Γενικοί όροι παροχής της υπηρεσίας MAN eManager S και MAN eManager M
 1. Αντικείμενο
  1. Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας της MAN Truck & Bus SE («MAN T&B») ρυθμίζουν την παροχή των υπηρεσιών MAN T&B που περιγράφονται στο εδάφιο ‎2 μέσω της πλατφόρμας RIO, η οποία διατίθεται στον χρήστη μέσω της MAN T&B από την TB Digital Services GmbH («TBDS»), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Μόναχο. Αποτελούν μια μεμονωμένη συμφωνία, επιπροσθέτως των συναφθέντων μεταξύ του χρήστη και της TBDS Γενικών όρων για τη χρήση της πλατφόρμας RIO.
  2. Εφόσον δεν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό στους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, οι διατάξεις των συναφθέντων μεταξύ του χρήστη και της TBDS Γενικών όρων για τη χρήση της πλατφόρμας RIO ισχύουν επίσης για τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας. Οι ορισμοί που περιέχονται στους Γενικούς όρους για τη χρήση της πλατφόρμας RIO ισχύουν και για τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας.
  3. Οι Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας συμφωνούνται μέσω της πλατφόρμας RIO σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 2.2 των Γενικών όρων για τη χρήση της πλατφόρμας RIO.
  4. Αφού καταχωρηθεί/ούν το/τα όχημα/οχήματα MAN στον τομέα διαχείρισης RIO της πλατφόρμας RIO, ο χρήστης πρέπει στο Marketplace της πλατφόρμας RIO να κάνει κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο για να αγοράσει την υπηρεσία MAN eManager S και MAN eManager M Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, συμπεριλ. της περιγραφής των παροχών. Μόνο με την επιβεβαίωση της αποδοχής από την MAN T&B (κοινοποιείται στον χρήστη εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της πλατφόρμας RIO) καταρτίζεται η σύμβαση για την υπηρεσία MAN eManager S και MAN eManager M. Επίσης, η MAN T&B επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διενεργήσει έλεγχο φερεγγυότητας, έλεγχο αναφοράς προσώπων σε καταλόγους κυρώσεων και έλεγχο των αναγνωριστικών ΦΠΑ του χρήστη μετά την υποβολή προσφοράς από τον χρήστη και πριν από την αποδοχή της προσφοράς από την MAN T&B. Ακόμα και μετά την παραλαβή της προσφοράς, η MAN T&B επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διενεργεί τακτικά έλεγχο των αναγνωριστικών ΦΠΑ, έλεγχο φερεγγυότητας ή/και έλεγχο αναφοράς προσώπων σε καταλόγους κυρώσεων.

   Η χρήση της υπηρεσίας υπόκειται στην επιφύλαξη ότι δεν υφίστανται εμπόδια στη συμμόρφωση, ως αποτέλεσμα εθνικών ή διεθνών κανονισμών, ιδίως διατάξεων για τον έλεγχο των εξαγωγών, όπως εμπάργκο ή άλλων νομικών περιορισμών. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη χρήση της υπηρεσίας. Οι καθυστερήσεις λόγω ελέγχων εξαγωγών ή διαδικασιών έγκρισης θέτουν προσωρινά εκτός ισχύος την παροχή των υπηρεσιών. Εάν δεν παρέχονται οι απαιτούμενες άδειες, θεωρείται ότι οι Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας δεν συνήφθησαν. Αποκλείονται οι αξιώσεις για αποζημίωση για αυτό τον λόγο, καθώς και λόγω της προαναφερθείσας υπέρβασης των προθεσμιών.
  5. Το άρθρο 312i παρ. 1 εδάφιο 1 αριθ. 1 έως 3 και εδάφιο 2 του γερμανικού αστικού κώδικα δεν ισχύουν σε περίπτωση σύναψης αυτών των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας.
 2. Υπηρεσία MAN T&B
  1. Η MAN T&B θα παρέχει την ακόλουθη υπηρεσία MAN T&B στον χρήστη κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας:

   Ονομασία

   Σύντομη περιγραφή

   MAN eManager S

   Το MAN eManager S παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση φόρτισης μπαταρίας των ηλεκτρονικών οχημάτων (βλ. περιγραφή παροχών της υπηρεσίας για τα οχήματα MAN για τα οποία διατίθεται η υπηρεσία MAN eManager S). Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει γενικά ανά όχημα μεταξύ άμεσης φόρτισης και φόρτισης με χρονοδιακόπτη και να προρρυθμίσει ιδανικά τον χώρο επιβατών κατά τη φόρτιση (ρύθμιση θερμοκρασίας).

   MAN eManager M

   Πέρα από την αποτελεσματική διαχείριση της φόρτισης, με το MAN eManager M ο χρήστης έχει στη διάθεσή του περαιτέρω λειτουργίες και μια ποικιλία δεδομένων που σχετίζονται με την μπαταρία για μια εκτενή παρακολούθηση οχήματος και μπαταρίας του στόλου ηλεκτρικών λεωφορείων. Η περιγραφή παροχών υπηρεσίας MAN eManager M αναφέρει τα οχήματα για τα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία και ποιες λεπτομερείς παροχές περιλαμβάνονται.

   Σημαντική υπόδειξη: Όσον αφορά στις σχετικές με την προστασία δεδομένων απαιτήσεις, παραπέμπουμε ρητά στο εδάφιο 8 των Γενικών όρων για τη χρήση της πλατφόρμας. Ο χρήστης παραμένει υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της ανατεθείσας στην TBDS επεξεργασίας δεδομένων βάσει του νόμου για την προστασία των δεδομένων και εγγυάται τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επηρεαζόμενων προσώπων (οδηγός και ενδεχομένως περαιτέρω πρόσωπα). Σε αυτό περιλαμβάνεται η υποχρέωση πληροφόρησης του χρήστη έναντι των επηρεαζόμενων προσώπων, καθώς και η δημιουργία μιας νομικής βάσης για την προστασία των δεδομένων.

   Η λεπτομερής περιγραφή των παροχών της υπηρεσίας, καθώς και οι τεχνικές απαιτήσεις και η καταβλητέα για τη χρήση της υπηρεσίας χρέωση στην τρέχουσα έκδοσή της είναι διαθέσιμα προς ενημέρωση και λήψη στην αγορά της πλατφόρμας RIO, στη διεύθυνση https://rio.cloud.

  2. Η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας RIO για τις παρασχεθησόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες MAN T&B διέπεται από το εδάφιο 3.2 των Γενικών όρων για τη χρήση της πλατφόρμας RIO.

  3. Συγκατάθεση του χρήστη: Στο πλαίσιο της χρήσης του MAN eManager S ή MAN eManager M μπορούν να ενεργοποιηθούν λειτουργίες οχήματος που περιγράφονται λεπτομερέστερα στην περιγραφή των παροχών με απομακρυσμένη πρόσβαση στο όχημα, αυτόνομα μέσω του MAN eManager S ή MAN eManager M (π.χ. θέρμανση του χώρου επιβατών κ.λπ.). Ο χρήστης παρέχει ρητά τη συγκατάθεσή του στη δυνατότητα ενεργοποίησης τέτοιου είδους λειτουργιών οχήματος μέσω του MAN eManager S και MAN eManager M στο όχημά του.

 3. Χρέωση

  1. Η καταβλητέα για τις υπηρεσίες MAN T&B χρέωση βασίζεται στα στοιχεία που παρέχονται στην πλατφόρμα, στο https://rio.cloud και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η λογιστική εκκαθάριση για τους μήνες κατά τους οποίους η υπηρεσία MAN T&B δεν παρεχόταν για ολόκληρο, αλλά για ένα μέρος του μήνα, γίνεται κατά χρονική αναλογία.

  2. Μετά την έκδοση του τιμολογίου από την MAN T&B, η αμοιβή καταβάλλεται από τον χρήστη στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που αναφέρεται στο εδάφιο 4.2 των Γενικών όρων για τη χρήση της πλατφόρμας RIO. Αυτή η πληρωμή θεωρείται γενομένη έναντι της MAN T&B.

  3. Εάν ο χρήστης συνεχίζει να καθυστερεί τη πληρωμή ακόμα και μετά από προηγούμενη εύλογη γραπτή υπενθύμιση από την MAN T&B, τότε η MAN T&B μπορεί να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών MAN T&B σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, μέχρι τη λήψη της πληρωμής, με την προϋπόθεση περαιτέρω προηγούμενης προειδοποίησης τουλάχιστον μίας (1) εβδομάδας.

  4. Οι τιμές και οι αναφερόμενες χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο κύκλου εργασιών ή παρόμοιους φόρους. Αυτοί οι φόροι χρεώνονται στον χρήστη από την MAN T&B, επιπλέον της συμφωνηθείσας χρέωσης.

   Εφόσον πρέπει να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης ή μια παρόμοια μέθοδος απλούστευσης (βάσει της οποίας ο παραλήπτης ή ο δικαιούχος της παροχής υποχρεούται σε εκούσια δήλωση ή παρακράτηση του φόρου κύκλου εργασιών ή παρόμοιων φόρων), ο χρήστης πρέπει να προβεί σε εκούσια δήλωση ή παρακράτηση στην αρμόδια φορολογική αρχή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Εφόσον ένας τέτοιος μηχανισμός είναι προαιρετικός, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό. Ανεξάρτητα από αυτό, οι τιμές και οι αμοιβές και στις δύο περιπτώσεις υπολογίζονται χωρίς τον φόρο κύκλου εργασιών ή παρόμοιους φόρους και οι πληρωμές από τον Χρήστη προς την MAN T&B πρέπει να αντιστοιχούν στη συμβατικώς συμφωνηθείσα τιμής χωρίς καμία έκπτωση.

  5. Ο Χρήστης και η MAN T&B είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τον εκάστοτε φόρο εισοδήματος βάσει του εισοδήματός τους.

   Οι τιμές και οι αναφερόμενες αμοιβές δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο στην πηγή ή παρόμοιους φόρους. Εάν η αμοιβή υπόκειται σε νόμιμο φόρο στην πηγή, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να παρακρατεί ποσά του φόρου στην πηγή, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εγκατάστασής του, από την πληρωμή προς την MAN T&B. Οι φόροι αυτού του είδους πρέπει να καταβάλλονται από τον χρήστη στις αρμόδιες αρχές για λογαριασμό του ιδίου, εν ονόματι της MAN T&B, επιπλέον της συμφωνημένης αμοιβής προς την MAN T&B.

   Σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολόγησης ("ΣΑΔΦ") μεταξύ των κρατών εγκατάστασης της MAN T&B και του χρήστη, ο χρήστης επιτρέπεται να καταβάλει στις αρμόδιες αρχές το ανώτατο ποσό φόρου στην πηγή που προβλέπεται από την ισχύουσα ΣΑΔΦ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μείωση του φόρου στην πηγή (ενδεχομένως, μηδενισμός του φόρου). Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων για τη μείωση του φόρου στην πηγή (ενδεχομένως, μηδενισμός του φόρου). Η MAN T&B παρέχει στον χρήστη βεβαίωση εγκατάστασης κατά τη σύναψη της σύμβασης.

   Ο χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει στην MAN T&B, χωρίς σχετική παρότρυνση και χωρίς καθυστέρηση, επίσημη απόδειξη για τον φόρο που καταβάλλεται για λογαριασμό της MAN T&B. Εάν δεν προσκομιστεί επίσημη απόδειξη ή υποβληθεί καθυστερημένα, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την MAN T&B για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη μη ή καθυστερημένη υποβολή της απόδειξης.

 4. Τροποποιήσεις

  1. Για τροποποιήσεις στους Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο συμβαλλομένων μερών, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο παρόν εδάφιο ‎4.

  2. Η MAN T&B δύναται να προβεί σε εύλογες τεχνικές αλλαγές στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών MAN T&B και ιδίως εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

  3. Η MAN T&B δύναται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών MAN T&B να προβεί επίσης σε αλλαγές στο περιεχόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν περιορίζουν τις παροχές σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας ή ο χρήστης δεν προέβαλλε αντιρρήσεις σχετικά με αυτή την αλλαγή, σύμφωνα με το παρακάτω εδάφιο ‎4.4.

  4. Οι εύλογες τροποποιήσεις των παροχών στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών MAN T&B και οι εύλογες αυξήσεις των τιμών κοινοποιούνται εγγράφως στον χρήστη, στον οποίο παρέχεται η ευκαιρία να δηλώσει την ένστασή του ως προς μια τέτοια αλλαγή εντός έξι (6) εβδομάδων. Η απουσία ένστασης (εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενάντια σε εύλογη τροποποίηση της υπηρεσίας/αύξηση της χρέωσης εντός αυτών των έξι (6) εβδομάδων θεωρείται ως αποδοχή της εν λόγω αλλαγής/αύξησης της χρέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει ενημερωθεί για αυτή τη νομική συνέπεια στο πλαίσιο της ενημέρωσής του σχετικά με την εν λόγω αλλαγή/αύξηση. Εάν ο χρήστης αντιταχθεί σε κάποια τροποποίηση της υπηρεσίας / αύξηση της χρέωσης, η MAN T&B διατηρεί δικαίωμα άμεσης καταγγελίας των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας έναντι του χρήστη. Επιπλέον, ο χρήστης δύναται να καταγγείλει τακτικά τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή και/ή να απενεργοποιήσει την εγγραφή του από την υπηρεσία MAN Maintenance στην πλατφόρμα RIO.

 5. Παροχή εγγύησης και ευθύνη

  1. Παροχή εγγύησης

   1. Ο χρήστης θα ειδοποιήσει αμέσως την MAN T&B για τυχόν ελάττωμα των υπηρεσιών MAN T&B. Η MAN T&B θα αποκαθιστά τα ελαττώματα των υπηρεσιών MAN T&B εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας της αντιμετώπισης ενός ελαττώματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος δύο (2) φορές, ο χρήστης δικαιούται να καταγγείλει εκτάκτως τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας.

    Οι τυχόν λοιπές αξιώσεις του Χρήστη ρυθμίζονται δυνάμει του εδαφίου ‎5.2.

   2. Αποκλείονται αξιώσεις για ελαττώματα, εφόσον η αιτία προέρχεται από τον ίδιο τον χρήστη ή κάποιον βοηθό εκπλήρωσης αυτού.

  2. Ευθύνη

   MAN T&B ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από πρόθεση ή/και βαριά αμέλεια εκ μέρους της MAN T&B ή των βοηθών εκπλήρωσής της. Για ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από την MAN T&B ή τους βοηθούς εκπλήρωσής της εξαιτίας απλής αμέλειας, αποκλείεται η ευθύνη λόγω της δωρεάν φύσεως της παροχής. Για ζημιές που βασίζονται σε παράλειψη επίδειξης της επιμέλειας που πρέπει να δείχνει στις δικές της υποθέσεις (επιμέλεια εν τοις ιδίοις, diligentia quam suis rebus) από την MAN T&B ή τους βοηθούς εκπλήρωσής της, η MAN T&B ευθύνεται μόνο αν παραβιάζεται μια βασική υποχρέωση. Οι βασικές υποχρεώσεις είναι ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις, που καθιστούν εφικτή την ορθή εφαρμογή της σύμβασης και στην εκπλήρωση των οποίων ο χρήστης έχει εναποθέσει την εμπιστοσύνη του.

   Σε περίπτωση απλής αμέλειας σχετικά με την παραβίαση των εν λόγω βασικών υποχρεώσεων, η ευθύνη της MAN T&B περιορίζεται στις τυπικά προβλέψιμες ζημίες. Κατά τα λοιπά, αποκλείεται η ευθύνη της MAN T&B για απλή αμέλεια.

   Εφόσον παρέχεται δωρεάν μια υπηρεσία MAN T&B, ισχύει: Επιπλέον, σε περίπτωση απλής αμέλειας αναφορικά με την παραβίαση των εν λόγω βασικών υποχρεώσεων, η MAN T&B οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη τη δωρεάν φύση της υπηρεσίας MAN T&B, να αναλάβει την ευθύνη μόνο για εκείνη την επιμέλεια, την οποία η MAN T&B συνηθίζει να επιδεικνύει στις δικές της υποθέσεις.

  3. Άλλες εξαιρέσεις

   1. Η MAN T&B δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την καλή κατάσταση των οχημάτων του χρήστη, για τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες MAN T&B. Οι υπηρεσίες MAN T&B χρησιμεύουν μόνο στην υποστήριξη του χρήστη. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, όπως επίσης και για τη χρήση και την κατάσταση των οχημάτων παραμένει στον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό. Η διάθεση των RIO Box και/ή των πομπών RIO ή/και του LINK 610 (πομπός της Webfleet για MAN eTGE) δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, δεν υπάρχει σχετική παροχή εγγύησης ή/και ανάληψη ευθύνης.

   2. Αντίστοιχα, βάσει των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, δεν υπάρχει καμία παροχή εγγύησης ή/και ευθύνη για ελλιπείς ή ελαττωματικές υπηρεσίες MAN T&B (και ιδίως για δεδομένα που λείπουν ή εσφαλμένα δεδομένα) ή/και για ζημίες που προκύπτουν από δυσλειτουργίες ή/και βλάβες των οχημάτων, των RIO Box ή/και των πομπών RIO ή/και του LINK 610 (πομπός της Webfleet για MAN eTGE) ή/και την εσφαλμένη καταχώριση δεδομένων από τον χρήστη.

   3. Αντίστοιχα, βάσει των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, δεν αναλαμβάνεται καμία παροχή εγγύησης ή/και ευθύνη, αν για οιουσδήποτε λόγους παραλείφθηκε η ενημέρωση του χρήστη σχετικά με μια επικείμενη συντήρηση και αν εξαιτίας αυτού προκλήθηκε ζημιά στον χρήστη.

 6. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία

  1. Διάρκεια ισχύος
   Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών μπορούν να συναφθούν για αόριστο χρονικό διάστημα ή για καθορισμένη, σταθερή διάρκεια ισχύος (12 ή 36 μήνες). Η διάρκεια ισχύος επιλέγεται από τον χρήστη μέσω της διαδικασίας κράτησης στο RIO Marketplace.

  2. Καταγγελία

   1. Εάν οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών έχουν συμφωνηθεί με αόριστη διάρκεια ισχύος, ο Χρήστης μπορεί να καταγγείλει τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς την τήρηση κάποιας προθεσμίας ενώπιον της MAN T&B. Η καταγγελία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με απενεργοποίηση στην Πλατφόρμα RIO από τον Χρήστη. Η MAN T&B μπορεί να καταγγείλει κανονικά τους Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, εάν έχει συμφωνηθεί αόριστη διάρκεια ισχύος, με τήρηση προθεσμίας τριών (3) μηνών στο τέλος του μήνα.

   2. Εφόσον οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών έχουν συμφωνηθεί για συγκεκριμένη ορισμένη χρονική διάρκεια ισχύος, αποκλείεται η κανονική καταγγελία των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσιών από τον Χρήστη κατά τη διάρκεια της περιόδου χρήσης. Ακόμη και η απενεργοποίηση στην πλατφόρμα RIO από τον χρήστη δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής του ενώπιον της MAN T&B.

   3. Το δικαίωμα καταγγελίας για σημαντικό λόγο παραμένει ανεπηρέαστο και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
    Σημαντικοί λόγοι για έκτακτη καταγγελία από τον χρήστη είναι, ιδίως, η πώληση του οχήματος για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί ψηφιακή υπηρεσία με ενεργή συγκεκριμένη και σταθερή διάρκεια ισχύος ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ιδιοκτήτη ή κατόχου ή η ακινητοποίηση του οχήματος που έχει υπερβεί το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών. Η υποχρέωση πληρωμής του χρήστη υφίσταται μέχρι την απόδειξη της αιτίας καταγγελίας. Η επεξεργασία της καταγγελίας μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

   4. Η τυχόν καταγγελία των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θίγει τους Γενικούς όρους για τη χρήση της πλατφόρμας RIO ή τυχόν άλλους Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας που έχουν συμφωνηθεί για άλλες υπηρεσίες MAN T&B. 
    Η καταγγελία των Γενικών προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας RIO για οποιονδήποτε λόγο τερματίζει, ωστόσο, στο ίδιο χρονικό σημείο τερματισμού και τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής της υπηρεσίας, εφόσον αυτές έχουν συμφωνηθεί για αόριστη διάρκεια ισχύος. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί καθορισμένη διάρκεια ισχύος, εφαρμόζεται το εδάφιο 6.2.2. 
    Η παροχή των υπηρεσιών MAN T&B βάσει των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας εξαρτάται από τη σύναψη και τη συνέχιση των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας της πλατφόρμας RIO.

  3. Διαγραφή δεδομένων
   Η MAN T&B υποχρεούται, μετά τον τερματισμό των παρόντων Γενικών όρων παροχής της υπηρεσίας μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της σχετικής υπηρεσίας ή σε περίπτωση καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, να διαγράψει το ιστορικό δεδομένων του χρήστη μετά από περίοδο χάριτος τριάντα (30) ημερών. Η περίοδος χάριτος χρησιμεύει για να αποφευχθεί η ανεπανόρθωτη απώλεια δεδομένων των συλλεχθέντων ιστορικών δεδομένων σε περίπτωση εσφαλμένου τερματισμού μιας υπηρεσίας από τον χρήστη.

 7. Εμπιστευτικότητα

  1. Η MAN T&B και ο χρήστης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν καμία από τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στο εκάστοτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος και να τις χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών μετά τη λήξη της σύμβασης.

  2. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας του παραπάνω εδαφίου 7 δεν ισχύει, εάν οι εμπιστευτικές πληροφορίες (i) του εκάστοτε άλλου συμβαλλόμενου μέρους ήταν αποδεδειγμένα ήδη γνωστές κατά τη σύναψη των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας ή γνωστοποιήθηκαν μεταγενέστερα από τρίτους, χωρίς να παραβιάζεται μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, (ii) κατά τη σύναψη των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας είναι δημοσιευμένες ή δημοσιοποιούνται μεταγενέστερα, εφόσον δεν παραβιάζονται οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας, (iii) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος με την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, ή (iv) πρέπει να γνωστοποιηθούν λόγω νομικών υποχρεώσεων ή με εντολή δικαστηρίου ή αρμόδιας αρχής. Στον βαθμό που επιτρέπεται και είναι εφικτό, το συμβαλλόμενο μέρος που υποχρεούται να προβεί στη γνωστοποίηση θα ενημερώσει εκ των προτέρων το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και θα του δώσει την ευκαιρία να αντιταχθεί στη δημοσιοποίηση.

 8. Λοιπές διατάξεις

  1. Εφόσον η διάθεση των υπηρεσιών MAN T&B δεν είναι εφικτή λόγω ανωτέρας βίας, η MAN T&B απαλλάσσεται από τη διάθεση των υπηρεσιών MAN T&B για τη διάρκεια και στην έκταση της επίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η MAN T&B έχει λάβει εύλογα προληπτικά μέτρα για να αποφύγει τις συνέπειες. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός που έγκειται εκτός της σφαίρας επιρροής της MAN T&B, που εμποδίζει την MAN T&B, εν όλω ή εν μέρει, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων ζημιών από πυρκαγιές, πλημμυρών, απεργιών και νομίμων ανταπεργιών, καθώς και τυχόν διαταραχών λειτουργίας ή διοικητικών πράξεων που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα. Σε αυτά ανήκει επίσης η διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας RIO λόγω ανωτέρας βίας.

   Η MAN T&B θα ειδοποιήσει αμέσως τον χρήστη σχετικά με την επέλευση, καθώς και την άρση της ανωτέρας βίας και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει την ανωτέρα βία και να περιορίσει στο βαθμό του εφικτού τις επιπτώσεις της.

   Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας καθίστανται ή θα καταστούν άκυρες εν όλω ή εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων. Στη θέση της αναποτελεσματικής διάταξης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν μια έγκυρη διάταξη, που προσεγγίζει κατά την έννοια και τον σκοπό της την άκυρη διάταξη. Τυχόν κενό στους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας θα καλύπτεται αναλόγως.

  2. Η MAN T&B έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, σε επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με την MAN T&B κατά την έννοια των §§ 15 κ.ε., του AktG (Γερμανικός νόμος περί ανωνύμων εταιρειών). Σε περίπτωση της πλήρους εκχώρησης όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας.

  3. Ο χρήστης δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των παρόντων Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MAN T&B.

  4. Οι αλλαγές και οι προσθήκες στους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας πρέπει να γίνονται σε γραπτή μορφή. Αυτό ισχύει επίσης για τη σύναψη συμφωνίας για την κατάργηση της εν λόγω απαίτησης της γραπτής μορφής.

  5. Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας διατίθενται στις εκδόσεις των εκάστοτε χωρών, όπου η γερμανική πρωτότυπη έκδοση θα λαμβάνεται ως βάση σε περίπτωση αντιφάσεων.

  6. Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας διέπονται από τη νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (με εξαίρεση του δικαίου περί σύγκρουσης νόμων). Ο αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας για διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας είναι το Μόναχο.


Έκδοση: 19/9/2022