Paslaugų BNS apie paslaugą „MAN eManager S“ ir „MAN eManager M“
 1. Dalykas
  1. Šios „MAN Truck & Bus SE“ („MAN T&B“) Paslaugų BNS reguliuoja 2 punkte aprašytų „MAN T&B“ paslaugų teikimą naudotojui per RIO platformą, kurią administruoja „TB Digital Services GmbH“ (TBDS), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 Miunchenas. Jos yra atskiras susitarimas, sudaromas papildomai prie Naudotojo ir TBDS pirmiau sudarytų RIO platformos BNS.
  2. Jeigu šiose Paslaugų BNS aiškiai nenurodyta kitaip, šioms Paslaugų BNS taikomos Naudotojo ir TBDS pirmiau sudarytų RIO Platformos BNS nuostatos. RIO platformos BNS nustatytos sąvokos taip pat galioja šioms Paslaugų BNS.
  3. Susitarimas dėl Paslaugų BNS sudaromas RIO platformoje, vadovaujantis Platformos BNS 2.2 punkte nustatyta tvarka.
  4. RIO platformos RIO administravimo srityje sukūręs MAN transporto priemonę (-es), Naudotojas turi spustelėti atitinkamą mygtuką RIO platformos portale, kad įsigytų „MAN eManager S“ ir „MAN eManager M“ paslaugą. Suaktyvinus produktą, Naudotojas privalo patvirtinti šias Paslaugų BNS, įsk. paslaugos aprašymą. Sutartis dėl „MAN eManager S“ arba „MAN eManager M“ paslaugos bus sudaryta tik tuomet, kai „MAN T&B“ patvirtins, kad priima pasiūlymą (apie tai Naudotojui pranešama raštu, el. paštu arba RIO platformoje). Be to, Naudotojui pateikus pasiūlymą ir „MAN T&B“ dar nepatvirtinus šio pasiūlymo, „MAN T&B“ pasilieka teisę patikrinti Naudotojo mokumą, jo galimą įtraukimą į sankcijų sąrašus ir PVM mokėtojo kodą. Taip pat po pasiūlymo patvirtinimo „MAN T&B“ pasilieka teisę reguliariai tikrinti PVM mokėtojo kodą, mokumą ir (arba) galimą įtraukimą į sankcijų sąrašus.

   Paslaugos naudojimas galimas su sąlyga, kad tam netrukdo nacionalinės ir tarptautinės taisyklės, ypač eksporto valdymo reglamentai ir embargas arba kiti teisiniai apribojimai. Naudotojas įsipareigoja pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus paslaugų naudojimui. Vėlavimai dėl eksporto kontrolės arba leidimo gavimo procedūrų laikinai panaikina paslaugų teikimo įsipareigojimus. Jeigu privalomi leidimai nebuvo išduoti, Paslaugų BNS laikomos nesudarytomis, o teisės į žalos, patirtos dėl pirmiau nurodytų vėlavimų, atlyginimą, negalioja.
  5. Sudarant šias Paslaugų BNS negalioja Vokietijos Civilinio kodekso 312i str. 1 d. 1 sakinio 1–3 punktų ir 2 sakinio nuostatos.
 2. „MAN T&B“ paslauga
  1. Šių Paslaugų BNS galiojimo metu „MAN T&B“ teikia Naudotojui toliau nurodytą „MAN T&B“ paslaugą:

   Pavadinimas

   Trumpas aprašymas

   „MAN eManager S“

   „MAN eManager S“ suteikia informacijos apie elektromobilių akumuliatorių baterijos tvarkybos sistemą (kurioms MAN transporto priemonėms galima naudoti šią paslaugą, rasite „MAN eManager S“ paslaugos aprašyme). Čia naudotojas kiekvienai transporto priemonei gali rinktis iš neatidėliotino įkrovimo ir įkrovimo pagal laikmatį ir įkraunant pasirinktinai iš anksto kondicionuoti keleivių saloną (jame palaikyti temperatūrą).

   „MAN eManager M“

   Be efektyvaus įkrovimo valdymo, „MAN eManager M“ suteikia Naudotojui papildomų funkcijų ir platų su akumuliatoriais susijusių duomenų spektrą, kad būtų galima atidžiai stebėti elektrobusų parko transporto priemones ir akumuliatorius. Kurioms MAN transporto priemonėms paslauga teikiama ir kokios išsamios paslaugos yra įtrauktos, skaitykite „MAN eManager M“ paslaugų aprašyme.

   Svarbi pastaba: dėl duomenų apsaugos reikalavimų žr. platformos BNS 8 punktą. Duomenų apsaugos požiūriu Naudotojas išlieka atsakingas už duomenų tvarkymą pagal duomenų tvarkymo sutartį su TBDS ir užtikrina visų reikalavimų, susijusių su subjektų, kuriems daromas poveikis (vairuotojų ir kitų asmenų), asmens duomenų tvarkymu, vykdymą. Tai apima ir visapusišką Naudotojo įpareigojimą teikti informaciją suinteresuotiems asmenims, taip pat teisinio duomenų apsaugos pagrindo sukūrimą.

   Naujausią išsamią paslaugos specifikaciją, taip pat techninius reikalavimus bei atlygį už naudojimąsi paslauga galite peržiūrėti ir atsisiųsti RIO platformos internetinėje svetainėje adresu https://rio.cloud.

  2. RIO platformos parengtis per ją teikiamoms „MAN TB“ paslaugoms apibrėžta RIO platformos BNS 3.2 punkte.

  3. Naudotojo pritarimas: naudojant „MAN eManager S“ ir „MAN eManager M“, nuotolinės prieigos prie transporto priemonės būdu „MAN eManager S“ ir „MAN eManager M“ gali automatiškai aktyvinti tam tikras paslaugos aprašyme išsamiau aprašytas transporto priemonės funkcijas (pvz., keleivių salono pašildymą ir t. t.). Naudotojas aiškiai pritaria, kad šias transporto priemonės funkcijas jo transporto priemonėje būtų galima suaktyvinti per „MAN eManager S“ ir „MAN eManager M“.

 3. Apmokėjimas

  1. Už „MAN T&B“ paslaugas mokamas atlygis nustatomas pagal platformoje adresu https://rio.cloud pateiktą informaciją ir yra nurodytas be pridėtinės vertės mokesčio. Mėnesiams, kuriais „MAN T&B“ paslauga buvo užsakyta tik mėnesio daliai, atlygis skaičiuojamas proporcingai paslaugos naudojimo laikui.

  2. „MAN T&B“ pateikus sąskaitą, Naudotojas sumoka atlygį RIO platformos BNS 4.2 punkte nurodytam „MAN T&B“ mokėjimo paslaugų teikėjui. Šio mokėjimo galutinis gavėjas yra „MAN T&B“.

  3. Jeigu gavęs pagrįstą raštišką „MAN T&B“ priminimą, Naudotojas ir toliau vėluoja sumokėti, tai „MAN T&B“, iš anksto pranešusi mažiausiai prieš vieną (1) savaitę, gali, remiantis šiomis Paslaugų BNS, nutraukti „MAN T&B“ paslaugos teikimą, kol bus gautas mokėjimas.

  4. Kainos ir minėtas atlygis nurodomi be įstatymais numatyto pridėtinės vertės mokesčio ar analogiškų mokesčių. Tokius mokesčius „MAN T&B“ priskaičiuos Naudotojui papildomai prie sutarto atlygio.

   Jeigu reikia taikyti atvirkštinio apmokestinimo tvarką arba analogišką supaprastinimo metodą (pagal kurį prekių arba paslaugų gavėjas įpareigotas teikti savideklaracijas arba mokėti pridėtinės vertės mokestį arba analogiškus mokesčius), Naudotojas per nustatytą laiką privalo pateikti savideklaraciją arba sumokėti mokesčius atsakingai mokesčių administracijai. Jei papildomai taikoma tokia tvarka, Šalys susitaria dėl šios tvarkos taikymo. Neatsižvelgiant į tai, abiem atvejais kainos ir atlygis apskaičiuojami be pridėtinės vertės mokesčio ar analogiškų mokesčių ir Naudotojo mokėjimai „MAN T&B“ atliekami sutartyje nustatytomis kainomis neišskaičiuojant jokių mokesčių.

  5. Naudotojas ir „MAN T&B“ kiekvienas atskirai atsako už pelno mokesčio, apskaičiuoto pagal jų gautas pajamas, mokėjimą.

   Kainos ir minėtas atlygis nurodomi be įstatymais numatyto mokesčio prie pajamų šaltinio ar analogiškų mokesčių. Jeigu nuo atlygio turi būti mokamas mokestis prie pajamų šaltinio, tai pagal savo rezidavimo vietos valstybės nacionalinės teisės nuostatas Naudotojas, mokėdamas „MAN T&B“, negali išskaičiuoti mokesčio prie pajamų šaltinio sumų. Neskaitant sutarto atlygio „MAN T&B“, tokius mokesčius Naudotojas turi pats sumokėti „MAN T&B“ vardu atitinkamoms institucijoms.

   Jeigu yra galiojanti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis („DAIS“) tarp „MAN T&B“ ir Naudotojo rezidavimo vietos valstybių, tai Naudotojas gali pagal taikytiną DAIS nustatytą didžiausią mokestį prie pajamų šaltinio sumokėti atitinkamai mokesčių administracijai, jeigu įvykdyti reikalavimai mokesčiui prie pajamų šaltinio sumažinti (jeigu reikia, iki nulio). Naudotojas atsako už formalių reikalavimų mokesčiui prie pajamų šaltinio sumažinti (jeigu reikia, iki nulio) įvykdymą. Sudarant sutartį „MAN T&B“ pateikia Naudotojui rezidavimo vietos pažymą.

   Naudotojas įsipareigoja neprašomas ir nedelsdamas pateikti „MAN T&B“ oficialų patvirtinimą apie „MAN T&B“ vardu sumokėtą mokestį. Jeigu oficialus patvirtinimas nebus pateiktas arba bus pateiktas per vėlai, Naudotojas turi atlyginti „MAN T&B“ už bet kokią žalą, atsiradusią dėl patvirtinimo nepateikimo arba jo pavėluoto pateikimo.

 4. Pakeitimai

  1. Paslaugų BNS pakeitimams reikia gauti abiejų Šalių sutikimą, jeigu šiame 4 punkte nenustatyta kitaip.

  2. Teikdama „MAN T&B“ paslaugą, įmonė „MAN T&B“ gali atlikti atitinkamus techninius pakeitimus, ypač jei tai būtina siekiant pagerinti jos funkcionalumą arba užtikrinti įstatymais numatytų reikalavimų vykdymą.

  3. „MAN T&B“ teikiant „MAN T&B“ paslaugas taip pat gali atlikti turinio pakeitimus, jei jie nesumažina Naudotojui siūlomų paslaugų, susijusių su paslaugų naudojimu, apimties ir jei Naudotojas neprieštarauja šiam pakeitimui pagal 4.4 punkto nuostatas.

  4. Atitinkami paslaugų pakeitimai, susiję su „MAN T&B“ paslaugos teikimu, ir atitinkamas kainos padidėjimas parodomi Naudotojui teksto forma ir jam suteikiama galimybė per šešias (6) savaites paprieštarauti šiam pakeitimui. Per šešias (6) savaites nepateikus prieštaravimo (raštu arba el. paštu) dėl priimtino paslaugų pakeitimo / kainos padidėjimo, tai vertinama kaip pritarimas paslaugų pakeitimui / kainos padidėjimui, jeigu pranešime buvo atkreiptas Naudotojo dėmesys į šiuos teisinius padarinius. Jeigu Naudotojas paprieštarauja paslaugų pakeitimui / kainos padidėjimui, „MAN T&B“ turi teisę iš karto nutraukti sutartį su Naudotoju pagal Paslaugų BNS; be to, ir Naudotojas gali bet kuriuo metu įprasta tvarka nutraukti Paslaugų BNS vykdymą arba atšaukti savo registraciją „MAN Maintenance“ paslaugos teikimui RIO platformoje.

 5. Garantija ir atsakomybė

  1. Garantija

   1. Naudotojas nedelsdamas praneša „MAN T&B“ apie „MAN T&B“ paslaugų trūkumus. „MAN T&B“ per pagrįstą laikotarpį pašalina „MAN T&B“ paslaugos trūkumus. Jeigu per pagrįstą laikotarpį trūkumo pašalinti nepavyksta du (2) kartus, Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti šias Paslaugų BNS.

    Kitos Naudotojo pretenzijos vertinamos pagal 5.2 punktą.

   2. Pretenzijos dėl trūkumų nepriimamos, jeigu juos sukėlė Naudotojas arba jo įgaliotas subjektas.

  2. Atsakomybė

   „MAN T&B“ atsako už žalą, patirtą dėl „MAN T&B“ arba jos įgaliotų subjektų tyčinės veikos ir (arba) didelio aplaidumo. Dėl žalos, patirtos dėl „MAN T&B“ arba jos įgaliotų subjektų paprasto aplaidumo, garantinė atsakomybė negalioja dėl nemokamai teikiamos paslaugos. Dėl žalos, patirtos dėl „MAN T&B“ arba jos įgaliotų subjektų rūpestingumo kaip ir savo reikaluose nepaisymo, „MAN T&B“ atsako tik tuo atveju, jeigu buvo nevykdoma pagrindinė prievolė. Pagrindinės prievolės yra svarbiausios sutarties prievolės, kurios sudaro būtinas prielaidas sutarčiai tinkamai vykdyti ir kurių įvykdymo tikėjosi ir galėjo tikėtis Naudotojas.

   Jeigu tokios pagrindinės prievolės nevykdomos dėl paprasto aplaidumo, „MAN T&B“ atsakomybė apsiriboja įprastai numatoma žala. Kitu atveju „MAN T&B“ neatsako už paprastą aplaidumą.

   Kadangi „MAN T&B“ paslauga teikiama nemokamai, galioja: Paprasto neatsargumo atveju pažeidus tokius pagrindinius įsipareigojimus, atsižvelgiant į tai, kad „MAN T&B“ paslauga yra nemokama, „MAN T&B“ atsako tik už „MAN T&B“ naudojimą savo reikmėms.

  3. Kitos išimtys

   1. „MAN T&B“ neatsako už tinkamą Naudotojo transporto priemonių, kurioms taikoma „MAN T&B“ paslauga, būklę. „MAN T&B“ paslauga skirta tik naudotojui padėti, o atsakomybė už taisyklių laikymąsi ir transporto priemonių naudojimą ir būklę tenka savininkui arba vairuotojui. „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų ir (arba) LINK 610 („Webfleet“ siųstuvas, naudojamas MAN eTGE) suteikimas nėra šių Paslaugų BNS sudedamoji dalis. Pagal šias Paslaugų BNS tam neteikiama jokia garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė.

   2. Pagal šias Paslaugų BNS atitinkamai nesuteikiama garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė už nekokybiškas „MAN T&B“ paslaugas (ypač už trūkstamus arba klaidingus duomenis) ir (arba) žalą, patirtą dėl transporto priemonių, „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų ir (arba) LINK 610 („Webfleet“ siųstuvas, naudojamas MAN eTGE) netinkamo veikimo ir (arba) jų gedimų ir (arba) dėl Naudotojo klaidingai įvestų duomenų.

   3. Atitinkamai, pagal šias paslaugų BNS nenumatoma jokių garantijų ir (arba) atsakomybės, jei dėl kokios nors priežasties Naudotojo pranešimas apie būsimą techninę priežiūrą buvo praleistas ir Naudotojas dėl to patyrė žalą.

 6. Galiojimo laikas ir nutraukimas

  1. Galiojimo laikas
   Šios Paslaugų BNS gali būti sudarytos neribotam arba nustatytajam (12 arba 36 mėnesių) laikotarpiui. Galiojimo laiką Naudotojas pasirenka užsakymo metu RIO portale.

  2. Nutraukimas

   1. Jei susitarta dėl šių Paslaugų BNS neribotam laikotarpiui, Naudotojas gali nutraukti šias Paslaugų BNS bet kuriuo metu, nepranešęs apie tai „MAN T&B“; Paslaugos BNS taip pat gali būti nutrauktos Naudotojui jas išaktyvinus RIO platformoje. Jei susitarta dėl neterminuoto laikotarpio, „MAN T&B“ gali nutraukti Paslaugų BNS, apie tai įspėjusi prieš tris (3) mėnesius iki mėnesio pabaigos.

   2. Jei susitarta dėl šių Paslaugų BNS nustatytajam laikotarpiui, Naudotojas neturi teisės nutraukti šių Paslaugų BNS galiojimo laikotarpiu. Naudotojo atliktas paslaugų išaktyvinimas RIO platformoje neatleidžia jo nuo pareigos sumokėti „MAN T&B“.

   3. Teisė nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka galioti abiem Šalims. 
    Svarbios priežastys, dėl kurių Naudotojas gali nutraukti sutartį neeiline tvarka, visų pirma yra transporto priemonės, kurioje aktyvinta skaitmeninė paslauga su nustatytuoju terminu, pardavimas, bet koks kitas savininko ar valdytojo pasikeitimas arba transporto priemonės eksploatacijos sustabdymas, jei ji trunka ilgiau nei šešis (6) mėnesius. Naudotojo sumokėjimo prievolė išlieka tol, kol nepateikiamas sutarties nutraukimo priežasties įrodymas. Pranešimo nagrinėjimas gali užtrukti iki trijų (3) darbo dienų

   4. Šių Paslaugų BNS nutraukimas dėl bet kokios priežasties neturi poveikio RIO platformos BNS ir, jei taikytina, kitų sudarytų Paslaugų BNS dėl kitų „MAN T&B“ paslaugų vykdymui. 
    Tačiau dėl bet kokios priežasties nutraukus RIO platformos sąlygų ir nuostatų galiojimą, tą pačią nutraukimo dieną nutraukiamas ir šių Paslaugų sąlygų ir nuostatų galiojimas, jei buvo susitarta dėl neterminuoto termino; jei buvo susitarta dėl konkretaus termino, taikomas 6.2.2 punktas. 
    „MAN T&B“ paslaugų teikimą pagal šias Paslaugų BNS lemia RIO platformos BNS sudarymo ir galiojimo sąlygos.

  3. Duomenų ištrynimas
   „MAN T&B“ įsipareigoja, pasibaigusšių Paslaugų BNS galiojimo terminui arba nutraukus sutartį dėl svarbios priežasties, po trisdešimties (30) dienų lengvatinio laikotarpio ištrinti Naudotojo duomenų istoriją. Lengvatinis laikotarpis padeda išvengti negrįžtamo surinktų istorinių duomenų praradimo, jei Naudotojas netyčia nutraukia paslaugos teikimą.

 7. Konfidencialumas

  1. „MAN T&B“ ir Naudotojas įsipareigoja neskleisti su jais susijusios konfidencialios informacijos ir ją naudoti tik vykdant šias Paslaugų BNS ir siekiant su jomis susijusio tikslo. Pasibaigus Sutarčiai šis įsipareigojimas galioja dar trejus (3) metus.

  2. Konfidencialumo užtikrinimo tvarka pagal pirmiau nurodyto 7 punkto nuostatas netaikoma, kai konfidenciali informacija (i) Paslaugų BNS sudarymo metu pagal patikimus duomenis jau buvo žinoma kitai Šaliai arba nepažeidžiant susitarimo dėl konfidencialumo užtikrinimo vėliau ją sužinojo trečioji šalis, (ii) Paslaugų BNS sudarymo metu yra viešai žinoma arba vėliau paviešinama nepažeidžiant šių Paslaugų BNS, (iii) vienos iš Šalių gali būti naudojama kitiems tikslams ne pagal šias Paslaugų BNS, prieš tai gavus kitos Šalies sutikimą, arba (iv) turi būti atskleista dėl teisinių prievolių arba gavus teismo ar valdžios institucijos nurodymą; jeigu tai leistina ir įmanoma, informaciją atskleisti įpareigota Šalis iš anksto praneša kitai Šaliai ir suteikia jai galimybę imtis veiksmų prieš tokį informacijos atskleidimą.

 8. Kitos nuostatos

  1. Jeigu dėl nenugalimos jėgos poveikio neįmanoma užtikrinti „MAN T&B“ paslaugų, „MAN T&B“ neatsako už tokio poveikio trukmę ir mastą užtikrinant „MAN T&B“ paslaugas, jeigu „MAN T&B“ ėmėsi tinkamų veiksmų padariniams išvengti. Nenugalimos jėgos poveikiu laikomas kiekvienas įvykis, nepriklausantis „MAN T&B“ įtakos sričiai, kuris visiškai arba iš dalies trukdo „MAN T&B“ vykdyti savo įsipareigojimus, įskaitant gaisro sukeltus nuostolius, potvynius, streikus ir teisėtus nušalinimus bei ne dėl „MAN T&B“ kaltės įvykusias avarijas arba gautus valdžios institucijų nurodymus. Tai taip pat apima RIO platformos neveikimą dėl force majeure (neįveikiamų aplinkybių).

   „MAN T&B“ nedelsdama praneša Naudotojui apie nenugalimos jėgos poveikio pradžią bei pabaigą ir deda visas pastangas nenugalimos jėgos poveikiui pašalinti ir jos padariniams kaip galima labiau apriboti.

   Jeigu šių Paslaugų BNS atskiros nuostatos yra visiškai arba iš dalies negaliojančios arba nustoja galioti, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui. Šalys susitaria negaliojančią nuostatą pakeisti galiojančia nuostata, kuri pagal prasmę ir tikslą yra artimiausia negaliojančiai nuostatai. Atitinkamai pašalinama šių Paslaugų BNS spraga.

  2. „MAN T&B“ turi teisę visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias paslaugų BNS perleisti bendrovėms, kurios yra susijusios su „MAN T&B“ pagal Vokietijos akcinių bendrovių įstatymo 15 ir paskesnius skirsnius. Jei perleidžiamos visos teisės ir įsipareigojimai, Naudotojas turi teisę nutraukti šias Paslaugų BNS.

  3. Naudotojas neturi teisės be išankstinio raštiško „MAN T&B“ sutikimo perleisti visas teises ir (arba) pareigas pagal šias Paslaugų BNS arba jų dalį trečiosioms šalims.

  4. Šių paslaugų BNS pakeitimai ir papildymai atliekami raštu. Tai galioja ir susitarimui dėl šio reikalavimo panaikinimo.

  5. Šios Paslaugų BNS parengtos visomis nacionalinėmis kalbomis, tačiau nustačius neatitikimų, pirmenybė teikiama originalo versijai vokiečių kalba.

  6. Šioms Paslaugų BNS galioja Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai (išskyrus įstatymų kolizijos). Ginčų dėl šių Paslaugų BNS atveju išskirtinė jurisdikcija suteikta Miuncheno teismui.


Parengimo data: 2022-09-19