Teenuse Timed teenuste ÜRT-d

 1. Objekt
  1. Need teenuste üldised raamtingimused (ÜRT) kujutavad endast individuaalset kokkulepet TB Digital Services GmbH (TBDS) ja selle kasutaja (kasutaja) vahel. Teenuste ÜRT-d reguleerivad punktis 2 kirjeldatud teenuse osutamist kasutajale TBDS-i platvormi kaudu (TBDS-teenus). Need kujutavad endast eraldi lepingut lisaks kasutaja ja TBDSi vahel juba sõlmitud RIO platvormi kasutamise üldtingimustele (RIO platvormi üldtingimused).
  2. Kui erinevused ei ole nendes teenuste üldtingimustes sõnaselgelt reguleeritud, kehtivad nendele teenuste üldtingimustele kasutaja ja TBDSi vahel juba sõlmitud RIO platvormi üldtingimuste reeglid. RIO platvormi üldtingimustes määratletud mõisted kehtivad ka nendele teenuste üldtingimustele. Teenuse üldtingimused lepitakse kokku RIO platvormi kaudu RIO platvormi üldtingimuste punktide 2.1 ja 2.3 reeglite järgi.
  3. Pärast seda, kui sõiduk(id) on RIO platvormi RIO halduspiirkonnas registreeritud, peab kasutaja teenuse Timed ostmiseks klõpsama RIO platvormi ostukeskkonnas vastaval nupul ning kinnitama käesolevad teenuse üldtingimused, k.a teenusekirjeldus. Tellimisprotseduuri lõpuleviimisega leping TBDS-iga siiski veel ei jõustu; pigem on tegu kasutaja pakkumise esitamisega. Teenuse Timed leping sõlmitakse alles pärast TBDS-i saadetud kinnitust (see edastatakse kasutajale RIO platvormi kaudu). TBDS jätab endale lisaks õiguse viia pärast kasutaja pakkumise esitamist ja enne TBDS-i pakkumise vastuvõtmist läbi maksejõulisuse kontroll, sanktsioonide nimekirja kontroll ja kasutaja käibemaksu-ID kontroll. TBDS jätab endale õiguse viia ka pärast pakkumise vastuvõtmist regulaarselt läbi käibemaksu-ID kontrolli, maksejõulisuse kontrolli ja sanktsioonide nimekirja kontrolli.

   Teenuse kasutamise eeltingimus on, et täitmist ei takista riiklikud ning rahvusvahelised eeskirjad, eeskätt ekspordikontrollsätted ja embargod või muud õiguslikud piirangud. Kasutaja kohustub esitama kogu teavet ning kõiki dokumente, mis on teenuse kasutamiseks vajalikud. Viivitused ekspordikontrollide või loa andmise protseduuride tõttu peatavad teenuste osutamise ajutiselt. Kui vajalikke lubasid ei anta, loetakse teenuste üldtingimused mittesõlmituks; kahju hüvitamise nõuded välistatakse eelnevalt nimetatud tähtajaületuste esinemise korral ja tõttu.

  4. Saksamaa tsiviilseadustiku § 312i lõike 1 lause 1 nr 1 kuni 3 ja lause 2 ei kehti nende teenuste üldtingimuste sõlmimisel.

 2. TBDS-teenus
  1. TBDS pakub nende teenuste ÜRT kehtivuse vältel järgmist TBDS-teenust kasutajale, keda on teenuste kirjelduses lähemalt kirjeldatud:

   Nimetus

   Lühikirjeldus

   Timed

   Timed onteenus planeerijatele ja autopargi halduritele, kes peavad reaalajas jälgima oma juhtide sõidu- ja puhkeaega.

   Üksikasjalik teenusekirjeldus, samuti tehnilised nõudmised ja teenuse eest makstav hüvitis on praeguses vormis leitavad RIO platvormi ostukeskkonnas veebiaadressil rio.cloud ning need saab sealt alla laadida.

  2. RIO platvormi kättesaadavus selle kaudu pakutava, eespool nimetatud TBDS-teenuse kasutamiseks lähtub RIO platvormi üldtingimuste punktist 3.2.

  3. Oluline märkus. Andmekaitseõiguse tingimuste osas viitame sõnaselgelt platvormi teenuste üldtingimuste punktile 8. Kasutaja jääb andmekaitseseaduse alusel tellimusandmete töötlemise lepingu raames TBDS-i poolse tellimusandmete töötlemise eest vastutavaks ja tagab vastavate inimeste (juht ja võimalikud muud isikud) isikuandmete töötlemise usaldusväärsuse. See sisaldab kasutaja asjakohase teabe üleandmise kohustust puudutatud isikutele, samuti andmekaitseõiguse õigusliku aluse loomist.

 3. Hüvitis

  1. TBDS-teenuse eest makstav hüvitis oleneb RIO platvormil https://rio.cloud olevatest andmetest ja sellele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks. Hüvitis oleneb kasutaja poolt TBDS-teenuse kasutamiseks registreeritud sõidukite arvust. Kasutaja registreeritud sõiduk osaleb teenuse kasutamisel ja seda arvutatakse päevase täpsusega. Tasumine toimub pro rata temporis põhimõttel nende kuude kohta, kui TBDS-teenus ei olnud terve kuu kohta sõlmitud.

  2. Kasutaja tasub hüvitise TBDS-i koostatud arve alusel platvormi ÜRT punktis 4.2 TBDS-i nimetatud makseteenuse pakkujale. Sellel maksel on TBDS-i täitmiskohustus.

  3. Kui kasutaja saab eelnevalt TBDS-i väljastatud kirjaliku hoiatuse makseviivituse kohta, võib TBDS vähemalt üks (1) nädal sellest eelnevalt täiendavalt teavitades TBDS-teenuse pakkumise käesolevate teenuste ÜRT-de raames kuni makse saamiseni peatada.

  4. Hinnad ja nimetatud hüvitised ei sisalda käibemaksu ega sarnaseid makse. Selliseid makse nõutakse TBDS-i kasutajalt lisaks kokkulepitud tasule.

   Kui tuleb rakendada pöördmaksustamise mehhanismi või sarnast lihtsustamismeetodit (mille järgi on tarne või teenuse saaja kohustatud enda koostatud deklaratsiooniks või käibemaksust või sarnastest maksudeks kinnipidamiseks), peab kasutaja enda koostatud deklaratsiooni või maksudest kinnipidamise ettenähtud aja jooksul maksuametile esitama. Kui sellist mehhanismi otsustatakse kasutada, lepivad pooled selle mehhanismi kasutamises kokku. Sellest olenemata arvutatakse hinnad ja tasud mõlemal juhul ilma käibemaksu ning sarnaste maksudeta ja kasutaja peab maksed tasuma TBDS-ile lepinguliselt kokkulepitud hinna mahus ilma igasuguste mahaarvamisteta.

  5. Kasutaja ja TBDS vastutavad alati ise oma sissetulekul põhinevate tulumaksude eest.

   Hinnad ja nimetatud tasud ei sisalda seadusega kinnipeetavat maksu ega sarnaseid makse. Kui tasumine peaks olema allutatud seaduslikule kinnipeetavale maksule, ei tohi kasutaja oma elukohariigi õiguse järgi maksest TBDS-ile kinnipeetava maksu mahaarvamisi teha. Selliseid makse peab kasutaja maksma lisaks TBDS-ile makstavatele kokkulepitud tasudele enda arvel vastavatele asutustele TBDS-i nimel.

   Kui TBDS-i ja kasutaja asukohariikide vahel on olemas topeltmaksustamise vältimise leping (DBA), tohib kasutaja rakendatava DBA kohase kindlaksmääratud maksimaalse kinnipeetava maksu maksta vastavatele ametitele, kui on olemas kinnipeetava maksu vähendamise eeltingimused (vajaduse korral nulli peale). Kasutaja vastutab kinnipeetava maksu vähendamise (vajaduse korral nulli peale) formaalsete eeltingimuste täitmise eest. TBDS esitab kasutajale lepingu sõlmimisel asukohatõendi.

   Kasutaja kohustub esitama TBDS-ile omal algatusel ja viivitamata ametliku tõendi TBDS-i nimel tasutud maksude kohta. Kui ametlikku tõendit ei esitata või kui see esitatakse hilinemisega, vabastab kasutaja TBDS-i igasugustest kahjudest, mis on põhjustatud tõendi mitteesitamisest või hilinemisega esitamisest.

 4. Teenuse üldtingimuste muudatused

  1. Käesolevaid teenuse üldtingimusi saab muuta mõlema poole nõusolekul, kui tingimuste punktis 4 ei ole sätestatud teisiti.

  2. TBDS võib TBDS-teenuse pakkumise raames teha sobivaid tehnilisi muudatusi, eriti kui see on vajalik platvormi talitluse parandamiseks ja seaduslike nõuete täitmiseks.

  3. TBDS võib muuta seoses TBDS-i teenuse osutamisega ka sisu, kui see ei kitsenda kasutaja teenusevalikut TBDS-i teenuse kasutamise seisukohast või kui kasutaja ei ole sellele muudatusele allpool oleva punkti 4.4 alusel vastuväiteid esitanud.

  4. TBDS-teenuse pakkumise raames vastavaid teenusemuudatusi ja vastavaid hinnatõuse näidatakse kasutajale tekstivormis ja talle antakse seejuures võimalus muudatusele kuue (6) nädala jooksul vastuväiteid esitada. Vastuväite puudumist (kirjalikult või e-posti teel) vastava teenusemuudatuse / hüvitise tõusu vastu kuue (6) nädala jooksul loetakse teenusemuudatusega / hüvitise tõusuga nõustumiseks, kui kasutaja on muudatusest teatamise raames sellest õiguslikust tagajärjest teadlikuks tehtud. Kui kasutaja teenuse muudatuse / tasu suurendamisega ei nõustu, näeb TBDS kasutajale ette õiguse teenuste tüüptingimused viivitamata üles öelda; lisaks sellele saab kasutaja teenuste tüüptingimused korraliselt üles öelda ka tähtajatu TBDS-teenuse korral ja/või inaktiveerida oma registreerimise Rio platvormil.

 5. Tootegarantii ja vastutus

  1. Tootegarantii

   1. Kasutaja annab TBDS-ile TBDS-teenuse puudusest viivitamata teada. TBDS kõrvaldab TBDS-teenuse puudused sobiva aja jooksul. Kui puudujäägi kõrvaldamine ebaõnnestub mõistliku aja jooksul kaks (2) korda, on kasutajal õigus see teenuste ÜRT erakorraliselt tühistada.

    Kasutaja muude nõuete puhul juhindutakse punktist 5.2.

   2. Puudujääkidega seotud nõuded on välistatud, kui kasutaja või tema täitmisabilised vastutavad põhjuse eest ise.

  2. Vastutus
   TBDS vastutab kahjude eest, mis on põhjustatud TBDS-i või selle täitmisabiliste tahtliku tegevuse ja/või raske hooletuse tõttu. Kahjude eest, mille on põhjustanud TBDS-i või selle täitmisabiliste hooletus, vastutab TBDS vaid siis, kui rikutakse kardinaalkohustust. Kardinaalkohustused on põhilised lepingukohustused, mis võimaldavad alguses lepingu nõuetekohast täideviimist ja mille täitmisele kasutaja loodab ning saab loota.

   Selliste kardinaalkohustuste rikkumise puhul kerge hooletuse tõttu on TBDS-i vastutus tavapäraselt prognoositavate kahjude osas piiratud, maksimaalselt siiski 100% aastasest hüvitisest.

   Muus osas on TBDS-i vastutus hooletuse eest välistatud.

   Kuna TBDS-teenust pakutakse tasuta, kehtib järgmine: Hooletuse korral seoses selliste kardinaalõiguste rikkumisega vastutab TBDS TBDS-teenuste tasude puudumist arvestades lisaks sellele vaid sellise hoolsuse eest, mida TBDS oma asjades rakendab.

  3. Muud välistamised

   1. TBDS ei vastuta kasutaja TBDS-teenust kasutavate sõidukite nõuetekohase oleku eest. TBDS-teenus on mõeldud vaid kasutajat toetama; eeskirjadest kinnipidamise ja sõidukite kasutamise ning oleku eest vastutab valdaja või juht.

   2. RIO bokside ja/või RIO edastusüksuste kättesaadavaks tegemine ei ole osa sellest teenuste ÜRT-st. Nende teenuste üldtingimuste raames sellele tootegarantii ja/või vastutus ei kehti.

   3. See TBDS-teenus annab kasutajale üksnes abivahendi orienteerumiseks ja juurdepääsu vastava juhi sõidu- ja puhkeajale. TBDS ei vastuta TBDS-teenuse poolt pakutavate andmete valesti tõlgendamise ja sellest tulenevate tagajärgede eest.

   4. TBDS ei vastuta ka kasutaja poolt oma töötajate juhendamis- ja jälgimiskohustuste täitmise/täidetavuse eest. TBDS ei võta üle kasutaja asjakohaseid õiguslikke kohustusi.

   5. Vastavalt ei võeta selle teenuste ÜRT raames tootegarantiid ja/või vastutust ka puudulike TBDS-teenuste (eeskätt puuduvad või vigased andmed) ja/või kahjude eest, mille on põhjustanud sõidukite, RIO bokside ja/või RIO saatmisseadmete talitlushäire ja/või rikked või kasutaja vigane andmesisestus.

 6. Kehtivusaeg ja lepingu lõpetamine

  1. Kehtivusaeg
   Käesolevad teenuse üldtingimused võib sõlmida tähtajatult või kindla tähtajaga (12 või 36 kuud). Tingimuse valib kasutaja RIO ostukeskkonnas TBDS-teenuse broneerimisprotsessi kaudu.

  2. Lepingu lõpetamine

   1. Kui käesolevates teenuse üldtingimustes on kokku lepitud tähtajatu kehtivus, võib kasutaja need teenuse üldtingimused igal ajal lõpetada ilma TBDS-i teavitamata; lõpetamine võib toimuda ka kasutaja poolt RIO platvormil inaktiveerimise teel.

   2. Kui on kokku lepitud tähtajatu kehtivus, võib TBDS teenuse üldtingimused lõpetada, pidades kinni tähtajast kolm (3) kuud kuni kuu lõpuni.

   3. Kui teenuse üldtingimused on kokku lepitud konkreetseks tähtajaliseks perioodiks, on nende teenuse üldtingimuste korraline lõpetamine kasutaja poolt kasutamisperioodi jooksul välistatud. Isegi juhul, kui kasutaja inaktiveerib oma konto RIO platvormil, ei vabasta see teda maksekohustusest TBDS-i ees.

   4. Lepingu olulisel põhjusel lõpetamise õigus jääb mõlema poole jaoks puutumatuks.
    Olulised põhjused, miks kasutaja võib teenuse erakorraliselt lõpetada, on eelkõige sõiduki müük, mille puhul on aktiveeritud konkreetse ja tähtajalise kehtivusajaga digitaalteenus, või mis tahes muu omaniku või valdaja vahetus või sõiduki seismajäämine, mis on ületanud kuue (6) kuu pikkuse perioodi. Kasutaja maksekohustus säilib kuni lepingu lõpetamise põhjuse tõendamiseni. Teenuse kasutamise lõpetamisteatise menetlemine võib võtta kuni kolm (3) tööpäeva.

   5. Teenuse üldtingimuste lepingu lõpetamine mistahes põhjusel ei puuduta RIO platvormi üldtingimuste ja võimalike muude teenuste kohta sõlmitud üldtingimuste kehtivust. RIO platvormi üldtingimuste mistahes põhjusel lõpetamine lõpetab seevastu ka teenuse üldtingimuste lepingu samal lõpetamise kuupäeval juhul, kui need on kokku lepitud tähtajatult; kui on kokku lepitud konkreetne tähtajaline tähtaeg, kohaldatakse punkti 6.2.3.

   6. TBDS-teenuse osutamine nende teenuse üldtingimuste raames oleneb RIO platvormi üldtingimuste sõlmimisest ja jätkumisest.

  3. Andmete kustutamine
   TBDS kohustub kustutama kasutaja andmete ajaloo pärast käesoleva teenuste ÜRT lõpetamisele järgneva üheksakümne (90) päeva pikkuse ooteaja möödumist. Ooteaeg aitab vältida kogutud andmete ajaloo pöördumatut kadumist juhul, kui kasutaja lõpetab teenuse ekslikult.

 7. Konfidentsiaalsus

  1. TBDS ja kasutaja kohustuvad hoidma teise poolega seotud konfidentsiaalset teavet salajas ja kasutama seda vaid selle teenuse üldtingimuste lepingu ning selle eesmärkide täitmiseks. See kohustus kehtib pärast teenuse üldtingimuste lepingu lõpetamist kolm (3) aastat.

  2. Punktis 7.1 kirjeldatud konfidentsiaalsussätet ei rakendata, kui konfidentsiaalne teave (i) oli teisele poolele teenuste üldtingimuste sõlmimisel juba eelnevalt tõendatavalt teada või ta sai selle teabe hiljem kolmandalt osapoolelt, ilma et seeläbi rikutaks konfidentsiaalsuskokkulepet, (ii) oli teenuste üldtingimuste sõlmimisel avalik teave või tehakse seejärel avalikuks, kui see ei tulene nende teenuste üldtingimuste rikkumisest, (iii) antakse ühe poole poolt teise poole eelneval nõusolekul teistel eesmärkidel väljaspool neid teenuste üldtingimusi kasutamiseks vabaks, või (iv) tuleb avalikustada seadusjärgsete kohustuste tõttu või kohtu või ametiasutuse korraldusel; kui see on lubatud ja võimalik, teavitab avalikustamiseks kohustatud pool teist poolt eelnevalt ja võimaldab tal avalikustamise vastu astuda.

 8. Muud sätted

  1. Kui TBDS-teenuse kättesaadavaks tegemine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik, vabastatakse TBDS vääramatu jõu mõju kestuseks ja ulatuses teenuste kättesaadavaks tegemisest, kui TBDS on võtnud tagajärgede vältimiseks sobivaid meetmeid. Vääramatu jõu all peetakse silmas kõiki väljaspool TBDS-i mõju olevaid sündmuseid, mille tõttu takistatakse TBDS-i kohustuste täitmisel täielikult või osaliselt, k.a tulekahjustused, üleujutused, streigid ja õiguspärased töösulud, nagu ka mitte tema süül tekkinud tööhäired või ametlikud regulatsioonid. Siia kuulub ka RIO-platvormi väljalangemine vääramatu jõu tõttu.

   TBDS tõendab kasutajale viivitamatult vääramatu jõu avaldumist ja lõppemist ja teeb kõik vääramatu jõu kõrvaldamiseks ning selle mõju võimalikult suures ulatuses piiramiseks.

  2. Kui nende teenuste üldtingimuste üksikud sätted peaksid osutuma või muutuma täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Ebamõjusa sätte asemel lepivad pooled kokku mõjusa sätte osas, mis on oma mõtte ja eesmärgi poolest ebamõjusale sättele kõige lähem. Lünk nendes teenuste üldtingimustes täidetakse vastavalt.

  3. TBDS-l on õigus kanda nendest teenuste üldtingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustustusi täielikult või osaliselt üle ettevõtetele, mis on TBDS-ga seotud aktsiaseltside seaduse §-de 15 jj tähenduses. Kõigi õiguste ja kohustuste täieliku loovutuse korral on kasutajal õigus need teenuste üldtingimused üles öelda.

  4. Kasutajal ei ole ilma TBDS-i eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust kanda teenuste ÜRT-de õigusi ja/või kohustustusi täielikult või osaliselt üle kolmandatele osapooltele.

  5. Nende teenuste üldtingimuste muutmised ja täiendamised tuleb vormistada kirjalikult. See kehtib ka selle teksti kuju nõude tühistamise kokkuleppe kohta.

  6. Need teenuste üldtingimused on olemas vastavas riigikeeles ja saksakeelne originaalversioon on vastuolude korral ülimuslik.

  7. Nendele teenuste üldtingimustele kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust (v.a kollisiooniõigus). Ainupädev kohtualluvuse koht on nendest teenuste üldtingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste puhul München


Seisuga: 19.09.2022