Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της εφαρμογής Pocket Fleet

 1. Αντικείμενο
  1. Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας ρυθμίζουν τη νομική σχέση μεταξύ του Χρήστη της εφαρμογής Pocket Fleet και της TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 Μόναχο («TBDS»)
  2. Το Pocket Fleet είναι μια εφαρμογή δωρεάν για τον Χρήστη, η οποία παρέχει στον Χρήστη της εφαρμογής Pocket Fleet επιλεγμένες πληροφορίες και λειτουργίες από διάφορες υπηρεσίες, βελτιστοποιημένες για χρήση σε μικρές φορητές συσκευές (smartphone). Το εύρος των δεδομένων και των λειτουργιών εξαρτάται από τις χρεώσιμες υπηρεσίες προς κράτηση. Οι λειτουργίες προέρχονται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: Geo και Timed. Ο Χρήστης αυτής της εφαρμογής για κινητά είναι ο ίδιος χρήστης με αυτόν της διαδικτυακής εφαρμογής.
  3. Τα έξοδα τηλεπικοινωνιών που προκύπτουν κατά τη χρήση του Pocket Fleet βαρύνουν το αντίστοιχο συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης τηλεπικοινωνιών για την κινητή συσκευή.
 2. Εγγραφή
  Η χρήση της εφαρμογής Pocket Fleet προϋποθέτει ότι ο Χρήστης ή ο Εντολέας:
  • έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα RIO ως πελάτης και
  • έχει εγγράψει οχήματα και οδηγούς στην πλατφόρμα RIO.
 3. Εύρος υπηρεσιών
  Με το Pocket Fleet γίνεται εφικτή η βελτιστοποιημένη για τη φορητή χρήση πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες και λειτουργίες των υπηρεσιών Geo και Timed, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρήση σύμφωνα με την Ενότητα 2. Το εύρος των παραπάνω υπηρεσιών περιορίζεται στο πλαίσιο της χρήσης σε κινητή συσκευή. Βλέπε σχετικά την περιγραφή υπηρεσιών της εφαρμογής Pocket Fleet.
 4. Χρήση και τεχνικές απαιτήσεις
  1. Η χρήση του Pocket Fleet επιτρέπεται μόνο εντός του πεδίου της προβλεπόμενης σειράς λειτουργιών για σκοπούς απόδοσης. Ο χρήστης δεν
   1. την πραγματοποίηση οιωνδήποτε παραποιήσεων επί της εφαρμογής Pocket Fleet, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της.
   2. Τη διάδοση πληροφοριών μέσω του Pocket Fleet, οι οποίες παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη. Ειδικότερα, ο Χρήστης δεν θα προβεί στη διάδοση περιεχομένου δυσμενώς διακριτικού, ρατσιστικού, που εξυμνεί τη βία, πορνογραφικού περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει και διαδίδει το δικαίωμα προσωπικότητας τρίτων, ή το οποίο καλεί στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.
  2. Η TBDS επιφυλάσσεται του δικαιώματος προς αποκλεισμό του Χρήστη από την περαιτέρω χρήση του Pocket Fleet και τη διαγραφή κοινολογούμενου από τον Χρήστη περιεχομένου. Ο Χρήστης απαλλάσσει την TBDS από όλες τις αξιώσεις τρίτων, οι οποίες έχουν προκύψει από παραβάσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων που εμπίπτουν στην ευθύνη του Χρήστη.
  3. Για να χρησιμοποιήσετε το Pocket Fleet, απαιτείται ένα smartphone iOS ή Android με την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος.
 5. Δικαιώματα επί του περιεχομένου
  Ο χρήστης κατέχει τα δικαιώματα επί όλου του περιεχομένου που τοποθετεί στο Pocket Fleet. Αναλαμβάνει την ευθύνη για το ότι το αναρτηθέν από αυτόν περιεχόμενο δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.
 6. Λογισμικό
  1. Ο Χρήστης συγκατατίθεται στο ότι με τη χρήση της εφαρμογής Pocket Fleet, το υποκείμενο λογισμικό κατά καιρούς, δύναται να «κατεβάζει» (download) και να εγκαθιστά νέα χαρακτηριστικά, ενημερώσεις και πρόσθετες λειτουργίες από την TBDS, με σκοπό τη βελτίωση ή περαιτέρω εξέλιξη του λογισμικού.
  2. Ο Χρήστης δεν θα τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα της TBDS, δεν θα δημιουργήσει παράγωγα έργα από αυτόν, δεν θα εκτελέσει αντίστροφη μεταγλώττιση (decompilement), ούτε θα επιχειρήσει να τον εξαγάγει με άλλον τρόπο.
  3. Στην εφαρμογή ο Χρήστης θα βρει μια επισκόπηση των χρησιμοποιούμενων για την υπηρεσία Αδειών, στο σημείο Ρυθμίσεις > Άδειες.
 7. Τροποποιήσεις
  1. Η TBDS θα ενημερώσει τον Χρήστη εγκαίρως για σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ούτως ώστε ο Χρήστης να μπορεί να αποφασίσει αν επιθυμεί να συνεχίσει τη χρήση της εφαρμογής Pocket Fleet με τους αλλαγμένους όρους, και σε αυτή την περίπτωση να έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τη συναίνεσή του στην τροποποίηση.
  2. Εάν ο Χρήστης δεν συναινέσει στις τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, τότε θα πρέπει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της εφαρμογής Pocket Fleet.
 8. Ευθύνη
  Η TBDS ευθύνεται σε περιπτώσεις συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης σε περίπτωση πρόθεσης και βαρείας αμέλειας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

  Στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TBDS ευθύνεται μόνο σε περίπτωση παράβασης συμβατικής υποχρέωσης, η εκπλήρωση της οποίας κατέστησε δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και στην τήρηση της οποίας ο χρήστης μπορούσε να βασίζεται τακτικά (βασικές υποχρεώσεις), και η ευθύνη αυτή περιορίζεται στην αντικατάσταση της προβλεπόμενης και τυπικής σύμβασης καθώς και της άμεσης ζημίας. Εξαιρείται η ευθύνη για έμμεσες ζημίες.
 9. Τερματισμός
  Ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα τερματισμού χρήσης της εφαρμογής Pocket Fleet. Σε περίπτωση παραβάσεων των παρόντων Όρων Χρήσης, η TBDS έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και με άμεση ισχύ, να αποκλείσει τον Χρήστη από τη χρήση της εφαρμογής Pocket Fleet.
 10. Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία
  Εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση τον νόμο περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ο Χρήστης θεωρείται Καταναλωτής, βρίσκει εφαρμογή το εθνικό του δίκαιο, εφόσον αυτό είναι υποχρεωτικό και ευνοϊκότερο για τον Χρήστη.

  Ο τόπος δωσιδικίας είναι το Μόναχο.
 11. Λοιπά
  1. Οι αλλαγές και οι προσθήκες στους παρόντες Γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας πρέπει να γίνονται σε γραπτή μορφή. Αυτό ισχύει επίσης για τη σύναψη συμφωνίας για την κατάργηση της εν λόγω απαίτησης της γραπτής μορφής.
  2. Οι παρόντες Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας διατίθενται στις εκδόσεις των εκάστοτε χωρών, όπου η γερμανική πρωτότυπη έκδοση θα λαμβάνεται ως βάση σε περίπτωση αντιφάσεων.
 12. Σημείωση
  Σε περίπτωση ξαφνικών οδηγικών ελιγμών ή ελιγμών φρεναρίσματος, καθώς και σε ένα ατύχημα, μια φορητή τερματική συσκευή, η οποία δεν είναι στερεωμένη ή δεν είναι σωστά στερεωμένη, ενδέχεται να εκσφενδονιστεί στο εσωτερικό του οχήματος και να προκαλέσει τραυματισμούς. Για αυτό, στερεώνετε πάντα τη φορητή σας τερματική συσκευή σωστά και εκτός των περιοχών ανάπτυξης των αερόσακων ή αποθηκεύετέ την με ασφάλεια.

  Η χρήση προγραμμάτων εφαρμογής κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού από τα κυκλοφοριακά δρώμενα και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

  Τηρείτε το βιβλίο οδηγιών της φορητής τερματικής συσκευής σας.

Έκδοση: 19/9/2022