Общи търговски условия за услугата Geo

 1. Предмет
  1. Настоящите общи търговски условия за услуги представляват индивидуално споразумение между TB Digital Services GmbH („TBDS“) и потребителя им („потребител“). Общите търговски условия за услуги регламентират предоставянето от TBDS на потребителя на описаната в точка 2 услуга чрез платформата RIO („услугата на TBDS“). Те представляват индивидуално споразумение в допълнение към вече сключените Общи рамкови условия между ползвателя и TBDS относно ползването на платформата RIO („ОТУ за ползване на платформата RIO“).
  2. Ако в тези общи търговски условия за услугите изрично не е регламентирано нещо различно, за тези общи търговски условия се прилагат и регулациите на вече сключените общи търговски условия между ползвателя и TBDS относно платформата RIO. Дефинираните понятия в общите търговски условия относно платформата RIO важат и за тези общи търговски условия за услугите. Общите търговски условия за услуги се договарят чрез платформата RIO, съгласно регламентите на точки 2.1 и 2.3 на ОТУ за ползване на платформата RIO.
  3. След като превозните средства бъдат създадени в администрацията на RIO в платформата RIO, ползвателят трябва да кликне в пазара на платформата RIO върху съответния бутон за закупуване на услугата Geo и да потвърди тези ОТУ за услуги и описанието на услугата. С приключване на процеса на заявяване договорът с TBDS, обаче все още не е сключен; тук все още става въпрос за подаване на предложение от страна на ползвателя. Договорът за услугата Geo се счита за сключен едва с потвърждението за приемане от страна на TBDS (това се съобщава на ползвателя през платформата RIO). Освен това TBDS си запазва правото след даване на предложение от страна на потребителя и преди приемане на това предложение от страна на TBDS да провери кредитния рейтинг на потребителя, дали последният не е включен в списъците на санкционираните субекти, както и идентификационния му номер по ДДС. TBDS си запазва правото и след приемането на предложението периодично да проверява идентификационния номер на потребителя по ДДС, кредитния му рейтинг и/или дали последният не е включен в списъците на санкционираните субекти.
   Използването на услугата е обвързано с условието, че пред изпълнението на последната не стоят препятствия, породени от национални и международни предписания, особено разпоредби за контрол върху износа, като например ембаргота или други правни ограничения. Ползвателят се задължава да предостави цялата информация и всички документи, необходими за ползването на услугата. При забавяния поради експортни проверки или процедури за издаване на разрешение временно се отменя доставката на услуги. Ако необходимите разрешения не бъдат издадени, общите търговски условия за услугите се считат за недействителни; искове за обезщетение по такива причини и поради посоченото по-нагоре просрочване са изключени.
  4. При сключването на настоящите общи търговски условия за услугите § 312i, ал. 1, изр. 1, т. 1 до 3 и изр. 2 от Гражданския кодекс не са в сила.

 2. Услуга на TBDS
  1. За целия срок на тези общи търговски условия за услуги, TBDS предоставя следната услуга на TBDS на потребителя, подробно описана в описанието на услугата:

   Обозначение

   Кратко описание

   Geo

   Geo е разширение на следенето на автопарка с цел да се предостави на клиента подробен преглед на актуалните позиции на неговите превозни средства. Тук се добавят и други функции като Point of Interest, геозони и планиране на маршрутите, както и време за съхранение на данните от 25 месеца.

   Подробно описание на услугата, както и техническите изисквания и дължимото възнаграждение за предоставянето на услугата, може да намерите и свалите в актуална форма в пазара на платформата RIO на адрес https://rio.cloud.

  2. Достъпността на платформата RIO за предоставяната по нея горепосочена услуга на TBDS се базира на точка 3.2 от ОТУ за ползване на платформата RIO.

  3. Важно указание: По отношение на изискванията за защита на личните данни изрично препращаме към точка 8 на общите търговски условия относно платформата. Потребителят остава отговорен за защитата на личните данни при обработването на данните от TBDS в рамките на споразумението за обработка на данните за поръчки и гарантира допустимостта на обработката на личните данни на засегнатите лица (водачи и евентуално други лица). Това включва подробно задължение за информация на потребителя спрямо засегнатите лица, както и създаване на правно основание за защита на личните данни.

 3. Заплащане

  1. Дължимото заплащане за услугата на TBDS се базира на данните от платформата RIO на адрес https://rio.cloud и към него се начислява и законният ДДС. Заплащането се базира на броя на регистрираните от потребителя превозни средства за услугата на TBDS. С регистрирането му от потребителя превозното средство се включва в услугата и се отчита ежедневно.

  2. След издаване на фактурата заплащането се извършва от потребителя чрез TBDS на посочения от TBDS доставчик на платежни услуги в точка 4.2 от ОТУ за ползване на платформата RIO. Това заплащане има силата на изпълнение на задължение спрямо TBDS.

  3. Ако и след предварително подходящо писмено напомняне потребителят закъснява с плащането на TBDS, след друго предварително уведомяване от минимум една (1) седмица TBDS има право да преустанови предоставянето на услугата на TBDS съгласно общите търговски условия за услугата до постъпване на плащането.

  4. Цените и посочените възнаграждения са без законовия данък върху оборота или другите сравними данъци. Този тип данъци се начисляват на ползвателя от TBDS допълнително към договореното възнаграждение.
   Ако трябва да се приложи механизъм на самоначисляване или друг сравним метод за опростяване (съгласно който получателят на доставката или на плащането е задължен сам да декларира или да удържи данъка върху оборота или другите сравними данъци), ползвателят трябва сам да предприеме декларирането или удържането на данъка пред компетентната данъчна служба в рамките на регламентираното време. Ако подобен механизъм се прилага опционално, страните се договорят за използването му. Независимо от това цените и възнагражденията в двата случая се изчисляват без ДДС или сравнимите данъци и плащанията на ползвателя към TBDS в размера на договорената цена трябва да се извършат без никакви удръжки.

  5. Ползвателят и TBDS съответно сами носят отговорност за данъците върху доходите им.
   Цените и посочените възнаграждения са без законовия данък, удържан при източника, или другите сравними данъци. Ако възнаграждението подлежи на облагане с данък, който се удържа при източника, ползвателят не може да си удържа този данък от плащанията към TBDS съгласно националното право на държавата по установяване. Данъци от такъв тип ползвателят трябва да начислява допълнително към възнаграждението за TBDS и да плаща за своя сметка на съответните институции от името на TBDS.
   Ако има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане („СИДДО“) между държавите по установяване на TBDS и на ползвателя, ползвателят има правото да плати определения съгласно приложимата СИДДО максимален данък, който се удържа при източника, на съответните институции, доколкото са налице предпоставки за намаляване на данъка при източника (евентуално до нула). Ползвателят отговаря да бъдат изпълнени формалните предпоставки за намаляване на данъка при източника (евентуално до нула). TBDS предоставя на ползвателя при сключването на договора удостоверение за местно лице.
   Ползвателят се задължава да представи на TBDS без подкана и незабавно официален документ за внесените от името на TBDS данъци. Ако официалният документ не е налице или постъпи със закъснение, ползвателят трябва да освободи TBDS от плащането на всякакви щети вследствие на непредставения или по-късно представения документ.

 4. Промени на тези ОТУ за услуги

  1. Промените в общите търговски условия за услугите изискват съгласието на двете страни, доколкото в тази точка 4 не е регламентирано нещо друго.

  2. TBDS може да предприема съобразени технически промени в рамките на предоставяне на услугата на TBDS, по-специално ако това е необходимо, за да подобри функционалността ѝ или да спази законовите изисквания.

  3. В рамките на предоставянето на услугата на TBDS, TBDS може да предприема и изменения по съдържанието, ако те не ограничават услугите, които се предлагат на потребителя с оглед на ползването на услугата на TBDS, или ако потребителят не възрази на съответното изменение съгласно точка 4.4.

  4. Потребителят се информира писмено за съобразените промени на услугата в рамките на предоставянето на услугата на TBDS и съобразените увеличения в цената и му се предоставя възможност да възрази на промяната в рамките на шест (6) седмици. Неподаването на възражение (писмено или чрез електронна поща) срещу съобразената промяна на услугата/увеличението на заплащането в рамките на тези шест (6) седмици се смята за съгласие с промяната на услугата/увеличението на заплащането, доколкото потребителят е информиран за правните последици в рамките на съобщението. Ако ползвателят възрази на дадена промяна на услугата/увеличение на заплащането, TBDS има право на незабавно прекратяване на сключените общи търговски условия за услугите спрямо ползвателя; освен това ползвателят по всяко време може редовно да прекрати сключените общи търговски условия за услугите в случай на неопределен срок на услугата, предоставяна от TBDS, съотв. да деактивира своята регистрация на платформата RIO.

 5. Гаранция и отговорност

  1. Гаранция

   1. Потребителят незабавно трябва да информира TBDS за проблеми с услугата на TBDS. TBDS отстранява проблема в услугата на TBDS в рамките на съобразен срок. Ако отстраняването на даден проблем в рамките на съобразен срок се провали два (2) пъти, потребителят има право на извънредно прекратяване на сключените общи търговски условия за услугите.

    Други претенции на потребителя се базират на точка 5.2.

   2. Изключват се претенции при проблеми, ако причината се дължи на ползвателя или лица, действащи под негово разпореждане.

  2. Отговорност

   TBDS носи отговорност за щети, причинени умишлено и/или поради груба небрежност на TBDS или на лицата, действащи под негово разпореждане. За щети, причинени от обикновена небрежност на TBDS или на лицата, действащи под негово разпореждане, TBDS носи отговорност само доколкото са нарушени основните договорни задължения. Основните договорни задължения са задълженията, които гарантират изпълнимостта на договора по надлежния ред и на които потребителят се е доверил и е имал право да се довери.

   При обикновена небрежност относно нарушаването на основни задължения отговорността на TBDS за типични предвидими щети е максимум до 100 % от годишното заплащане.

   Ако услуга на TBDS се предоставя безплатно, важи следното: При обикновена небрежност по отношение на нарушаването на такива основни договорни задължения извън тях TBDS трябва да се погрижи, като се вземе предвид, че услугите на TBDS са безплатни само за онези, които TBDS прилага за собствени цели.

  3. Други изключвания на отговорност

   1. TBDS не носи отговорност за изправното състояние на превозните средства на потребителя, за които се предоставя услугата на TBDS. Услугата на TBDS служи само за подпомагане на потребителя; отговорността за спазването на предписанията и за ползването, както и състоянието на превозните средства остава за собственика, съотв. водачите на превозните средства.

   2. Предоставянето на RIO-Box и/или предаватели RIO, и/или телематичен хардуер TBM2, не е част от тези общи търговски условия за услуги. В тези общи търговски условия за услуги не се поема никаква гаранция и/или отговорност.

   3. Съответно в тези общи търговски условия за услуги не се поема никаква гаранция и/или отговорност за незадоволителни услуги на TBDS (по-специално за липсващи или грешни данни) и/или щети, които се базират на неправилно функциониране и/или повреди на превозните средства, RIO-Box, предавателите RIO, телематичния хардуер TBM2 и/или на погрешно въвеждане на данни от ползвателя.

 6. Срок на договора и прекратяване

  1. Срок
   Тези ОТУ за услуги могат да бъдат сключени за неопределен срок или за фиксиран срок (12 или 36 месеца). Изборът на срок се извършва от потребителя при процеса на резервиране на услугата на TBDS в пазара RIO.
  2. Прекратяване

   1. Ползвателят може да прекрати редовно тези общи търговски условия за услуги по всяко време без предизвестие до TBDS; прекратяването може да се извърши и чрез деактивиране в платформата RIO от ползвателя. След такова деактивиране повторното активиране при употреба на RIO-Box отнема минимум четири (4) работни дни.
    Важно указание: След успешно деактивиране на услугата Geo за превозно средство с телематичен хардуер TBM2 вече не е възможно повторно активиране на същото превозно средство.

   2. TBDS може редовно да прекрати общите търговски условия за услуги, ако е договорен неопределен срок на договора, като спази срок на предизвестие от три (3) месеца към края на месеца.

   3. Ако настоящите ОТУ за услуги са договорени за фиксиран срок, редовното им прекратяване от страна на потребителя по време на срока на ползване е изключено. Дори потребителят да извърши деактивиране в платформата RIO, това не го освобождава от неговото задължение за извършване на плащания на TBDS.

   4. Правото на прекратяване по основателна причина остава да важи и за двете страни.
    Основателни причини за извънредно прекратяване от страна на ползвателя са по-специално продажба на превозното средство, на което е активирана дигитална услуга с активен фиксиран срок, или друга смяна на собственик или притежател, или извеждане от експлоатация на превозното средство, което надвишава период от шест (6) месеца. Задължението за плащане на потребителя продължава, докато не бъде представено доказателство за причината за прекратяването. Обработката на прекратяването може да отнеме до три (3) работни дни.

   5. Прекратяването на тези общи търговски условия за услуги поради каквато и да е причина не засяга общите търговски условия за ползване на платформата RIO и евентуално сключените други общи търговски условия за други услуги на TBDS. Прекратяването на ОТУ за ползване на платформата RIO, независимо поради каква причина, прекратява и настоящите ОТУ за услуги към същата дата, ако те са били договорени за неопределен срок; в случай, че е бил договорен фиксиран срок, се прилагат разпоредбите на точка 6.2.3.

   6. Предоставянето на услугата на TBDS в рамките на настоящите ОТУ за услуги зависи от сключването и продължаването на ОТУ за ползване на платформата RIO, както и на Общите търговски условия (ОТУ) за услугата MAN Bridge, последните само ако в превозното средство на потребителя е монтиран телематичен хардуер TBM2. Прекратяването на ОТУ за услугата MAN Bridge, независимо поради каква причина, прекратява и настоящите ОТУ за услуги към същата дата, ако в превозното средство на потребителя е монтиран телематичен хардуер TBM2.

  3. Заличаване на данни
   TBDS се задължава да изтрие хронологията с данните на потребителя след изтичането на двадесет и пет (25) месеца от прекратяването на настоящите ОТУ за услуги в допълнение към точка 2.1 на тези ОТУ за услуги.

 7. Поверителност 

  1. TBDS и ползвателят се задължават, като се изключат онези, за които се отнася, да пазят в тайна поверителната информация и да я използват само за изпълнение на настоящите общи търговски условия за услуги и на преследваните с тях цели. Това задължение остава в сила и след приключване на тези ОТУ за услуги за период от три (3) години.

  2. Изискването за поверителност на точка 7.1 не се прилага, ако поверителната информация (i) доказано е била вече известна на другата страна при сключването на общите търговски условия за услуги или след това ѝ е станала известна от трети лица, без да бъде нарушено споразумението за поверителност, (ii) е била публично известна при сключването на общите търговски условия за услуги или след това е станала публично известна, доколкото това не се дължи на нарушаване на общите търговски условия за услуги (iii) на едната страна, с предварителното съгласие на другата страна, следва да се ползва и за други цели извън рамките на общите търговски условия за услуги, или (iv) трябва да бъде разкрита въз основа на законови задължения или разпореждане от съд или друг орган; ако това е допустимо и възможно, страната, която е задължена да я разкрие, следва да уведоми другата страна и да ѝ даде възможност да предприеме мерки срещу разкриването.

 8. Други разпоредби

  1. Ако предоставянето на услугата на TBDS не е възможно поради форсмажорни обстоятелства, TBDS се освобождава от задължението да предоставя тази услуга за времето и в обсега на действието на съответните форсмажорни обстоятелства, доколкото е взел адекватни предпазни мерки за избягване на последствията от тях. Под форсмажорни обстоятелства се разбира всяко събитие извън обсега на влияние на TBDS, поради което TBDS изцяло или частично е възпрепятстван да изпълни своите задължения, включително пожари, наводнения, стачки и законни локаути, както и непричинени от него оперативни смущения или разпоредби от органите на властта. Това включва и срив на платформата RIO поради форсмажорни обстоятелства.

   TBDS следва незабавно да уведоми потребителя за настъпването или отпадането на форсмажорните обстоятелства и да положи всички възможни усилия, за да отстрани форсмажорните обстоятелства и да сведе до минимум тяхното въздействие.

  2. Ако отделни разпоредби от настоящите общи търговски условия за услугите изцяло или частично са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните разпоредби страните следва да договорят ефективни разпоредби, които са най-близки до смисъла и целите на недействителните разпоредби. При наличие на пропуски в настоящите общи търговски условия за услугите те следва да се запълнят.

  3. TBDS има право изцяло или отчасти да преотстъпва права и/или задължения от тези общи търговски условия за услугите, на предприятия, свързани с TBDS по смисъла на §§ 15 и следващи от Закона за акциите. В случай на пълно преотстъпване на всички права и задължения потребителят има право на прекратяване на тези общи търговски условия за услугите.

  4. Потребителят няма право без предварително писмено съгласие от TBDS да преотстъпва изцяло или отчасти на трети лица права и/или задължения от тези общи търговски условия за услугите.

  5. Всички изменения и допълнения към настоящите ОТУ за услуги трябва да бъдат под формата на писмен текст. Това е в сила също и за споразумение да бъде отменено изискването за писмена форма.

  6. Настоящите общи търговски условия за услугите са предоставени на местния език, като при противоречия важи оригиналната версия.

  7. Настоящите общи търговски условия за услугите попадат в приложното поле на правото на Федерална република Германия (при изключване на стълкновителните норми). Изключителна юрисдикция при възникване на спорове или във връзка с общите търговски условия за услугите има компетентният съд в Мюнхен.


Последна редакция: 19.09.2022 г.