„Geo Data Flow“ paslaugų BNS

 1. Dalykas

  Šių paslaugų BNS yra atskiras susitarimas tarp įmonės „TB Digital Services GmbH“ („TBDS“) ir jos Naudotojo („Naudotojas“). Paslaugų BNS nustato 2 punkte aprašytas paslaugas, kurias Naudotojui teikia TBDS („TBDS paslaugos“) per platformą. Jos yra atskiras susitarimas, sudaromas papildomai prie Naudotojo ir TBDS pirmiau sudarytų Platformos BNS. Jeigu šiose Paslaugų BNS aiškiai nenurodyta kitaip, tai šioms Paslaugų BNS taikomos Naudotojo ir TBDS pirmiau sudarytų Platformos BNS nuostatos. Platformos BNS nustatytos sąvokos taip pat galioja šioms Paslaugų BNS. Susitarimas dėl Paslaugų BNS sudaromas platformoje, vadovaujantis Platformos BNS 2.1 ir 2.3 punktuose nustatyta tvarka.
 2. TBDS paslauga
  1. Šių Paslaugų BNS galiojimo metu TBDS teikia Naudotojui toliau nurodytą TBDS paslaugą, kuri išsamiau aprašyta paslaugų aprašyme:

   Pavadinimas

   Trumpas aprašymas

   „Geo Data Flow“

   „Geo Data Flow“ suteikia galimybę sukurti ir trečiosioms sistemoms persiųsti duomenis apie RIO sąsajas. Paslaugų aprašyme yra apibrėžti tikslūs duomenys.

   Išsamų paslaugos aprašymą bei techninius reikalavimus ir naujausią informaciją apie atlygį, mokamą už naudojimąsi paslauga, galima rasti platformoje adresu https://rio.cloud.

  2. Platformos parengtis teikiamai arba nurodytai paslaugai apibrėžta Platformos BNS 3.2 punkte.

  3. Svarbi pastaba: dėl duomenų apsaugos reikalavimų žr. platformos BNS 8 punktą. Duomenų apsaugos požiūriu Naudotojas išlieka atsakingas už duomenų tvarkymą pagal duomenų tvarkymo sutartį su TBDS ir užtikrina visų reikalavimų, susijusių su subjektų, kuriems daromas poveikis (vairuotojų ir kitų asmenų), asmens duomenų tvarkymu, vykdymą. Tai apima ir visapusišką Naudotojo įpareigojimą teikti informaciją suinteresuotiems asmenims, taip pat teisinio duomenų apsaugos pagrindo sukūrimą.

 3. Apmokėjimas

  1. Už TBDS teikiamą paslaugą mokamas atlygis nustatomas pagal platformoje adresu https://rio.cloud pateiktą informaciją ir yra nurodytas be pridėtinės vertės mokesčio. Atlygis priklauso nuo šiai paslaugai Naudotojo užregistruotų transporto priemonių skaičiaus. Naudotojui užregistravus transporto priemonę, jai pradedama teikti paslauga ir mokestis skaičiuojamas pagal paslaugos naudojimo dienų skaičių. Mėnesiams, kuriais TBDS paslauga buvo užsakyta tik mėnesio daliai, atlygis skaičiuojamas proporcingai paslaugos naudojimo laikui.

  2. TBDS pateikus sąskaitą, Naudotojas sumoka atlygį Platformos BNS 4.2 punkte nurodytam TBDS mokėjimo paslaugų teikėjui. Šio mokėjimo galutinis gavėjas yra TBDS.

  3. Jeigu gavęs pagrįstą raštišką TBDS priminimą Naudotojas ir toliau vėluoja sumokėti, tai TBDS, iš anksto pranešusi mažiausiai prieš vieną (1) savaitę, gali nutraukti TBDS paslaugos teikimą, kol bus gautas mokėjimas.

 4. Pakeitimai

  1. Paslaugų BNS pakeisti reikalingas abiejų šalių sutikimas, jeigu 4 punkte nenumatyta kitaip.

  2. Teikdama TBDS paslaugą, įmonė TBDS gali atlikti atitinkamus techninius Platformos pakeitimus, ypač jei tai būtina siekiant pagerinti jos funkcionalumą arba užtikrinti įstatymais numatytų reikalavimų vykdymą.

  3. Atitinkami paslaugų pakeitimai, susiję su TBDS paslaugos teikimu, ir atitinkamas kainos padidėjimas parodomi Naudotojui teksto forma ir jam suteikiama galimybė per šešias (6) savaites paprieštarauti šiam pakeitimui. Per šešias (6) savaites nepateikus prieštaravimo (raštu arba el. paštu) dėl atitinkamo paslaugų pakeitimo / kainos padidėjimo, tai vertinama kaip pritarimas paslaugų pakeitimui / kainos padidėjimui, jeigu pranešime buvo atkreiptas Naudotojo dėmesys į šiuos teisinius padarinius. Jeigu Naudotojas paprieštarauja paslaugų pakeitimui / kainos padidėjimui, tai TBDS turi teisę iš karto nutraukti sutartį su Naudotoju pagal Paslaugų BNS; be to, Naudotojas gali įprastine tvarka nutraukti Paslaugų BNS vykdymą.

 5. Garantija ir atsakomybė

  1. Garantija

   1. Naudotojas nedelsdamas praneša TBDS apie TBDS paslaugos trūkumus. TBDS per pagrįstą laikotarpį pašalina TBDS paslaugos trūkumus. Jeigu per pagrįstą laikotarpį pašalinti trūkumo nepavyksta du (2) kartus, tai Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti šias Paslaugų BNS.

    Kitos Naudotojo pretenzijos vertinamos pagal 5.2 punktą.

   2. Pretenzijos dėl trūkumų nepriimamos, jeigu juos sukėlė Naudotojas arba jo įgaliotas subjektas.

  2. Atsakomybė

   TBDS atsako už žalą, patirtą dėl TBDS arba jos įgaliotų subjektų tyčinės veikos ir (arba) grubaus aplaidumo. Už žalą, patirtą dėl TBDS arba jos įgaliotų subjektų paprasto neatsargumo, TBDS atsako tik tuo atveju, jei buvo nevykdoma pagrindinė prievolė. Pagrindinės prievolės yra svarbiausios sutarties prievolės, kurios sudaro būtinas prielaidas sutarčiai tinkamai vykdyti ir kurių įvykdymo tikėjosi ir galėjo tikėtis Naudotojas.

   Jeigu tokios pagrindinės prievolės nevykdomos dėl paprasto neatsargumo, tai TBDS atsakomybė apsiriboja įprastai numatoma žala, tačiau ji negali viršyti 100 % metinio atlygio.

   Kitu atveju TBDS neatsako už paprastą neatsargumą.

   Kadangi TBDS paslauga teikiama nemokamai, galioja: Paprasto neatsargumo atveju pažeidus tokias pagrindines prievoles, atsižvelgiant į tai, kad TBDS paslauga yra nemokama, TBDS atsako tik taip, kaip jai įprasta savo pačių reikmėms.

  3. Kitos išimtys

   1. TBDS neatsako už tinkamą Naudotojo transporto priemonių, kurioms taikoma TBDS paslauga, būklę. TBDS paslauga skirta tik Naudotojui padėti, o atsakomybė už taisyklių laikymąsi ir transporto priemonių naudojimą ir būklę tenka savininkui arba vairuotojui.

   2. „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų ir (arba) TBM2 suteikimas nėra šių Paslaugų BNS sudedamoji dalis. Pagal šias Paslaugų BNS dėl tokio suteikimo neteikiama jokia garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė.

   3. Pagal šias Paslaugų BNS atitinkamai nesuteikiama garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė už nekokybiškas TBDS paslaugas (ypač už trūkstamus arba klaidingus duomenis) ir (arba) žalą, patirtą dėl transporto priemonių, „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų netinkamo veikimo ir (arba) TBM2 ir (arba) jų gedimų ir (arba) dėl Naudotojo klaidingai įvestų duomenų.

 6. Galiojimo laikas ir nutraukimas

  1. Galiojimo laikas

   Šių paslaugų BNS galioja neribotą laiką.

  2. Nutraukimas

   1. Naudotojas gali nesilaikydamas termino, bet kuriuo metu nutraukti įprastine tvarka šių Paslaugų BNS vykdymą TBDS atžvilgiu; Naudotojas taip pat gali nutraukti sutartį tiesiog išjungdamas paslaugą platformoje. Taip išjungus paslaugą, jos pakartotinis įjungimas užtruks mažiausiai keturias (4) darbo dienas, jeigu naudojamas „RIO Box“ blokas.

   2. TBDS gali įprastine tvarka nutraukti Paslaugų BNS vykdymą mėnesio pabaigoje, nustatydama trijų (3) mėnesių nutraukimo terminą.

   3. Teisė nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka galioti abiems Šalims.

   4. Šių Paslaugų BNS nutraukimas dėl bet kokios priežasties neturi poveikio Platformos BNS ir kitų sudarytų Paslaugų BNS dėl kitų paslaugų vykdymui. Platformos BNS nutraukimas dėl bet kokios priežasties tuo pačiu metu nutraukia šių Paslaugų BNS galiojimą.

   5. TBDS paslaugos teikimas pagal šias Paslaugų BNS priklauso nuo šių papildomų Paslaugų BNS sudarymo (su TBDS arba trečiųjų šalių paslaugų teikėjais) ir jų galiojimo: Jeigu duomenis generuoja trečiosios šalies tiekėjas ir jie TBDS yra perduodami per „Mixed Fleet Bridge“, tuomet ši paslauga gali būti teikiama tik tada ir tol, kol trečioji šalis šiuos duomenis perduoda TBDS. Nutraukus šias papildomas Paslaugų BNS dėl bet kokios priežasties tuo pačiu metu nutrūksta šių Paslaugų BNS galiojimas.

   6. Toliau nurodytų kitų TBDS paslaugų ir (arba) trečiųjų šalių paslaugų teikimas priklauso nuo šių Paslaugų BNS sudarymo ir galiojimo: paslaugų nėra. Šių Paslaugų BNS nutraukimas dėl bet kokios priežasties tuo pačiu metu taip pat nutraukia kitų TBDS paslaugų ir (arba) trečiųjų šalių paslaugų teikimą ir joms sudarytų Paslaugų BNS galiojimą.

 7. Kita

  1. Jeigu dėl nenugalimos jėgos poveikio neįmanoma užtikrinti TBDS paslaugų veikimo, tai TBDS neatsako už tokio poveikio trukmę ir mastą užtikrinant TBDS paslaugų veikimą, jeigu TBDS ėmėsi tinkamų veiksmų padariniams išvengti. Nenugalimos jėgos poveikiu laikomas kiekvienas įvykis, nepriklausantis TBDS įtakos sričiai, kuris visiškai arba iš dalies trukdo TBDS vykdyti savo įsipareigojimus, įskaitant gaisro sukeltus nuostolius, potvynius, streikus ir teisėtus nušalinimus bei ne dėl TBDS kaltės įvykusias avarijas arba gautus valdžios institucijų nurodymus. Tai taip pat apima RIO platformos neveikimą dėl force majeure aplinkybių.

   TBDS nedelsdama praneša Naudotojui apie nenugalimos jėgos poveikio pradžią bei pabaigą ir deda visas pastangas nenugalimos jėgos poveikiui pašalinti ir jos padariniams kaip galima labiau apriboti.

  2. Jeigu šių Paslaugų BNS atskiros nuostatos yra visiškai arba iš dalies negaliojančios arba nustoja galioti, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui. Šalys susitaria negaliojančią nuostatą pakeisti galiojančia nuostata, kuri pagal prasmę ir tikslą yra artimiausia negaliojančiai nuostatai. Atitinkamai pašalinama šių Paslaugų BNS spraga.

  3. TBDS turi teisę visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias paslaugų BNS perleisti bendrovėms, kurios yra susijusios su TBDS pagal Vokietijos akcinių bendrovių įstatymo 15 ir paskesnius skirsnius. Jei perleidžiamos visos teisės ir įsipareigojimai, Naudotojas turi teisę nutraukti šias Paslaugų BNS.

  4. Naudotojas neturi teisės be išankstinio raštiško TBDS sutikimo perduoti visų teisių ir (arba) pareigų pagal šias Paslaugų BNS arba jų dalies trečiosioms šalims.

  5. Šių paslaugų BNS pakeitimai ir papildymai atliekami raštu. Tai galioja ir susitarimui dėl šio reikalavimo panaikinimo.

  6. Šios Paslaugų BNS parengtos visomis nacionalinėmis kalbomis, tačiau nustačius neatitikimų pirmenybė teikiama originalo versijai vokiečių kalba.

  7. Šioms Paslaugų BNS galioja Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai (išskyrus įstatymų kolizijos). Ginčų dėl šių Paslaugų BNS atveju išskirtinė jurisdikcija suteikta Miuncheno teismui.


Parengimo data: 2021-03-18