1. Bendroji informacija

a) Duomenų apsaugos nuorodos

„TB Digital Services GmbH“ (TBDS) yra labai svarbi Jūsų asmens teisių apsauga, tvarkant asmens duomenis. TBDS – tai patronuojamoji „TRATON SE“ įmonė. Asmens duomenis, surenkamus apsilankius mūsų svetainėje, mes tvarkome pagal šalies, kurioje yra įsteigta už duomenų tvarkymą atsakingos įstaigos buveinė, įstatyminius reikalavimus. Papildomai „TB Digital Services GmbH“ pagal privalomąją direktyvą įpareigota įvairiapusiai ir vienodai saugoti asmens duomenis. Taip „TB Digital Services GmbH“ visame pasaulyje užtikrinamas apsaugos lygis, atitinkantis galiojantį Vokietijoje ir Europos Sąjungoje.

Be to, mūsų darbuotojai yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir saugoti jiems tvarkyti pavestus asmens duomenis.

b) Atsakinga įstaiga ir kontaktiniai asmenys

Už Jūsų duomenis atsakinga įstaiga duomenų apsaugos teisės prasme yra TBDS.
Iškilus bendrųjų ar su duomenų apsauga susijusių klausimų, kreipkitės į kompetentingą kontaktinį asmenį el. paštu: datenschutz@rio.cloud

Arba naudokitės paštu:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter (už duomenų apsaugą atsakingas asmuo)
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Miunchenas

2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

a) Tikslo apribojimo principas ir teisinis pagrindas
„TB Digital Services GmbH“ (TBDS) tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtų vykdyti ir valdyti sutartinius santykius, kurie egzistuoja arba bus užmegzti su Jumis. Šiame kontekste Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, atliekant įvairias tvarkymo veiklas įvairiais tikslais.

b) Duomenų šaltiniai
Paprastai Jūsų asmens duomenys yra renkami tiesiogiai iš Jūsų kaip esamų ar būsimų sutartinių santykių dalis.

c) Pareiga pateikti duomenis
Atsakingam asmeniui turite pateikti asmens duomenis, reikalingus sutartiniams santykiams palaikyti. Be tokio pateikimo „TB Digital Services GmbH“ (TBDS) negali vykdyti įstatymuose numatytų prievolių ir užmegzti sutartinių santykių.

d) Tvarkymo veiklos tikslas
Toliau pateikiame Jums mūsų tvarkymo veiklos tikslų apžvalgą:

e) Konkursai paslaugoms ir medžiagoms
Užklausų siuntimas, prašymas pateikti nepateiktus pasiūlymus, pasiūlymų komercinis ir išsamumo patikrinimas, derybų vedimas.

f) Užsakymų tvarkymas (medžiagų, paslaugų)
Užsakymų sistemoje rašymas, pateikimas, išsiuntimas ir sekimas.

g) Tiekėjų kuravimas
Bendravimas dėl gaminių ar paslaugų, atsakymas į užklausas ar pareikalavimus, sunkumų ir rizikos valdymas.

h) Pirkimų ir paslaugų teikėjų kontrolė
Mokėjimai tiekėjams.

i) Įstatymais numatytų prievolių vykdymas
Saugojimo prievolės vykdymas, prievolių vykdymo reikalavimų užtikrinimas atliekant audito veiklą (pvz., sankcijų sąrašo tikrinimas, pinigų plovimas, teisinių pažeidimų požymiai), vidaus kontrolės sistemos (IKS) ir kitų stebėjimo sistemų naudojimas, siekiant užtikrinti verslo procesų teisingumą

Sutvarkytus duomenis reikia suskirstyti į šias duomenų kategorijas:

 • Profesiniai kontaktiniai ir (darbo) organizacijos duomenys
 • IT naudojimo duomenys
 • Asmeninių / profesinių santykių ir ypatumų duomenys
 • Kreditingumo ir banko duomenys
 • Sutarties duomenys

Pirmiau nurodytą duomenų tvarkymo veiklą įteisina šie teisiniai pagrindai:

 • sutikimas vienam ar keliems konkretiems tikslams (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • sutarties vykdymas arba veiksmai prieš sudarant sutartį sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • interesų suderinimas (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
  • esminių ir tinkamų santykių tarp atsakingo asmens ir subjekto buvimas;
  • sukčiavimo prevencija;
  • tiesioginė reklama;
  • duomenų perdavimas įmonių grupėje vidaus administraciniais tikslais (įskaitant klientų ir darbuotojų duomenis).

3. Asmens duomenų perdavimas

Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitoms įstaigoms: jei Jūsų asmens duomenys yra būtini sutartiniams santykiams įgyvendinti ar užmegzti. Mes taip pat perduodame Jūsų asmens duomenis įgaliotiems paslaugų teikėjams tvarkant užsakymus. Jūsų pagrindiniai ir kontaktiniai duomenys yra perduodami siekiant užtikrinti, kad būtų atnaujinta duomenų bazė ir tikrinamas kreditingumas. Kitos su „TB Digital Services GmbH“ (TBDS) susijusios įmonės taip pat gali naudotis šia duomenų baze. Jei mes privalome perduoti Jūsų asmens duomenis, siekdami laikytis nacionalinių įstatymų nuostatų, pvz., pateikti mokesčių institucijoms, teismams, auditoriams, mes vykdome šią pareigą.

4. Duomenų saugojimas ir šalinimas

Iš esmės mes pašaliname Jūsų asmens duomenis, kai tik jie tampa nebereikalingi minėtiems tikslams. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol mes tai turėsime daryti pagal įstatymus arba kol galios įstatymų numatyti senaties terminai. Taip yra reguliariai dėl teisinių įsipareigojimų pateikti įrodymus ir vesti apskaitą, kurią, be kita ko, reglamentuoja Vokietijos civilinis kodeksas (BGB), Prekybos kodeksas (HGB) arba Mokesčių kodeksas (AO). Be to, kitoks saugojimas vykdomas tuo atveju, jei yra teisinės ar sutartinės saugojimo prievolės.

5. Jūsų teisės

Be teisės gauti informaciją apie su Jumis susijusius duomenis ir ištaisyti Jūsų duomenis, Jūs taip pat, jei tam neprieštarauja joks teisinis reglamentavimas, turite teisę į tai, kad Jūsų duomenys būtų pašalinti, taip pat turite teisę užginčyti savo duomenų tvarkymą arba apriboti jų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą. Kadangi mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs taip pat turite teisę atšaukti duotą sutikimą ateičiai. Jūsų atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto Jūsų sutikimu, teisėtumui iki atšaukimo. Jei būtina, prieš tvarkydami Jūsų paraiškas turime patvirtinti Jūsų tapatybę. Jei, nepaisant mūsų pastangų užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi ir atnaujinti, būtų saugoma neteisinga informacija, mes ją ištaisysime gavę atitinkamą nurodymą. Turint pretenzijų galima kreiptis į duomenų apsaugos kontrolės instituciją.

6. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Automatizuotas sprendimų priėmimas pagal BDAR 22 str. 1 ir 4 d nenumatytas.

7. Saugumas

Jūsų duomenis „TB Digital Services GmbH“ (TBDS) saugo naudodama technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas užkirsti kelią atsitiktiniam arba tyčiniam manipuliavimui, praradimui, sunaikinimui ar pašalinių asmenų prieigai.

Mūsų saugumo priemonės, tokios kaip duomenų šifravimas, yra nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologinę pažangą.

Parengimo data: 2021 m. birželis