Bendrosios naudojimosi platforma sąlygos

 1. Dalykas
  1. Šiomis Platformos BNS apibrėžiamas nemokamas tipinis susitarimas tarp „TB Digital Services GmbH“ („TBDS“) ir naudotojo (Naudotojas) (TBDS ir Naudotojas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi) dėl RIO platformos (Platforma) naudojimo www.rio.cloud.

   Per Platformą Naudotojas gali naudotis nemokamomis TBDS paslaugomis (TBDS paslaugos) ir (arba) trečiųjų šalių paslaugomis (Trečiųjų šalių paslaugos, įskaitant „MAN Truck & Bus SE“ trečiųjų šalių paslaugas) (kartu vadinamos Paslaugomis). Platformos BNS apibrėžiamas tipinis susitarimas.

   Pagal šį susitarimą jau galima nemokamai naudotis „MAN Truck & Bus SE“ trečiųjų šalių teikiama TBDS paslauga „ServiceCare S“ (pagal paslaugų aprašymą RIO platformos registracijos puslapyje, matoma užsiregistravus adresu www.rio.cloud), jei transporto priemonės su įrengtu „RIO Box“ bloku / TBM3 (Susietoji transporto priemonė) arba kitos transporto priemonės dalys (pvz., konteineris, priekaba ir kt.) su RIO siųstuvu (Mobilusis įrenginys) užregistruotos platformoje. Be to, atskiromis TBDS paslaugomis ir (arba) trečiųjų šalių paslaugomis Naudotojas gali nemokamai naudotis tris (3) mėnesius naudodamasis atitinkamu mygtuku RIO portale, kad aktyvintų paslaugas produkto bandymo tikslais. Jei Naudotojas ketina platformoje užregistruoti susietąją transporto priemonę ir (arba) mobilųjį įrenginį, skirtą transporto priemonės daliai, kurių savininkas yra trečioji šalis, tai galima daryti tik gavus trečiosios šalies sutikimą; paprašius, TBDS turi įrodyti trečiosios šalies sutikimą.

   Naudojimasis TBDS paslauga ir (arba) trečiosios šalies paslauga pasibaigus nemokamam trijų (3) mėnesių bandomajam laikotarpiui grindžiamas sutartimis, kurios sudaromos atskirai su TBDS arba atitinkamu trečiosios šalies paslaugų teikėju ir dėl kurių, be šių platformos bendrųjų sąlygų, susitariama dėl atskirų bendrųjų sąlygų (Paslaugų bendrosios sąlygos).
  2. Visos per platformą siūlomos paslaugos šalyse, išvardytose šių Platformos BNS 1 priede, teikiamos tik ūkio subjektams pagal Vokietijos civilinio kodekso 14 str., išskyrus atvejus, kai specialios paslaugos ir atitinkamos Paslaugų BNS aiškiai numato kitaip. Paslaugos teikiamos tik susietosioms transporto priemonėms ir (arba) mobiliesiems įrenginiams, kurie yra šalyse, išvardytose šių Platformos BNS 1 priede.
  3. Sudarant šias platformos BNS negalioja Vokietijos civilinio kodekso 312i str. 1 d. 1 sakinio 1–3 punktų ir 2 sakinio nuostatos.
 2. Sutarties dėl TBDS paslaugų ir trečiųjų šalių paslaugų sudarymas
  1. Naudojimąsi atitinkama TBDS paslauga reglamentuoja su TBDS atskirai internetu sudaroma sutartis, kuriai galioja atskiros Paslaugų BNS. Jei Naudotojas nori naudotis TBDS paslauga, tai Platformoje jis turi spustelėti atitinkamą mygtuką, skirtą tokiai TBDS paslaugai įsigyti. Po to Naudotojas turi patvirtinti atitinkamas Paslaugų BNS ir spustelėti atitinkamą mygtuką, skirtą užsakymo procedūrai baigti. Baigus užsakymo procedūrą, dar nesudaroma sutartis su TBDS – čia kalbama veikiau apie Naudotojo pateiktą pasiūlymą. Sutartis dėl atitinkamos TBDS paslaugos bus sudaryta tik tuomet, kai TBDS patvirtins, kad priima pasiūlymą (apie tai Naudotojui pranešama el. paštu arba Platformoje).
  2. Naudojimąsi atitinkama trečiųjų šalių paslauga reglamentuoja su tos trečiųjų šalių paslaugos teikėju atskirai sudaroma sutartis, kuriai galioja trečiųjų šalių paslaugos teikėjo Paslaugų BNS. Paslaugų BNS dėl trečiųjų šalių teikiamos paslaugos sudaromos tik tarp Naudotojo ir trečiųjų šalių paslaugos teikėjo (t. y. ne TBDS). Pagal sudarytą sutartį TBDS neatstovauja trečiųjų šalių paslaugos teikėjo ir neteikia jo paslaugų, todėl neturi įsipareigojimų Naudotojo atžvilgiu.

   Jei Naudotojas nori naudotis trečiųjų šalių paslauga, tai Platformoje jis turi spustelėti atitinkamą mygtuką, skirtą trečiųjų šalių paslaugai įsigyti. Paskui Naudotojas turi patvirtinti atitinkamas Paslaugų BNS ir spustelėti atitinkamą mygtuką, skirtą užsakymo procedūrai baigti. Baigus užsakymo procedūrą, dar nesudaroma sutartis su trečiųjų šalių paslaugos teikėju – čia kalbama veikiau apie Naudotojo pateiktą pasiūlymą. Sutartis dėl atitinkamos trečiųjų šalių paslaugos bus sudaryta tik tuomet, kai trečiųjų šalių paslaugos teikėjas patvirtins, kad priima pasiūlymą (apie tai Naudotojui pranešama raštu, el. paštu arba Platformoje). Šiame pasiūlymo ir jo patvirtinimo proceso metu TBDS neveikia kaip trečiųjų šalių paslaugos teikėjo arba Naudotojo atstovas, o tik yra Naudotojo ir trečiųjų šalių paslaugos teikėjo valios pareiškimų gavimo tarpininkas. Su TBDS paslaugomis ir trečiųjų šalių paslaugomis susijusi apmokėjimo procedūra atliekama vadovaujantis šių platformos BNS 4.2 punkto nuostatomis.
  3. Sudarant paslaugų BNS negalioja Vokietijos civilinio kodekso 312i str. 1 d. 1 sakinio 1–3 punktų ir 2 sakinio nuostatos, išskyrus atvejus, kai atitinkamos Paslaugų BNS numato kitaip.
 3. Prieiga prie Platformos ir naudojimosi Platforma teisės
  1. Naudotojas turi pats pasirūpinti technine prieiga prie Platformos. Prieiga užtikrinama nuotoliniu būdu per internetą. Išsamesnės informacijos apie tai, taip pat apie kitus techninius prieigos prie TBDS paslaugų ir (arba) trečiųjų šalių paslaugų reikalavimus galima rasti techniniuose prieigos reikalavimuose. Juos rasite RIO platformos registracijos puslapyje ir prisiregistravę www.rio.cloud.
  2. Pagal šias Platformos BNS, TBDS įsipareigojusi darbo metu užtikrinti šios Platformos parengtį, lygią 99 % laiko per metus, kai Platforma pasiekiama per nuotolinę prieigą. Nėra įsipareigota užtikrinti didesnę parengtį, o atskirose Paslaugų BNS gali būti numatytos papildomos nuostatos. Į parengtį, užtikrinamą pagal punkto nuostatas, ir darbo laiką neįeina techninės priežiūros laikotarpiai nuo šeštadienio 22.00 val. iki sekmadienio 16.00 val. Vidurio Europos laiku.
  3. TBDS suteikia Naudotojui neišimtinę, pagal Platformos BNS nuostatas ribotos trukmės, neperduodamą, neperduodamą kitiems pagal sublicenciją, teritorijos požiūriu ribotą teisę naudotis Platforma, Platformoje pateikiamu turiniu ir atsisiunčiamomis naudotojo programomis. Ši teisė neapima įgaliojimo tvarkyti duomenis.
  4. Visa programinė įranga arba jos dalis gali būti sudaryta iš atvirojo kodo komponentų. Jiems taikomos atitinkamos naudojamų atvirojo kodo komponentų licencijos sąlygos. Atitinkamos licencijos sąlygos yra neatsiejama šių Platformos BNS dalis ir jas galima rasti adresu DOWNLOAD.

   Naujausią „RIO Box“ atvirojo kodo komponentų pirminį programos tekstą rasite adresu DOWNLOAD. Tai neapriboja TBDS įsipareigojimų Naudotojui.
  5. TBDS pasilieka teisę panaikinti Naudotojo įgaliojimus naudotis, jei Naudotojas tyčia padarytų nuostolių Platformai, pažeistų šias Platformos BNS arba naudotųsi šia Platforma viršydamas jam suteiktus naudojimosi įgaliojimus (žr. pirmiau pateiktą punktą).
 4. Mokesčiai ir mokėjimų vykdymas per mokėjimo paslaugų teikėją
  1. Pagal šias Platformos BNS Naudotojas gali nemokamai naudotis Platforma. Mokestis už Naudotojo naudojimąsi paslaugomis priklauso nuo atskirai sudaromų Paslaugų BNS turinio.
  2. Jei TBDS arba trečiosios šalies paslaugų teikėjui pagal Paslaugų teikimo sąlygas mokėtini mokesčiai, TBDS išrašo naudotojui sąskaitą faktūrą centralizuotai, o naudotojas ją sumoka tik mokėjimo paslaugų teikėjui „Stripe Payments Europe Limited“, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublinas, Airija (toliau– Mokėjimo paslaugų teikėjas) – su TBDS ir (arba) Trečiosios šalies paslaugų teikėjo atžvilgiu vykdomuoju poveikiu, t. y. visi mokėjimai, kuriuos Vartotojas turi sumokėti TBDS arba Trečiajai šaliai paslaugų teikėjui pagal atitinkamas Paslaugų teikimo sąlygas dėl naudojimosi TBDS paslaugomis arba Trečiosios šalies paslaugomis, turi būti atliekami Mokėjimo paslaugų teikėjui (o ne Trečiajai šaliai paslaugų teikėjui ir (arba) TBDS).
  3. Kainos ir minėtas atlygis nurodomi be įstatymais numatyto pridėtinės vertės mokesčio ar analogiškų mokesčių. Tokius mokesčius TBDS priskaičiuos Naudotojui papildomai prie sutarto atlygio.

   Jei reikia taikyti atvirkštinio apmokestinimo tvarką arba analogišką supaprastinimo metodą (pagal kurį prekių arba paslaugų gavėjas įpareigotas teikti savideklaracijas arba mokėti pridėtinės vertės mokestį arba analogiškus mokesčius), tai Naudotojas per nustatytą laiką privalo pateikti savideklaraciją arba sumokėti mokesčius atsakingai mokesčių administracijai. Jei papildomai taikoma tokia tvarka, tai Šalys susitaria dėl šios tvarkos taikymo. Nepriklausomai nuo to, abiem atvejais kainos ir atlygis apskaičiuojami be pridėtinės vertės mokesčio ar analogiškų mokesčių ir Naudotojo mokėjimai TBDS atliekami sutartyje nustatytomis kainomis neišskaičiuojant jokių mokesčių.
  4. Naudotojas ir TBDS kiekvienas atskirai atsako už pelno mokesčio, apskaičiuoto pagal jų gautas pajamas, mokėjimą.

   Kainos ir minėtas atlygis nurodomi be įstatymais numatyto mokesčio prie pajamų šaltinio ar analogiškų mokesčių. Jei nuo atlygio turi būti mokamas mokestis prie šaltinio, tai pagal savo rezidavimo vietos valstybės nacionalinės teisės nuostatas Naudotojas, mokėdamas TBDS, negali išskaičiuoti mokesčio prie šaltinio sumų. Neskaitant sutarto atlygio TBDS, tokius mokesčius Naudotojas turi pats sumokėti TBDS vardu atitinkamoms institucijoms.

   Jei yra galiojanti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS) tarp TBDS ir Naudotojo rezidavimo vietos valstybių, tai Naudotojas gali pagal taikytiną DAIS nustatytą didžiausią mokestį prie šaltinio sumokėti atitinkamai mokesčių administracijai, jei įvykdyti reikalavimai mokesčiui prie šaltinio sumažinti (jei reikia, iki nulio). Naudotojas atsako už formalių reikalavimų mokesčiui prie pajamų šaltinio sumažinti (jei reikia, iki nulio) įvykdymą. Sudarant sutartį TBDS pateikia Naudotojui rezidavimo vietos pažymą.

   Naudotojas įsipareigoja neprašomas ir nedelsdamas pateikti TBDS oficialų patvirtinimą apie TBDS vardu sumokėtą mokestį. Jei oficialus patvirtinimas nebus pateiktas arba bus pateiktas per vėlai, tai Naudotojas turi atlyginti TBDS už bet kokią žalą, atsiradusią dėl patvirtinimo nepateikimo arba jo pavėluoto pateikimo.
 5. Platformos BNS, platformos ir paslaugų BNS pakeitimai
  1. platformos BNS pakeitimams reikia gauti abiejų šalių sutikimą, jei šiame punkte nenustatyta kitaip.
  2. TBDS gali atlikti atitinkamus techninius Platformos pakeitimus, ypač jei tai būtina siekiant pagerinti jos funkcionalumą arba užtikrinti įstatymais numatytų reikalavimų vykdymą.
  3. TBDS taip pat gali atlikti Platformos turinio pakeitimus, jei jie nesumažina Naudotojui siūlomų paslaugų, susijusių su Platformos naudojimu, apimties ir jei Naudotojas neprieštarauja šiam pakeitimui pagal 4 punkto nuostatas.
  4. Atitinkami Platformos turiniu teikiamų paslaugų pakeitimai parodomi Naudotojui ir jam suteikiama galimybė per šešias (6) savaites paprieštarauti šiam pakeitimui. Per šešias (6) savaites nepateikus prieštaravimo (raštu arba el. paštu) dėl atitinkamo paslaugų pakeitimo, tai vertinama kaip pritarimas paslaugų pakeitimui, jei pranešime apie pakeitimus buvo atkreiptas Naudotojo dėmesys į šiuos teisinius padarinius. Jei Naudotojas paprieštarauja paslaugų pakeitimui, tai TBDS turi teisę anksčiau laiko nutraukti sutartį su Naudotoju; be to, Naudotojas gali bet kada įprastine tvarka nutraukti Platformos BNS vykdymą. Jei Naudotojas naudojasi fiksuotos trukmės TBDS paslauga arba trečiųjų šalių teikiama paslauga, tai jis turi teisę anksčiau laiko nutraukti Platformos BNS vykdymą, jei paslaugų pakeitimas turi reikšmingo neigiamo poveikio fiksuotos trukmės TBDS arba trečiųjų šalių paslaugų teikimui.
  5. Atitinkamų Paslaugų BNS ir atitinkamų paslaugų pakeitimus reglamentuoja atitinkamų Paslaugų BNS.
 6. Nėra išimtinių teisių ir pareigos dėl minimalaus kiekio naudojimo
  1. TBDS paslaugos ir (arba) trečiųjų šalių paslaugos neturi išimtinių teisių; nė vienai Šaliai negalioja konkurencijos ribojimai. Naudotojui negalioja pareiga dėl TBDS ar trečiųjų šalių tiekiamų paslaugų minimalaus kiekio naudojimo.
  2. Nė viena Šalis neįpareigota dėl šios Platformos BNS sudaryti atskiras Paslaugų BNS.
 7. Sutarties sudarymas, sutarties trukmė ir teisės nutraukti sutartį
  1. Naudotojui baigus registracijos procedūrą, dar nesudaroma sutartis su TBDS – čia kalbama veikiau apie Naudotojo pateiktą pasiūlymą. Sutartis bus sudaryta tik tuomet, kai TBDS patvirtins, kad priima pasiūlymą (apie tai Naudotojui pranešama el. paštu). Be to, Naudotojui pateikus pasiūlymą ir TBDS dar nepatvirtinus šio pasiūlymo, TBDS pasilieka teisę patikrinti Naudotojo mokumą, jo galimą įtraukimą į sankcijų sąrašus ir PVM mokėtojo kodą. Taip pat po pasiūlymo patvirtinimo TBDS pasilieka teisę reguliariai tikrinti PVM mokėtojo kodą, mokumą ir (arba) galimą įtraukimą į sankcijų sąrašus.

   Platformos ir paslaugų naudojimas galimas su sąlyga, kad tam netrukdo nacionalinės ir tarptautinės taisyklės, ypač nuostatos dėl eksporto kontrolės ir embargo arba kiti teisiniai apribojimai. Naudotojas įsipareigoja pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus Platformos ir (arba) paslaugų naudojimui. Vėlavimai dėl eksporto kontrolės arba leidimo gavimo procedūrų laikinai panaikina paslaugų teikimo įsipareigojimus. Jei privalomi leidimai nebuvo išduoti, tai Platformos BNS ir Paslaugų BNS laikomos nesudarytomis, o teisės į žalos, patirtos dėl pirmiau nurodytų vėlavimų, atlyginimą, negalioja.
  2. Šios Platformos BNS tarp Naudotojo ir TBDS galioja, jei Naudotojui baigus registraciją TBDS pareiškė Naudotojui, kad patvirtino jo pasiūlymą (kaip aprašyta 1 punkte). Platformos BNS galioja neribotą laiką.
  3. Naudotojas gali bet kada įprastine tvarka, nesilaikydamas termino nutraukti Platformos BNS vykdymą, išskyrus atvejį, kai Naudotojas naudojasi fiksuotos trukmės TBDS paslauga arba trečiųjų šalių paslauga; tokiu atveju galioja TBDS ir (arba) trečiųjų šalių paslaugos tvarka dėl galiojimo trukmės ir galimybės nutraukti atitinkamą sutartį, taip pat nutraukti Platformos BNS. Naudotojas, nutraukęs sutartį pagal šio 3 punkto 1 sakinio nuostatas, gali pakartotinai sudaryti Platformos BNS ne anksčiau kaip po dešimties (10) darbo dienų. TBDS gali įprastine tvarka nutraukti Platformos BNS vykdymą mėnesio pabaigoje, nustatydama trijų (3) mėnesių nutraukimo terminą, išskyrus atvejį, kai Naudotojas naudojasi fiksuotos trukmės TBDS paslauga arba trečiųjų šalių paslauga; tokiu atveju galioja TBDS ir (arba) trečiųjų šalių paslaugos tvarka dėl galiojimo trukmės ir galimybės nutraukti atitinkamą sutartį, taip pat nutraukti Platformos BNS.
  4. Jei Naudotojas ketina nutraukti naudojimąsi susietąja transporto priemone arba mobiliuoju įrenginiu, kuriam buvo teikiamos TBDS paslaugos ir (arba) trečiųjų šalių paslaugos, tai jis Platformoje išregistruoja susietąją transporto priemonę arba mobilųjį įrenginį. TBDS paslaugos ir (arba) trečiųjų šalių paslaugos, susijusios su šia susietąja transporto priemone arba mobiliuoju įrenginiu, nustojamos teikti baigus naudotis susietąja transporto priemone arba mobiliuoju įrenginiu. Visi saugojimo terminai nurodyti atitinkamose Paslaugų BNS. Pakartotinai priregistruoti pagal šio 4 punkto 1 sakinio nuostatas išregistruotą transporto priemonę arba mobilųjį įrenginį galima ne anksčiau kaip po keturių (4) darbo dienų.

   Pardavęs transporto priemonę, Naudotojas privalo Platformoje ją išregistruoti ne vėliau kaip perduodamas ją pirkėjui.
  5. Teisė nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka galioti abiems Šalims. Svarbia priežastimi gali būti, pvz., (i) esminis vienos Šalies įsipareigojimų nevykdymas, kuris tęsiasi netgi praėjus kitos Šalies nustatytam trisdešimties (30) dienų terminui ir todėl kitai Šaliai yra nepriimtina toliau laikytis Sutarties arba (ii) vienos Šalies inicijuota bankroto procedūra arba jos atmetimas esant nepakankamam turtui.
  6. Naudojamų TBDS paslaugų arba trečiųjų šalių paslaugų trukmė ir sutarties nutraukimas reglamentuojami atitinkamose Paslaugų BNS. Jei Naudotojas arba TBDS nutraukia Platformos BNS vykdymą, tai tuo pačiu laiku taip pat automatiškai nutraukiamas visų paslaugų teikimas ir Paslaugų BNS vykdymas.
 8. Naudotojo duomenys ir duomenų apsauga
  1. Užsakymo duomenys
   TBDS naudoja Naudotojo duomenis apie jo klientų atliekamo gabenimo užsakymus (Užsakymo duomenys) tik vykdydama Platformos BNS, TBDS paslaugoms ir trečiųjų šalių paslaugoms šių Platformos BNS galiojimo laikotarpiu. TBDS neperduoda Naudotojo užsakymo duomenų kitoms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai užsakymo duomenys perduodami trečiųjų šalių paslaugų teikėjams tokiu mastu, kuris yra būtinas šioms paslaugoms užtikrinti.
  2. Suvestiniai duomenys
   Suvestiniai duomenys yra tokie duomenys, kurių TBDS negali priskirti konkrečiam vairuotojui ir kurie yra bendrai susiję su susietosiomis transporto priemonėmis arba mobiliaisiais įrenginiais, jų naudojimu (pvz., įkrovos būsena arba stabdžių antdėklų susidėvėjimu) ir (arba) kelionėmis („suvestiniai duomenys“). Jie perduodami iš susietosios transporto priemonės ar mobiliojo įrenginio arba juos perduoda Naudotojas tiesiai į Platformą ir čia jie išsaugomi. Įrašant duomenis, retušuojami 6 paskutiniai transporto priemonės identifikacinio numerio simboliai ir vairuotojo identifikacinis numeris. TBDS gali naudoti šiuos suvestinius duomenis Platformos BNS galiojimo metu ir vėliau, o taip pat perduoti juos trečiosioms šalims ir naudoti (i) vykdant šias Platformos BNS ir (arba) pagal jas sudarytas Paslaugų BNS, (ii) užtikrinant trečiųjų šalių Naudotojui teikiamas paslaugas, (iii) kitais TBDS arba TRATON GROUP ar „Volkswagen“ grupės koncerno bendrovių tikslais (pvz., didinant saugumą, duomenų analizei, bandymams ar tobulinant / plečiant siūlomas paslaugas) ir (iv) marketingo tikslais kitoms trečiosioms šalims tuo atveju, kai negalima nustatyti Naudotojo tapatybės.
  3. Asmens duomenys
   TBDS laikosi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Tai apima Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo galiojančias redakcijas.
   1. Užsakymo duomenų tvarkymas su TBDS
    Naudotojo ir (arba) trečiųjų šalių paslaugų teikėjo iš susietosios transporto priemonės arba mobiliojo įrenginio perduotus Platformai Naudotojo ir (arba) jo darbuotojų (ypač vairuotojų) asmens duomenis (Asmens duomenys) TBDS renka, tvarko ir naudoja vadovaudamasi atskirai Šalių sudaroma duomenų tvarkymo sutartimi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 str. (DTS), pagal kurią TBDS kaip vykdytojas (duomenų tvarkytojas) tvarko asmens duomenis Naudotojo kaip Užsakovo (atsakingos įstaigos) pavedimu ir laikydamasis jo nurodymų. Išsamesnės informacijos pateikta atskirai sudaromoje DTS.

    Duomenų apsaugos požiūriu Naudotojas išlieka atsakingas už duomenų tvarkymą pagal DTS ir užtikrina visų reikalavimų, susijusių su subjektų, kuriems daromas poveikis (vairuotojų ir kitų asmenų), asmens duomenų tvarkymu, vykdymą.

    Jei naudojantis atskiromis TBDS paslaugomis būtinas tolesnis duomenų tvarkymas, kurį pagal pavedimą atlieka TBDS, tai sudarant Paslaugų BNS prie DTS nuostatų pridedamos papildomos nuostatos.

    TBDS atliekamas asmens duomenų tvarkymas pagal DTS taip pat apima vairuotojo vairavimo ypatumų ir susietosios transporto priemonės arba mobiliojo įrenginio naudojimo analizę ir pagal jos rezultatus parengtų pasiūlymų dėl efektyvumo didinimo (pvz., mokymų, pasiūlymų dėl tobulinimo) teikimą Naudotojui.
   2. Perdavimas trečiųjų šalių paslaugų teikėjams ir papildomas užsakymų (duomenų) tvarkymas su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais
    Jei TBDS turi perduoti asmens duomenis trečiosios šalies paslaugų teikėjui dėl naudojimosi trečiųjų šalių paslaugomis, Vartotojas pagal GCU nurodo TBDS perduoti asmens duomenis trečiosios šalies paslaugų teikėjui arba suteikti trečiosios šalies paslaugų teikėjui prieigą prie jų. Jei Naudotojas ir (arba) TBDS turi perduoti asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjui, tai Naudotojas, sudarydamas Paslaugų BNS, prireikus turi sudaryti atskirą duomenų apsaugos sutartį arba duomenų tvarkymo sutartį pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 str. su trečiųjų šalių paslaugų teikėju.
   3. Vairuotojų sutikimas (vairuotojo programėlė)
    Kad siekdama šiame punkte nurodytų tikslų TBDS galėtų rinkti, tvarkyti, naudoti ir perduoti vairuotojų asmens duomenis per savo vairuotojų programėlę, įdiegtą jų išmaniuosiuose telefonuose, TBDS tiesiogiai per vairuotojų programėlę gaus atskirą vairuotojų sutikimą. Naudotojas bus informuotas ir sutinka su tuo, kad vairuotojai sutikimą duoda laisvanoriškai, o jo nedavę (arba atšaukę) vairuotojai negalės naudotis vairuotojų programėle ir tokiu atveju nebus galima teikti paslaugų ir (arba) trečiųjų šalių paslaugų naudojant vairuotojų programėlę.
   4. Naudojimas už DTS ribų
    TBDS naudos asmens duomenis ne tik atlikdamas vykdytojo (duomenų tvarkytojo) vaidmenį pagal 8.3.1 punkto nuostatas, bet ir savo kaip atsakingos įstaigos tikslams šių Platformos BNS galiojimo metu ir vėliau tokiu būdu:
    1. suvestiniams duomenims (t. y. susijusiems su susietąja transporto priemone arba mobiliuoju įrenginiu retušuojant 6 paskutinius transporto priemonės identifikacinio numerio simbolius ir ištrinant vairuotojo identifikacinį numerį) parengti, kad būtų galima – taip pat baigus galioti šioms Platformos BNS – vertinti, analizuoti duomenis ir prireikus juos perduoti trečiosioms šalims (TRATON GROUP ir (arba) „Volkswagen“ grupei nepriklausančioms ir koncerno bendrovėms); ir
    2. Važiavimo profilių analizei nenaudojant paskutinių 6 simbolių ir vairuotojo identifikacinio numerio, teikiamų paslaugų nuolatiniam tobulinimui ir kokybės gerinimui, klaidų diagnostikai, klaidų prevencijai ir (arba) bandymams, kuriuos atlieka TBDS ir TRATON GROUP bei „Volkswagen“ grupei priklausančios koncerno bendrovės.
   5. Asmens duomenų tvarkymo leistinumo užtikrinimas
    Naudotojas informuojamas, kad jam, kaip asmens duomenų valdytojui, taikoma visapusiška pareiga teikti informaciją asmenims, kuriems turi įtakos duomenų tvarkymas. Apie tai visiems subjektams, kuriems daromas poveikis, turi būti pateikiama visa informacija tikslia, aiškia, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba.

    Be to, Naudotojas turi užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, t. y. būtų teisinis pagrindas pagal duomenų apsaugos įstatymus.

    Atkreipiamas dėmesys, kad tuo atveju, jei Naudotojas turi įmonės tarybą ir naudojasi TBDS paslauga ir (arba) trečiųjų šalių paslauga, įmonės tarybai dalyvaujant priimant sprendimus gali prireikti jos pritarimo ir kolektyvinės sutarties dėl atitinkamo asmens duomenų tvarkymo sudarymo.

    Be to, Naudotojas turi užtikrinti, kad įdiegus paslaugas darbuotojų asmens duomenys būtų tvarkomi tik įgyvendinant darbo santykius.
  4. Licencija
   Naudotojas suteikia TBDS šiame punkte aprašytam atitinkamų duomenų rinkimui, tvarkymui, naudojimui ir perdavimui būtinas neišimtines, galiojančias visame pasaulyje, perduodamas kitiems pagal sublicenciją naudojimo ir realizavimo teises šiame punkte aprašytam laikotarpiui. Ši teisė apima keitimą, tobulinimą, dauginimą ir – pirmiau nurodyta apimtimi – platinimą bei rinkodarą. Šis naudojimo teisių suteikimas nėra sutikimas duomenų apsaugos įstatymų prasme.
  5. Atleidimas nuo atsakomybės
   Jei Naudotojas laiku neišregistruoja parduotos transporto priemonės pagal pirmiau pateiktą punktą, tai jis turi atleisti TBDS nuo atsakomybės už galimai neleistiną pirkėjo duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai Naudotojas už tai neatsako.
 9. Atsakomybė ir garantija
  1. Atsakomybė
   1. TBDS atsako už žalą, patirtą dėl TBDS arba jos įgaliotų subjektų tyčinės veikos ir (arba) didelio neatsargumo. Už žalą, patirtą dėl TBDS arba jos įgaliotų subjektų paprasto neatsargumo, TBDS atsako tik tuo atveju, jei buvo nevykdoma pagrindinė prievolė. Pagrindinės prievolės yra svarbiausios sutarties prievolės, kurios sudaro būtinas prielaidas sutarčiai tinkamai vykdyti ir kurių įvykdymo tikėjosi ir galėjo tikėtis Naudotojas. Jei tokios pagrindinės prievolės nevykdomos dėl paprasto neatsargumo, tai TBDS atsakomybė apsiriboja įprastai numatoma žala.

    Jei TBDS paslauga ir (arba) trečiosios šalies paslauga teikiama nemokamai, taikomos šios nuostatos: Paprasto neatsargumo atveju pažeidus tokias pagrindines prievoles, atsižvelgiant į tai, kad TBDS paslauga yra nemokama, TBDS atsako tik taip, kaip jai įprasta savo pačių reikmėms.
   2. Kitu atveju TBDS neatsako už paprastą neatsargumą.
  2. Kitos išimtys
   1. TBDS neatsako už tinkamą Naudotojo transporto priemonių, kurioms taikoma paslauga, būklę. Paslauga skirta tik Naudotojui padėti, o atsakomybė už taisyklių laikymąsi ir transporto priemonių naudojimą bei būklę tenka savininkui arba vairuotojui.
   2. „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų suteikimas nėra šių Platformos BNS sudedamoji dalis. Pagal šias Platformos BNS tam nesuteikiama jokia garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė.
   3. Pagal šias Platformos BNS atitinkamai nesuteikiama garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė už nekokybiškas paslaugas (ypač už trūkstamus arba klaidingus duomenis) ir (arba) žalą, patirtą dėl transporto priemonių, „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų veikimo trikčių ir (arba) jų gedimų ir (arba) dėl Naudotojo klaidingai įvestų duomenų.
   4. Be to, pagal šias Platformos BNS, TBDS netaiko jokios garantijos ir (arba) neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas. Pretenzijos dėl atsakomybės ir garantijos, susijusios su TBDS teikiamomis paslaugomis nustatomos tik pagal atitinkamai sudaromas Paslaugų BNS.
 10. Konfidencialumas
  1. TBDS ir Naudotojas įsipareigoja neskleisti su jais susijusios konfidencialios informacijos ir ją naudoti tik vykdant šias Platformos BNS ir siekiant su jomis susijusio tikslo. Pasibaigus Sutarčiai šis įsipareigojimas galioja dar trejus (3) metus. Ši nuostata negalioja 8 punktui.
  2. Konfidencialumo užtikrinimo tvarka pagal pirmiau nurodyto punkto nuostatas netaikoma, kai konfidenciali informacija (i) Platformos BNS sudarymo metu pagal patikimus duomenis jau buvo žinoma kitai Šaliai arba nepažeidžiant susitarimo dėl konfidencialumo užtikrinimo vėliau ją sužinojo trečioji šalis, (ii) Platformos BNS sudarymo metu yra viešai žinoma arba vėliau paviešinama nepažeidžiant šių Platformos BNS, (iii) vienos iš Šalių gali būti naudojama kitiems tikslams ne pagal šias Platformos BNS, prieš tai gavus kitos Šalies sutikimą, arba (iv) turi būti atskleista dėl teisinių prievolių arba gavus teismo ar valdžios institucijos nurodymą; jei tai leistina ir įmanoma, informaciją atskleisti įpareigota Šalis iš anksto praneša kitai Šaliai ir suteikia jai galimybę imtis veiksmų prieš tokį informacijos atskleidimą.
 11. Kitos nuostatos
  1. Jei dėl nenugalimos jėgos poveikio neįmanoma užtikrinti Platformos veikimo, tai TBDS neatsako už tokio poveikio trukmę ir mastą užtikrinant Platformos veikimą, jei TBDS ėmėsi tinkamų veiksmų padariniams išvengti. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį TBDS nekontroliuojamą įvykį, dėl kurio TBDS negali visiškai ar iš dalies įvykdyti savo įsipareigojimų, įskaitant gaisrus, potvynius, streikus, teisėtus lokautus ir verslo sutrikimus ar vyriausybės nurodymus, už kuriuos TBDS nėra atsakinga. TBDS nedelsdama praneša Vartotojui apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą bei deda visas pastangas, kad pašalintų nenugalimos jėgos aplinkybes ir kiek įmanoma apribotų jų poveikį.
  2. Jei šių Platformos BNS atskiros nuostatos yra visiškai arba iš dalies negaliojančios arba nustoja galioti, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui. Tokiu atveju negaliojančią arba neįvykdomą nuostatą Šalys pakeičia galiojančia nuostata, kuri yra artimiausia pirminiam susitarimui ir Šalių verslo planams. Atitinkamai pašalinama šių Platformos BNS spraga.
  3. Šių Platformos BNS pakeitimai ir papildymai atliekami raštu. Tai galioja ir susitarimui dėl šio reikalavimo panaikinimo.
  4. Šios Platformos BNS parengtos įvairiomis kalbomis, tačiau nustačius neatitikimų pirmenybė teikiama originalo versijai vokiečių kalba.
  5. Vykdant ir aiškinant šias Platformos BNS galioja Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai išskyrus kolizijos teisės normas ir Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių. Ginčų dėl šių Platformos BNS atveju išskirtinė jurisdikcija suteikta Miuncheno teismui.

1 priedas Šalys, nurodytos šių Platformos BNS 1.2 punkte

1 priedas:

Šalys, nurodytos Platformos bendrųjų naudojimo sąlygų 1.2 punkte

Europos Sąjungos valstybės narės:
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija (išskyrus užjūrio teritorijas), Estija, Graikija, Ispanija (išskyrus užjūrio teritorijas), Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai (išskyrus užjūrio teritorijas), Lenkija, Portugalija (išskyrus užjūrio teritorijas), Prancūzija (išskyrus užjūrio teritorijas), Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija

Kitos valstybės:
Islandija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (išskyrus užjūrio teritorijas), Lichtenšteinas, Norvegija (išskyrus užjūrio teritorijas), Pietų Korėja (Korėjos Respublika), Šveicarija


Parengimo data: 2022-09-19