Rakenduse Pocket Fleet kasutamise üldised raamtingimused

 1. Objekt
  1. Käesolevate teenuste üldiste raamtingimustega reguleeritakse rakenduse Pocket Fleet kasutaja õigussuhet äriühinguga TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München (TBDS).
  2. Pocket Fleet on kasutaja jaoks tasuta rakendus, mis teeb Pocket Fleet rakenduse kasutajale kättesaadavaks mitmesuguste teenuste valitud teabe ja funktsioonid, mis on optimeeritud kasutamiseks väikesel nutiseadmel (nutitelefon). Kasutatavad andmed ja funktsioonid sõltuvad osaliselt tasu eest tellitavatest teenustest. Funktsioonid pärinevad järgmistest teenustest: Geo ja Timed. Selle mobiilirakenduse kasutaja on veebirakenduse kasutajaga sama.
  3. Rakenduse Pocket Fleet kasutamisega seotud telekommunikatsioonikulud kannab mobiilse lõppseadme telekommunikatsioonilepingu vastav lepingupool.
 2. Registreerimine
  Rakenduse Pocket Fleet kasutamine eeldab, et kasutaja või tellija:
  • on end RIO platvormil kliendina registreerinud ja
  • on RIO platvormil registreerinud sõidukeid ja juhte.
 3. Teenuste ulatus
  Pocket Fleet võimaldab mobiilseks kasutamiseks optimeeritud juurdepääsu teenuste Geo ja Timed valitud teabele ja funktsioonidele tingimusel, et punktis 2 sätestatud eeldused on täidetud. Eelnimetatud teenuste maht on mobiilse rakenduse raames piiratud, vt selle kohta rakenduse Pocket Fleet kirjeldust.
 4. Kasutamine ja tehnilised nõuded
  1. Rakenduse Pocket Fleet kasutamine on lubatud ainult ettenähtud funktsiooni ulatuse raames ja eesmärgil. Kasutajal on keelatud ennekõike järgmine:
   1. manipuleerida rakendust Pocket Fleet mis tahes viisil, mis võib selle funktsioone piirata;
   2. levitada rakenduse Pocket Fleet kaudu teavet, mis ei vasta kehtivale õigusele ja heale tavale, eriti ei tohi kasutaja levitada diskrimineerivat, rassistlikku, vägivalda õhutavat, pornograafilist sisu või sellist sisu, mis rikub kolmandate isikute õigusi, ega kutsuda üles kuritegu sooritama.
  2. TBDS jätab endale õiguse eemaldada kasutaja rikkumiste korral rakenduse Pocket Fleet edasisest kasutamisest ja kustutada kasutaja poolt levitatud sisu. Kasutaja vabastab TBDSi kõigist kolmandate isikute nõuetest, mis on tekkinud kasutaja poolt teenuste ÜRT-de rikkumiste tõttu.
  3. Pocket Fleeti kasutamiseks on vaja operatsioonisüsteemi uusima versiooniga varustatud iOS- või Android-nutitelefoni.
 5. Sisu puudutavad õigused
  Kasutajale kuulub kogu tema poolt rakendusse Pocket Fleet sisestatud sisu. Tema vastutab selle eest, et tema loodud sisu ei rikuks kolmandate isikute õigusi.
 6. Tarkvara
  1. Kasutaja on nõus rakenduse Pocket Fleet kasutamisel seotud tarkvara aeg-ajalt uuendama, ajakohastama ning TBDSi lisafunktsioone alla laadima ja installima, et tarkvara parandada või edasi arendada.
  2. Kasutaja ei muuda TBDSi algkoodi, ei loo sarnaseid tarkvarasid, ei võta seda koost lahti ega püüa seda mingil muul viisil eraldada.
  3. Teenuses kasutatavate litsentside ülevaate leiab kasutaja rakenduse punktist Seadistused > Litsentsid.
 7. Muudatused
  1. TBDS teavitab kasutajat käesolevate teenuste ÜRT-de muutmiselt õigel ajal, nii et kasutaja saab otsustada, kas ta tahab jätkata rakenduse Pocket Fleet kasutamist muudetud tingimustel, ja saab sellisel juhul oma nõusolekut muudatusega kinnitada.
  2. Kui kasutaja ei ole teenuste ÜRT-de muudatustega nõus, lõpetab ta rakenduse Pocket Fleet edasise kasutamise.
 8. Vastutus
  TBDS vastutab lepingulise ja lepinguvälise vastutuse puhul tahtliku või raske hooletuse korral kehtivate õigusnormide kohaselt.

  Kui see on seadusega ette nähtud, vastutab TBDS ainult lepingulise kohustuse rikkumise eest, mille täitmine teeb lepingu täitmise üleüldse võimalikuks ja mille täitmisele võib klient korrapäraselt tugineda (põhikohustus), ning eeskätt ettenähtava ja lepingu jaoks tüüpilise, samuti otsese kahju hüvitamise osas. Vastutus kaudsete kahjude eest on välistatud.
 9. Lõpetamine
  Kasutajal on õigus rakenduse Pocket Fleet kasutamine igal ajal lõpetada. TBDS-il on õigus kasutajapoolse kasutustingimuste rikkumise korral igal ajal viivitamatu jõustumisega rakenduse Pocket Fleet kasutamine lõpetada.
 10. Õigus, kohtualluvus
  Kehtib Saksamaa Liitvabariigi õigus, v.a ÜRO müügiõigus. Kuni kasutaja on teenuse kasutaja, kehtib tema koduriigi õigus, kui see on asendamatu ja kasutajale soodsam.

  Kohtualluvuse koht on München.
 11. Muu
  1. Nende teenuste üldtingimuste muutmised ja täiendamised tuleb vormistada kirjalikult. See kehtib ka selle teksti kuju nõude tühistamise kokkuleppe kohta.
  2. Need teenuste üldtingimused on olemas vastavas riigikeeles ja saksakeelne originaalversioon on vastuolude korral ülimuslik.
 12. Märkused
  Kinnitamata või valesti kinnitatud mobiilne lõppseade võib järsu sõidu- või pidurdusmanöövri, samuti õnnetuse korral paiskuda sõitjateruumi ja tekitada vigastusi. Seepärast kinnitage oma mobiilne lõppseade alati korrektselt ja turvapatjade avanemispiirkondadest väljapoole või pange kindlasse kohta.

  Rakendusprogrammide kasutamine sõidu ajal hajutab tähelepanu liikluselt, nii et õnnetuseoht on suurem.

  Järgige oma mobiilse lõppseadme kasutusjuhendit.

Seisuga: 19.09.2022