Общи търговски условия за услугите MAN ServiceCare S и MAN ServiceCare M

 1. Предмет
  1. Настоящите общи търговски условия за услугите на MAN Truck & Bus SE („MAN T&B“) регламентират предоставянето от MAN T&B на ползвателя на описаните в точка 2 услуги на платформата RIO, управлявана от TB Digital Services GmbH („TBDS“), Oskar Schlemmer Str. 19-21, 80807 München. Те представляват индивидуално споразумение в допълнение към вече сключените общи търговски условия между ползвателя и TBDS относно ползването на платформата RIO.
  2. Ако в тези общи търговски условия за услугите изрично не е регламентирано нещо различно, за тези общи търговски условия се прилагат и регулациите на вече сключените общи търговски условия между ползвателя и TBDS относно платформата RIO. Дефинираните понятия в общите търговски условия относно платформата RIO важат и за тези общи търговски условия за услугите.
  3. Общите търговски условия за услуги се договарят чрез платформата RIO съгласно разпоредбите на точка 2.2 от общите търговски условия за ползване на платформата RIO.
  4. Услугата MAN ServiceCare се предлага в степените „S“ и „M“. Двата продукта са взаимно обусловени, тоест обхватът на функционалностите им се увеличава при следващата степен.
  5. След като превозното(ите) средство(а) в администрацията на RIO бъде(ат) включено(и) в платформата RIO, ползвателят трябва да кликне в магазина на платформата RIO върху съответния бутон за закупуване на услугата MAN ServiceCare S или M. В рамките на активирането на продукта ползвателят трябва да потвърди тези Общи търговски условия за услугите, включително описанието на услугите. За да се реализира услугата MAN ServiceCare, в рамките на процеса на активиране е задължително освен това потребителят да отбележи в следващата си стъпка за всяко превозно средство, избрано за услугата, лице за контакт, включително данни за контакт (на страниците на потребителя), както и оторизиран сервиз на MAN по договор (сервиз, който е част от мрежата MAN After Sales) като сервиз по местоживеене, в който по принцип следва да се извършват работите по поддръжката. За едно превозно средство може да се отбележи само един сервиз по местоживеене. При това сервизът по местоживеене трябва да се намира в държава, в която се предлага услугата MAN ServiceCare. За тази цел вижте описанието на услугите MAN ServiceCare S или M. В зависимост от типа на превозното средство изборът на сервизи по местоживеене може да бъде ограничен. Едва с потвърждението от страна на MAN T&B, че предложението е прието (това се съобщава на потребителя писмено, по имейл или през платформата RIO) договорът за услугата MAN ServiceCare S или M се счита за сключен. Освен това MAN T&B си запазва правото, след подаване на предложение от страна на ползвателя и преди приемане на това предложение от страна на MAN T&B, да провери кредитния рейтинг на ползвателя, дали последният не е включен в списъците на санкционираните субекти, както и идентификационния му номер по ДДС. MAN T&B си запазва правото и след приемането на предложението периодично да проверява идентификационния номер на потребителя по ДДС, кредитния му рейтинг и/или дали последният не е включен в списъците на санкционираните субекти.

   Използването на услугата е обвързано с условието, че пред изпълнението на последната не стоят препятствия, породени от национални и международни предписания, особено разпоредби за контрол върху износа, като например ембаргота или други правни ограничения. Ползвателят се задължава да предостави цялата информация и всички документи, необходими за ползването на услугата. При забавяния поради експортни проверки или процедури за издаване на разрешение временно се отменя доставката на услуги. Ако необходимите разрешения не бъдат издадени, общите търговски условия за услуги се считат за недействителни; искове за обезщетение по такива причини и поради посоченото по-горе просрочване са изключени.
  6. Тази услуга се предоставя изключително на предприятия, чието седалище е в една от държавите, посочени в описанието на услугата, и само на предприемачи по смисъла на § 14 от Гражданския кодекс.
  7. При сключването на настоящите общи търговски условия за услуги не се прилагат § 312i, ал. 1, изр. 1, т. 1 до 3 и изр. 2 от Гражданския кодекс.
 2. Услуги и технически изисквания
  1. MAN T&B предоставя на потребителя за целия срок на тези общи търговски условия една от следните свои услуги:

   Обозначение на услугите

   Кратко описание на услугите

   Възнаграждение в евро (нето)

   MAN ServiceCare S

   MAN ServiceCare S неангажиращо информира потребителя относно предстоящите срокове за поддръжка на превозните средства, регистрирани за услугата MAN ServiceCare, и асистира при договаряне на дати за поддръжка с избрания от потребителя сервиз на MAN по договор, който не е задължително да бъде идентичен със сервиза по местоживеене. Услугите, които предоставя сервизът на MAN по договор, не са предмет на настоящите общи търговски условия за услугите.

   безплатно

   MAN ServiceCare M

   Допълнително към функционалностите на MAN ServiceCare S, MAN ServiceCare M предлага на ползвателя възможността да реши какъв обхват на поддръжка да бъде управляван и предоставян от избрания MAN сервиз по договор. Същевременно на потребителя се показва информация относно актуалното състояние на поддръжка на неговото превозно средство, а с това се дава възможност за самостоятелно планиране на дати за посещения на сервиз.

   вижте пазара на платформата RIO

   Подробните описания на функционалностите на двете услуги MAN ServiceCare S и M, както и съответните цени могат да се видят в актуална форма на пазара на платформата RIO на адрес https://rio.cloud, описанията са качени и могат да се свалят оттам.

  2. Достъпността на платформата RIO за предоставяните чрез нея услуги е регламентирана в точка 3.2 от общите търговски условия за ползване на платформата RIO.

  3. Важно указание: По отношение на изискванията за защита на личните данни изрично препращаме към точка 8 на общите търговски условия относно платформата. Потребителят остава отговорен за защитата на личните данни при обработването на данните от TBDS в рамките на споразумението за обработка на данните за поръчки и гарантира допустимостта на обработката на личните данни на засегнатите лица (водачи и евентуално други лица). Това включва подробно задължение за информация на потребителя спрямо засегнатите лица, както и създаване на правно основание за защита на личните данни.

  4. Към сключената с общите търговски условия относно платформата RIO обработка на данни по поръчка се вмъкват следните регулации за целите на настоящите общи търговски условия за услугите: Потребителят упълномощава MAN T&B, както и TBDS, да предават данните, необходими за извършване на услугата MAN ServiceCare S или M и за поддръжка на превозното средство на потребителя, на сервиза по местоживеене, който трябва да избере потребителят, и на всеки друг сервиз на MAN по договор, който потребителят е избрал да извършва услугите в конкретния случай, както и на компетентната национална фирма дистрибутор на MAN, с цел осигуряване на качеството на услугата MAN ServiceCare. Тук става дума за данни, които са необходими за предстоящата поддръжка, напр. данни за контакт с клиентите, FIN, данни за поддръжка, нива на напълване, налягане в гумите, спирачни накладки и т. н. В зависимост от типа автомобил, неговата конфигурация и от съответния Telematik Bord Modul („TBM“) данните евентуално не се показват или се показват ограничено. Под TBM се има предвид или RIO-Box, или TBM2. TBM2 изпраща данните към платформата T Systems (обозначение на продукта: Logiweb/MAN TeleMatics). Платформата T-Systems предава тези съобщения за превозното средство към платформата RIO. За тази цел трябва да се запаметят/обработят част от данните на платформата T-Systems.

  5. Важно указание за клиенти с превозни средства с TBM2: Ако превозното средство е оборудвано с TBM2, ползвателят трябва да провери текущите си интерфейсни връзки (API). Чрез API към платформата MAN TeleMatics са свързани външни системи/системи на трети страни, като например логистичен софтуер или собствени разработки; при несъвместим API интерфейс има опасност връзката към външните системи/системите на трети страни да не може да се осъществи повече. За необходимите настройки на интерфейса от страна на клиента MAN T&B не поема отговорност и разходи.

 3. Заплащане

  1. Дължимото възнаграждение за услугите се базира на данните от платформата на адрес rio.cloud и към него се начислява и законният ДДС. За месеците, в които услугата е била договорена само за част от месеца, отчитането става пропорционално.

  2. След издаване на фактурата възнаграждението се заплаща чрез MAN T&B от ползвателя на посочения доставчик на платежната услуга в цифра 4.2 от общите търговски условия относно платформата RIO. Това заплащане има силата на изпълнение на задължение спрямо MAN T&B.

  3. Ако и след предварително подходящо писмено напомняне потребителят закъснява с плащането на MAN T&B, след друго предварително уведомяване от минимум една (1) седмица MAN T&B има право да преустанови предоставянето на услугите съгласно общите търговски условия за услугите до постъпване на плащането.

  4. Цените и посочените възнаграждения са без законния ДДС или другите съпоставими данъци. Този тип данъци се начисляват на ползвателя от MAN T&B допълнително към договореното възнаграждение.

   Ако трябва да се приложи механизъм на самоначисляване или друг сравним метод за опростяване (съгласно който получателят на доставката или на плащането е задължен сам да декларира или да удържи данъка върху оборота или другите сравними данъци), ползвателят трябва сам да предприеме декларирането или удържането на данъка пред компетентната данъчна служба в рамките на регламентираното време. Ако подобен механизъм се прилага опционално, страните се договорят за използването му. Независимо от това, цените и възнагражденията в двата случая се изчисляват без данъка върху оборота или сравнимите данъци и плащанията на ползвателя към MAN T&B в размера на договорената цена трябва да станат без никакви удръжки.

  5. Ползвателят и MAN T&B съответно сами носят отговорност за данъците върху доходите им.

   Цените и посочените възнаграждения са без законовия данък, удържан при източника, или другите сравними данъци. Ако възнаграждението подлежи на облагане с данък, който се удържа при източника, ползвателят не може да си удържа този данък от плащанията към MAN T&B съгласно националното право на държавата по установяване. Данъци от такъв тип ползвателят трябва да начислява допълнително към възнаграждението за MAN T&B и да плаща за своя сметка на съответните институции от името на MAN T&B.

   Ако има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане („СИДДО“) между държавите по установяване на MAN T&B и на ползвателя, ползвателят има правото да плати определения съгласно приложимата СИДДО максимален данък, който се удържа при източника, на съответните институции, доколкото са налице предпоставки за намаляване на данъка при източника (евентуално до нула). Ползвателят отговаря да бъдат изпълнени формалните предпоставки за намаляване на данъка при източника (евентуално до нула). MAN T&B предоставя на ползвателя при сключването на договора удостоверение за местно лице.

   Ползвателят се задължава да представи без подкана и незабавно официален документ за внесените от името на MAN T&B данъци за MAN T&B. Ако официалният документ не е налице или постъпи със закъснение, ползвателят трябва да освободи MAN T&B от плащането на всякакви щети вследствие на непредставения или закъснял оригинален документ.

 4. Промени

  1. Промените в общите търговски условия за услуги изискват съгласието на двете страни, доколкото в тази точка ‎4 не е регламентирано нещо друго.

  2. MAN T&B може да предприема съобразени технически промени в рамките на предоставяне на услугите, по-специално ако това е необходимо, за да подобри функционалността им или да спази законовите изисквания.

  3. В рамките на предоставянето на услуги, MAN T&B може да извършва и изменения по съдържанието, ако те не ограничават услугите, които се предлагат на ползвателя, по отношение ползването на услугата, или ако ползвателят не възрази на съответното изменение съгласно точка ‎4 ‎ по-долу.

  4. Потребителят се информира писмено за съобразените промени на услугата в рамките на предоставянето на услугите и съобразените увеличения в цената и му се предоставя възможност да възрази на промяната в рамките на шест (6) седмици. Неподаването на възражение (писмено или чрез електронна поща) срещу съобразената промяна на услугата/увеличението на възнаграждението в рамките на тези шест (6) седмици се смята за съгласие с промяната на услугата/увеличението на възнаграждението, доколкото ползвателят е информиран за правните последици в рамките на съобщението. Ако потребителят възрази на дадена промяна на услугата/увеличение на възнаграждението, MAN T&B има право на незабавно прекратяване на сключените общи търговски условия за услугите спрямо потребителя; освен това потребителят по всяко време може редовно да прекрати сключените общи търговски условия за услугите или да дезактивира регистрацията си за услугата MAN ServiceCare на платформата RIO.

 5. Гаранция и отговорност

  1. Гаранция

   1. При проблем по отношение на услугите ползвателят следва незабавно да съобщи на MAN T&B. MAN T&B следва да отстрани проблема в услугите в рамките на разумен срок. Ако отстраняването на даден проблем в рамките на съобразен срок се провали два (2) пъти, потребителят има право на извънредно прекратяване на сключените общи търговски условия за услугите.

    Другите права на ползвателя са регламентирани в точка ‎5.2.

   2. Изключва се предявяването на претенции при проблеми, ако причината се дължи на ползвателя или лица, действащи под негово разпореждане.

  2. Отговорност

   MAN T&B носи отговорност за щети, причинени умишлено и/или поради груба небрежност на MAN T&B или на лицата, действащи под нейно разпореждане.

   За щети, причинени от обикновена небрежност от страна на MAN T&B или на лицата, действащи под негово разпореждане, MAN T&B носи отговорност само доколкото са нарушени основните договорни задължения. Основните договорни задължения са задълженията, които гарантират изпълнимостта на договора по надлежния ред и на които ползвателят се е доверил и е имал право да се довери.

   При обикновена небрежност относно нарушаването на основни задължения отговорността на TBDS за типични предвидими щети се ограничава максимум до 100% от годишното заплащане.

   В останалите случаи отговорността на MAN T&B за обикновена небрежност е изключена.

   Ако дадена услуга се предоставя безплатно, важи следното: При обикновена небрежност по отношение на нарушаването на такива основни договорни задължения трябва да се има предвид наред с другото, че услугата е безплатна и MAN T&B се грижи само за онези свои задължения, които са свързани със собствените му цели.

  3. Други изключвания на отговорност

   MAN T&B не носи отговорност за изправното състояние на превозните средства на потребителя, за които се предоставят услугите. Услугите служат само за подпомагане на потребителя; отговорността за спазването на предписанията и ползването и състоянието на превозните средства остава за собственика, респективно водача. Предоставянето на RIO-Box и/или предаватели RIO, и/или TBM2, не е част от тези общи търговски условия за услугите. В тези общи търговски условия за услугите не се поема никаква гаранция и/или отговорност.

   1. Съответно в тези общи търговски условия за услугите не се поема никаква гаранция и/или отговорност за незадоволителни услуги (по-специално за липсващи или грешни данни) и/или щети, които се базират на неправилно функциониране и/или повреди на превозните средства, RIO-Box и/или предавателите RIO, и/или TBM2, и/или на погрешно въвеждане на данни от потребителя.

   2. Съответно при тези общи търговски условия за услугите не се поема гаранция и/или отговорност, ако по някаква причина потребителят е пропуснал уведомление за предстояща поддръжка или възможно застрахователно събитие и поради това за него е възникнала щета.

 6. Срок на договора и прекратяване

  1. Срок
   Настоящите ОТУ за услуги могат да се сключат за неопределен срок или за фиксиран срок (12 или 36 месеца). Изборът на срок се извършва от ползвателя по време на процеса на резервиране в магазина RIO.

  2. Прекратяване

   1. Ако тези ОТУ за услуги са договорени за неопределен срок, ползвателят може да прекрати редовно тези общи търговски условия за услуги по всяко време без предизвестие до MAN T&B; прекратяването може да се извърши и чрез деактивирането им в платформата RIO от ползвателя. Ако е договорен неопределен срок, MAN T&B може да прекрати редовно общите търговски условия за услуги с предизвестие от три (3) месеца към края на месеца.

   2. Ако настоящите ОТУ за услуги са договорени с фиксиран срок, редовното прекратяване на тези общи търговски условия за услуги от страна на ползвателя по време на срока за ползване е изключено. Дори ползвателят да извърши деактивиране в платформата RIO, това не го освобождава от задължението му да извършва плащания на MAN T&B. 

   3. Правото на прекратяване по основателна причина остава да важи и за двете страни. Основателни причини за извънредно прекратяване от страна на ползвателя са по-специално продажбата на превозното средство, на което е активирана дигитална услуга с фиксиран срок, или друга смяна на неговия собственик или притежател, или извеждане от експлоатация на превозното средство, което надвишава период от шест (6) месеца. Задължението за извършване на плащания продължава, докато не бъде представено доказателство за причината за прекратяването. Обработката на прекратяването може да отнеме до три (3) работни дни.

   4. Прекратяването на тези общи търговски условия за услуги поради каквато и да е причина не засяга общите търговски условия за ползване на платформата RIO и евентуално сключените други общи търговски условия за други услуги на MAN T&B. Прекратяването на общите търговски условия за ползване на платформата RIO, независимо поради каква причина, прекратява към същата дата и настоящите ОТУ за услуги, ако те са договорени за неопределен срок; в случай на договорен фиксиран срок, се прилагат разпоредбите на точка 6.2.2.

    Предоставянето на услугите на MAN T&B в съответствие с настоящите общи търговски условия за услуги зависи от сключването и по-нататъшното съществуване на общите търговски условия за ползване на платформата RIO. 

   5. Важно указание за клиенти с превозни средства с TBM2:
    След извършено деактивиране на MAN ServiceCare в портала RIO е невъзможно повторно активиране на същото превозно средство за MAN TeleMatics. За услугата MAN ServiceCare M е необходимо сключване и продължение на общите търговски условия на услугите MAN Bridge, допълнително към общите търговски условия на платформата RIO.

  3. Заличаване на данни

   MAN T&B се задължава да изтрие хронологията с данните на потребителя след изтичането на гратисен период от тридесет (30) дни от прекратяването на настоящите ОТУ за услуги. Гратисният период служи за избягване на необратима загуба на данни от събраната хронология в случай на погрешно прекратяване на дадена услуга от страна на ползвателя.
 7. Поверителност

  1. MAN T&B и ползвателят се задължават да пазят в тайна поверителната информация на съответната страна и да я използват само за изпълнение на общите условия за услугите и на преследваните с нея цели. Това задължение остава в сила и след приключване на договора за период от три (3) години.

  2. Изискването за поверителност на цифра 7 по-нагоре не се прилага, ако поверителната информация (i) доказано е била вече известна на другата страна при сключването на общите търговски условия за услугите или след това ѝ е станала известна от трети лица, без да бъде нарушено споразумението за поверителност, (ii) е била публично известна при сключването на общите търговски условия за услугите или след това е станала публично известна, доколкото това не се дължи на нарушаване на общите търговски условия за услугите (iii) на едната страна, с предварителното съгласие на другата страна, следва да се ползва и за други цели извън рамките на общите търговски условия за услугите, или (iv) трябва да бъде разкрита въз основа на законови задължения или разпореждане от съд или друг орган; ако това е допустимо и възможно, страната, която е задължена да я разкрие, следва да уведоми другата страна и да ѝ даде възможност да предприеме мерки срещу разкриването.

 8. Други разпоредби

  1. Важно указание за клиенти с превозни средства с TBM2: Съществуващ договор за MAN TeleMatics автоматично се прекратява с покупката на продуктите „MAN ServiceCare S“ или „MAN ServiceCare M във връзка с продукта „MAN Bridge“.

   Ако предоставянето на услугите не е възможно поради форсмажорни обстоятелства, MAN T&B се освобождава от задължението да ги предоставя за времето и в обсега на действието на съответните форсмажорни обстоятелства, доколкото е взел адекватни предпазни мерки за избягване на последствията от тях. Под форсмажорни обстоятелства се разбира всяко събитие извън обсега на влияние на MAN T&B, поради което MAN T&B изцяло или частично е възпрепятствана да изпълни своите задължения, включително пожари, наводнения, стачки и законни локаути, както и непричинени от него оперативни смущения или разпоредби от органите на властта. Това включва и срив на платформата RIO поради форсмажорни обстоятелства.

   MAN T&B следва незабавно да уведоми ползвателя за настъпването или отпадането на форсмажорните обстоятелства и да положи всички възможни усилия, за да отстрани форсмажорните обстоятелства и да сведе до минимум тяхното въздействие.

  2. Ако отделни разпоредби от настоящите общи търговски условия за услугите изцяло или частично са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните разпоредби страните следва да договорят ефективни разпоредби, които са най-близки до смисъла и целите на недействителните разпоредби. При наличие на пропуски в настоящите общи търговски условия за услуги те следва да се запълнят.

  3. MAN T&B има право изцяло или отчасти да преотстъпва права и/или задължения от тези общи търговски условия за услугите на предприятия, свързани с MAN T&B по смисъла на §§ 15 и следващи от Закона за акциите. В случай на пълно преотстъпване на всички права и задължения потребителят има право на прекратяване на тези общи търговски условия за услугите.

  4. Ползвателят няма право без предварително писмено съгласие от MAN T&B да преотстъпва изцяло или отчасти на трети лица права и/или задължения от тези общи търговски условия за услугите.

  5. Всички изменения и допълнения към настоящите ОТУ за услуги трябва да бъдат под формата на писмен текст. Това е в сила също и за споразумение да бъде отменено изискването за писмена форма.

  6. Настоящите общи търговски условия за услугите са предоставени на местния език, като при противоречия важи оригиналната версия.

  7. Настоящите общи търговски условия за услугите попадат в приложното поле на правото на Федерална република Германия (при изключване на стълкновителните норми). Изключителна юрисдикция при възникване на спорове или във връзка с общите търговски условия за услугите има компетентният съд в Мюнхен.


Последна редакция: 19.09.2022 г.