Νομικά.

Το RIO είναι εμπορικό σήμα του ΟΜΙΛΟΥ TRATON. Οι συμβατικές συμφωνίες συνάπτονται με την TB Digital Services GmbH, θυγατρική του Ομίλου TRATON.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

(εφεξής «Γενικοί Όροι Χρήσης Πλατφόρμας»)

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας (Γενικοί Όροι Χρήσης Πλατφόρμας) περιγράφουν μια χωρίς επιβάρυνση συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της TB Digital Services GmbH και του χρήστη για τη χρήση της πλατφόρμας RIO στο start.rio.cloud. Παρακάτω θα βρείτε το έγγραφο στην τοπική σας γλώσσα.

Λήψη

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η σύμβαση για την επεξεργασία δεδομένων ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του πελάτη μέσω του αναδόχου στα πλαίσια των γενικών όρων και προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας. Είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν την υπογεγραμμένη σύμβαση για την επεξεργασία δεδομένων στην TB Digital Services GmbH (για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σύμβαση).

Λήψη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας RIO, καθώς και πιθανών υπηρεσιών στην εν λόγω πλατφόρμα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθορισμένων σκοπών. Στη Σημείωση περί προστασίας δεδομένων σας παρέχουμε τις πληροφορίες σχετικά με το για ποια δεδομένα πρόκειται, με ποιον τρόπο γίνεται η επεξεργασία τους και ποια δικαιώματα έχετε αναφορικά με αυτά.

Λήψη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι τεχνικές απαιτήσεις πρόσβασης περιγράφουν τις απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας RIO καθώς και για την αξιοποίηση των υπηρεσιών στην εν λόγω πλατφόρμα.

Λήψη

Essentials

Το Essentials αποτελεί το βασικό πακέτο υπηρεσίας, το οποίο παρέχεται στον χρήστη δωρεάν κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα RIO.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (OPEN SOURCE)

Στο RIO χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες άδειες ανοικτού κώδικα:

RIO Box
Πλατφόρμα RIO και Υπηρεσίες RIO

Λήψη

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (OPEN SOURCE CODE) ΤΟΥ RIO BOX

Χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω Κώδικα για το RIO Box:

Λήψη