставя възможност да възрази на промяната в рамките на шест (6) седмици. Неповдигането на възражение (писмено или по имейл) срещу разумно изменение на услугите в срок от шест (6) седмици се счита за съгласие с изменението, ако при известяването на последното ползвателят е бил уведомен за тази правна последица. Ако ползвателят се противопостави на изменението на услугите, TBDS има правото да прекрати едностранно договора с ползвателя на извънредно основание; освен това и ползвателят има правото по всяко време да прекрати договора, сключен въз основа на общите условия за ползване на платформата, по обичайния ред. Ако ползвателят използва TBDS услуга или услуга на трета страна с фиксиран срок, той има право на извънредно прекратяване на общите условия на платформата, при условие че промяната в услугата има значително отрицателно въздействие върху предоставянето на TBDS услугата или услугата на трета страна с фиксиран срок.
  5. Изменения на съответните общи условия за ползване на услугите и на съответните услуги се правят въз основа на разпоредбите в съответните общи условия за ползване на съответната услуга.
 6. Няма ексклузивност/няма изискване за задължително приемане
  1. Услугите на TBDS и/или услугите на трета страна не са ексклузивни за нито един от участниците; спрямо нито една от страните няма изискване за ограничаване на конкуренцията. По отношение на потребителя няма изискване за минимално приемане нито на услуги от TBDS, нито на услуги от трети лица.
  2. Нито една от страните не е задължена въз основа на общите условия за ползване на настоящата платформа да сключва отделни общи условия за ползване на услугите.
 7. Сключване, срок на валидност и права за прекратяване на договора
  1. С приключване на процеса на регистрация на ползвателя договорът с TBDS все още не е сключен; тук все още става въпрос за подаване на предложение от страна на ползвателя. Едва с приемането от страна на TBDS (това се съобщава на ползвателя по имейл) договорът се счита за сключен. Освен това TBDS си запазва правото след даване на предложение от страна на потребителя и преди приемане на това предложение от страна на TBDS да провери кредитния рейтинг на потребителя, дали последният не е включен в списъците на санкционираните субекти, както и идентификационния му номер по ДДС. TBDS си запазва правото и след приемането на предложението периодично да проверява идентификационния номер на потребителя по ДДС, кредитния му рейтинг и/или дали последният не е включен в списъците на санкционираните субекти.

   Използването на платформата и на услугите е обвързано с условието, че пред изпълнението на последните не стоят препятствия, породени от национални и международни предписания, особено разпоредби за контрол върху износа, като например ембаргота или други правни ограничения. Ползвателят се задължава да предостави цялата информация и всички документи, необходими за ползването на платформата и/или на услугите. При забавяния поради експортни проверки или процедури за издаване на разрешение временно се отменя доставката на услуги. Ако необходимите разрешения не бъдат издадени, общите условия на ползване на платформата, както и общите условия за ползване на услугите, се считат за недействителни; претенции за обезщетение по такива причини и поради посоченото по-нагоре просрочване са изключени.
  2. Настоящите общи търговски условия за ползване на платформата между ползвателя и TBDS влизат в сила, когато след приключване на регистрацията на ползвателя, TBDS (както е описано в точка ‎1) декларира на ползвателя, че е приет. Общите търговски условия за ползване на платформата се договарят за неопределено време.
  3. ОТУ за ползване на платформата могат да бъдат редовно прекратени от ползвателя по всяко време, без да се спазва срок на предизвестие, освен ако ползвателят не ползва услуга на TBDS и/или услуга на трета страна с фиксиран срок; в този случай разпоредбите на услугата на TBDS и/или услугата на трета страна по отношение на срока и възможността за прекратяване на съответния договор се прилагат и за прекратяване на ОТУ за ползване на платформата. Повторно сключване на ОТУ за ползване на платформата от страна на ползвател, който е прекратил договора си съгласно изр. 1 на настоящата точка ‎3, е възможно едва след най-малко десет (10) работни дни. TBDS може редовно да прекрати общите условия на платформата, като спази срок на предизвестие от три (3) месеца към края на месеца, освен ако ползвателят не използва TBDS услуга и/или услуга на трета страна с фиксиран срок; в този случай разпоредбите на TBDS услугата и/или услугата на трета страна по отношение на срока и възможността за прекратяване на съответния договор се прилагат и за прекратяване на общите условия платформата.
  4. Ако ползвателят възнамерява да прекрати ползването на свързано превозно средство или мобилно устройство, за което са предоставяни услуги на TBDS и/или на трети лица, той трябва да отпише въпросното свързано превозно средство или мобилно устройство от платформата. Услугите на TBDS и/или на трети лица по отношение на това свързано превозно средство или мобилно устройство се прекратяват заедно с приключване на ползването на съответните свързано превозно средство или мобилно устройство. Всички времена на задържане можете да намерите в съответните общи условия за ползване на услугата. Повторна регистрация на отрегистрирано съгласно изр. 1 на настоящата точка ‎4 свързано превозно средство или мобилно устройство е възможна едва след най-малко четири (4) работни дни.

   Ползвателят е задължен да отрегистрира от платформата продадено превозно средство най-късно при предаването му на купувача.
  5. Правото на прекратяване по основателна причина остава да важи и за двете страни. Примери за основателна причина са, наред с другото, и (i) съществено нарушаване на задълженията на една от страните, която и след изтичането на поставения от другата страна срок от тридесет (30) дни не е отстранена, и затова придържането към договора на другата страна губи смисъла си или (ii) откриване на производство по несъстоятелност за една от страните или отхвърлянето ѝ поради липса на маса.
  6. Разпоредбите относно продължителността и прекратяването на ползваните услуги на TBDS или на трети доставчици могат да се видят в общите условия за ползване на съответните услуги. Ако ползвателят или TBDS прекратят договора за ползване на платформата, то в момента на прекратяването автоматично се прекратяват и всички услуги и общи условия за ползването им.
 8. Данни на ползвателя и защита на данните
  1. Данни за поръчки
   Данните за поръчки на ползвателя относно поръчките за доставка с неговите клиенти („Данни за поръчки“) TBDS ще използва само за изпълнението на целите на платформата съгласно ОТУ за ползване на платформата, за услугите на TBDS и/или на трети доставчици за времето на действие на настоящите ОТУ за ползване на платформата. Евентуално предаване на данните за поръчки на трети доставчици извън обема, необходим за доставянето на услуги от последните, TBDS не предприема и не предава данните за поръчки на ползвателя на други трети лица.
  2. Агрегирани данни
   Агрегирани данни са данни, които TBDS не може да отнесе към определен шофьор и които се отнасят като цяло за свързани превозни средства или мобилни устройства, тяхното ползване (като например степен на зареждане или износване на спирачките) и/или за техните пътувания („агрегирани данни“). Те се изпращат или от свързаното превозно средство или от мобилното устройство, или непосредствено от ползвателя директно на платформата и се запаметяват там. При запаметяването последните 6 цифри от идентификационния номер на автомобила и идентификационния номер на водача се правят неразпознаваем. TBDS може да използва тези агрегирани данни за времето на действие на общите условия на ползване на настоящата платформа и след това, както и да ги предава на трети лица (i) за целите на изпълнението на общите условия за ползване на настоящата платформа и/или на сключените на нея договори за услуги, (ii) за целите на изпълнението на услуги на трети лица между ползвателя и третите доставчици, (iii) за други собствени цели (напр. за повишаване на сигурността, за анализ на данните, за тестове или за подобряване/разширяване на офертите) на TBDS или на дружествата от групата TRATON GROUP или Volkswagen, и (iv) доколкото и ползвателят не подлежи на идентифициране, за търговско предлагане на други трети лица.
  3. Лични данни
   TBDS спазва приложимите закони за защита на данните. Това включва Общият регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и Федералният закон за защита на данните в съответните им валидни формулировки.
   1. Обработване на данни от TBDS по възлагане
    Събирането, обработката и използването от страна на TBDS на пренесените от свързаното превозно средство или мобилното устройство на платформата на TBDS от ползвателя и/или трети доставчик лични данни на ползвателя и на неговите служители (по-специално на водачите) („лични данни“) се осъществяват въз основа на отделно сключен договор за обработка на данни по възлагане съгласно член 28 от Общия регламент за защита на данните („ДОВ“), в рамките на който TBDS като изпълнител (обработващ данните по възлагане) ще обработва личните данни по възлагане и според указанията на ползвателя в качеството му на възложител (администратор). Подробностите са регламентирани в отделно сключен договор за обработка на данни по възлагане.

    Ползвателят остава отговорен за защитата на личните данни при обработването на данните в рамките на ДОВ и гарантира допустимостта на обработката на личните данни на засегнатите лица (водачи и евентуално други лица).

    Ако с оглед използването на отделните услуги на TBDS е необходима допълнителна обработка на данните от страна на TBDS по възлагане, към разпоредбите на ДОВ при сключване на съответните ОТУ за услуги се прилагат и други допълващи разпоредби.

    Обработката на лични данни от TBDS в рамките на ДОВ освен това включва анализ на поведението на водача при движение и използването на свързаното превозно средство или мобилното устройство, както и отправянето на основаващи се на този анализ предложения към ползвателя за повишаване на ефективността (напр. обучения, предложения за подобрения).
   2. Предоставяне на трети доставчик и допълнителна обработка (на данни) от третия доставчик по възлагане
    Ако с оглед на ползването на услуги на трети лица е необходимо предоставянето на лични данни от страна на TBDS към трети доставчик, с настоящото ползвателят възлага на TBDS в рамките на ДОВ да предостави личните данни на третия доставчик, съотв. да осигури достъп на третия доставчик до тях. За предаването на лични данни от ползвателя и/или TBDS на трети доставчик може да се наложи ползвателят да сключи отделно споразумение за защита на данните или договор за обработка по възлагане с третия доставчик, като част от сключването на ОТУ за услугата, съгласно член 28 от Общия регламент за защита на данните.
   3. Съгласие от водачите (приложение за шофьори)
    За събирането, обработката, използването и предоставянето на лични данни от шофьорите през техните приложения за шофьори в смартфона за целите на тази точка ‎8, TBDS ще иска директно от шофьорите през техните приложения за шофьори отделно съгласие. На ползвателя се обръща внимание и той следва да се съгласи, че даването на съгласие от страна на шофьорите е доброволно, ако обаче шофьорът откаже (или анулира съгласието си), той няма да може да ползва приложението за шофьори и услугите и/или услугите на трети лица няма да могат да се предоставят през приложението за шофьори.
   4. Употреба за собствени цели извън ДОВ
    Извън ролята си на изпълнител (обработващ данните по възлагане) по смисъла на точка ‎8.3.1, TBDS ще обработва и използва личните данни и за собствени цели като отговорен субект за времето на действие на настоящите ОТУ за ползване на платформата и след това, както следва:
    1. Агрегиране на данни (отнасящи се до свързаното превозно средство или мобилното устройство, при което последните 6 цифри от идентификационния номер на автомобила се правят неразпознаваеми и идентификационният номер на водача се отстранява), за да се направи оценка на данните, те да бъдат анализирани и евентуално да бъдат предадени на трети лица (външни за групата и дружества от концерна на TRATON GROUP и/или групата Volkswagen) — също и след прекратяването на договора за ползване на платформата съгласно общите условия; и
    2. Анализ на профили на водачи без последните 6 цифри и без идентификационния номер на водача за непрекъснато по-нататъшно развитие и подобряване на качеството на предлаганата услуга, диагностика на грешки, предотвратяване на грешки и/или тестове от TBDS и дружества от концерна на TRATON GROUP и група Volkswagen.
   5. Гарантиране допустимостта на обработката на лични данни
    Ползвателят се уведомява, че в качеството си на администратор на лични данни има всеобхватно задължение да предоставя информация на субектите на обработваните данни. В тази връзка на засегнатите лица трябва да бъде предоставена цялата информация на ясен и прост език в ясна, прозрачна, разбираема и леснодостъпна форма.

    Освен това ползвателят трябва да гарантира, че обработването на личните данни е законосъобразно, т.е. съществува законова основа за защита на данните.

    Трябва да се отбележи, че — ако ползвателят има работнически съвет и в зависимост от заявената от ползвателя услуга на TBDS или на трети доставчик — е възможно да бъдат ангажирани правата на участие на работниците и да се наложи сключването на споразумение с тях относно съответното обработване на техните лични данни.

    Освен това ползвателят трябва да гарантира, че обработката на лични данни на служителите се извършва изключително чрез установяване на услугите с цел осъществяване на трудовото правоотношение.
  4. Лиценз
   С настоящото ползвателят предоставя на TBDS за описаното в тази точка ‎8 събиране, обработване, използване и предоставяне на съответните данни следните необходими неексклузивни, важащи на територията на целия свят, сублицензируеми права на ползване и експлоатация за съответно описания в тази точка ‎8 срок. Това право обхваща правото на изменения, по-нататъшно разработване, размножаване и — в горния обхват — разпространение, както и продажба. Това предоставяне на права на ползване не представлява съгласие съгласно изискванията за защита на личните данни.
  5. Освобождаване от отговорност
   Ако ползвателят не отпише своевременно дадено продадено превозно средство в съответствие с точка ‎7.4 горе, TBDS се освобождава от отговорността за щети вследствие на евентуално недопустимо обработване на данните на купувача и неговите служители, освен ако ползвателят не носи отговорност за това.
 9. Отговорност и гаранция
  1. Отговорност
   1. TBDS носи отговорност за щети, причинени умишлено и/или поради груба небрежност на TBDS или на лицата, действащи под негово разпореждане. За щети, причинени от обикновена небрежност на TBDS или на лицата, действащи под негово разпореждане, TBDS носи отговорност само доколкото са нарушени основните договорни задължения. Основните договорни задължения са задълженията, които гарантират изпълнимостта на договора по надлежния ред и на които потребителят се е доверил и е имал право да се довери. При обикновена небрежност по отношение на нарушаването на такива основни договорни задължения отговорността на TBDS се свежда до отговорност за типичните предвидими щети.

    Ако дадена услуга на TBDS и/или услуга на трето лице се предоставя безплатно, важи: При обикновена небрежност по отношение на нарушаването на такива основни договорни задължения TBDS трябва да се погрижи, като се вземе предвид, че услугите са безплатни, само по отношение на онези услуги, които TBDS използва за собствени цели.
   2. В останалите случаи отговорността на TBDS за обикновена небрежност е изключена.
  2. Други изключвания на отговорност
   1. TBDS не носи отговорност за изправното състояние на превозните средства на ползвателя, за които се предоставят услугите. Услугата се предоставя единствено за да подпомогне ползвателя; отговорност за спазването на разпоредбите и за използването и състоянието на превозните средства носи собственикът им или водачът.
   2. Предоставянето на RIO-Box и/или на предавателно устройство RIO не влиза в общите условия за ползване на тази платформа. В тези общи търговски условия за ползване на платформата не се поема никаква гаранция и/или отговорност.
   3. Съответно в рамките на общите условия за ползване на тази платформа не се дават гаранции и/или не се носи отговорност за некачествени услуги (особено за липсващи или погрешни данни) и/или за щети, причинени от неправилно функциониране и/или повреда на превозните средства, на RIO-Box и/или на предавателни устройства RIO, и/или за неправилно въвеждане на данните от страна на ползвателя.
   4. Освен това съгласно общите условия за ползване на настоящата платформа TBDS не предоставя гаранции и/или не носи отговорност за услуги на трети доставчици. TBDS поема отговорност и дава гаранции за собствените услуги изключително съгласно съответните общи условия за ползване на услугите, които са заявени.
 10. Поверителност
  1. TBDS и ползвателят се задължават, като се изключат онези, за които се отнася, да пазят в тайна поверителната информация и да я използват само за изпълнение на общите условия за ползване на тази платформа и на преследваните с нея цели. Това задължение остава в сила и след приключване на договора за период от три (3) години. Точка ‎8 остава незасегната от това.
  2. Изискването за поверителност на точка ‎1 по-горе не се прилага, ако поверителната информация (i) доказано е била вече известна на другата страна при сключването на ОТУ за ползване на платформата или след това ѝ е станала известна от трети лица, без да бъде нарушено споразумението за поверителност, (ii) е била публично известна при сключването на ОТУ за ползване на платформата или след това е станала публично известна, доколкото това не се дължи на нарушаване на ОТУ за ползване на платформата (iii) на едната страна, с предварителното съгласие на другата страна, следва да се ползва и за други цели извън рамките на ОТУ за ползване на платформата, или (iv) трябва да бъде разкрита въз основа на законови задължения или разпореждане от съд или друг орган; ако това е допустимо и възможно, страната, която е задължена да я разкрие, следва да уведоми другата страна и да ѝ даде възможност да предприеме мерки срещу разкриването.
 11. Други разпоредби
  1. Ако предоставянето на платформата не е възможно поради форсмажорни обстоятелства, TBDS се освобождава от задължението да предоставя платформата за времето и в обсега на действието на съответните форсмажорни обстоятелства, доколкото е TBDS взел адекватни предпазни мерки за избягване на последствията от тях. Под форсмажорни обстоятелства се разбира всяко събитие извън обсега на влияние на TBDS, поради което TBDS изцяло или частично е възпрепятстван да изпълни своите задължения, включително пожари, наводнения, стачки и законни локаути, както и непричинени от него оперативни смущения или разпоредби от органите на властта. TBDS следва незабавно да уведоми потребителя за настъпването или отпадането на форсмажорните обстоятелства и да положи всички възможни усилия, за да отстрани форсмажорните обстоятелства и да сведе до минимум тяхното въздействие.
  2. Ако отделни разпоредби от настоящите ОТУ за ползване на платформата изцяло или частично станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби. В този случай страните ще заменят недействителната или неприложима разпоредба с действителна разпоредба, която е възможно най-близка до първоначалното споразумение и икономическите намерения на страните. При наличие на пропуски в настоящите общи условия за ползване на платформата те следва да се запълнят.
  3. Всички изменения и допълнения към настоящите общи условия за ползване на платформата трябва да бъдат под формата на писмен текст. Това е в сила също и за споразумение да бъде отменено изискването за писмена форма.
  4. Настоящите общи условия за ползване на платформата са преведени на няколко езика, като в случай на несъответствия за меродавен се счита оригиналният текст на немски език.
  5. Тези ОТУ за ползване на платформата са предмет на законодателството на Федерална Република Германия по отношение на тяхното прилагане и тълкуване, като се изключва прилагането на стълкновителните норми и Конвенцията на ООН за международни продажби на стоки. Изключителна юрисдикция при възникване на спорове или във връзка с настоящите ОТУ за ползване на платформата има компетентният съд в Мюнхен.

Приложение 1 Държави по точка 1.2 от тези ОТУ за ползване на платформата

Приложение 1:

Списък на държавите по точка 1.2 от Общите рамкови условия за използване на платформата

Държави членки на Европейския съюз:
Белгия, България, Дания (с изключение на отвъдморските територии), Германия, Естония, Финландия, Франция (с изключение на отвъдморските територии), Гърция, Ирландия, Италия, Хърватия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия (с изключение на отвъдморските територии), Австрия, Полша, Португалия (с изключение на отвъдморските територии), Румъния, Швеция, Словакия, Словения, Испания (с изключение на отвъдморските територии), Чехия, Унгария, Кипър

Други държави:
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (с изключение на отвъдморските територии), Швейцария, Южна Корея (Република Корея), Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (с изключение на отвъдморските територии)


Последна редакция: 19.09.2022 г.