Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας για την υπηρεσία Geo Data Flow

 1. Αντικείμενο

  Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας περιγράφουν μια μεμονωμένη συμφωνία μεταξύ της TB Digital Services GmbH (εφεξής «TBDS») και του χρήστη της υπηρεσίας (εφεξής «Χρήστης»). Οι Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας ρυθμίζουν την παροχή της περιγραφόμενης στην ενότητα 2 υπηρεσίας από την TBDS στον Χρήστη, μέσω της πλατφόρμας (εφεξής «Υπηρεσίες TBDS»). Αποτελούν μια μεμονωμένη συμφωνία, επιπροσθέτως της συμφωνίας των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας που έχει ήδη συναφθεί μεταξύ του Χρήστη και της TBDS. Εφόσον δεν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, οι διατάξεις των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας που έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη και της TBDS ισχύουν και στους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας. Οι ορισμοί που περιέχονται στις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας ισχύουν και για τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας. Οι Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας συμφωνούνται μέσω της πλατφόρμας σύμφωνα με τις διατάξεις των ενοτήτων 2.1 και 2.3 των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας.
 2. Υπηρεσία TBDS
  1. Η TBDS θα παρέχει την ακόλουθη υπηρεσία TBDS στον Χρήστη κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Περιγραφή της υπηρεσίας:

   Ονομασία

   Σύντομη περιγραφή

   Geo Data Flow

   Με το Geo Data Flow γίνεται εφικτή η δημιουργία και η προώθηση δεδομένων μέσω διεπαφών RIO σε συστήματα τρίτων. Τα ακριβή δεδομένα ορίζονται στην περιγραφή παροχών.

   Η λεπτομερής περιγραφή των παροχών της υπηρεσίας, καθώς και οι τεχνικές απαιτήσεις και η καταβλητέα για τη χρήση της υπηρεσίας χρέωση στην τρέχουσα έκδοσή τους είναι διαθέσιμα προς λήψη γνώσης στην πλατφόρμα, στη διεύθυνση https://rio.cloud.

  2. Η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας για την ανωτέρω αναφερόμενη υπηρεσία διέπεται από την παράγραφο 3.2 των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας.

  3. Σημαντική υπόδειξη: Όσον αφορά στις σχετικές με την προστασία δεδομένων απαιτήσεις, παραπέμπουμε ρητά στο εδάφιο 8 των Γενικών όρων για τη χρήση της πλατφόρμας. Ο χρήστης παραμένει υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της ‌ανατεθείσας στην TBDS επεξεργασίας δεδομένων βάσει του νόμου για την προστασία των δεδομένων και εγγυάται τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επηρεαζόμενων προσώπων (οδηγός και ενδεχομένως περαιτέρω πρόσωπα). Σε αυτό περιλαμβάνεται η ευρεία υποχρέωση πληροφόρησης του χρήστη έναντι των επηρεαζόμενων προσώπων, καθώς και η δημιουργία μιας νομικής βάσης για την προστασία των δεδομένων.

 3. Χρέωση

  1. Η χρέωση που πρέπει να καταβληθεί για την υπηρεσία TBDS βασίζεται στα στοιχεία που παρέχονται στην πλατφόρμα, στην ενότητα https://rio.cloud και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η χρέωση εξαρτάται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων οχημάτων του Χρήστη για την υπηρεσία. Με την εγγραφή του από τον Χρήστη, το όχημα συμμετέχει στην υπηρεσία και χρεώνεται καθημερινά. Η τιμολόγηση γίνεται κατ’ αναλογία για μήνες κατά τους οποίους η υπηρεσία TBDS δεν παρεχόταν για ολόκληρο, αλλά για ένα μέρος του μήνα.

  2. Μετά την έκδοση του τιμολογίου από την TBDS, η χρέωση καταβάλλεται από τον Χρήστη στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της TBDS που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2 των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας. Αυτή η πληρωμή έχει ισχύ εκπλήρωσης έναντι της TBDS.

  3. Εάν ο Χρήστης βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής ακόμα και μετά από εύλογη γραπτή υπενθύμιση από την TBDS, η TBDS μπορεί να αναστείλει την παροχή της υπηρεσίας TBDS σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, μέχρι την παραλαβή της πληρωμής, με την προϋπόθεση προειδοποίησης τουλάχιστον μίας (1) εβδομάδας.

 4. Τροποποιήσεις

  1. Για τροποποιήσεις στους Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο συμβαλλόμενων μερών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν εδάφιο 4.

  2. Η TBDS μπορεί να προβεί στις τυχόν απαιτούμενες τεχνικές αλλαγές στην παροχή της υπηρεσίας TBDS, ιδίως εφόσον είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

  3. Οι εύλογες τροποποιήσεις στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας TBDS και οι ενδεχόμενες απαραίτητες αυξήσεις των τιμών κοινοποιούνται εγγράφως στον Χρήστη, ο οποίος έχει την ευκαιρία να δηλώσει την ένστασή του ως προς μια τέτοια αλλαγή εντός έξι (6) εβδομάδων. Η απουσία ένστασης (εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενάντια σε εύλογη τροποποίηση της υπηρεσίας/αύξηση της χρέωσης εντός αυτών των έξι (6) εβδομάδων θεωρείται ως αποδοχή της εν λόγω αλλαγής/αύξησης της χρέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει ενημερωθεί για αυτή τη νομική συνέπεια στο πλαίσιο της ενημέρωσής του σχετικά με την εν λόγω αλλαγή/αύξηση. Εάν ο Χρήστης αντιταχθεί σε μια αλλαγή / αύξηση, η TBDS έχει έκτακτο δικαίωμα καταγγελίας έναντι του Χρήστη. Επιπλέον, ο Χρήστης δύναται να καταγγείλει τακτικά τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή.

 5. Παροχή εγγύησης και ευθύνη

  1. Παροχή εγγύησης

   1. Ο Χρήστης θα ειδοποιεί αμέσως την TBDS σε περίπτωση προβλήματος με την υπηρεσία της TBDS. Η TBDS θα αποκαθιστά το εν λόγω πρόβλημα στην υπηρεσία TBDS, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας της αντιμετώπισης ενός ελαττώματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος δύο (2) φορές, ο χρήστης δικαιούται να καταγγείλει εκτάκτως τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας.

    Οι τυχόν λοιπές αξιώσεις του Χρήστη ρυθμίζονται δυνάμει του εδαφίου 5.2.

   2. Αποκλείονται αξιώσεις για ελαττώματα, εφόσον η αιτία προέρχεται από τον ίδιο τον χρήστη ή κάποιον βοηθό εκπλήρωσης αυτού.

  2. Ευθύνη

   Η TBDS ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από πρόθεση ή/και βαριά αμέλεια εκ μέρους της TBDS ή των βοηθών εκπλήρωσης. Για ζημιές που βασίζονται σε απλή αμέλεια της TBDS ή των βοηθών εκπλήρωσής της, η TBDS είναι υπεύθυνη μόνο αν παραβιάζεται μια βασική υποχρέωση. Οι βασικές υποχρεώσεις είναι ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις, που καθιστούν εφικτή την ορθή εφαρμογή της σύμβασης και στην εκπλήρωση των οποίων ο χρήστης έχει εναποθέσει την εμπιστοσύνη του.

   Σε περίπτωση απλής αμέλειας σχετικά με την αθέτηση των εν λόγω βασικών υποχρεώσεων, η ευθύνη της TBDS περιορίζεται στις τυπικά προβλεπόμενες ζημίες και σε κάθε περίπτωση το μέγιστο στο 100% της ετήσιας χρέωσης.

   Κατά τα άλλα, αποκλείεται η ευθύνη της TBDS για απλή αμέλεια.

   Εφόσον παρέχεται δωρεάν μια υπηρεσία TBDS, ισχύει: Επιπλέον, σε περίπτωση απλής αμέλειας αναφορικά με την παραβίαση των εν λόγω βασικών υποχρεώσεων, η TBDS οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη τη δωρεάν φύση της υπηρεσίας TBDS, να αναλάβει την ευθύνη μόνο για την επιμέλεια την οποία η TBDS χρησιμοποιεί στις δικές της υποθέσεις.

  3. Άλλες εξαιρέσεις

   1. Η TBDS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ορθή κατάσταση των οχημάτων του Χρήστη, για τα οποία παρέχεται η υπηρεσία. Η υπηρεσία TBDS παρέχεται μόνο προς υποστήριξη του Χρήστη. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις, όπως επίσης και για τη χρήση και την κατάσταση των οχημάτων παραμένει στον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό.

   2. Η διάθεση των κιβωτίων RIO ή/και των πομπών RIO ή/και της μονάδας TBM2 δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, δεν υπάρχει παροχή εγγύησης ή/και ευθύνης.

   3. Ανάλογα, βάσει των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, δεν υπάρχει καμία παροχή εγγύησης ή/και ευθύνης για ελλιπείς ή ελαττωματικές υπηρεσίες TBDS (ιδίως για δεδομένα που λείπουν ή ελαττωματικά δεδομένα) ή/και για ζημίες που προκύπτουν από δυσλειτουργίες ή/και βλάβες των οχημάτων, των κιβωτίων RIO ή/και των πομπών RIO ή/και της μονάδας TBM2, ή την ελαττωματική εισαγωγή δεδομένων του Χρήστη.

 6. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία

  1. Διάρκεια ισχύος

   Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας συνάπτονται επ’ αόριστον.

  2. Καταγγελία

   1. Ο Χρήστης μπορεί να καταγγείλει τακτικά τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς υποχρέωση τήρησης κάποιας προθεσμίας έναντι της TBDS. Η καταγγελία μπορεί επίσης να γίνει από τον Χρήστη μέσω απλής απενεργοποίησης στην πλατφόρμα. Κατόπιν μιας τέτοιας απενεργοποίησης, η τυχόν επιθυμητή επανενεργοποίηση κατά την προσθήκη ενός κιβωτίου RIO θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

   2. Η TBDS μπορεί να καταγγείλει τακτικά τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας με προθεσμία τριών (3) μηνών και ισχύ στο τέλος του μήνα.

   3. Το δικαίωμα καταγγελίας για σημαντικό λόγο παραμένει ανεπηρέαστο και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

   4. Η τυχόν καταγγελία των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θίγει τις Γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας ή τυχόν άλλους Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας που έχουν συμφωνηθεί για άλλες υπηρεσίες. Η τυχόν καταγγελία των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας, για οποιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται την παράλληλη καταγγελία των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας.

   5. Η παροχή της υπηρεσίας TBDS στο πλαίσιο των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας υπόκειται στη σύναψη και τη συνέχιση των ακόλουθων λοιπών Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας (με την TBDS ή τρίτους παρόχους): Αν τα δεδομένα δημιουργηθούν από έναν τρίτο πάροχο και παραδίδονται μέσω του Mixed Fleet Bridge στο TBDS, αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί, εφόσον και για όσο τα δεδομένα παραδίδονται από τον τρίτο πάροχο στο TBDS. Η τυχόν καταγγελία των εν λόγω άλλων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, για οποιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται την παράλληλη καταγγελία των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας.

   6. Η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών TBDS ή/και υπηρεσιών τρίτων υπόκειται στη σύναψη και τη συνέχιση αυτών των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας: κανένας. Η τυχόν καταγγελία των εν λόγω Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, για οποιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται την παράλληλη καταγγελία των τυχόν λοιπών υπηρεσιών TBDS ή/και υπηρεσιών τρίτων, καθώς και των συναφώς συμπεφωνημένων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας.

 7. Λοιπά

  1. Εφόσον η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών TBDS δεν είναι δυνατή λόγω ανωτέρας βίας, η TBDS απαλλάσσεται από την παροχή των υπηρεσιών TBDS για τη διάρκεια και την έκταση της επίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η TBDS έχει λάβει εύλογα προληπτικά μέτρα για να αποφύγει τις συνέπειες. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που έγκειται εκτός της σφαίρας επιρροής της TBDS, που εμποδίζει την TBDS, εν όλω ή εν μέρει, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων ζημιών από πυρκαγιές, πλημμυρών, απεργιών και νόμιμων ανταπεργιών, καθώς και τυχόν ανωμαλιών στη λειτουργία ή διοικητικών αποφάσεων. Σε αυτά ανήκει επίσης η διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας RIO λόγω ανωτέρας βίας.

   Η TBDS θα ειδοποιήσει αμέσως τον χρήστη σχετικά με την εμφάνιση και την παύση της ανωτέρας βίας και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει την ανωτέρα βία και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπό της.

  2. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας καθίστανται ή θα καταστούν άκυρες εν όλω ή εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων. Στη θέση της αναποτελεσματικής διάταξης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν μια έγκυρη διάταξη, που προσεγγίζει κατά την έννοια και τον σκοπό της την άκυρη διάταξη. Τυχόν κενό στους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας θα καλύπτεται αναλόγως.

  3. Η TBDS έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, σε επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με την TBDS κατά την έννοια των §§ 15 κ.ε., του AktG (Γερμανικός νόμος περί ανωνύμων εταιρειών). Σε περίπτωση της πλήρους εκχώρησης όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας.

  4. Ο Χρήστης δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της TBDS.

  5. Οι αλλαγές και οι προσθήκες στους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας πρέπει να γίνονται σε γραπτή μορφή. Αυτό ισχύει επίσης για τη σύναψη συμφωνίας για την κατάργηση της εν λόγω απαίτησης της γραπτής μορφής.

  6. Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας διατίθενται στις εκδόσεις των εκάστοτε χωρών, όπου η γερμανική πρωτότυπη έκδοση θα λαμβάνεται ως βάση σε περίπτωση αντιφάσεων.

  7. Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας διέπονται από τη νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (με εξαίρεση του δικαίου περί σύγκρουσης νόμων). Ο αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας για διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας είναι το Μόναχο.


Έκδοση: 18/3/2021