1. Bendroji informacija

a) Duomenų apsaugos nuorodos

„TB Digital Services GmbH“ (TBDS) yra labai svarbi Jūsų asmens teisių apsauga, tvarkant asmens duomenis. TBDS – tai patronuojamoji „TRATON SE“ įmonė. Asmens duomenis, surenkamus apsilankius mūsų svetainėje, mes tvarkome pagal šalies, kurioje yra įsteigta už duomenų tvarkymą atsakingos įstaigos buveinė, įstatyminius reikalavimus. Papildomai „TB Digital Services GmbH“ pagal privalomąją direktyvą įpareigota įvairiapusiai ir vienodai saugoti asmens duomenis. Taip „TB Digital Services GmbH“ visame pasaulyje užtikrinamas apsaugos lygis, atitinkantis galiojantį Vokietijoje ir Europos Sąjungoje.

Be to, mūsų darbuotojai yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir saugoti jiems tvarkyti pavestus asmens duomenis.

b) Atsakinga įstaiga ir kontaktiniai asmenys

Už Jūsų duomenis atsakinga įstaiga duomenų apsaugos teisės prasme yra TBDS.
Iškilus bendrųjų ar su duomenų apsauga susijusių klausimų, kreipkitės į kompetentingą kontaktinį asmenį el. paštu: datenschutz@rio.cloud

Arba naudokitės paštu:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter (už duomenų apsaugą atsakingas asmuo)
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Miunchenas

2. Informacija apie RIO laisvų darbo vietų skelbimus

a) Karjeros puslapis
Šiose duomenų apsaugos nuorodose mes Jus informuojame, kokius asmens duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame, Jums apsilankius mūsų karjeros puslapyje.

„Asmens duomenys“ šiuo atveju yra visa informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu. Identifikuojamu laikomas fizinis asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Karjeros puslapio tikslas pateikti Jums informaciją apie laisvas vietas TBDS.

b) Bendrosios informacijos fiksavimas
Kai lankotės mūsų svetainėje, automatiškai fiksuojama bendrojo pobūdžio informacija. Ši informacija apima, pvz., žiniatinklio naršyklės tipą, naudojamą operacinę sistemą, Jūsų interneto paslaugų teikėjo domeno pavadinimą ir pan. Tai yra tik tokia informacija, pagal kurią negalima daryti jokių išvadų apie Jūsų asmenį. Be to, šie duomenys visada generuojami Jums kreipiantis į bet kokią kitą svetainę. Taigi, tai nėra speciali šio karjeros puslapio funkcija. Tokio tipo informacija renkama tik anonimizuotai ir mes ją analizuojame statistiškai. Kuo geriau mes galime suprasti Jūsų pageidavimus, tuo greičiau Jūs galėsite rasti mūsų interneto puslapiuose pageidaujamą informaciją. Kitos ir išsamesnės informacijos apie tai rasite mūsų duomenų apsaugos puslapyje.

c) Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
Asmens duomenys renkami tik tada, jei Jūs juos mums pateikiate laisvanoriškai, pvz., registruojantis.

d) Sauga
Iš esmės Jūsų duomenis TBDS saugo naudodama technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas užkirsti kelią atsitiktiniam arba tyčiniam manipuliavimui, praradimui, sunaikinimui ar pašalinių asmenų prieigai. Mūsų saugumo priemonės, pvz., tokios kaip duomenų šifravimas, yra nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologinę pažangą.

e) Nuorodos į kitų teikėjų svetaines
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų teikėjų svetaines. Nuorodų įrašymo metu TBDS buvo įsitikinusi, kad tiesiogiai susietuose puslapiuose nėra neteisėto turinio. Tačiau TBDS neturi įtakos susietų puslapių turiniui ir negali jų nuolat tikrinti. Todėl TBDS neprisiima jokios atsakomybės už susietų puslapių, kurie buvo pakeisti po nuorodos įrašymo, turinį. Ši duomenų apsaugos deklaracija netaikoma susietoms kitų teikėjų svetainėms.

f) Slapukai
Informacijos apie naudojamus slapukus rasite mūsų slapukų puslapyje.

3. Informacija apie paraiškų teikimo RIO procesą

a) Laisvos vietos ir paraiškos
Norėdami sužinoti daugiau apie laisvas darbo vietas, neprivalote pateikti jokių asmens duomenų. Fiksuojami tik 2b) punkte nurodyti duomenys.

Karjeros puslapyje pateikiama šiuo metu laisvų darbo vietų apžvalga. Čia galite pasirinkti individualius darbo pasiūlymus, kad galėtumėte susipažinti su konkrečios darbo vietos aprašymu, kurį taip pat galite atsisiųsti kaip PDF dokumentą.

Jei norite kreiptis dėl darbo vietos ar atsiųsti mums paraišką savo iniciatyva, informacijos apie tai rasite skelbiamose laisvose darbo vietose.

Jei paraiškos savo iniciatyva dokumentus norėtumėte mums atsiųsti el. paštu, naudokite el. pašto adresą people@rio.cloud.

Gavę Jūsų paraiškos dokumentus, mes darysime prielaidą, kad Jūs susipažinote su šiomis duomenų apsaugos nuostatomis, kurios taikomos paraiškų teikimo RIO procesui.

b) Teisinis tvarkymo pagrindas
Teisinis duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra Jūsų informacijos naudojimas TBDS sprendžiant, ar užmegzti su Jumis darbo santykius (Vokietijos BDSG 26 str. 1 d. 1 sak.).

c) Asmens duomenų naudojimo ir perdavimo kitiems tikslo apribojimo principas
Jūsų profilio ir pateiktos paraiškos duomenis naudojame tik atrankos į norimą (-as) užimti darbo vietą (-as) procese.

Jūsų duomenis taip pat gali peržiūrėti susijusios įmonės ir išoriniai paslaugų teikėjai, kurie pateikia naudojimui bazines IT paslaugas, pvz., el. pašto taikmenas ir failų serverį, bei eksploatuoja jas techniškai. Siekiant užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį, su šiomis įmonėmis buvo sudarytos duomenų apsaugos sutartys.

d) Duomenų saugojimas ir šalinimas
Jūsų pateiktos paraiškos duomenys reikalingi tam tikrą, trumpą laikotarpį, kad galėtume pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus. Čia mes vadovaujamės BDAR 17 str. 3 d. e p.

Tam, kad būtų galima apsiginti nuo nepagrįstų reikalavimų ir reikalavimų atlyginti žalą pagal Bendrąjį vienodo požiūrio įstatymą (AGG), prašymo dokumentai tam tikrą laiką saugomi net ir pateikus atmetimą. Pretenzijos dėl diskriminacijos draudimo pažeidimo paraiškos nagrinėjimo procese turi būti pateiktos raštu per du mėnesius nuo atmetimo gavimo pagal AGG 15 str. 4 d. Ieškinys dėl žalos atlyginimo pagal AGG 15 str. turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo reikalavimų pateikimo raštu pagal Vokietijos Darbo teismo įstatymo (ArbGG)61b str. 1 d.

Siekdami atsižvelgti į vėlavimus, pvz., dėl neatvykimo, pristatant atmetimus ir pateikiant reikalavimus ar ieškinius, pareiškėjo duomenis saugome dar du mėnesius.

Išsaugoti asmens duomenys visiškai ir neatšaukiamai ištrinami tik praėjus šešiems mėnesiams po to, kai kandidatui buvo išsiųstas atmetimas.

Priimamų kandidatų paraiškos duomenys ir dokumentai tampa darbuotojo bylos dalimi.

4. Jūsų teisės

Be teisės gauti informaciją apie su Jumis susijusius duomenis ir ištaisyti Jūsų duomenis, Jūs taip pat, jei tam neprieštarauja joks teisinis reglamentavimas, turite teisę į tai, kad Jūsų duomenys būtų pašalinti arba apribotas jų tvarkymas, taip pat turite teisę užginčyti savo duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą.

Kadangi mes tvarkome ir (arba) perduodame Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs taip pat turite teisę atšaukti duotą sutikimą. Jūsų atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto Jūsų sutikimu, teisėtumui iki atšaukimo.

Norėdami atšaukti sutikimą ar naudotis savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų duomenimis, susisiekite people@rio.cloud.

Turint pretenzijų galima kreiptis į duomenų apsaugos kontrolės instituciją. Bavarijoje tai yra Bavarijos valstybinė duomenų apsaugos priežiūros tarnyba (trumpai – „BayLDA“).

5. Apribojimas

Siekdama tinkamai reaguoti į nuolatinį interneto vystymąsi, TBDS gali, laikydamasi duomenų apsaugos reikalavimų, bet kada pritaikyti šias duomenų apsaugos nuorodas.

Parengimo data: 2021 m. birželis