Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας

 1. Αντικείμενο
  1. Οι παρούσες Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας αποτελούν μια δωρεάν συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της TB Digital Services GmbH (η «TBDS») και του χρήστη (ο «Χρήστης») (η TBDS και ο χρήστης αποτελούν μεμονωμένα ένα «Συμβαλλόμενο μέρος» και από κοινού τα «Συμβαλλόμενα μέρη») για τη χρήση της πλατφόρμας RIO (η «Πλατφόρμα») στη διεύθυνση rio.cloud.

   Μέσω της πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει επί πληρωμή και δωρεάν υπηρεσίες της TBDS (οι «Υπηρεσίες TBDS») ή/και τρίτων παρόχων (οι «Υπηρεσίες τρίτων», συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τρίτων της MAN Truck & Bus SE) (από κοινού, οι «Υπηρεσίες»). Οι Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας συνιστούν μια συμφωνία-πλαίσιο.

   Βάσει αυτής, οι υπηρεσίες τρίτων της MAN Truck & Bus SE «ServiceCare S» (εμφανίζονται στο πλαίσιο της περιγραφής υπηρεσιών στη σελίδα εγγραφής της πλατφόρμας RIO, καθώς και μετά την εγγραφή στη διεύθυνση www.rio.cloud) μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν, εφόσον τα οχήματα με RIO-Box / TBM3 (το «Συνδεδεμένο όχημα») ή άλλα αντικείμενα οχημάτων (π.χ. κοντέινερ, ρυμουλκούμενο, κ.λπ.) έχουν δηλωθεί με πομπό RIO (η «Κινητή συσκευή») στην πλατφόρμα. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από τον χρήστη για ένα χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ορισμένες υπηρεσίες TBDS ή/και υπηρεσίες τρίτων με το αντίστοιχο κουμπί στο Marketplace του RIO για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών προς τον σκοπό της δοκιμής του προϊόντος. Εάν ο χρήστης σκοπεύει να δηλώσει ένα συνδεδεμένο όχημα ή/και μια κινητή συσκευή μέσω της πλατφόρμας για ένα αντικείμενο οχήματος που ανήκει σε τρίτο, αυτό επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους. Η συγκατάθεση του τρίτου πρέπει να αποδειχθεί στην TBDS κατόπιν αιτήματος.

   Η χρήση μιας υπηρεσίας TBDS ή/και ενός τρίτου μετά από τη λήξη του δωρεάν χρονικού διαστήματος δοκιμής των τριών (3) μηνών γίνεται βάσει συμβάσεων που πρέπει να συναφθούν ξεχωριστά με την TBDS ή τον εκάστοτε τρίτο πάροχο, για τις οποίες πρέπει να συμφωνηθούν ξεχωριστοί γενικοί όροι συναλλαγών πέραν αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας (οι «Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας»).
  2. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας παρέχονται αποκλειστικά στους επιχειρηματίες υπό την έννοια της § 14 του γερμανικού αστικού κώδικα εντός των χωρών σύμφωνα με το Συνημμένο 1 αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας εκτός εάν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και οι σχετικοί Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας προβλέπουν ρητά κάτι διαφορετικό. Οι Υπηρεσίες παρέχονται μόνο για Συνδεδεμένα οχήματα ή/και Κινητές συσκευές που βρίσκονται γεωγραφικά εντός των χωρών σύμφωνα με το Συνημμένο 1 των παρόντων Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας.
  3. Οι § 312i παρ. 1 πρόταση 1 αριθ. 1 έως 3 και πρόταση 2 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύουν μετά τη σύναψη αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας.
 2. Σύναψη σύμβαση για υπηρεσίες TBDS και υπηρεσίες τρίτων
  1. Η χρήση μιας αντίστοιχης υπηρεσίας TBDS πραγματοποιείται βάσει online σύμβασης που συνάπτεται χωριστά με την TBDS, η οποία διέπεται από τους δικούς της Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες. Εάν ένας χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία TBDS, πρέπει να κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στην πλατφόρμα για να αγοράσει την αντίστοιχη υπηρεσία TBDS. Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει τους αντίστοιχους Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες και να κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, δεν συνάπτεται ακόμα σύμβαση με την TBDS αλλά πρόκειται για την υποβολή προσφοράς από τον Χρήστη. Μόνο με την επιβεβαίωση της αποδοχής από την TBDS (αυτή διαβιβάζεται στον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της πλατφόρμας) συνάπτεται η σύμβαση για την αντίστοιχη υπηρεσία TBDS.
  2. Η χρήση μιας αντίστοιχης υπηρεσίας τρίτου πραγματοποιείται βάσει σύμβασης που συνάπτεται χωριστά με τον εκάστοτε Τρίτο πάροχο, η οποία διέπεται από τους Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες του Τρίτου παρόχου. Οι Γενικοί όροι συναλλαγών για τις υπηρεσίες σχετικά με μια υπηρεσία τρίτου συνάπτονται αποκλειστικά μεταξύ του Χρήστη και του Τρίτου παρόχου υπηρεσιών (δηλαδή όχι με την TBDS). Η TBDS δεν θα εκπροσωπεί τον Τρίτο πάροχο στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης ούτε θα παράσχει υπηρεσίες σε αυτόν. Ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται έναντι του Χρήστη.

   Εάν ένας χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία τρίτου, πρέπει να κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στην πλατφόρμα για να αγοράσει την αντίστοιχη υπηρεσία τρίτου. Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει τους αντίστοιχους Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες και να κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, δεν συνάπτεται ακόμα σύμβαση με τον Τρίτο πάροχο αλλά πρόκειται για την υποβολή προσφοράς από τον Χρήστη. Μόνο με την επιβεβαίωση της αποδοχής από τον Τρίτο πάροχο (αυτή διαβιβάζεται στον Χρήστη εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της πλατφόρμας) συνάπτεται η σύμβαση για την αντίστοιχη υπηρεσία τρίτου. Η TBDS δεν ενεργεί ως αναπληρωτής του Τρίτου μέρους ή του Χρήστη σε αυτήν τη διαδικασία προσφοράς και αποδοχής, αλλά απλώς ως αγγελιοφόρος της δήλωσης βούλησης του Χρήστη και του Τρίτου μέρους. Η επεξεργασία των πληρωμών σχετικά με τις υπηρεσίες TBDS και τις υπηρεσίες τρίτων βασίζεται στο εδάφιο ‎4.2 αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας.
  3. Οι § 312i παρ. 1 πρόταση 1 αριθ. 1 έως 3 και πρόταση 2 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύουν κατά τη σύναψη αυτών των Γενικών όρων συναλλαγών για τις υπηρεσίες, εκτός εάν οι εκάστοτε Γενικοί όροι συναλλαγών για τις υπηρεσίες ορίζουν κάτι διαφορετικό.
 3. Πρόσβαση στην πλατφόρμα και δικαιώματα χρήσης στην πλατφόρμα
  1. Ο ίδιος ο χρήστης πρέπει να παρέχει την τεχνική πρόσβαση στην πλατφόρμα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και άλλες απαιτήσεις τεχνικής πρόσβασης για τις υπηρεσίες TBDS ή/και υπηρεσίες τρίτων προκύπτουν από τις απαιτήσεις τεχνικής πρόσβασης. Μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα εγγραφής της πλατφόρμας RIO, καθώς και μετά την εγγραφή στη διεύθυνση www.rio.cloud.
  2. Η TBDS οφείλει να έχει διαθεσιμότητα 99% ετησίως εντός του χρόνου λειτουργίας στο πλαίσιο αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας, και η πλατφόρμα πρέπει να συνδέεται κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση. Δεν οφείλει πρόσθετη διαθεσιμότητα. Οι μεμονωμένοι Γενικοί όροι συναλλαγών για τις υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρόσθετους κανονισμούς. Η οφειλόμενη διαθεσιμότητα και ο χρόνος λειτουργίας βάσει του παρόντος εδαφίου ‎2 αποκλείουν τα παράθυρα συντήρησης μεταξύ Σαββάτου στις 22:00 έως την Κυριακή στις 4:00 μμ CET.
  3. Για τη χρήση της πλατφόρμας, του περιεχομένου της πλατφόρμας και των εφαρμογών που μπορούν να ληφθούν από την πλατφόρμα, η TBDS παραχωρεί στον Χρήστη μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, εδαφικά απεριόριστο δικαίωμα χρήσης χωρίς άδεια περαιτέρω εκμετάλλευσης, το οποίο περιορίζεται χρονικά στη διάρκεια των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας. Το δικαίωμα δεν περιλαμβάνει την εξουσιοδότηση για επεξεργασία.
  4. Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει πλήρως ή εν μέρει στοιχεία ανοιχτού κώδικα. Υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους αδειών των χρησιμοποιούμενων στοιχείων ανοιχτού κώδικα. Οι σχετικοί όροι αδειών αποτελούν μέρος αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας και είναι διαθέσιμοι στο DOWNLOAD.

   Μπορείτε να βρείτε τον ενημερωμένο πηγαίο κώδικα των στοιχείων ανοιχτού κώδικά του RIO Box στο DOWNLOAD. Οι υποχρεώσεις της TBDS έναντι του χρήστη δεν περιορίζονται εκεί.
  5. Η TBDS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να στερήσει από τον Χρήστη το δικαίωμα χρήσης, σε περίπτωση που αυτός προκαλέσει σκόπιμα ζημιά στην πλατφόρμα, παραβιάσει τις παρούσες Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας ή χρησιμοποιεί την πλατφόρμα εκτός του δικαιώματος χρήσης που του έχει χορηγηθεί (πρβλ. εδάφιο ‎3 ανωτέρω).
 4. Κόστος και επεξεργασία πληρωμών μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
  1. Η χρήση της πλατφόρμας βάσει αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας, είναι δωρεάν για τον Χρήστη. Το κόστος για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Χρήστης καθορίζεται από το περιεχόμενο των ξεχωριστών Γενικών όρων συναλλαγών για τις υπηρεσίες.
  2. Εφόσον πρέπει να καταβάλλονται χρεώσεις χρήσης βάσει των Γενικών όρων συναλλαγών για τις υπηρεσίες προς την TBDS ή τρίτα μέρη, αυτές χρεώνονται στον Χρήστη κεντρικά από την TBDS και καταβάλλονται από τον Χρήστη αποκλειστικά στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland (ο «Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών») – με απαλλακτικό αποτέλεσμα έναντι της TBDS ή/και του τρίτου παρόχου. Συνεπώς όλες οι πληρωμές του Χρήστη που οφείλει λόγω της χρήσης των υπηρεσιών TBDS ή υπηρεσιών τρίτων έναντι τις TBDS ή του τρίτου παρόχου σύμφωνα με τους εκάστοτε Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες, πρέπει να καταβάλλονται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (και όχι στον τρίτο πάροχο ή/και την TBDS).
  3. Οι τιμές και οι αναφερόμενες χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο κύκλου εργασιών ή παρόμοιους φόρους. Αυτοί οι φόροι βαρύνουν τον Χρήστη από την TBDS επιπλέον της συμφωνηθείσας αμοιβής.

   Εφόσον πρέπει να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης ή μια παρόμοια μέθοδος απλούστευσης (βάσει της οποίας ο παραλήπτης ή ο δικαιούχος της παροχής υποχρεούται σε εκούσια δήλωση ή παρακράτηση του φόρου κύκλου εργασιών ή παρόμοιων φόρων), ο χρήστης πρέπει να προβεί σε εκούσια δήλωση ή παρακράτηση στην αρμόδια φορολογική αρχή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Εφόσον ένας τέτοιος μηχανισμός είναι προαιρετικός, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό. Ανεξάρτητα από αυτό, οι τιμές και οι αμοιβές και στις δύο περιπτώσεις υπολογίζονται χωρίς τον φόρο κύκλου εργασιών ή παρόμοιους φόρους και οι πληρωμές από τον Χρήστη προς την TBDS πρέπει να πραγματοποιούνται στο ποσό της συμβατικώς συμφωνηθείσας τιμής χωρίς καμία παρακράτηση.
  4. Ο Χρήστης και η TBDS είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τον φόρο εισοδήματος βάσει του εισοδήματός τους.

   Οι τιμές και οι αναφερόμενες αμοιβές δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο στην πηγή ή παρόμοιους φόρους. Εάν η αμοιβή υπόκειται σε νόμιμο φόρο στην πηγή, ο Χρήστης δεν μπορεί να παρακρατήσει προς αφαίρεση ποσά του φόρου στην πηγή, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εγκατάστασης από την πληρωμή προς την TBDS. Οι φόροι αυτοί πρέπει να καταβάλλονται από τον Χρήστη στις αρμόδιες αρχές για λογαριασμό της TBDS επιπλέον της συμφωνημένης αμοιβής προς την TBDS.

   Σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολόγησης («DΤA») μεταξύ των κρατών εγκατάστασης της TBDS και του Χρήστη, ο Χρήστης μπορεί να καταβάλει στις αρμόδιες αρχές το ανώτατο ποσό φόρου στην πηγή που προβλέπεται από την ισχύουσα DΤA, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι για τη μείωση του φόρου στην πηγή (ενδεχομένως, στο μηδέν). Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων για τη μείωση του φόρου στην πηγή (ενδεχομένως, μηδενισμός του φόρου). Η TBDS παρέχει στον Χρήστη βεβαίωση διαμονής κατά τη σύναψη της σύμβασης.

   Ο Χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει, οικειοθελώς και χωρίς καθυστέρηση, επίσημη απόδειξη του φόρου που καταβάλλεται στην TBDS για λογαριασμό της TBDS. Εάν δεν προσκομιστεί επίσημη απόδειξη ή υποβληθεί καθυστερημένα, ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την TBDS για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη μη ή καθυστερημένη υποβολή της απόδειξης.
 5. Αλλαγές στις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας, στην πλατφόρμα και τους Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες
  1. Για αλλαγές στις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας, απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο συμβαλλόμενων μερών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν εδάφιο ‎5.
  2. Η TBDS μπορεί να προβεί στις κατάλληλες τεχνικές αλλαγές στην πλατφόρμα, ιδίως εφόσον είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.
  3. Η TBDS μπορεί επίσης να προβεί σε αλλαγές στο περιεχόμενο της πλατφόρμας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν περιορίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Χρήστη σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας ή ο Χρήστης δεν έχει αντιρρήσεις σχετικά με αυτή την αλλαγή, σύμφωνα με το παρακάτω εδάφιο ‎4.
  4. Οι κατάλληλες τροποποιήσεις της υπηρεσίας όσον αφορά το περιεχόμενο της πλατφόρμας εμφανίζονται στον Χρήστη, παρέχοντάς του την ευκαιρία να αντιταχθεί στην αλλαγή εντός έξι (6) εβδομάδων. Η απουσία ένστασης (εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά της εύλογης αλλαγής της υπηρεσίας εντός αυτών των έξι (6) εβδομάδων θεωρείται ως αποδοχή της αλλαγής της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι ο Χρήστης έχει ενημερωθεί για αυτές τις νομικές συνέπειες στο πλαίσιο του διορθωτικού δελτίου. Εάν ο χρήστης αντιταχθεί σε μια αλλαγή της υπηρεσίας, η TBDS έχει έκτακτο δικαίωμα καταγγελίας έναντι του Χρήστη. Επιπλέον, ο Χρήστης μπορεί να καταγγείλει τακτικά τις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει μία υπηρεσία TBDS ή υπηρεσία τρίτου με καθορισμένη διάρκεια, έχει το δικαίωμα τακτικής καταγγελίας των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας, εφόσον η αλλαγή της υπηρεσίας επηρέασε σημαντικά με αρνητικό τρόπο την παροχή των υπηρεσιών της TBDS ή τρίτου με καθορισμένη διάρκεια.
  5. Οι αλλαγές στους αντίστοιχους Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες υπόκεινται στους κανονισμούς των αντίστοιχων Γενικών όρων συναλλαγών για τις υπηρεσίες.
 6. Δεν υπάρχει αποκλειστικότητα / υποχρέωση αγοράς
  1. Οι υπηρεσίες TBDS ή/και οι υπηρεσίες τρίτων δεν είναι αποκλειστικές για όλους τους εμπλεκόμενους. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν υπόκειται σε περιορισμούς του ανταγωνισμού. Για τον Χρήστη, δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις αγοράς για υπηρεσίες της TBDS ή υπηρεσίες τρίτων.
  2. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν υποχρεούται βάσει αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας να συνάψει ξεχωριστούς Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες.
 7. Σύναψη σύμβασης, διάρκεια σύμβασης και δικαιώματα καταγγελίας
  1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του Χρήστη, δεν συνάπτεται ακόμα σύμβαση με την TBDS αλλά πρόκειται για την υποβολή προσφοράς από τον Χρήστη. Μόνο με την αποδοχή από την TBDS (αυτή διαβιβάζεται στον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνάπτεται η σύμβαση. Επίσης, η TBDS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διενεργήσει έλεγχο φερεγγυότητας, έλεγχο των καταλόγων προσώπων και έλεγχο των αναγνωριστικών ΦΠΑ του Χρήστη μετά από την υποβολή προσφοράς από τον Χρήστη και πριν από την παραλαβή της προσφοράς από την TBDS. Ακόμα και μετά από την παραλαβή της προσφοράς, η TBDS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διενεργεί τακτικά έλεγχο των αναγνωριστικών ΦΠΑ, έλεγχο φερεγγυότητας ή/και έλεγχο των καταλόγων προσώπων.

   Η χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών υπόκειται στην επιφύλαξη ότι δεν υφίστανται εμπόδια στη συμμόρφωση ως αποτέλεσμα εθνικών ή διεθνών κανονισμών, ιδίως διατάξεων για τον έλεγχο των εξαγωγών και εμπάργκο ή άλλων νομικών περιορισμών. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη χρήση της πλατφόρμας ή/και των υπηρεσιών. Οι καθυστερήσεις λόγω ελέγχων εξαγωγών ή διαδικασιών έγκρισης θέτουν προσωρινά εκτός ισχύος την παροχή των υπηρεσιών. Εάν δεν παρέχονται οι απαιτούμενες άδειες, οι Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας και οι Γενικοί όροι συναλλαγών για τις υπηρεσίες δεν θεωρούνται τελεσμένοι. Οι αξιώσεις για αποζημίωση αποκλείονται στον βαθμό και λόγω της προαναφερθείσας υπέρβασης των προθεσμιών.
  2. Οι ισχύουσες Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας μεταξύ του Χρήστη και της TBDS ισχύουν μόλις η TBDS δηλώσει την παραλαβή έναντι του Χρήστη μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής από τον Χρήστη (όπως περιγράφεται στο εδάφιο ‎1). Οι Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας συμφωνούνται επ’ αόριστον.
  3. Οι Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας μπορούν να καταγγελθούν τακτικά από τον χρήστη χωρίς τήρηση προθεσμίας, εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει υπηρεσία TBDS ή/και υπηρεσία τρίτου με καθορισμένη διάρκεια. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανονισμοί της υπηρεσίας TBDS ή/και της υπηρεσίας τρίτου αναφορικά με τη διάρκεια και τη δυνατότητα καταγγελίας της εκάστοτε σύμβασης και για την καταγγελία των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας. Η εκ νέου σύναψη των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας από έναν Χρήστη, η οποία τερματίστηκε σύμφωνα με την πρόταση 1 του παρόντος εδαφίου ‎3 είναι δυνατή ξανά μετά από τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η TBDS μπορεί να καταγγείλει τακτικά τις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας με τήρηση προθεσμίας τριών (3) μηνών μέχρι το τέλος του μήνα, εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει υπηρεσία TBDS ή/και υπηρεσία τρίτου με καθορισμένη διάρκεια. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι κανονισμοί της υπηρεσίας TBDS ή/και της υπηρεσίας τρίτου αναφορικά με τη διάρκεια και τη δυνατότητα καταγγελίας της εκάστοτε σύμβασης και για την καταγγελία αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας.
  4. Εφόσον ο χρήστης σκοπεύει να τερματίσει τη χρήση ενός συνδεδεμένου οχήματος ή κινητής συσκευής για την οποία παράσχονται υπηρεσίες TBDS ή/και υπηρεσίες τρίτου μέρους, θα διαγράψει το συνδεδεμένο όχημα ή την κινητή συσκευή από την πλατφόρμα. Οι υπηρεσίες TBDS ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που σχετίζονται με αυτό το συνδεδεμένο όχημα ή την κινητή συσκευή θα τερματιστούν κατά τη λήξη της χρήσης του συνδεδεμένου οχήματος ή της κινητής συσκευής για καθένα από αυτά. Όλες οι περίοδοι διατήρησης αναφέρονται στους εκάστοτε Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες. Η ανανεωμένη εγγραφή ενός συνδεδεμένου οχήματος ή μιας κινητής συσκευής που έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με την πρόταση 1 του παρόντος εδαφίου ‎4 είναι δυνατή μόνο μετά από τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

   Ο χρήστης υποχρεούται να διαγράψει ένα όχημα πώλησης από την πλατφόρμα το αργότερο με παράδοση στον αγοραστή.
  5. Το δικαίωμα καταγγελίας για σημαντικό λόγο παραμένει ανεπηρέαστο και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Παραδείγματα σημαντικού λόγου είναι, μεταξύ άλλων, (i) η ουσιώδης παραβίαση καθήκοντος από ένα συμβαλλόμενο μέρος, η οποία δεν αντιμετωπίστηκε ακόμη και μετά τη λήξη μιας περιόδου τριάντα (30) ημερών που ορίστηκε από τον αντισυμβαλλόμενο και, συνεπώς, καθιστά μην παραδεκτή την περαιτέρω τήρηση της σύμβασης για τον αντισυμβαλλόμενο ή (ii) η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας για ένα συμβαλλόμενο μέρος ή την απόρριψή του λόγω πτώχευσης.
  6. Οι κανονισμοί σχετικά με τη διάρκεια και τον τερματισμό των υπηρεσιών TBDS ή των υπηρεσιών τρίτων που παρέχονται, αναφέρονται στους εκάστοτε Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες. Εάν ο χρήστης ή η TBDS καταγγείλει τις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας, όλες οι υπηρεσίες και οι Γενικοί όροι συναλλαγών για τις υπηρεσίες τερματίζονται αυτόματα με την ίδια ημερομηνία τερματισμού.
 8. Δεδομένα χρήστη και προστασία δεδομένων
  1. Δεδομένα εντολής
   Τα δεδομένα εντολής του χρήστη μέσω εντολών διακίνησης με τους πελάτες του (τα «Δεδομένα εντολής») χρησιμοποιούνται από την TBDS μόνο για την εκπλήρωση των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας, για τις υπηρεσίες TBDS και/ή για υπηρεσίες τρίτων κατά τη διάρκεια ισχύος αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας. Εκτός από ενδεχόμενη διαβίβαση των δεδομένων εντολής σε τρίτους στο πεδίο εφαρμογής που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών τρίτων, η TBDS δεν θα αποκαλύψει τα δεδομένα εντολής του χρήστη σε άλλα τρίτα μέρη.
  2. Συγκεντρωμένα δεδομένα
   Τα συγκεντρωμένα δεδομένα αποτελούν στοιχεία, τα οποία η TBDS δεν μπορεί να συσχετίσει με έναν συγκεκριμένο οδηγό και γενικά αφορούν συνδεδεμένα οχήματα ή κινητές συσκευές, τη χρήση τους (όπως η κατάσταση φόρτισης ή η φθορά των φρένων) ή/και τις διαδρομές τους (τα «Συγκεντρωμένα δεδομένα»). Μεταφέρονται είτε από το συνδεδεμένο όχημα είτε από την κινητή συσκευή είτε από τον χρήστη απευθείας στην πλατφόρμα και αποθηκεύονται εκεί. Κατά την αποθήκευση, τα τελευταία 6 ψηφία του αριθμού πλαισίου οχήματος και το αναγνωριστικό του οδηγού καθίστανται μη αναγνώσιμα. Η TBDS μπορεί να χρησιμοποιεί και να διαβιβάζει αυτά τα συγκεντρωμένα δεδομένα σε τρίτους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας (i) για την εκπλήρωση των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας ή/και των Γενικών όρων συναλλαγών για τις υπηρεσίες που έχουν συναφθεί βάσει αυτών, (ii) για την παροχή υπηρεσιών τρίτων μεταξύ του χρήστη και τρίτων, (iii) για άλλους σκοπούς (όπως η αύξηση της ασφάλειας, η ανάλυση δεδομένων, δοκιμές ή η βελτίωση/επέκταση των προσφορών) της TBDS ή εταιρειών του ομίλου TRATON ή της Volkswagen και (iv) εφόσον ο χρήστης δεν μπορεί να προσδιοριστεί για την προώθηση σε άλλους τρίτους.
  3. Προσωπικά δεδομένα
   Η TBDS τηρεί τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως και τον γερμανικό Bundesdatenschutzgesetz (ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των δεδομένων) στις εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις τους.
   1. Επεξεργασία δεδομένων εντολής με TBDS
    Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση από την TBDS των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και των υπαλλήλων του (ιδίως του οδηγού) που μεταδίδονται ή μεταβιβάζονται από το συνδεδεμένο όχημα ή την κινητή συσκευή από τον χρήστη ή/και έναν τρίτο στην πλατφόρμα της TBDS (τα «Προσωπικά δεδομένα») πραγματοποιείται βάσει μιας ξεχωριστής σύμβασης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (η «Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων») που συνάπτεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, βάσει της οποίας η TBDS, ως Ανάδοχος (Επεξεργαστής εντολής), θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κατ’ εντολή και σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη ως εντολέα (υπεύθυνος φορέας). Οι λεπτομέρειες αναφέρονται στην ξεχωριστή Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων που συνάπτεται.

    Ο χρήστης παραμένει υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της Σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων βάσει του νόμου για την προστασία των δεδομένων και εγγυάται τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επηρεαζόμενων προσώπων (οδηγός και ενδεχομένως περαιτέρω πρόσωπα).

    Εφόσον απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων κατ’ εντολή από την TBDS όσον αφορά τη χρήση μεμονωμένων υπηρεσιών TBDS, επισυνάπτονται περαιτέρω πρόσθετοι κανονισμοί στους κανονισμούς της Σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων κατά τη σύναψη των εκάστοτε Γενικών όρων συναλλαγών για τις υπηρεσίες.

    Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την TBDS στο πλαίσιο της Σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού και τη χρήση του συνδεδεμένου οχήματος ή της κινητής συσκευής και, με βάση αυτήν, προτάσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του χρήστη (π.χ. κατάρτιση, προτάσεις βελτίωσης).
   2. Διαβίβαση σε τρίτους και πρόσθετη επεξεργασία (δεδομένων) εντολής με τρίτους
    Στον βαθμό που η χρήση υπηρεσιών τρίτων απαιτεί τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την TBDS σε τρίτο, η TBDS λαμβάνει εντολή από τον χρήστη βάσει της Σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα στον τρίτο ή να παραχωρήσει πρόσβαση στον τρίτο. Για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη ή/και την TBDS σε τρίτο, ο χρήστης πρέπει να συνάψει, εάν απαιτείται, ξεχωριστή συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων ή σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων με το τρίτο μέρος, στο πλαίσιο της σύναψης των Γενικών όρων συναλλαγών για τις υπηρεσίες.
   3. Συγκατάθεση από τους οδηγούς (εφαρμογή οδηγών)
    Για τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των οδηγών μέσω της εφαρμογής οδηγών στο smartphone για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ‎8, η TBDS θα ζητήσει απευθείας μια ξεχωριστή συγκατάθεση από τους οδηγούς μέσω της εφαρμογής οδηγών. Ο χρήστης ενημερώνεται και συμφωνεί ότι η συγκατάθεση του οδηγού παρέχεται οικειοθελώς. Εάν αρνηθεί (ή την ανακαλέσει), ο οδηγός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή οδηγού και δεν είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών ή/και των υπηρεσιών τρίτων, συμπ. της εφαρμογής οδηγού.
   4. Ίδια χρήση εκτός της Σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων
    Πέραν του ρόλου του Αναδόχου (Επεξεργαστής δεδομένων εντολής) υπό την έννοια του εδαφίου ‎8.3.1 η TBDS θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για δικούς της σκοπούς ως υπεύθυνος φορέας κατά τη διάρκεια ισχύος αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας ως εξής:
    1. Συγκέντρωση δεδομένων (δηλ. σχετικά με το συνδεδεμένο όχημα ή την κινητή συσκευή, όπου τα 6 τελευταία ψηφία του αριθμού πλαισίου οχήματος έχουν αποκρυφτεί και το αναγνωριστικό του οδηγού έχει αφαιρεθεί) για την αξιολόγηση των δεδομένων ακόμη και μετά την καταγγελία αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας, για την ανάλυση και, ενδεχομένων, τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους (εταιρείες εκτός του ομίλου και εταιρείες του ομίλου TRATON και του ομίλου Volkswagen), και/ή
    2. Ανάλυση των προφίλ οδήγησης χωρίς τα τελευταία 6 ψηφία και χωρίς αναγνωριστικό οδηγού για τη διαρκή περαιτέρω ανάπτυξη, όπως και τη βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς της υπηρεσίας, τη διάγνωση σφαλμάτων, την πρόληψη σφαλμάτων και/ή και δοκιμές από την TBDS και τις εταιρείες του ομίλου TRATON και Volkswagen.
   5. Εγγύηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
    Ο χρήστης ενημερώνεται ότι αυτός, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπόκειται σε πλήρη υποχρέωση πληροφόρησης έναντι του προσώπου που αφορά η επεξεργασία δεδομένων. Από την άποψη αυτή, τα επηρεαζόμενα πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται με όλες τις πληροφορίες σε σαφή και απλή γλώσσα με σαφή, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσιτή μορφή.

    Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη, δηλαδή υπάρχει νομική βάση από την άποψη της προστασίας των δεδομένων.

    Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο χρήστης έχει ένα συμβούλιο επιχείρησης και ανάλογα με την υπηρεσία TBDS ή/και την υπηρεσία τρίτων που χρησιμοποιεί ο χρήστης, μπορεί να ενεργοποιήσει τα δικαιώματα συναπόφασης του συμβουλίου επιχείρησης και να απαιτήσει τη σύναψη εταιρικής συμφωνίας σχετικά με την αντίστοιχη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

    Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι με την ίδρυση των υπηρεσιών η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την εκτέλεση της συμβάσεως εργασίας.
  4. Άδεια
   Ο χρήστης παραχωρεί δια του παρόντος στην TBDS τα απαραίτητα μη αποκλειστικά, παγκόσμια δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης με δυνατότητα υποαδειοδότησης για τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και διαβίβαση των εκάστοτε δεδομένων, όπως περιγράφεται στο παρόν εδάφιο ‎8, για τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν εδάφιο ‎8. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα αλλαγής, περαιτέρω ανάπτυξης, αναπαραγωγής και - στον βαθμό που αναφέρεται παραπάνω - διανομής, όπως και εμπορίας. Η παρούσα χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης δεν συνιστά συγκατάθεση υπό την έννοια του νόμου περί προστασίας δεδομένων.
  5. Απαλλαγή
   Εάν ο χρήστης παραλείψει την έγκαιρη κατάργηση της εγγραφής ενός πωληθέντος οχήματος σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο ‎7.4 πρέπει να αποζημιώσει την TBDS για ζημιές που οφείλονται σε πιθανώς μη επιτρεπόμενη επεξεργασία των δεδομένων του αγοραστή και των υπαλλήλων του, εκτός εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος γι’ αυτό.
 9. Ευθύνη και παροχή εγγύησης
  1. Ευθύνη
   1. Η TBDS ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από πρόθεση ή/και βαριά αμέλεια εκ μέρους της TBDS ή των βοηθών εκπλήρωσης. Για ζημιές που βασίζονται σε απλή αμέλεια της TBDS ή των βοηθών εκπλήρωσής της, η TBDS είναι υπεύθυνη μόνο αν παραβιάζεται μια βασική υποχρέωση. Οι βασικές υποχρεώσεις είναι ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις, που καθιστούν εφικτή την ορθή εφαρμογή της σύμβασης και στην εκπλήρωση των οποίων ο χρήστης έχει εναποθέσει την εμπιστοσύνη του. Σε περίπτωση απλής αμέλειας σχετικά με την παραβίαση των εν λόγω βασικών υποχρεώσεων, η ευθύνη της TBDS περιορίζεται στις τυπικά προβλεπόμενες ζημίες.

    Αν μια υπηρεσία TBDS ή/και υπηρεσία τρίτου παρέχεται δωρεάν, ισχύει το εξής: Επιπλέον, σε περίπτωση απλής αμέλειας αναφορικά με την παραβίαση των εν λόγω βασικών υποχρεώσεων, η TBDS οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη τη δωρεάν φύση της υπηρεσίας, να αναλάβει την ευθύνη μόνο για την επιμέλεια την οποία η TBDS χρησιμοποιεί στις δικές της υποθέσεις.
   2. Κατά τα άλλα, αποκλείεται η ευθύνη της TBDS για απλή αμέλεια.
  2. Άλλες εξαιρέσεις
   1. Η TBDS δεν ευθύνεται για την ορθή κατάσταση των οχημάτων του χρήστη, για τα οποία παρέχεται η υπηρεσία. Η υπηρεσία εξυπηρετεί μόνο ως υποστήριξη για τον χρήστη. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις και τη χρήση, όπως και την κατάσταση των οχημάτων παραμένει στον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό.
   2. Η διάθεση των κιβωτίων RIO ή/και των πομπών RIO δεν αποτελεί μέρος αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τις παρούσες Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας, δεν υπάρχει σχετική παροχή εγγύησης ή/και ανάληψη ευθύνης.
   3. Ανάλογα, βάσει των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας, δεν υπάρχει καμία παροχή εγγύησης ή/και ευθύνης για ελλιπείς υπηρεσίες (ιδίως για δεδομένα που λείπουν ή ελαττωματικά δεδομένα) ή/και για ζημίες που προκύπτουν από δυσλειτουργίες ή/και βλάβες των οχημάτων, των κιβωτίων RIO ή/και των πομπών RIO και/ή την ελαττωματική εισαγωγή δεδομένων του χρήστη.
   4. Η TBDS δεν αναλαμβάνει καμία παροχή εγγύησης ή/και ευθύνη για υπηρεσίες τρίτων από τρίτα μέρη, σύμφωνα με τις παρούσες Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας. Οι αξιώσεις ευθύνης και παροχής εγγύησης για τις υπηρεσίες TBDS καθορίζονται αποκλειστικά από τους αντίστοιχους Γενικούς όρους συναλλαγών για τις υπηρεσίες που πρόκειται να συναφθούν.
 10. Εμπιστευτικότητα
  1. Η TBDS και ο χρήστης είναι υποχρεωμένοι να μην αποκαλύψουν καμία από τις άλλες σχετικές εμπιστευτικές πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την εκτέλεση των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών μετά τη λήξη της σύμβασης. Το εδάφιο ‎8 παραμένει ανεπηρέαστο.
  2. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας του παραπάνω εδαφίου ‎1 δεν ισχύει, εάν οι εμπιστευτικές πληροφορίες (i) του εκάστοτε άλλου συμβαλλόμενου μέρους ήταν αποδεδειγμένα ήδη γνωστές κατά τη σύναψη των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας ή γνωστοποιήθηκαν μεταγενέστερα από τρίτους, χωρίς να παραβιάζεται μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, (ii) κατά τη σύναψη των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας είναι δημοσιευμένες ή δημοσιοποιούνται μεταγενέστερα, εφόσον δεν παραβιάζονται οι παρούσες Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας, (iii) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος με την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των παρόντων Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας, ή (iv) πρέπει να γνωστοποιηθούν λόγω νομικών υποχρεώσεων ή με εντολή δικαστηρίου ή αρμόδιας αρχής. Στον βαθμό που επιτρέπεται και είναι εφικτό, το συμβαλλόμενο μέρος που υποχρεούται να προβεί στη γνωστοποίηση θα ενημερώσει εκ των προτέρων το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και θα του δώσει την ευκαιρία να αντιταχθεί στη δημοσιοποίηση.
 11. Λοιπές διατάξεις
  1. Εφόσον η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας δεν είναι δυνατή λόγω ανωτέρας βίας, η TBDS απαλλάσσεται από την παροχή της πλατφόρμας για τη διάρκεια και την έκταση της επίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η TBDS έχει λάβει εύλογα προληπτικά μέτρα για να αποφύγει τις συνέπειες. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που έγκειται εκτός της σφαίρας επιρροής της TBDS, που εμποδίζει την TBDS, εν όλω ή εν μέρει, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων ζημιών από πυρκαγιές, πλημμυρών, απεργιών και νόμιμων ανταπεργιών, καθώς και τυχόν ανωμαλιών στη λειτουργία ή διοικητικών αποφάσεων. Η TBDS θα ειδοποιήσει αμέσως τον χρήστη σχετικά με την εμφάνιση και την παύση της ανωτέρας βίας και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει την ανωτέρα βία και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπό της.
  2. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας καθίστανται ή θα καταστούν άκυρες, εν όλω ή εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μέρη αντικαθιστούν μη έγκυρες ή ανεφάρμοστες διατάξεις με έγκυρες διατάξεις που είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες με την αρχική συμφωνία και τις οικονομικές προθέσεις των μερών. Τυχόν κενό στις παρούσες Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας καλύπτεται αναλόγως.
  3. Οι αλλαγές και οι προσθήκες στις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας πρέπει να γίνονται σε μορφή κειμένου. Αυτό ισχύει επίσης για τη σύναψη συμφωνίας για την κατάργηση της εν λόγω απαίτησης της γραπτής μορφής.
  4. Οι παρούσες Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας διατίθενται σε πολλές γλωσσικές εκδόσεις, όπου η γερμανική αρχική έκδοση έχει προτεραιότητα σε περίπτωση αντιθέσεων.
  5. Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας διέπονται αναφορικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία από τη νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με εξαίρεση κανόνων αναφοράς και του νόμου περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτές τις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας είναι το Μόναχο.

Συνημμένο 1 Χώρες σύμφωνα με το εδάφιο 1.2 αυτών των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας

Συνημμένο 1:

Κατάλογος χωρών σύμφωνα με το εδάφιο 1.2 των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας

Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία (εξαιρούνται υπερπόντια εδάφη), Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία (εξαιρούνται υπερπόντια εδάφη), Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες (εξαιρούνται υπερπόντια εδάφη), Νορβηγία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία (εξαιρούνται υπερπόντια εδάφη), Ρουμανία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία (εξαιρούνται υπερπόντια εδάφη), Τσεχία, Ουγγαρία, Κύπρος

Άλλα κράτη:
Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία (εξαιρούνται υπερπόντια εδάφη), Ελβετία, Νότια Κορέα (Δημοκρατία της Κορέας), Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλη Βρετανία και Βόρειος Ιρλανδία (εξαιρούνται υπερπόντια εδάφη)


Έκδοση: 19/9/2022