Platvormi kasutamise üldised raamtingimused

 1. Objekt
  1. Käesolevad platvormi üldtingimused on tasuta raamkokkulepe TB Digital Services GmbH (TBDS) ja selle kasutaja (kasutaja) vahel (TBDS ja kasutaja on vastavalt eraldi pool ja koos pooled) RIO platvormi (platvorm) kasutamiseks aadressil rio.cloud.

   Platvormi kaudu saab kasutada TBDS-i teenuseid (TBDS-i teenused) ja/või kolmandatest pooltest teenusepakkujate (kolmandate poolte teenused, k.a MAN Truck & Bus SE) tasulisi ning tasuta teenuseid (koos teenused). Platvormi üldtingimused on raamkokkulepe.

   Nende seas saab juba tasuta kasutada MAN Truck & Bus SE kolmanda poole teenust ServiceCare S (seda saab vaadata RIO platvormi registreerimislehel teenusekirjelduses või pärast saidile www.rio.cloud sisselogimist), kui RIO boksiga /TBM3ga sõidukid (ühendatud sõiduk) või muud RIO edastusseadmega sõidukiosad (nt konteiner, haagis jne) (mobiilseade) on platvormil registreeritud. Lisaks võib kasutaja kasutada üksikuid TBDS-teenuseid ja/või kolmanda poole teenuseid tasuta kolme (3) kuu jooksul RIO Marketplace’i vastava nupu kaudu, et aktiveerida teenused tootetestimise eesmärgil. Kui kasutajal on kavas ühendatud sõidukit ja/või mobiilseadet registreerida platvormi kaudu sõidukiobjekti jaoks, mille omanik on kolmas isik, on see lubatud vaid selle kolmanda isiku nõusolekul; kolmanda isiku nõusolekut tuleb TBDS-ile vajaduse korral tõendada.

   TBDS-i teenuse ja/või kolmanda poole teenuse kasutamine pärast kolme (3) kuu pikkuse tasuta prooviperioodi lõppu toimub TBDS-i või vastava kolmanda poole teenusepakkujaga eraldi sõlmitavate lepingute alusel, mille kohta lepitakse lisaks käesolevatele platvormi üldtingimustele kokku eraldi üldtingimustes (Teenuse üldtingimused).
  2. Kõiki platvormil pakutavaid teenuseid osutatakse Saksamaa tsiviilseadustiku § 14 kohaselt nende platvormi üldtingimuste lisas 1 loetletud riikides vaid ettevõtjatele, kui spetsiifiliste teenuste ja nende juurde kuuluvate teenuste üldtingimustega ei sätestata sõnaselgelt midagi muud. Teenuseid pakutakse vaid ühendatud sõidukitele ja/või mobiilseadmetele, mis paiknevad geograafiliselt riikides, mis on loetletud nende platvormi üldtingimuste lisas 1.
  3. Saksamaa tsiviilseadustiku § 312i lõike 1 lause 1 nr 1 kuni 3 ja lause 2 ei kehti selle platvormi üldtingimuste sõlmimisel.
 2. TBDS-i teenuste ja kolmandate poolte teenuste lepingu sõlmimine
  1. TBDS-i teenuse kasutamine toimub TBDS-iga eraldi veebis sõlmitava lepingu alusel, mis põhineb nende enda teenuste AGB-l. Kui kasutaja soovib TBDS-i teenust kasutada, peab ta platvormil klõpsama vastavat nuppu selle TBDS-i teenuse hankimiseks. Järgnevalt peab kasutaja vastava teenuste AGB kinnitama ja klõpsama tellimise lõpetamiseks vastavat nuppu. Tellimisprotseduuri lõpuleviimisega ei jõustu seejuures leping TBDS-iga; pigem on tegu kasutaja pakkumise esitamisega. Alles TBDS-i vastuvõtukinnitusega (mis edastatakse kasutajale e-posti või platvormi kaudu) jõustub vastava TBDS-i teenuse leping.
  2. Kolmanda poole teenuse kasutamine toimub kolmandast poolest teenusepakkujaga eraldi sõlmitava lepingu alusel, mis põhineb kolmandast poolest teenusepakkuja teenuste AGB-l. Kolmanda poole teenuste ABG sõlmitakse vaid kasutaja ja kolmandast poolest teenusepakkuja vahel (mitte TBDS-iga). TBDS ei esinda kolmandast poolest teenusepakkujat lepingu sõlmimise raames ega osuta tema teenuseid ega kanna seega kasutaja ees kohustusi.

   Kui kasutaja soovib kasutada kolmanda poole teenust, peab ta platvormil klõpsama vastavat nuppu kolmanda poole teenuse hankimiseks. Järgnevalt peab kasutaja vastava teenuste AGB kinnitama ja klõpsama tellimise lõpetamiseks vastavat nuppu. Tellimisprotseduuri lõpuleviimisega ei jõustu seejuures leping kolmandast poolest teenusepakkujaga; pigem on tegu kasutaja pakkumise esitamisega. Alles kolmandast poolest teenusepakkuja vastuvõtukinnitusega (mis edastatakse kasutajale kirjalikult, e-posti või platvormi kaudu) jõustub vastava kolmanda poole teenuse leping. TBDS ei tegutse pakkumis- ja vastuvõtmisprotsessis kolmandast poolest teenusepakkuja või kasutaja esindajana, vaid ainult kasutaja ja kolmandast poolest teenusepakkuja tahteavalduste edastajana. Maksete tegemine seoses TBDS-i teenuste ja kolmandate poolte teenustega toimub nende platvormi üldtingimuste punkti ‎4.2 alusel.
  3. Saksamaa tsiviilseadustiku § 312i lõike 1 lause 1 nr 1 kuni 3 ja lause 2 ei kehti selle teenuste üldtingimuste sõlmimisel, kui vastavad teenuste üldtingimused ei sätesta midagi muud.
 3. Platvormile juurdepääs ja platvormi kasutamisõigused
  1. Kasutaja peab ise muretsema tehnilise juurdepääsu platvormile. Juurdepääs toimub interneti kaudu kaugjuurdepääsuna. Täiendavad üksikasjad selle ja muude tehniliste juurdepääsunõuete kohta TBDS-teenustele ja/või kolmandate isikute teenustele tulenevad tehnilistest juurdepääsunõuetest. Need leiate RIO platvormi registreerimislehelt ja pärast registreerimist lehelt www.rio.cloud.
  2. TBDS on kohustatud tagama nende platvormi üldtingimuste raames platvormile kaugjuurdepääsu tööaja jooksul aastas 99%. Sellest suurema kättesaadavuse eest ei vastutata; individuaalsed teenuste AGB-d võivad sisaldada täiendavaid sätteid. Sellest punkti ‎2 järgi kohustuslikust kättesaadavustest ja tööajast on välja arvatud hooldusaeg laupäeval kella 22:00-st kuni pühapäeval kella 16:00-ni Kesk-Euroopa aja järgi.
  3. TBDS annab kasutajale platvormi, platvormi sisu ja platvormilt allalaetud rakenduste kasutamiseks mitteeksklusiivse, platvormi AGB kehtivusajaga piiratud, mitteloovutatava, mittealllitsentsitava, territoriaalselt piiramatu kasutusõiguse. Õigus ei hõlma töötlusluba.
  4. Tarkvata võib sisaldada täielikult või osaliselt avatud lähtekoodiga komponente. Neile kehtivad vastavate avatud lähtekoodiga komponentide litsentsitingimused. Asjakohased litsentsitingimused on platvormi üldtingimuste lahutamatu osa ja need on kättesaadavad aadressil DOWNLOAD.

   RIO boksi avatud lähtekoodiga komponentide ajakohase lähteteksti leiate aadressilt DOWNLOAD. Sellega ei piirata TBDS-i kohustusi kasutaja suhtes.
  5. TBDS jätab endale õiguse tühistada kasutaja kasutusluba, kui kasutaja kahjustab platvormi tahtlikult, rikub platvormi üldtingimusi või kasutab platvormi väljaspool talle antud kasutusluba (vrdl ülalpool olevat punkti ‎3).
 4. Kulud ja maksete tegemine makseteenuse pakkuja kaudu
  1. Platvormi kasutamine on kasutaja jaoks selle platvormi AGB raames tasuta. Kasutaja kasutusele võetud teenuste kulud olenevad eraldi sõlmitavast teenuste AGB sisust.
  2. Kui TBDS-ile või kolmandale isikule tuleb teenuste üldtingimuste alusel maksta tasu, esitab TBDS kasutajale tsentraalse arve ja kasutaja maksab selle üksnes makseteenuse pakkujale Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Iirimaa (makseteenuse pakkuja) – TBDS-i ja/või kolmanda poole teenusepakkuja kasuks – st kõik maksed, mis kasutaja on TBDS-ile või kolmanda poole teenusepakkujale vastavate üldtingimuste alusel TBDS-i teenuste või kolmanda osapoole teenuste kasutamise tõttu võlgu, tehakse makseteenuse pakkujale (mitte kolmanda poole teenusepakkujale ja/või TBDS-ile).
  3. Hinnad ja nimetatud hüvitised ei sisalda käibemaksu ega sarnaseid makse. Selliseid makse nõutakse TBDS-i kasutajalt lisaks kokkulepitud tasule.

   Kui tuleb rakendada pöördmaksustamise mehhanismi või sarnast lihtsustamismeetodit (mille järgi on tarne või teenuse saaja kohustatud enda koostatud deklaratsiooniks või käibemaksust või sarnastest maksudeks kinnipidamiseks), peab kasutaja enda koostatud deklaratsiooni või maksudest kinnipidamise ettenähtud aja jooksul maksuametile esitama. Kui sellist mehhanismi otsustatakse kasutada, lepivad pooled selle mehhanismi kasutamises kokku. Sellest olenemata arvutatakse hinnad ja tasud mõlemal juhul ilma käibemaksu ning sarnaste maksudeta ja kasutaja peab maksed tasuma TBDS-ile lepinguliselt kokkulepitud hinna suuruses ilma igasuguste mahaarvamisteta.
  4. Kasutaja ja TBDS vastutavad alati ise oma sissetulekul põhinevate tulumaksude eest.

   Hinnad ja nimetatud tasud ei sisalda seadusega kinnipeetavat maksu ega sarnaseid makse. Kui tasumine peaks olema allutatud seaduslikule kinnipeetavale maksule, ei tohi kasutaja oma elukohariigi õiguse järgi maksest TBDS-ile kinnipeetava maksu mahaarvamisi teha. Selliseid makse peab kasutaja maksma lisaks TBDS-ile makstavatele kokkulepitud tasudele enda arvel vastavatele asutustele TBDS-i nimel.

   Kui TBDS-i ja kasutaja asukohariikide vahel on olemas topeltmaksustamise vältimise leping (DBA), tohib kasutaja rakendatava DBA kohase ette antud maksimaalse kinnipeetava maksu maksta vastavatele ametitele, kui on olemas kinnipeetava maksu vähendamise eeltingimused (vajaduse korral nulli peale). Kasutaja vastutab kinnipeetava maksu vähendamise (vajaduse korral nulli peale) formaalsete eeltingimuste täitmise eest. TBDS esitab kasutajale lepingu sõlmimisel asukohatõendi.

   Kasutaja kohustub TBDS-ile esitama omal algatusel ja viivitamatult ametliku tõendi TBDS-i nimel tasutud maksude kohta. Kui ei esitata ametlikku tõendit või kui see esitatakse hilinemisega, vabastab kasutaja TBDS-i igasugustest kahjudest, mis on põhjustatud tõendi mitteesitamisest või hilinemisega esitamisest.
 5. Platvormi üldtingimuste, platvormi ja teenuste üldtingimuste muudatused
  1. Platvormi üldtingimusi saab muuta mõlema poole nõusolekul, kui selles punktis ‎5 ei ole sätestatud midagi muud.
  2. TBDS võib platvormile teha sobivaid tehnilisi muudatusi, eriti kui see on vajalik platvormi talitluse parandamiseks ja seaduslike nõuete täitmiseks.
  3. TBDS saab muuta ka platvormi sisu, kui see ei kitsenda kasutaja teenusevalikut platvormi kasutamise seisukohast või kui kasutaja ei ole sellele muudatusele allpool oleva punkti ‎4 alusel vastuväiteid esitanud.
  4. Platvormi sisu sobivaid teenusemuudatusi näidatakse kasutajale ja talle antakse seejuures võimalus muudatusele kuue (6) nädala jooksul vastuväiteid esitada. Protesti puudumist (kirjalikult või e-posti teel) vastava teenusemuudatuse vastu kuue (6) nädala jooksul loetakse teenusemuudatusega nõustumiseks, kui kasutaja on muudatusest teatamise raames sellest õiguslikust tagajärjest teadlikuks tehtud. Kui kasutaja peaks teenusemuudatusele vastu olema, on TBDS-il kasutaja suhtes erakorraline lepingu lõpetamise õigus; lisaks sellele saab kasutaja platvormi AGB ka igal ajal nõuetekohaselt lõpetada. Kui kasutaja kasutab TBDS-i või kolmanda poole kindla perioodiga teenust, siis on tal õigus platvormi üldtingimused erakorraliselt tühistada, kui teenuse muudatusel on oluline negatiivne mõju TBDS-i või kolmanda poole kindla perioodiga teenuse osutamisele.
  5. Teenuste AGB ja vastavate teenuste muudatused on allutatud teenuste ABG sätetele.
 6. Eksklusiivsuse/ostukohustuse puudumine
  1. TBDS-i teenused ja/või kolmandate poolte teenused on kõigi poolte jaoks mitteeksklusiivsed; ühelegi poolele ei kehti konkurentsipiirangud. Kasutajale ei kehti ei TBDS-i teenuste ega kolmandate poolte teenuste puhul minimaalse ostu kohustused.
  2. Ükski pool ei ole selle platvormi AGB alusel kohustatud eraldi teenuste AGB sõlmimiseks.
 7. Lepingu sõlmimine, kestus ja lõpetamisõigused
  1. Kasutajapoolse registreerimise lõpuleviimisega ei jõustu seejuures leping TBDS-iga; pigem on tegu kasutaja pakkumise esitamisega. Alles TBDS-i vastuvõtukinnitusega (mis edastatakse kasutajale e-posti teel) jõustub leping. TBDS jätab endale lisaks õiguse viia pärast kasutaja pakkumise esitamist ja enne TBDS-i pakkumise vastuvõtmist läbi maksejõulisuse kontroll, sanktsioonide nimekirja kontroll ja kasutaja käibemaksu-ID kontroll. TBDS jätab endale õiguse viia ka pärast pakkumise vastuvõtmist regulaarselt läbi käibemaksu-ID kontrolli, maksejõulisuse kontrolli ja sanktsioonide nimekirja kontrolli.

   Platvormi ja teenuste eeltingimus on, et täitmist ei takista riiklikud ning rahvusvahelised eeskirjad, eeskätt ekspordikontrollsätted ja embargod või muud õiguslikud piirangud. Kasutaja kohustub esitama kogu teavet ning kõiki dokumente, mis on platvormi ja/või teenuste kasutamiseks vajalikud. Viivitused ekspordikontrollide või loa andmise protseduuride tõttu peatavad teenuste osutamise ajutiselt. Kui vajalikke lubasid ei anta, loetakse platvormi üldtingimused ja teenuste üldtingimused mittesõlmituks; kahju hüvitamise nõuded välistatakse eelnevalt nimetatud tähtajaületuste esinemisel ja tõttu.
  2. Selle platvormi üldtingimused kasutaja ja TBDS-i vahel hakkavad kehtima kohe, kui TBDS on kasutajale pärast registreerimise lõpuleviimist (nagu on punktis ‎1 kirjeldatud) vastuvõtust teada andnud. Platvormi üldtingimustes lepitakse kokku määramata ajaks.
  3. Kasutaja võib platvormi üldtingimused igal ajal korraliselt ilma etteteatamata tühistada, kui ta kasutab TBDS-i teenust ja/või kolmanda poole teenust; sellisel juhul kehtivad TBDS-i ja/või kolmanda poole teenuse eeskirjad, mis puudutavad vastava lepingu perioodi ja tühistamisvõimalusi, ka platvormi üldtingimustele. Platvormi üldtingimustes uuesti kokkuleppimine on võimalik kasutaja poolt, kes lõpetas selle punkti ‎3 lause 1 kohaselt, alles minimaalselt kümne (10) tööpäeva pärast. TBDS võib platvormi üldtingimused korraliselt tühistada, pidades kinni tähtajast kolm (3) kuud kuni kuu lõpuni, kui kasutaja kasutab TBDS-i teenust ja/või kolmanda poole teenust; sellisel juhul kehtivad TBDS-i ja/või kolmanda poole teenuse eeskirjad, mis puudutavad vastava lepingu perioodi ja tühistamisvõimalusi, ka nendele platvormi üldtingimustele.
  4. Kui kasutaja otsustab TBDS-i ja/või kolmandate poolte teenuseid kasutava ühendatud sõiduki või mobiilseadme kasutamise lõpetada, kustutab ta ühendatud sõiduki või mobiilseadme platvormilt. TBDS-i teenused ja/või kolmandate poolte teenused seoses selle ühendatud sõiduki või mobiilseadmega lõpetatakse selle jaoks vastavalt ühendatud sõiduki või mobiilseadme kasutamise lõpuga. Kõik kehtivusajad on kirjas vastavas teenuste AGB-s. Selle punkti ‎4 1. lause kohaselt on kustutatud ühendatud sõiduki või mobiilseadme uuesti registreerimine võimalik alles minimaalselt nelja (4) tööpäeva pärast.

   Kasutaja on kohustatud müüdud sõiduki platvormilt hiljemalt ostjale üleandmise ajaks kustutama.
  5. Lepingu olulisel põhjusel lõpetamise õigus jääb mõlema poole jaoks puutumatuks. Olulised põhjused on muu hulgas (i) ühe poole raske kohustuste rikkumine, mida pole kõrvaldatud ka pärast teise poole määratud kolmekümne (30) päeva pikkust tähtaega ja mis muudab edasise lepingust kinnipidamise teise poole jaoks seetõttu võimatuks, või (ii) maksejõuetusmenetluse algatamine ühe partei kohta või tema sellisest menetlusest keeldumine vahendite puudumise tõttu.
  6. Kehtivusaja või lepingu lõpetamise kohta kehtivad sätted seoses kasutusele võetud TBDS-i teenuste või kolmandate poolte teenustega on kirjas vastavas teenuste AGB-s. Kui kasutaja või TBDS tühistab platvormi üldtingimused, tühistatakse seega samal hetkel automaatselt ka kõik teenused ja teenuste üldtingimused.
 8. Kasutaja andmed ja andmekaitse
  1. Tellimuse andmed
   Kasutaja klientidega kokku lepitud veotellimuste andmeid (tellimuse andmed) kasutab TBDS vaid platvormi üldtingimuste täitmiseks, TBDS-i teenuste ja/või kolmandate poolte teenuste jaoks nende platvormi üldtingimuste kehtivusaja jooksul. Tellimuse andmete võimalikul edastamisel kolmandast poolest teenusepakkujale kolmanda poole teenuste jaoks vajalikust ulatusest suuremas ulatuses ei edasta TBDS kasutaja tellimuse andmeid muudele kolmandatele isikutele.
  2. Koondatud andmed
   Koondatud andmed on andmed, mida TBDS ei saa kokku viia ühe kindla juhiga ja mis on üldiselt seotud ühendatud sõidukite või mobiilseadmete, nende kasutamise (nagu laetusseisund või piduriklotside kulumine) ja/või nende sõitudega (koondatud andmed). Need edastatakse ühendatud sõiduki või mobiilseadme või kasutaja poolt platvormile ja salvestatakse seal. Salvestamisel peidetakse sõiduki identifitseerimisnumbri 6 viimast kohta ja juhi ID. TBDS tohib neid koondatud andmeid kasutada nende platvormi üldtingimuste kehtivusaja jooksul ja pärast seda ning neid edastada kolmandatele isikutele (i) platvormi üldtingimuste ja/või nende raames kokku lepitud teenuste üldtingimuste täitmiseks, (ii) kolmandate poolte teenuste täitmiseks kasutaja ja kolmandast poolest teenusepakkujate vahel, (iii) TBDS-i või TRATON GROUP-i või Volkswageni grupi kontserniettevõtete muudel eesmärkidel (nt turvalisuse suurendamine, andmete analüüs, testid või pakkumuste parendamine/laiendamine) ja (iv) juhul kui ka kasutaja pole tuvastatav, muudele kolmandatele isikutele turustamiseks.
  3. Isikuandmed
   TBDS järgib kehtivaid andmekaitseseadusi. See hõlmab andmekaitse põhimäärust (EL) 2016/679 ning Saksamaa andmekaitseseadust nende vastavalt kehtivas redaktsioonis.
   1. Tellimuse töötlemise leping TBDS-iga
    Kasutaja ja tema töötajate (eeskätt sõidukijuhtide) ühendatud sõiduki või mobiilseadme, kasutaja ja/või TBDS-i platvormi kolmandast poolest teenusepakkuja edastatud või saadetud isikuandmete (isikuandmed) kogumine, töötlemine ning kasutamine leiab aset poolte poolt eraldi sõlmitava tellimuse töötlemise lepingu (AVV) alusel andmekaitse põhimääruse artikli 28 kohaselt, mille raames töötleb TBDS tellimuse täitjana (tellimuse töötleja) isikuandmeid kasutaja ehk tellija (vastutav pool) korraldusel ja juhendamisel. Üksikasjad on kirjas eraldi sõlmitavas AVV-s.

    Kasutaja jääb andmekaitseseaduse alusel AVV raames tellimuse andmete töötlemise eest vastutavaks ja tagab vastavate inimeste (juht ja võimalikud muud isikud) isikuandmete töötlemise usaldusväärsuse.

    Kui seoses üksikute TBDS-i teenuste kasutamisega peab TBDS tellimuse andmeid täiendavalt töötlema, lisatakse AVV sätetele vastavate teenuste üldtingimustes kokkuleppimisel lisasätteid.

    TBDS-i isikuandmete töötlemine AVV raames hõlmab ka juhi sõidukäitumise ja ühendatud sõiduki või mobiilseadme kasutamise analüüsimist ning kasutajale selle põhjal tõhususe suurendamise kohta ettepanekute tegemist (nt koolitused, parandamissoovitused).
   2. Edastamine kolmandast poolest teenusepakkujatele ja tellimuste (andmete) täiendav töötlemine kolmandast poolest teenusepakkujatega
    Kui kolmandate isikute teenuste kasutuselevõtu tõttu on vajalik isikuandmete edastamine TBDS-i poolt kolmandast poolest teenusepakkujale, annab kasutaja TBDS-ile AVV raames ülesandeks edastada isikuandmed kolmandast poolest teenusepakkujale või võimaldada kolmandast poolest teenusepakkujale neile juurdepääs. Isikuandmete edastamisel kasutaja ja/või TBDS-i poolt kolmandast poolest teenusepakkujale peab kasutaja sõlmima kolmandast poolest teenusepakkujaga teenuste üldtingimuses kokkuleppimise raames vajaduse korral eraldi andmekaitsekokkuleppe või tellimuse andmete töötlemise lepingu, mis vastab andmekaitse põhimääruse artiklile 28.
   3. Juhtide nõusolek (juhirakendus)
    Juhtide isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks juhirakenduse kaudu tema nutitelefonis punktis ‎8 kirjeldatud eesmärkidel küsib TBDS juhtidelt otse juhirakenduse kaudu eraldi nõusolekut. Kasutajale antakse teada ja ta on nõus, et juhi jaoks on nõusoleku andmine vabatahtlik, kuid juhi vaikimisel (või keeldumise korral) ei saa ta juhirakendust kasutada ning teenuseid ja/või kolmandate isikute teenuseid ei saa siis juhirakenduse kaudu osutada.
   4. Isiklikul eesmärgil kasutamine AVV raamidest väljaspool
    Punkti ‎8.3.1 mõistes töötleb ja kasutab TBDS isikuandmeid väljaspool tellimuse täitja (tellimuse töötleja) rolli vastutava poolena ka omal eesmärgil nende platvormi üldtingimuste kehtivusaja jooksul ning pärast seda järgmisel viisil:
    1. andmete koondamine (st ühendatud sõiduki või mobiilseadmega seotult, mille käigus peidetakse sõiduki identifitseerimisnumbri viimased 6 kohta ja juhi ID eemaldatakse), et andmeid saaks – ka pärast nende platvormi üldtingimuste kehtivuse lõppu – hinnata, analüüsida ja vajaduse korral kolmandatele isikutele (TRATON GROUP-i ja Volkswageni grupi kontserniettevõtted ning grupieksternid) edastada; ning
    2. sõiduprofiilide analüüs ilma viimase 6 kohata ja ilma juhi ID-ta teenusepakkumise pidevaks arendamiseks, samuti kvaliteedi parandamiseks, veadiagnostikaks, vigade ennetamiseks ja/või testimiseks TBDS-i ning TRATON GROUP-i ja Volkswageni grupi kontserniettevõtete poolt.
   5. Isikuandmete töötlemise lubatavuse tagamine
    Kasutajat teavitatakse, et isikuandmete töötlemise eest vastutava isikuna on ta kohustatud teavitama kõiki isikuid, keda andmete töötlemine puudutab. Sellest tulenevalt tuleb kogu teave edastada kõikidele osapooltele täpsel, läbipaistval, lihtsasti mõistetaval ning hõlpsasti taasesitaval ja arusaadavas sõnastuses esitatud viisil.

    Samuti peab kasutaja veenduma, et isikuandmete käsitlemine toimub seaduslikel viisidel, ehk andmekaitseseadusest tulenevate määruste alusel.

    Tähelepanu juhitakse sellele, et – juhul kui kasutajal on töönõukogu ja olenevalt kasutaja pool kasutatavast TBDS-i teenusest ja/või kolmandate poolte teenusest – kohaldatakse võib-olla töönõukogu osalemisõigusi ja võib osutuda vajalikuks ettevõttesisese lepingu sõlmimine seoses vastava töötajate isikuandmete töötlemisega.

    Lisaks peab kasutaja tagama, et teenuse pakkumiseks vajalike töövõtja isikuandmete töötlemine toimub ainult sätestatud ärisuhte eesmärgil.
  4. Litsents
   Kasutaja annab TBDS-ile punktis ‎8 kirjeldatud andmete kogumiseks, töötlemiseks, kasutamiseks ja edastamiseks vajalikud mitteeksklusiivsed, globaalsed, alllitsentsitavad kasutusõigused punktis ‎8 nimetatud ajaks. See õigus hõlmab muutmis-, arendamis-, paljundamis- ning – eespool nimetatud ulatuses – levitamis- ja turustamisõigust. Kõnealune kasutusõiguste andmine ei kujuta endast nõusolekut andmekaitseõiguslikus mõttes.
  5. Vastutusest vabastamine
   Kui kasutaja ei kustuta müüdud sõidukit õigel ajal ülevalpool oleva punkti ‎7.4 kohaselt, peab ta TBDS-i vabastama võimalikust vastutusest ostja ja tema töötajate andmete lubamatust töötlemisest põhjustatud kahjude eest, välja arvatud juhul, kui kasutaja kustutamise eest ei vastuta.
 9. Vastutus ja garantii
  1. Vastutus
   1. TBDS vastutab kahjude eest, mis on põhjustatud TBDS-i või selle täitmisabiliste tahtliku tegevuse ja/või raske hooletuse tõttu. Kahjude eest, mille on põhjustanud TBDS-i või selle täitmisabiliste hooletus, vastutab TBDS vaid siis, kui rikutakse kardinaalkohustust. Kardinaalkohustused on põhilised lepingukohustused, mis võimaldavad alguses lepingu nõuetekohast täideviimist ja mille täitmisele kasutaja loodab ning saab loota. Selliste kardinaalkohustuste rikkumise puhul kerge hooletuse tõttu on TBDS-i vastutus tavapäraselt prognoositavate kahjude osas piiratud.

    Kui TBDS-teenust ja/või kolmanda poole teenust osutatakse tasuta, kohaldatakse järgmist: hooletuse korral seoses selliste kardinaalõiguste rikkumisega vastutab TBDS teenuste tasude puudumist arvestades lisaks sellele vaid sellise hoolsuse eest, mida TBDS oma asjades rakendab.
   2. Muus osas on TBDS-i vastutus hooletuse eest välistatud.
  2. Muud välistamised
   1. TBDS ei vastuta kasutaja teenuseid kasutavate sõidukite nõuetekohase oleku eest. Teenus on mõeldud vaid kasutajat toetama; eeskirjadest kinnipidamise ja sõidukite kasutamise ning oleku eest vastutab valdaja või juht.
   2. RIO bokside ja/või RIO edastusüksuste kättesaadavaks tegemine ei ole osa sellest platvormi AGB-st. Nende platvormi üldtingimuste raames ei võeta selle jaoks garantiid ega vastutust.
   3. Vastavalt ei võeta nende platvormi üldtingimuste raames garantiid ja/või vastutust ka puudulike teenuste (eeskätt puuduvad või vigased andmed) ja/või kahjude eest, mille on põhjustanud sõidukite, RIO Boxide ja/või RIO saatmisseadmete tailtlushäired ja/või rikked ja/või kasutaja vigane andmesisestus.
   4. TBDS ei anna nende platvormi üldtingimuste alusel garantiid ega võta lisaks vastutust kolmandatest osapooltest teenusepakkujate teenuste eest. Vastutus- ja garantiinõuded oma TBDS-i teenuste jaoks järgivad eranditult sõlmitavat teenuste AGB-d.
 10. Konfidentsiaalsus
  1. TBDS ja kasutaja kohustuvad vastatavalt teise poolega seotud konfidentsiaalset teavet salajas hoidma ja seda kasutama vaid selle platvormi AGB ning selle eesmärkide täitmiseks. See kohustus kehtib pärast lepingu lõpetamist kolm (3) aastat. Punkt ‎8 jääb sellest puutumatuks.
  2. Punktis ‎1 kirjeldatud konfidentsiaalsussätet ei rakendata, kui konfidentsiaalne teave (i) oli teisele poolele platvormi üldtingimuste sõlmimisel juba eelnevalt tõendatavalt teada või ta sai selle teabe hiljem kolmandalt osapoolelt, ilma et seeläbi rikutaks konfidentsiaalsuskokkulepet, (ii) oli platvormi üldtingimuste sõlmimisel avalik teave või tehakse seejärel avalikuks, kui see ei tulene nende platvormi üldtingimuste rikkumisest, (iii) antakse ühe poole poolt teise poole eelneval nõusolekul teistel eesmärkidel väljaspool neid platvormi üldtingimusi kasutamiseks vabaks, või (iv) tuleb avalikustada seadusjärgsete kohustuste tõttu või kohtu või ametiasutuse korraldusel; kui see on lubatud ja võimalik, teavitab avalikustamiseks kohustatud pool teist poolt eelnevalt ja võimaldab tal avalikustamise vastu astuda.
 11. Muud sätted
  1. Kui platvormi kättesaadavaks tegemine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik, vabastatakse TBDS vääramatu jõu mõju kestuseks ja ulatuses platvormi kättesaadavaks tegemisest, kui TBDS on võtnud tagajärgede vältimiseks sobivaid meetmeid. Vääramatu jõu all peetakse silmas kõiki väljaspool TBDS-i mõju olevaid sündmuseid, mille tõttu takistatakse TBDS-i kohustuste täitmisel täielikult või osaliselt, k.a tulekahjustused, üleujutused, streigid, õiguspärased töösulud ning ka mitte tema süül tekkinud tööhäired või ametlikud regulatsioonid. TBDS teavitab kasutajat viivitamata vääramatu jõu avaldumisest ja lõppemisest ning teeb kõik endast oleneva, et kõrvaldada vääramatu jõud ja piirata selle mõju nii palju kui võimalik.
  2. Kui selle platvormi üldtingimuste üksikud sätted peaksid osutuma või muutuma täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Sellisel juhul asendavad pooled mitte toimiva või mitte teostatava sätte toimiva sättega, mis on võimalikult sarnane algse kokkuleppega ja poolte majanduslike eesmärkidega. Lünk selles platvormi AGB-s täidetakse vastavalt.
  3. Selle platvormi AGB muutmised ja täiendamised peavad toimuma teksti kujul. See kehtib ka selle teksti kuju nõude tühistamise kokkuleppe kohta.
  4. Need platvormi üldtingimused on olemas mitmes keeleversioonis, kuid saksakeelne originaalversioon on vastuolude korral ülimuslik.
  5. Nende platvormi üldtingimuste rakendamisele kohaldub Saksamaa Liitvabariigi õigus, v.a toetavad standardid ja ÜRO müügiõigus. Erandlik kohtualluvuse koht on selle platvormi üldtingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste puhul München.

Lisa 1 Selle platvormi üldtingimuste punktile 1.2 vastavad riigid

Lisa 1.

Platvormi kasutamise üldiste raamtingimuste punktile 1.2 vastavate riikide loend

Euroopa Liidu liikmesriigid:
Belgia, Bulgaaria, Taani (välja arvatud ülemereterritoorium), Saksamaa, Eesti, Soome, Prantsusmaa (välja arvatud ülemereterritoorium), Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Horvaatia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland (välja arvatud ülemereterritoorium), Austria, Poola, Portugal (välja arvatud ülemereterritoorium), Rumeenia, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania (välja arvatud ülemereterritooriumid), Tšehhi, Ungari, Küpros

Muud riigid:
Island, Lichtenstein, Norra (välja arvatud ülemereterritoorium), Šveits, Lõuna-Korea (Korea Vabariik), Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik (välja arvatud ülemereterritoorium)


Seisuga: 19.09.2022