Geo Data Flow teenuste kohta kehtivad teenuste ÜRT-d

 1. Ese

  Käesolevate teenuste ÜRT-de sisuks on TB Digital Services GmbH (edaspidi „TBDS“) ja selle kasutaja (edaspidi „kasutaja“) vaheline individuaalkokkulepe. Teenuste ÜRT-d reguleerivad punktis 2 kirjeldatud teenuse osutamist kasutajale TBDS-i platvormi kaudu (edaspidi: „TBDS-teenused“). Need kujutavad individuaalset kokkulepet lisaks kasutaja ja TBDS-i vahel juba sõlmitud platvormi ÜRT-dele. Kui erinevused ei ole nende teenuste ÜRT-des sõnaselgelt reguleeritud, kehtivad nendele teenuste ÜRT-dele kasutaja ja TBDS-i vahel juba sõlmitud platvormi ÜRT-de reeglid. Platvormi ÜRT-des määratletud mõisted kehtivad ka nendele teenuste ÜRT-dele. Teenuste ÜRT-d lepitakse kokku platvormi kaudu platvormi ÜRT punktide 2.1 ja 2.3 reeglite järgi.
 2. TBDS-teenus
  1. TBDS pakub nende teenuste ÜRT kehtivuse jooksul järgmist TBDS-teenust kasutajale, kes on teenuste kirjelduses lähemalt kirjeldatud:

   Nimetus

   Lühikirjeldus

   Geo Data Flow

   Geo Data Flow võimaldab andmeid genereerida ja neid edastada RIO liidese kaudu kolmanda osapoole süsteemidele. Täpsed andmed on määratletud teenusekirjelduses.

   Üksikasjalik teenusekirjeldus ja tehnilised nõuded, samuti teenuse eest makstav hüvitis on praeguses vormis leitavad ka platvormilt aadressil https://rio.cloud.

  2. Platvormi kättesaadavus sellelt pakutavate, eelnimetatud teenuste eesmärgil juhindub platvormi tüüptingimuste punktist 3.2.

  3. Oluline märkus. Andmekaitseõiguse tingimuste osas viitame sõnaselgelt platvormi teenuste üldtingimuste punktile 8. Kasutaja jääb andmekaitseseaduse alusel tellimusandmete töötlemise lepingu raames TBDS-i poolse tellimusandmete töötlemise eest vastutavaks ja tagab vastavate inimeste (juht ja võimalikud muud isikud) isikuandmete töötlemise usaldusväärsuse. See sisaldab kasutaja asjakohase teabe üleandmise kohustust puudutatud isikutele, samuti andmekaitseõiguse õigusliku aluse loomist.

 3. Hüvitamine

  1. TBDS-teenuse eest makstav hüvitis juhindub platvormi https://rio.cloud andmetest ja hüvitisele lisandub käibemaks. Hüvitis oleneb teenuse kasutamiseks registreeritud sõidukite kasutajate arvust. Kasutaja registreeritud sõiduk osaleb teenuse kasutamisel ja seda arvutatakse päevase täpsusega. Tasumine toimub pro rata temporis põhimõttel nende kuude kohta, kui TBDS-teenus ei olnud terve kuu kohta sõlmitud.

  2. Kasutaja tasub hüvitise TBDS-i koostatud arve alusel platvormi ÜRT punktis 4.2 TBDS-i nimetatud makseteenuse pakkujale. Sellel maksel on TBDS-i täitmiskohustus.

  3. Kui kasutaja saab eelnevalt TBDS-i väljastatud kirjaliku hoiatuse makseviivituse kohta, võib TBDS vähemalt üks (1) nädal sellest eelnevalt täiendavalt teavitades TBDS-teenuse pakkumise käesolevate teenuste ÜRT-de raames kuni makse saamiseni peatada.

 4. Muudatused

  1. Teenuste ÜRT-d saab muuta mõlema osapoole nõusolekul, kui punktis 4 ei ole sätestatud teisiti.

  2. TBDS võib TBDS-teenuse pakkumise raames teha sobivaid tehnilisi muudatusi, eriti kui see on vajalik platvormi talitluse parendamiseks ja seaduslike nõuete täitmiseks.

  3. TBDS-teenuse pakkumise raames vastavaid teenusemuudatusi ja vastavaid hinnatõuse näidatakse kasutajale tekstivormis ja talle antakse seejuures võimalus muudatusele kuue (6) nädala jooksul vastuväiteid esitada. Vastuväite puudumist (kirjalikult või e-posti teel) vastava teenusemuudatuse / hüvitise tõusu vastu kuue (6) nädala jooksul loetakse teenusemuudatusega / hüvitise tõusuga nõustumiseks, kui kasutaja on muudatusest teatamise raames sellest õiguslikust tagajärjest teadlikuks tehtud. Kui kasutaja peaks teenusemuudatusele / hüvitise tõusule vastu olema, on TBDS-il kasutaja suhtes kohe lepingu lõpetamise õigus; lisaks sellele saab kasutaja teenuste ÜRT-d ka igal ajal nõuetekohaselt lõpetada.

 5. Tootegarantii ja vastutus

  1. Tootegarantii

   1. Kasutaja annab TBDS-ile TBDS-teenuse puudusest viivitamata teada. TBDS kõrvaldab TBDS-teenuse puudused sobiva aja jooksul. Kui puudujäägi kõrvaldamine ebaõnnestub mõistliku aja jooksul kaks (2) korda, on kasutajal õigus see teenuste ÜRT erakorraliselt tühistada.

    Kasutaja muude nõuete puhul juhindutakse punktist 5.2.

   2. Puudujääkidega seotud nõuded on välistatud, kui kasutaja või üks tema täitmisabilistest on puuduse ise põhjustanud.

  2. Vastutus

   TBDS vastutab kahjude eest, mis on põhjustatud TBDS-i või selle asendajate tahtliku tegevuse ja/või raske hooletuse tõttu. Kahjude eest, mille on põhjustanud TBDS-i või selle täitmisabiliste hooletus, vastutab TBDS vaid siis, kui rikutakse kardinaalkohustust. Kardinaalkohustused on põhilised lepingukohustused, mis võimaldavad alguses lepingu nõuetekohast täideviimist ja mille täitmisele kasutaja loodab ning saab loota.

   Selliste kardinaalkohustuste rikkumise puhul kerge hooletuse tõttu on TBDS-i vastutus tavapäraselt prognoositavate kahjude osas piiratud, maksimaalselt siiski 100% aastasest hüvitisest.

   Muus osas on TBDS-i vastutus hooletuse eest välistatud.

   Kuna TBDS-teenust pakutakse tasuta, kehtib järgmine: Hooletuse korral seoses selliste kardinaalõiguste rikkumisega vastutab TBDS TBDS-teenuste tasude puudumist arvestades lisaks sellele vaid sellise hoolsuse eest, mida TBDS oma asjades rakendab.

  3. Muud välistamised

   1. TBDS ei vastuta kasutaja TBDS-teenust kasutavate sõidukite nõuetekohase oleku eest. TBDS-teenus on mõeldud vaid kasutajat toetama; eeskirjadest kinnipidamise ja sõidukite kasutamise ning oleku eest vastutab valdaja või juht.

   2. RIO-bokside ja/või RIO-edastusüksuste ja/või TBM2 kättesaadavaks tegemine ei ole osa nendest teenuste üldtingimustest. Nende teenuste ÜRT-de raames sellele tootegarantii ja/või vastutus ei kehti.

   3. Vastavalt ei kehti nende teenuste ÜRT-de raames tootegarantii ja/või vastutus ka puudulikele TBDS-teenustele (eeskätt puuduvad või vigased andmed) ja/või kahjudele, mille on põhjustanud sõidukite, RIO bokside ja/või RIO edastusüksuste ja/või TBM2 talitlushäire ja/või rikked ja/või kasutaja vigane andmesisestus.

 6. Kehtivusaeg ja lepingu lõpetamine

  1. Kehtivusaeg

   Teenuste ÜRT leping sõlmitakse määramata ajaks.

  2. Lepingu lõpetamine

   1. Kasutaja võib teenuste ÜRT lepingu igal ajal enne tähtaega TBDS-ga nõuetekohaselt lõpetada; kasutaja saab lepingu lõpetada ka platvormil lihtsa inaktiveerimise teel. Pärast sellist inaktiveerimist võtab taasaktiveerimine RIO boksi kasutamise korral aega vähemalt neli (4) tööpäeva.

   2. TBDS võib teenuste ÜRT lepingu lõpetada nõuetekohaselt, pidades kinni tähtajast kolm (3) kuud kuni kuu lõpuni.

   3. Lepingu olulisel põhjusel lõpetamise õigus jääb mõlema poole jaoks puutumatuks.

   4. Nende teenuste ÜRT-de lepingu lõpetamine mis tahes põhjusel ei puuduta platvormi ÜRT-de ja võimalike muude teenuste kohta sõlmitud ÜRT-sid. Platvormi ÜRT lepingu lõpetamine mis iganes põhjusel lõpetab samal ajal ka käesolevad teenuste ÜRT.

   5. TBDS-teenuse osutamine nende teenuste ÜRT-de raames oleneb järgmiste muude teenuste ÜRT-de sõlmimisest ja jätkumisest (TBDS-i või kolmandate teenusepakkujatega): Kui andmeid genereerib kolmas teenusepakkuja, kes edastab need TBDS-le Mixed Fleet Bridge´i kaudu, saab nimetatud teenust osutada üksnes siis, juhul kui ja nii kaua, kui kolmas teenusepakkuja TBDS-le andmeid edastab. Nende muude teenuste üldtingimuste lepingu lõpetamine mis tahes põhjusel tühistab samal ajal ka käesolevad teenuste üldtingimused.

   6. Järgmiste muude TBDS-teenuste ja/või kolmandate teenusepakkujate teenuste osutamine oleneb käesolevate teenuste ÜRT-de sõlmimisest ja jätkumisest: mitte ükski. Käesolevate teenuste ÜRT-de lõpetamine mis iganes põhjusel lõpetab samal ajal ka muud TBDS-teenused ja/või kolmandate teenusepakkujate teenused ning nende osutamise kohta sõlmitud teenuste ÜRT-d.

 7. Muu

  1. Kui TBDS teenuste kättesaadavaks tegemine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik, vabastatakse TBDS vääramatu jõu mõju kestuseks ja ulatuses teenuste kättesaadavaks tegemisest, kui TBDS on võtnud tagajärgede vältimiseks sobivaid meetmeid. Vääramatu jõu all peetakse silmas kõiki väljaspool TBDS-i mõju olevaid sündmuseid, mille tõttu takistatakse TBDS-i kohustuste täitmisel täielikult või osaliselt, k.a tulekahjustused, üleujutused, streigid ja õiguspärased töösulud, nagu ka mitte tema süül tekkinud tööhäired või ametlikud regulatsioonid. Siia kuulub ka RIO-platvormi väljalangemine vääramatu jõu tõttu.

   TBDS tõendab kasutajale viivitamatult vääramatu jõu avaldumist ja lõppemist ja teeb kõik vääramatu jõu kõrvaldamiseks ning selle mõju võimalikult suures ulatuses piiramiseks.

  2. Kui nende teenuste üldtingimuste üksikud sätted peaksid osutuma või muutuma täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Ebamõjusa sätte asemel lepivad pooled kokku mõjusa sätte osas, mis on oma mõtte ja eesmärgi poolest ebamõjusale sättele kõige lähem. Lünk nendes teenuste üldtingimustes täidetakse vastavalt.

  3. TBDS-l on õigus kanda nendest teenuste üldtingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustustusi täielikult või osaliselt üle ettevõtetele, mis on TBDS-ga seotud aktsiaseltside seaduse §-de 15 jj tähenduses. Kõigi õiguste ja kohustuste täieliku loovutuse korral on kasutajal õigus need teenuste üldtingimused üles öelda.

  4. Kasutajal ei ole ilma TBDS-i eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust kanda teenuste ÜRT-de õigusi ja/või kohustustusi täielikult või osaliselt üle kolmandatele osapooltele.

  5. Nende teenuste üldtingimuste muutmised ja täiendamised tuleb vormistada kirjalikult. See kehtib ka selle teksti kuju nõude tühistamise kokkuleppe kohta.

  6. Need teenuste üldtingimused on olemas vastavas riigikeeles ja saksakeelne originaalversioon on vastuolude korral ülimuslik.

  7. Nendele teenuste üldtingimustele kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust (v.a kollisiooniõigus). Ainupädev kohtualluvuse koht on nendest teenuste üldtingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste puhul München.


Seis: 18.03.2021