RIO yra TRATON GROUP prekės ženklas. Sutartiniai susitarimai sudaromi su „TB Digital Services GmbH“, TRATION GROUP dukterine bendrove.

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI PLATFORMA SĄLYGOS

(„Platformos BNS“)

Platformos bendrosios naudojimo sąlygos (BNS) yra nemokamas tipinis susitarimas tarp „TB Digital Services GmbH“ ir jos naudotojo, apibrėžiantis naudojimąsi RIO platforma „start.rio.cloud“ debesijoje. Toliau rasite dokumentą savo šalies kalba.

Atsisiųsti

DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

Duomenų tvarkymo sutartis reglamentuoja Šalių įsipareigojimus, susijusius su Vykdytojo atliekamu Užsakovo asmens duomenų tvarkymu pagal platformos bendrąsias naudojimo sąlygas. Pasirašytą duomenų tvarkymo sutartį privalote persiųsti „TB Digital Services GmbH“ (išsamesnės informacijos rasite sutartyje).

Atsisiųsti

NURODYMAI DĖL DUOMENŲ APSAUGOS

RIO platformos ir galimų šios platformos paslaugų naudojimo metu mes renkame ir tvarkome įvairius asmens duomenis, kurie yra būtini numatytiems tikslams pasiekti. Nurodymuose dėl duomenų apsaugos mes pateikiame jums informaciją apie duomenų pobūdį, kokiu būdu jie tvarkomi ir kokias turite su tuo susijusias teises.

Atsisiųsti

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PRIEIGAI

Techniniuose reikalavimuose prieigai aprašomos naudojimuisi RIO platforma ir RIO platformos paslaugomis būtinos techninės sąlygos.

Atsisiųsti

ATVIROSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS

RIO naudojamos šios atvirosios programinės įrangos licencijos:

„RIO Box“
RIO platforma ir RIO paslaugos

Atsisiųsti

RIO BOX ATVIROSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KODAS

„RIO Box“ mes naudojome šiuos kodus:

Atsisiųsti