Teenuse Compliant üldised raamtingimused
 1. Objekt
  1. Käesolevad MAN Truck & Bus SE (MAN T&B) teenuste üldtingimused reguleerivad punktis ‎2 kirjeldatud MAN T&B teenuste osutamist MAN T&B poolt kasutajale TB Digital Services GmbH (TBDS), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, hallatava RIO platvormi kaudu. Need kujutavad individuaalset kokkulepet lisaks kasutaja ja TBDSi vahel juba sõlmitud RIO platvormi üldtingimustele.
  2. Kui erinevused ei ole nendes teenuste üldtingimustes sõnaselgelt reguleeritud, kehtivad nendele teenuste üldtingimustele kasutaja ja TBDSi vahel juba sõlmitud RIO platvormi üldtingimuste reeglid. RIO platvormi üldtingimustes määratletud mõisted kehtivad ka nendele teenuste üldtingimustele.
  3. Teenuste üldtingimused lepitakse kokku RIO platvormi kaudu RIO platvormi üldtingimuste punkti 2.2 reeglite järgi.
  4. Kui MANi sõiduk(id) on RIO haldusjaotises RIO platvormil registreeritud, peab kasutaja klõpsama RIO platvormi ostukeskkonnas teenuse Compliant ostmiseks vastavat nuppu. Toote aktiveerimise käigus peab kasutaja kinnitama need teenuste üldised lepingutingimused koos teenuse kirjeldusega. Alles MAN T&B vastuvõtukinnitusega (mis edastatakse kasutajale kirjalikult, e-posti või RIO platvormi kaudu) jõustub teenuse Compliant leping. MAN T&B jätab endale lisaks õiguse viia pärast kasutaja pakkumise esitamist ja enne MAN T&B pakkumise vastuvõtmist läbi maksejõulisuse kontroll, sanktsioonide nimekirja kontroll ja kasutaja käibemaksukohustuslase numbri kontroll. MAN T&B jätab endale õiguse viia ka pärast pakkumise vastuvõtmist regulaarselt läbi käibemaksukohustuslase numbri kontroll, maksejõulisuse kontroll ja sanktsioonide nimekirja kontroll.

   Teenuse kasutamise eeltingimus on, et täitmist ei takista riiklikud ning rahvusvahelised eeskirjad, eeskätt ekspordikontrollsätted ja embargod või muud õiguslikud piirangud. Kasutaja kohustub esitama kogu teavet ning kõiki dokumente, mis on teenuse kasutamiseks vajalikud. Viivitused ekspordikontrollide või loa andmise protseduuride tõttu peatavad teenuste osutamise ajutiselt. Kui vajalikke lubasid ei anta, loetakse teenuste üldtingimused mittesõlmituks; kahju hüvitamise nõuded välistatakse eelnevalt nimetatud tähtajaületuste esinemise korral ja tõttu.
  5. Saksamaa tsiviilseadustiku § 312i lõike 1 lause 1 nr 1 kuni 3 ja lause 2 ei kehti nende teenuste üldtingimuste sõlmimisel.
 2. MAN T&B-teenus
  1. MAN T&B osutab nende teenuste üldtingimuste kehtivuse jooksul järgmist MAN T&B teenust kasutajale.

   Nimetus

   Lühikirjeldus

   Compliant

   Compliant võimaldab seda, et kasutaja saaks sõidumeeriku ja juhi kiipkaardi andmeid sõidukist alla laadida, arhiivida ja eksportida.

   Teenus Compliant on saadaval nii sõidukisse integreeritud RIO Boxiga sõidukitele kui ka sõidukisse integreeritud Telematik Bord Modul 2 (TBM2) sõidukitele. Olenevalt sellest, kas sõidukil on RIO Box või TBM2, tuleb vaadata vastavat teenuse kirjeldust.

   Üksikasjalik teenusekirjeldus, samuti tehnilised nõudmised ja teenuse eest makstav hüvitis on praeguses vormis leitavad RIO platvormi ostukeskkonnas veebiaadressil https://rio.cloud ning need saab sealt alla laadida.

  2. RIO platvormi kättesaadavus selle kaudu pakutavate MAN T&B teenuste kasutamiseks lähtub RIO platvormi üldtingimuste punktist 3.2. Erinevalt tähisest 3.2 on platvormi ÜRT saadavus selle teenuse jaoks 98% sõidukitele TBM2-ga.

  3. Oluline märkus. Andmekaitseõiguse tingimuste osas viitame sõnaselgelt platvormi teenuste üldtingimuste punktile 8. Kasutaja jääb andmekaitseseaduse alusel tellimusandmete töötlemise lepingu raames TBDS-i poolse tellimusandmete töötlemise eest vastutavaks ja tagab vastavate inimeste (juht ja võimalikud muud isikud) isikuandmete töötlemise usaldusväärsuse. See sisaldab kasutaja asjakohase teabe üleandmise kohustust puudutatud isikutele, samuti andmekaitseõiguse õigusliku aluse loomist.

  4. Oluline märkus. Funktsioon remote download TBM2-ga sõidukitele toimib T-Systemsi platvormi (toote nimetus: Logiweb / MAN TeleMatics) ja MAN TeleMatics Clienti (kliendi poolt installitav rakendus/kasutajaliides) kaudu. Palun lugege selleks ka lõiku „Tehnilised tingimused“ käesolevast teenuse Compliant kirjeldusest TBM2 jaoks.

  5. Platvormi ÜRT all sõlmitud lepinguandmete töötlemise kohta lisatakse järgmised reeglid käesolevate teenuste ÜRT-de eesmärgil: Võttes aluseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr. 165/2014 kannab teenus transpordivõtete ees vastutust digitaalse sõidumeerikult ja juhi kiipkaardilt loetavate andmete salvestamiseks vähemalt üheks aastaks ja etteantud ajal uuesti kustutamiseks.

   TBM2 saadab andmed T-Systemsi platvormile (toote nimetus: Logiweb/MAN TeleMatics). T-Systemsi platvorm suunab need sõiduki teated RIO platvormile edasi. Selleks tuleb T-Systemsi platvormile lisaks salvestada lisaks üks osa andmeid ja neid töödelda.

 3. Hüvitus

  1. MAN T&B teenuse eest makstav hüvitis oleneb platvormil https://rio.cloud olevatest andmetest ja sellele lisandub seaduslik käibemaks. Tasumine toimub proportsionaalselt nende kuude puhul, kus MAN T&B teenus ei olnud terve kuu kohta sõlmitud.

  2. Kasutaja maksab tasu MAN T&B koostatud arve alusel RIO platvormi üldtingimuste punktis 4.2 nimetatud makseteenuse pakkujale. Sellel maksel on MAN T&B täitmiskohustus.

  3. Kui kasutaja saab eelnevalt MAN T&B väljastatud kirjaliku hoiatuse makseviivituse kohta, võib MAN T&B vähemalt üks (1) nädal sellest eelnevalt lisaks teavitades MAN T&B teenuste pakkumise käesolevate teenuste üldtingimuste raames kuni makse saamiseni peatada.

  4. Hinnad ja nimetatud tasud ei sisalda käibemaksu ega sarnaseid makse. Selliseid makse nõutakse MAN T&B kasutajalt lisaks kokkulepitud tasule.

   Kui tuleb rakendada pöördmaksustamise mehhanismi või sarnast lihtsustamismeetodit (mille järgi on tarne või teenuse saaja kohustatud enda koostatud deklaratsiooniks või käibemaksust või sarnastest maksudeks kinnipidamiseks), peab kasutaja enda koostatud deklaratsiooni või maksudest kinnipidamise ettenähtud aja jooksul maksuametile esitama. Kui sellist mehhanismi otsustatakse kasutada, lepivad pooled selle mehhanismi kasutamises kokku. Sellest olenemata arvutatakse hinnad ja tasud mõlemal juhul ilma käibemaksu ning sarnaste maksudeta ja kasutaja peab maksed tasuma MAN T&B-le lepingus kokkulepitud hinna ulatuses ilma igasuguste mahaarvamisteta.

  5. Kasutaja ja MAN T&B vastutavad alati ise oma sissetulekul põhinevate tulumaksude eest.

   Hinnad ja nimetatud tasud ei sisalda seadusega kinnipeetavat maksu ega sarnaseid makse. Kui tasu peaks olema allutatud seaduslikule kinnipeetavale maksule, ei tohi kasutaja oma elukohariigi õiguse järgi maksest MAN T&B-le kinnipeetava maksu mahaarvamisi teha. Selliseid makse peab kasutaja maksma lisaks MAN T&B-le makstavatele kokkulepitud tasudele enda arvel vastavatele asutustele MAN T&B nimel.

   Kui MAN T&B ja kasutaja asukohariikide vahel on olemas topeltmaksustamise vältimise leping (DBA), tohib kasutaja rakendatava DBA kohase ette antud maksimaalse kinnipeetava maksu maksta vastavatele ametitele, kui on olemas kinnipeetava maksu vähendamise eeltingimused (vajaduse korral nulli peale). Kasutaja vastutab kinnipeetava maksu vähendamise (vajaduse korral nulli peale) formaalsete eeltingimuste täitmise eest. MAN T&B esitab kasutajale lepingu sõlmimisel asukohatõendi.

   Kasutaja kohustub MAN T&B-le esitama omal algatusel ja viivitamatult ametliku tõendi MAN T&B nimel tasutud maksude kohta. Kui ei esitata ametlikku tõendit või kui see esitatakse hilinemisega, vabastab kasutaja MAN T&B igasugustest kahjudest, mis on põhjustatud tõendi mitteesitamisest või hilinemisega esitamisest.

 4. Muudatused

  1. Teenuste üldtingimusi saab muuta mõlema poole nõusolekul, kui punktis ‎4 ei ole sätestatud teisiti.

  2. MAN T&B võib MAN T&B teenuste pakkumise raames teha sobivaid tehnilisi muudatusi, eriti kui see on vajalik platvormi talitluse parandamiseks ja seaduslike nõuete täitmiseks.

  3. MAN T&B võib muuta seoses MAN T&B teenuste osutamisega ka sisu, kui see ei kitsenda kasutaja teenusevalikut teenuse kasutamise seisukohast või kui kasutaja ei ole sellele muudatusele allpool oleva punkti ‎4 alusel vastuväiteid esitanud.

  4. MAN T&B teenuste pakkumise raames vastavaid teenusemuudatusi ja vastavaid hinnatõuse näidatakse kasutajale tekstivormis ja talle antakse seejuures võimalus muudatusele kuue (6) nädala jooksul vastuväiteid esitada. Vastuväite puudumist (kirjalikult või e-posti teel) vastava teenusemuudatuse / hüvitise tõusu vastu kuue (6) nädala jooksul loetakse teenusemuudatusega / hüvitise tõusuga nõustumiseks, kui kasutaja on muudatusest teatamise raames sellest õiguslikust tagajärjest teadlikuks tehtud. Kui kasutaja peaks teenusemuudatusele / tasu tõusule vastu olema, on MAN T&B-l kasutaja suhtes teenuste üldtingimuste järgi kohe lepingu lõpetamise õigus; lisaks sellele võib kasutaja teenuste üldtingimused ka igal ajal nõuetekohaselt tühistada või teenuse Compliant registreeringu RIO platvormil inaktiveerida.

 5. Tootegarantii ja vastutus

  1. Tootegarantii

   1. Kasutaja annab MAN T&B-le MAN T&B teenuste puudusest viivitamatult teada. MAN T&B kõrvaldab MAN T&B teenuste puudused mõistliku aja jooksul. Kui puudujäägi kõrvaldamine ebaõnnestub mõistliku aja jooksul kaks (2) korda, on kasutajal õigus need üldtingimused erakorraliselt lõpetada.

    Muude kasutaja nõuete puhul juhindutakse punktist ‎5.2.

   2. Puudujääkidega seotud nõuded on välistatud, kui kasutaja või tema täitmisabilised vastutavad põhjuse eest ise.

  2. Vastutus

   MAN T&B vastutab kahjude eest, mis on põhjustatud MAN T&B või tema täitmisabiliste tahtliku tegevuse ja/või raske hooletuse tõttu. Kahjude eest, mille on põhjustanud MAN T&B või selle täitmisabiliste hooletus, vastutab MAN T&B vaid siis, kui rikutakse kardinaalkohustust. Kardinaalkohustused on põhilised lepingukohustused, mis võimaldavad alguses lepingu nõuetekohast täideviimist ja mille täitmisele kasutaja loodab ning saab loota.

   Selliste kardinaalkohustuste rikkumise puhul kerge hooletuse tõttu on MAN T&B vastutus tavapäraselt prognoositavate kahjude osas piiratud, maksimaalselt siiski 100% aastasest hüvitisest

   Kui MAN T&B teenust osutatakse tasuta, kehtib järgmine. Hooletuse korral seoses selliste kardinaalõiguste rikkumisega vastutab MAN T&B teenuse MAN T&B tasude puudumist arvestades lisaks sellele vaid sellise hoolsuse eest, mida MAN T&B oma asjades rakendab.

  3. Muud välistamised

   1. MAN T&B ei vastuta kasutaja MAN T&B teenuseid kasutavate sõidukite nõuetekohase seisundi eest. MAN T&B teenused on mõeldud vaid kasutajat toetama; eeskirjadest kinnipidamise ja sõidukite kasutamise ning seisundi eest vastutab valdaja või juht.

   2. MAN T&B ei vastuta ametiasutuste ees kasutaja kohustuste täitmise/täidetavuse eest sõidumeeriku ja juhi kiipkaardi andmete kättesaadavuse osas. MAN T&B ei võta üle kasutaja asjakohaseid seadusjärgseid kohustusi.

   3. RIO Boxide ja/või RIO edastusüksuste ja/või TBM2 kättesaadavaks tegemine ei ole osa nendest teenuste üldtingimustest. Nende teenuste üldtingimuste raames sellele tootegarantii ja/või vastutus ei kehti.

   4. Vastavalt ei kehti nende teenuste üldtingimuste raames tootegarantii ja/või vastutus ka puudulikele MAN T&B teenustele (eeskätt puuduvad või vigased andmed) ja/või kahjudele, mille on põhjustanud sõidukite, RIO Boxide ja/või RIO edastusmoodulite ja/või TBM2 talitlushäire ja/või rikked ja/või kasutaja vigane andmesisestus.

   5. Vastavalt ei kohaldata nende teenuste üldtingimuste raames tootegarantiid ja/või vastutust ka siis, kui mis tahes põhjusel on ära jäänud kasutaja teavitamine eelolevast hooldusest ja kasutajale on seetõttu tekkinud kahju.

 6. Kehtivusaeg ja lepingu lõpetamine

  1. Kehtivusaeg

   1. Teenuse üldtingimused võib sõlmida tähtajatult või kindla tähtajaga (12 või 36 kuud). Tingimuse valib kasutaja RIO ostukeskkonnas broneerimisprotsessi ajal.

  2. Lepingu lõpetamine

   1. Kui käesolevates teenuse üldtingimustes on kokku lepitud tähtajatu kehtivus, võib kasutaja need teenuse üldtingimused igal ajal lõpetada ilma MAN T&B-le ette teatamata; lõpetamine võib toimuda ka kasutaja poolt RIO platvormil inaktiveerimise teel. MAN T&B võib teenuse üldtingimused lõpetada, kui on kokku lepitud tähtajatu kehtivus, pidades kinni tähtajast kolm (3) kuud kuni kuu lõpuni.

   2. Kui teenuse üldtingimused on kokku lepitud konkreetseks tähtajaliseks perioodiks, on nende teenuse üldtingimuste korraline lõpetamine kasutaja poolt kasutamisperioodi jooksul välistatud. Isegi juhul, kui kasutaja inaktiveerib oma konto RIO platvormil, ei vabasta see teda maksekohustusest MAN T&B ees.

   3. Lepingu olulisel põhjusel lõpetamise õigus jääb mõlema poole jaoks puutumatuks. Olulised põhjused, miks kasutaja võib teenuse erakorraliselt lõpetada, on eelkõige sõiduki müük, mille puhul on aktiveeritud konkreetse ja tähtajalise kehtivusajaga digitaalteenus, või mis tahes muu omaniku või valdaja vahetus või sõiduki seismajäämine, mis on ületanud kuue (6) kuu pikkust perioodi. Kasutaja maksekohustus säilib kuni lepingu lõpetamise põhjuse tõendamiseni. Teenuse kasutamise lõpetamisteatise menetlemine võib võtta kuni kolm (3) tööpäeva.

   4. Nende teenuste üldtingimuste lepingu lõpetamine mis tahes põhjusel ei puuduta RIO platvormi üldtingimusi ja võimalike muude MAN T&B teenuste kohta sõlmitud üldtingimusi. RIO platvormi üldtingimuste mistahes põhjusel lõpetamine lõpetab seevastu ka teenuse üldtingimuste lepingu samal lõpetamise kuupäeval juhul, kui need on kokku lepitud tähtajatult; kui on kokku lepitud konkreetne tähtajaline tähtaeg, kohaldatakse punkti 6.2.2. MAN T&B teenuste osutamine nende teenuse üldtingimuste raames oleneb RIO platvormi üldtingimuste sõlmimisest ja jätkumisest.

   5. Oluline märkus. Pärast teenuse Compliant edukat inaktiveerimist moodulis TBM2 ei ole võimalik sama sõidukit Complianti või MAN TeleMaticsi jaoks uuesti aktiveerida.

 7. Konfidentsiaalsus

  1. MAN T&B ja kasutaja kohustuvad vastatavalt teise poolega seotud konfidentsiaalset teavet salajas hoidma ja seda kasutama vaid nende teenuste üldtingimuste ning nende eesmärkide täitmiseks. See kohustus kehtib pärast lepingu lõpetamist kolm (3) aastat.

  2. Punktis 7 kirjeldatud konfidentsiaalsussätet ei rakendata, kui konfidentsiaalne teave (i) oli teisele poolele teenuste üldtingimuste sõlmimisel juba eelnevalt tõendatavalt teada või ta sai selle teabe hiljem kolmandalt osapoolelt, ilma et seeläbi rikutaks konfidentsiaalsuskokkulepet, (ii) oli teenuste üldtingimuste sõlmimisel avalik teave või tehakse seejärel avalikuks, kui see ei tulene nende teenuste üldtingimuste rikkumisest, (iii) antakse ühe poole poolt teise poole eelneval nõusolekul teistel eesmärkidel väljaspool neid teenuste üldtingimusi kasutamiseks vabaks, või (iv) tuleb avalikustada seadusjärgsete kohustuste tõttu või kohtu või ametiasutuse korraldusel; kui see on lubatud ja võimalik, teavitab avalikustamiseks kohustatud pool teist poolt eelnevalt ja võimaldab tal avalikustamise vastu astuda.

 8. Muud sätted

  1. Kui MAN T&B teenuste kättesaadavaks tegemine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik, vabastatakse MAN T&B vääramatu jõu mõju kestuseks ja ulatuses MAN T&B teenuste kättesaadavaks tegemisest, kui MAN T&B on võtnud tagajärgede vältimiseks sobivaid meetmeid. Vääramatu jõu all peetakse silmas kõiki väljaspool MAN T&B mõju olevaid sündmuseid, mille tõttu takistatakse MAN T&B-d kohustuste täitmisel täielikult või osaliselt, k.a tulekahjustused, üleujutused, streigid ja õiguspärased

   töösulud, nagu ka mitte tema süül tekkinud tööhäired või ametlikud regulatsioonid. Siia kuulub ka RIO platvormi väljalangemine vääramatu jõu tõttu.

   MAN T&B tõendab kasutajale viivitamatult vääramatu jõu avaldumist ja lõppemist ja teeb kõik vääramatu jõu kõrvaldamiseks ning selle mõju võimalikult suures ulatuses piiramiseks.

  2. Kui nende teenuste üldtingimuste üksikud sätted peaksid osutuma või muutuma täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Ebamõjusa sätte asemel lepivad pooled kokku mõjusa sätte osas, mis on oma mõtte ja eesmärgi poolest ebamõjusale sättele kõige lähem. Lünk nendes teenuste üldtingimustes täidetakse vastavalt.

  3. MAN T&B-l on õigus kanda nendest teenuste üldtingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi täielikult või osaliselt üle ettevõtetele, mis on MAN T&B-ga seotud aktsiaseltside seaduse §-de 15 jj tähenduses. Kõigi õiguste ja kohustuste täieliku loovutuse korral on kasutajal õigus need teenuste üldtingimused üles öelda.

  4. Kasutajal ei ole ilma MAN T&B eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust kanda nendest teenuste üldtingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi täielikult või osaliselt üle kolmandatele osapooltele.

  5. Nende teenuste üldtingimuste muutmised ja täiendamised tuleb vormistada kirjalikult. See kehtib ka selle teksti kuju nõude tühistamise kokkuleppe kohta.

  6. Need teenuste üldtingimused on olemas vastavas riigikeeles ja saksakeelne originaalversioon on vastuolude korral ülimuslik.

  7. Nendele teenuste üldtingimustele kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust (v.a kollisiooniõigus). Ainupädev kohtualluvuse koht on nendest teenuste üldtingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste puhul München.


Seisuga: 19.09.2022