Общи търговски условия за услугата Perform
 1. Предмет
  1. Настоящите общи търговски условия за услуги на MAN Truck & Bus SE („MAN T&B“) регламентират предоставянето от MAN T&B на ползвателя на описаните в точка ‎2 услуги на MAN T&B чрез платформата RIO, управлявана от TB Digital Services GmbH („TBDS“), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München. Те представляват индивидуално споразумение в допълнение към вече сключените общи търговски условия между ползвателя и TBDS относно ползването на платформата RIO.
  2. Ако в тези общи търговски условия за услугите изрично не е регламентирано нещо различно, за тези общи търговски условия се прилагат и регулациите на вече сключените общи търговски условия между ползвателя и TBDS относно платформата RIO. Дефинираните понятия в общите търговски условия относно платформата RIO важат и за тези общи търговски условия за услугите.
  3. Общите търговски условия за услуги се договарят чрез платформата RIO съгласно разпоредбите на точка 2.2 от общите търговски условия за ползване на платформата RIO.
  4. След като превозното(ите) средство(а) е/са регистрирано(и) в администрацията на RIO на платформата RIO, потребителят трябва да щракне върху съответния бутон в магазина на платформата RIO за получаване на услугата Perform. В рамките на активирането на продукта ползвателят трябва да потвърди тези Общи търговски условия за услугите, включително описанието на услугите. Едва с потвърждението на приемането от страна на MAN T&B (това се съобщава на ползвателя писмено, по имейл или през платформата RIO) договорът за услугата Perform се счита за сключен. Освен това MAN T&B си запазва правото, след подаване на предложение от страна на ползвателя и преди приемане на това предложение от страна на MAN T&B, да провери кредитния рейтинг на ползвателя, дали последният не е включен в списъците на санкционираните субекти, както и идентификационния му номер по ДДС. MAN T&B си запазва правото и след приемането на предложението периодично да проверява идентификационния номер на потребителя по ДДС, кредитния му рейтинг и/или дали последният не е включен в списъците на санкционираните субекти.

   Използването на услугата е обвързано с условието, че пред изпълнението на последната не стоят препятствия, породени от национални и международни предписания, особено разпоредби за контрол върху износа, като например ембаргота или други правни ограничения. Ползвателят се задължава да предостави цялата информация и всички документи, необходими за ползването на услугата. При забавяния поради експортни проверки или процедури за издаване на разрешение временно се отменя доставката на услуги. Ако необходимите разрешения не бъдат издадени, общите търговски условия за услуги се считат за недействителни; искове за обезщетение по такива причини и поради посоченото по-горе просрочване са изключени.
  5. При сключването на настоящите общи търговски условия за услуги не се прилагат § 312i, ал. 1, изр. 1, т. 1 до 3 и изр. 2 от Гражданския кодекс.
 2. Услуга на MAN T&B
  1. За целия срок на тези общи търговски условия за услугите MAN T&B предоставя следната услуга на MAN T&B на ползвателя:

   Обозначение

   Кратко описание

   Perform

   Perform предоставя възможност за извършването на подробен преглед на данните за използването на превозните средства. В това се включват допълнителни функции, като например оценка на водача, анализ на класовете скорости и разхода на гориво.

   Подробно описание на услугата, както и техническите изисквания и дължимото възнаграждение за предоставянето на услугата, може да намерите и свалите в актуална форма от магазина на платформата RIO на адрес https://rio.cloud.

  2. Достъпността на платформата RIO за предоставяните чрез нея услуги на MAN T&B се базира на точка 3.2 от общите търговски условия за ползване на платформата RIO.

  3. Важно указание: По отношение на изискванията за защита на личните данни изрично препращаме към точка 8 на общите търговски условия относно платформата. Потребителят остава отговорен за защитата на личните данни при обработването на данните от TBDS в рамките на споразумението за обработка на данните за поръчки и гарантира допустимостта на обработката на личните данни на засегнатите лица (водачи и евентуално други лица). Това включва подробно задължение за информация на потребителя спрямо засегнатите лица, както и създаване на правно основание за защита на личните данни.

 3. Възнаграждение

  1. Дължимото възнаграждение за услугите на MAN T&B се базира на данните от платформата на адрес https://rio.cloud и към него се начислява и законният ДДС. Отчитането става пропорционално за месеците, в които услугата на MAN T&B е била договорена само за част от месеца.

  2. След издаване на фактурата възнаграждението се заплаща чрез MAN T&B от ползвателя на посочения доставчик на платежната услуга в цифра 4.2 от общите търговски условия относно платформата RIO. Това заплащане има силата на изпълнение на задължение спрямо MAN T&B.

  3. Ако и след предварително подходящо писмено напомняне ползвателят закъснява с плащането на MAN T&B, след друго предварително уведомяване от минимум една (1) седмица MAN T&B има право да преустанови предоставянето на услугите на MAN T&B съгласно общите търговски условия за услугите до постъпване на плащането.

  4. Цените и посочените възнаграждения са без законния ДДС или другите съпоставими данъци. Този тип данъци се начисляват на ползвателя от MAN T&B допълнително към договореното възнаграждение. Ако трябва да се приложи механизъм на обратно начисляване или друг сравним метод за опростяване (съгласно който получателят на доставката или на плащането е задължен сам да декларира или да удържи данъка върху оборота или другите сравними данъци), ползвателят трябва сам да предприеме декларирането или удържането на данъка пред компетентната данъчна служба в рамките на регламентираното време. Ако подобен механизъм се прилага опционално, страните се договорят за използването му. Независимо от това, цените и възнагражденията в двата случая се изчисляват без данъка върху оборота или сравнимите данъци и плащанията на ползвателя към MAN T&B в размера на договорената цена трябва да станат без никакви удръжки.

  5. Ползвателят и MAN T&B съответно сами носят отговорност за данъците върху доходите им.

   Цените и посочените възнаграждения са без законовия данък, удържан при източника, или другите сравними данъци. Ако възнаграждението подлежи на облагане с данък, който се удържа при източника, ползвателят не може да си удържа този данък от плащанията към MAN T&B съгласно националното право на държавата по установяване. Данъци от такъв тип ползвателят трябва да начислява допълнително към възнаграждението за MAN T&B и да плаща за своя сметка на съответните институции от името на MAN T&B.

   Ако има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане („СИДДО“) между държавите по установяване на MAN T&B и на ползвателя, ползвателят има правото да плати определения съгласно приложимата СИДДО максимален данък, който се удържа при източника, на съответните институции, доколкото са налице предпоставки за намаляване на данъка при източника (евентуално до нула). Ползвателят отговаря да бъдат изпълнени формалните предпоставки за намаляване на данъка при източника (евентуално до нула). MAN T&B предоставя на ползвателя при сключването на договора удостоверение за местно лице.

   Ползвателят се задължава да представи без подкана и незабавно официален документ за внесените от името на MAN T&B данъци за MAN T&B. Ако официалният документ не е налице или постъпи със закъснение, ползвателят трябва да освободи MAN T&B от плащането на всякакви щети вследствие на непредставения или закъснял оригинален документ.

 4. Промени

  1. Промените в общите търговски условия за услуги изискват съгласието на двете страни, доколкото в тази точка ‎4 не е регламентирано нещо друго.

  2. MAN T&B може да извършва адекватни технически промени в рамките на предоставяне на услугите на MAN T&B, по-специално, ако това е необходимо, за да подобри функционалността им или да спази законови изисквания.

  3. В рамките на предоставянето на услугите на MAN T&B, MAN T&B може да извършва и изменения по съдържанието, ако те не ограничават услугите, които се предлагат на ползвателя по отношение ползването на услугата, или ако ползвателят не възрази на това изменение съгласно точка ‎4 по-долу.

   Ползвателят се информира писмено за съобразените промени на услугата в рамките на предоставянето на услугите на MAN T&B и съобразените увеличения в цената и му се предоставя възможност да възрази на промяната в рамките на шест (6) седмици. Неподаването на възражение (писмено или чрез електронна поща) срещу съобразената промяна на услугата/увеличението на възнаграждението в рамките на тези шест (6) седмици се смята за съгласие с промяната на услугата/увеличението на възнаграждението, доколкото ползвателят е информиран за правните последици в рамките на съобщението. Ако ползвателят възрази на дадено изменение на услугата/увеличение на заплащането, MAN T&B има право на незабавно прекратяване на сключените общи търговски условия за услуги спрямо ползвателя; освен това, в случай на неопределен срок на ползване на услугата, ползвателят по всяко време може редовно да прекрати сключените общи търговски условия за услуги.

 5. Гаранция и отговорност

  1. Гаранция

   1. Ползвателят следва незабавно да съобщи на MAN T&B за проблем по отношение на услугите на MAN T&B. MAN T&B отстранява проблема в услугите на MAN T&B в рамките на съобразен срок. Ако отстраняването на даден проблем в рамките на съобразен срок се провали два (2) пъти, ползвателят има право на извънредно прекратяване на сключените общи търговски условия за услугите.

    Другите права на ползвателя са регламентирани в точка ‎5.2.

   2. Изключва се предявяването на претенции при проблеми, ако причината се дължи на ползвателя или лица, действащи под негово разпореждане.

  2. Отговорност

   MAN T&B носи отговорност за щети, причинени умишлено и/или поради груба небрежност на MAN T&B или на лицата, действащи под нейно разпореждане. За щети, причинени от обикновена небрежност от страна на MAN T&B или на лицата, действащи под негово разпореждане, MAN T&B носи отговорност само доколкото са нарушени основните договорни задължения. Основните договорни задължения са задълженията, които гарантират изпълнимостта на договора по надлежния ред и на които ползвателят се е доверил и е имал право да се довери.

   При обикновена небрежност при нарушаването на основни задължения отговорността на MAN T&B се ограничава до типичните предвидими щети, но все пак до максимално 100% от годишното възнаграждение.

   Ако услуга на MAN T&B се предоставя безплатно, важи следното: При обикновена небрежност по отношение на нарушаването на такива основни договорни задължения извън тях MAN T&B трябва да се погрижи, като се вземе предвид, че услугите на MAN T&B са безплатни само за онези, които MAN T&B прилага за собствени цели.

  3. Други изключвания на отговорност

   1. MAN T&B не носи отговорност за изправното състояние на превозните средства на потребителя, за които се предоставят услугите на MAN T&B. Услугите на MAN T&B служат само за подпомагане на ползвателя; отговорността за спазването на предписанията и ползването и състоянието на превозните средства остава за собственика, респективно водача. Предоставянето на RIO-Box и/или предаватели RIO не е част от тези общи търговски условия за услугите. В тези общи търговски условия за услугите не се поема никаква гаранция и/или отговорност.

   2. Съответно в тези общи търговски условия за услугите не се поема никаква гаранция и/или отговорност за незадоволителни услуги на MAN T&B (по-специално за липсващи или грешни данни) и/или щети, които се базират на неправилно функциониране и/или повреди на превозните средства, RIO-Box и/или предавателите RIO, и/или на погрешно въвеждане на данни от потребителя.

   3. Съответно при тези общи търговски условия за услугите не се поема гаранция и/или отговорност, ако по някаква причина е изпуснато уведомление на ползвателя за предстояща поддръжка и поради това за ползвателя е възникнала щета.

 6. Срок на договора и прекратяване

  1. Срок
   Настоящите ОТУ за услуги могат да се сключат за неопределен срок или за фиксиран срок (12 или 36 месеца). Изборът на срок се извършва от ползвателя по време на процеса на резервиране в магазина RIO.

  2. Прекратяване

   1. Ако тези ОТУ за услуги са договорени за неопределен срок, ползвателят може да прекрати редовно тези общи търговски условия за услуги по всяко време без предизвестие до MAN T&B; прекратяването може да се извърши и чрез деактивирането им в платформата RIO от ползвателя. Ако е договорен неопределен срок, MAN T&B може да прекрати редовно общите търговски условия за услуги с предизвестие от три (3) месеца към края на месеца.

   2. Ако настоящите ОТУ за услуги са договорени с фиксиран срок, редовното прекратяване на тези общи търговски условия за услуги от страна на ползвателя по време на срока за ползване е изключено. Дори ползвателят да извърши деактивиране в платформата RIO, това не го освобождава от задължението му да извършва плащания на MAN T&B.

   3. Правото на прекратяване по основателна причина остава да важи и за двете страни.
    Основателни причини за извънредно прекратяване от страна на ползвателя са по-специално продажбата на превозното средство, на което е активирана дигитална услуга с фиксиран срок, или друга смяна на неговия собственик или притежател, или извеждане от експлоатация на превозното средство, което надвишава период от шест (6) месеца. Задължението за извършване на плащания продължава, докато не бъде представено доказателство за причината за прекратяването. Обработката на прекратяването може да отнеме до три (3) работни дни.

   4. Прекратяването на тези общи търговски условия за услуги поради каквато и да е причина не засяга общите търговски условия за ползване на платформата RIO и евентуално сключените други общи търговски условия за други услуги на MAN T&B. 
    Прекратяването на ОТУ за ползване на платформата RIO, независимо поради каква причина, прекратява към същата дата и настоящите ОТУ за услуги, ако те са договорени за неопределен срок; в случай на договорен фиксиран срок, се прилагат разпоредбите на точка 6.2.2.
    Предоставянето на услугите на MAN T&B в съответствие с настоящите общи търговски условия за услуги зависи от сключването и по-нататъшното съществуване на общите търговски условия за ползване на платформата RIO.

 7. Поверителност

  1. MAN T&B и ползвателят се задължават да пазят в тайна поверителната информация на съответната страна и да я използват само за изпълнение на общите условия за услугите и на преследваните с нея цели. Това задължение остава в сила и след приключване на договора за период от три (3) години.

   Изискването за поверителност на цифра 7 по-нагоре не се прилага, ако поверителната информация (i) доказано е била вече известна на другата страна при сключването на общите търговски условия за услугите или след това ѝ е станала известна от трети лица, без да бъде нарушено споразумението за поверителност, (ii) е била публично известна при сключването на общите търговски условия за услугите или след това е станала публично известна, доколкото това не се дължи на нарушаване на общите търговски условия за услугите (iii) на едната страна, с предварителното съгласие на другата страна, следва да се ползва и за други цели извън рамките на общите търговски условия за услугите, или (iv) трябва да бъде разкрита въз основа на законови задължения или разпореждане от съд или друг орган; ако това е допустимо и възможно, страната, която е задължена да я разкрие, следва да уведоми другата страна и да ѝ даде възможност да предприеме мерки срещу разкриването.

 8. Други разпоредби

  1. Ако предоставянето на услугите на MAN T&B не е възможно поради форсмажорни обстоятелства, MAN T&B се освобождава от задължението да предоставя услугите на MAN T&B за времето и в обсега на действието на съответните форсмажорни обстоятелства, доколкото е MAN T&B взела адекватни предпазни мерки за избягване на последствията от тях. Под форсмажорни обстоятелства се разбира всяко събитие извън обсега на влияние на MAN T&B, поради което MAN T&B изцяло или частично е възпрепятствана да изпълни своите задължения, включително пожари, наводнения, стачки и законни локаути, както и непричинени от него оперативни смущения или разпоредби от органите на властта. Това включва и срив на платформата RIO поради форсмажорни обстоятелства.

   MAN T&B следва незабавно да уведоми ползвателя за настъпването или отпадането на форсмажорните обстоятелства и да положи всички възможни усилия, за да отстрани форсмажорните обстоятелства и да сведе до минимум тяхното въздействие.

  2. Ако отделни разпоредби от настоящите общи търговски условия за услугите изцяло или частично са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните разпоредби страните следва да договорят ефективни разпоредби, които са най-близки до смисъла и целите на недействителните разпоредби. При наличие на пропуски в настоящите общи търговски условия за услуги те следва да се запълнят.

  3. MAN T&B има право изцяло или отчасти да преотстъпва права и/или задължения от тези общи търговски условия за услугите на предприятия, свързани с MAN T&B по смисъла на §§ 15 и следващи от Закона за акциите. В случай на пълно преотстъпване на всички права и задължения потребителят има право на прекратяване на тези общи търговски условия за услугите.

  4. Ползвателят няма право без предварително писмено съгласие от MAN T&B да преотстъпва изцяло или отчасти на трети лица права и/или задължения от тези общи търговски условия за услугите.

  5. Всички изменения и допълнения към настоящите ОТУ за услуги трябва да бъдат под формата на писмен текст. Това е в сила също и за споразумение да бъде отменено изискването за писмена форма.

  6. Настоящите общи търговски условия за услугите са предоставени на местния език, като при противоречия важи оригиналната версия.

  7. Настоящите общи търговски условия за услугите попадат в приложното поле на правото на Федерална република Германия (при изключване на стълкновителните норми). Изключителна юрисдикция при възникване на спорове или във връзка с общите търговски условия за услугите има компетентният съд в Мюнхен.


Последна редакция: 19.09.2022 г.