Paslaugų BNS dėl paslaugos „MAN ServiceCare S“ ir „MAN ServiceCare M“

 1. Dalykas
  1. Šios „MAN Truck & Bus SE“ („MAN T&B“) Paslaugų BNS reguliuoja 2 punkte aprašytų paslaugų teikimą Naudotojui per RIO platformą, kurią administruoja „TB Digital Services GmbH“(„TBDS“), Oskar Schlemmer Str. 19--21, 80807 Miunchenas. Jos yra atskiras susitarimas, sudaromas papildomai prie Naudotojo ir TBDS pirmiau sudarytų RIO platformos BNS.
  2. Jeigu šiose Paslaugų BNS aiškiai nenurodyta kitaip, šioms Paslaugų BNS taikomos Naudotojo ir TBDS pirmiau sudarytų RIO Platformos BNS nuostatos. RIO platformos BNS nustatytos sąvokos taip pat galioja šioms Paslaugų BNS.
  3. Susitarimas dėl Paslaugų BNS sudaromas RIO platformoje, vadovaujantis Platformos BNS 2.2 punkte nustatyta tvarka.
  4. „MAN ServiceCare“ paslauga siūloma „S“ ir „M“ pakopose. Abu produktai remiasi vienas kitu, tai reiškia, šių produktų funkcijų apimtis su kiekviena pakopa didėja.
  5. Įtraukus transporto priemonę (-es) į RIO platformos RIO administravimo sritį, Naudotojas turi nuspausti atitinkamą mygtuką RIO platformos pardavimų skiltyje, skirtą įsigyti „MAN ServiceCare“ S arba M paslaugai. Produkto aktyvinimo metu Naudotojas turi patvirtinti šias Paslaugų BNS, įskaitant paslaugų aprašymą. Kad „MAN ServiceCare“ paslauga veiktų tinkamai, aktyvinimo proceso metu Naudotojas yra įpareigotas priskirti kiekvienai transporto priemonei, parinktai naudoti su paslauga, kontaktinį asmenį, įsk. kontaktinius duomenis (Naudotojo puslapiuose), bei įgaliotąsias MAN dirbtuves (priklausančias MAN „After Sales“ tinklui) kaip nuolatinai jį kuruojančias dirbtuves, kuriose paprastai bus atliekami techninės priežiūros darbai. Vienai transporto priemonei galima priskirti tik vienerias ištisai kuruojančias dirbtuves. Tam ištisai kuruojančios dirbtuvės turi būti šalyje, kurioje veikia „MAN ServiceCare“. Apie tai žr. „MAN ServiceCare“ S arba M paslaugos aprašymą. Atsižvelgiant į transporto priemonės tipą, nuolatinai kuruojančių dirbtuvių skaičius gali būti ribotas. Sutartis dėl „MAN ServiceCare“ S arba M paslaugos bus sudaryta tik tuomet, kai „MAN T&B“ paslaugos teikėjas patvirtins, kad priima pasiūlymą (apie tai Naudotojui pranešama raštu, el. paštu arba RIO platformoje). Be to, Naudotojui pateikus pasiūlymą ir „MAN T&B“ dar nepatvirtinus šio pasiūlymo, „MAN T&B“ pasilieka teisę patikrinti Naudotojo mokumą, jo galimą įtraukimą į sankcijų sąrašus ir PVM mokėtojo kodą. Taip pat po pasiūlymo patvirtinimo „MAN T&B“ pasilieka teisę reguliariai tikrinti PVM mokėtojo kodą, mokumą ir (arba) galimą įtraukimą į sankcijų sąrašus.

   Paslaugos naudojimas galimas su sąlyga, kad tam netrukdo nacionalinės ir tarptautinės taisyklės, ypač eksporto valdymo reglamentai ir embargas arba kiti teisiniai apribojimai. Naudotojas įsipareigoja pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus paslaugų naudojimui. Vėlavimai dėl eksporto kontrolės arba leidimo gavimo procedūrų laikinai panaikina paslaugų teikimo įsipareigojimus. Jeigu privalomi leidimai nebuvo išduoti, Paslaugų BNS laikomos nesudarytomis, o teisės į žalos, patirtos dėl pirmiau nurodytų vėlavimų, atlyginimą, negalioja.
  6. Ši paslauga teikiama tik įmonėms, kurių registruota buveinė yra vienoje iš paslaugų aprašymo šalių ir išskirtinai įmonėms pagal Vokietijos Civilinio kodekso 14 straipsnį.
  7. Sudarant šias Paslaugų BNS negalioja Vokietijos Civilinio kodekso 312i str. 1 d. 1 sakinio 1–3 punktų ir 2 sakinio nuostatos.
 2. Paslaugos ir techniniai reikalavimai
  1. Šių Paslaugų BNS galiojimo metu „MAN T&B“ teikia Naudotojui toliau nurodytas „MAN T&B“ paslaugas:

   Paslaugų pavadinimas

   Trumpas paslaugų aprašymas

   Atlyginimas eurais (atskaičius mokesčius)

   „MAN ServiceCare S“

   „MAN ServiceCare" S neįpareigojančiai informuoja Naudotoją apie būsimus einamosios techninės priežiūros terminus jo MAN transporto priemonėms, registruotoms „MAN ServiceCare“, ir padeda suderinti einamosios techninės priežiūros terminus su Naudotojo parenkamomis įgaliotosiomis MAN dirbtuvėmis, kurios nebūtinai turi būti nuolatinai jį kuruojančios dirbtuvės. MAN įgaliotosios dirbtuvės paslaugos nėra šių Paslaugų BNS sudedamoji dalis.

   nemokamos

   „MAN ServiceCare M“

   Be „MAN ServiceCare“ S funkcijų, „MAN ServiceCare“ M suteikia galimybę Naudotojui nuspręsti, kokios parinktų įgaliotųjų MAN dirbtuvių techninės priežiūros apimtys administruojamos ir suteikiamos. Tuo pačiu metu Naudotojui rodoma informacija apie aktualią jo transporto priemonės techninės priežiūros būseną ir taip galima savarankiškai suplanuoti atvykimo į dirbtuves terminus.

   Žr. RIO platformos pardavimų skiltį

   Išsamų naujausią abiejų paslaugų „MAN ServiceCare“ S ir M aprašymą ir atitinkamas kainas galima peržiūrėti RIO platformos pardavimų skiltyje žiniatinklio adresu https://rio.cloud. Šiuo adresu galima atsisiųsti paslaugų aprašymus.

  2. RIO platformos parengtis per ją teikiamoms paslaugoms apibrėžta RIO platformos BNS 3.2 punkte.

  3. Svarbi pastaba: dėl duomenų apsaugos reikalavimų žr. platformos BNS 8 punktą. Duomenų apsaugos požiūriu Naudotojas išlieka atsakingas už duomenų tvarkymą pagal duomenų tvarkymo sutartį su TBDS ir užtikrina visų reikalavimų, susijusių su subjektų, kuriems daromas poveikis (vairuotojų ir kitų asmenų), asmens duomenų tvarkymu, vykdymą. Tai apima ir visapusišką Naudotojo įpareigojimą teikti informaciją suinteresuotiems asmenims, taip pat teisinio duomenų apsaugos pagrindo sukūrimą.

  4. Prie duomenų tvarkymo sutarties, sudarytos remiantis RIO platformos BNS, pridedamos šioms Paslaugų BNS skirtos nuostatos: Naudotojas įgalioja „MAN T&B“ ir TBDS perduoti duomenis, reikalingus teikiant paslaugą „MAN ServiceCare“ S arba M ir Naudotojo transporto priemonės techninei priežiūrai atlikti, Naudotojo parenkamoms nuolatinai jį kuruojančioms dirbtuvėms ir bet kurioms Naudotojo atskiru atveju paslaugai suteikti parinktoms įgaliotosioms MAN dirbtuvėms bei kompetentingai MAN šalies prekybos bendrovei, siekiant užtikrinti „MAN ServiceCare“ paslaugos kokybę. Tai yra duomenys, reikalingi būsimai techninei priežiūrai, pvz., kliento kontaktiniai duomenys, VIN, techninės priežiūros duomenys, užpildymo lygiai, padangų slėgis, stabdžių trinkelių antdėklai ir t. t. Priklausomai nuo transporto priemonės tipo, transporto priemonės konfigūracijos ir atitinkamo telematikos modulio (TBM) duomenys gali būti nerodomi arba rodomi tik ribota apimtimi. TBM vadinamas RIO priedėlis arba TBM2. TBM2 blokas siunčia duomenis į „T-Systems“ platformą (produkto pavadinimas: „Logiweb“ / „MAN TeleMatics“). „T-Systems“ platforma toliau perduoda šiuos transporto priemonės pranešimus RIO platformai. Tam dalį duomenų reikia įrašyti / apdoroti „T-Systems“ platformoje.

  5. Svarbi pastaba klientams, turintiems TBM2 transporto priemones: jei transporto priemonėje yra TBM2, Naudotojas, prieš įsigydamas produktą, turi patikrinti savo dabartines sąsajos jungtis (API). Per API prie „MAN TeleMatics“ platformos jungiamos kitos sistemos/ trečiųjų šalių sistemos, pvz., logistikos programinė įranga arba pačių sukurta programinė įranga; jei API sąsaja nesuderinama, kyla pavojus, kad prisijungti prie kitų sistemų / trečiųjų šalių sistemų nebebus galima. „MAN T&B“ neprisiima atsakomybės už reikalingą kliento sąsajos pritaikymą ir neatlygina su tuo susijusių išlaidų.

 3. Apmokėjimas

  1. Už paslaugas mokamas atlygis nustatomas pagal platformoje adresu rio.cloud pateiktą informaciją ir yra nurodytas be pridėtinės vertės mokesčio. Mėnesiams, kuriais paslauga buvo užsakyta tik mėnesio daliai, atlygis skaičiuojamas proporcingai paslaugos naudojimo laikui.

  2. „MAN T&B“ pateikus sąskaitą, Naudotojas sumoka atlygį RIO platformos BNS 4.2 punkte nurodytam „MAN T&B“ mokėjimo paslaugų teikėjui. Šio mokėjimo galutinis gavėjas yra „MAN T&B“.

  3. Jei gavęs pagrįstą raštišką „MAN T&B“ priminimą Naudotojas ir toliau vėluoja sumokėti, tai „MAN T&B“, iš anksto pranešusi mažiausiai prieš vieną (1) savaitę, gali remiantis šiomis Paslaugų BNS nutraukti paslaugos teikimą, kol bus gautas mokėjimas.

  4. Kainos ir minėtas atlygis nurodomi be įstatymais numatyto pridėtinės vertės mokesčio ar analogiškų mokesčių. Tokius mokesčius „MAN T&B“ priskaičiuos Naudotojui papildomai prie sutarto atlygio.

   Jeigu reikia taikyti atvirkštinio apmokestinimo tvarką arba analogišką supaprastinimo metodą (pagal kurį prekių arba paslaugų gavėjas įpareigotas teikti savideklaracijas arba mokėti pridėtinės vertės mokestį arba analogiškus mokesčius), Naudotojas per nustatytą laiką privalo pateikti savideklaraciją arba sumokėti mokesčius atsakingai mokesčių administracijai. Jei papildomai taikoma tokia tvarka, Šalys susitaria dėl šios tvarkos taikymo. Neatsižvelgiant į tai, abiem atvejais kainos ir atlygis apskaičiuojami be pridėtinės vertės mokesčio ar analogiškų mokesčių ir Naudotojo mokėjimai „MAN T&B“ atliekami sutartyje nustatytomis kainomis neišskaičiuojant jokių mokesčių.

  5. Naudotojas ir „MAN T&B“ kiekvienas atskirai atsako už pelno mokesčio, apskaičiuoto pagal jų gautas pajamas, mokėjimą.

   Kainos ir minėtas atlygis nurodomi be įstatymais numatyto mokesčio prie pajamų šaltinio ar analogiškų mokesčių. Jeigu nuo atlygio turi būti mokamas mokestis prie pajamų šaltinio, tai pagal savo rezidavimo vietos valstybės nacionalinės teisės nuostatas Naudotojas, mokėdamas „MAN T&B“, negali išskaičiuoti mokesčio prie pajamų šaltinio sumų. Neskaitant sutarto atlygio „MAN T&B“, tokius mokesčius Naudotojas turi pats sumokėti „MAN T&B“ vardu atitinkamoms institucijoms.

   Jeigu yra galiojanti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis („DAIS“) tarp „MAN T&B“ ir Naudotojo rezidavimo vietos valstybių, tai Naudotojas gali pagal taikytiną DAIS nustatytą didžiausią mokestį prie pajamų šaltinio sumokėti atitinkamai mokesčių administracijai, jeigu įvykdyti reikalavimai mokesčiui prie pajamų šaltinio sumažinti (jeigu reikia, iki nulio). Naudotojas atsako už formalių reikalavimų mokesčiui prie pajamų šaltinio sumažinti (jeigu reikia, iki nulio) įvykdymą. Sudarant sutartį „MAN T&B“ pateikia Naudotojui rezidavimo vietos pažymą.

   Naudotojas įsipareigoja neprašomas ir nedelsdamas pateikti „MAN T&B“ oficialų patvirtinimą apie „MAN T&B“ vardu sumokėtą mokestį. Jeigu oficialus patvirtinimas nebus pateiktas arba bus pateiktas per vėlai, tai Naudotojas turi atlyginti „MAN T&B“ bet kokią žalą, atsiradusią dėl patvirtinimo nepateikimo arba jo pavėluoto pateikimo.

 4. Pakeitimai

  1. Paslaugų BNS pakeitimams reikia gauti abiejų Šalių sutikimą, jeigu šiame 4 punkte nenustatyta kitaip.

  2. Teikdama paslaugą, įmonė „MAN T&B“ gali atlikti atitinkamus techninius pakeitimus, ypač jei tai būtina siekiant pagerinti jos funkcionalumą arba užtikrinti įstatymais numatytų reikalavimų vykdymą.

  3. „MAN T&B“ teikiant paslaugas taip pat gali atlikti turinio pakeitimus, jei jie nesumažina Naudotojui siūlomų paslaugų, susijusių su paslaugų naudojimu, apimties ir jei Naudotojas neprieštarauja šiam pakeitimui pagal 4 punkto nuostatas.

  4. Atitinkami paslaugų pakeitimai, susiję su paslaugų teikimu, ir atitinkamas kainos padidėjimas parodomi Naudotojui teksto forma ir jam suteikiama galimybė per šešias (6) savaites paprieštarauti šiam pakeitimui. Per šešias (6) savaites nepateikus prieštaravimo (raštu arba el. paštu) dėl priimtino paslaugų pakeitimo / kainos padidėjimo, tai vertinama kaip pritarimas paslaugų pakeitimui / kainos padidėjimui, jeigu pranešime buvo atkreiptas Naudotojo dėmesys į šiuos teisinius padarinius. Jeigu Naudotojas paprieštarauja paslaugų pakeitimui / kainos padidėjimui, tai „MAN T&B“ turi teisę iš karto nutraukti sutartį su Naudotoju pagal Paslaugų BNS; be to, Naudotojas gali ir įprastine tvarka nutraukti Paslaugų BNS vykdymą arba atšaukti savo registraciją „MAN ServiceCare“ paslaugos teikimui RIO platformoje.

 5. Garantija ir atsakomybė

  1. Garantija

   1. Naudotojas nedelsdamas praneša „MAN T&B“ apie paslaugų trūkumus. „MAN T&B“ per pagrįstą laikotarpį pašalina Paslaugų trūkumus. Jeigu per pagrįstą laikotarpį trūkumą pašalinti nepavyksta du (2) kartus, tai Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti šias Paslaugų BNS.

    Kitos Naudotojo pretenzijos vertinamos pagal 5.2 punktą.

   2. Pretenzijos dėl trūkumų nepriimamos, jeigu juos sukėlė Naudotojas arba jo įgaliotas subjektas.

  2. Atsakomybė

   „MAN T&B“ atsako už žalą, patirtą dėl „MAN T&B“ arba jos įgaliotų subjektų tyčinės veikos ir (arba) didelio aplaidumo.

   Už žalą, patirtą dėl „MAN T&B“ arba jos įgaliotų subjektų paprasto neatsargumo, „MAN T&B“ atsako tik tuo atveju, jei buvo nevykdoma pagrindinė prievolė. Pagrindinės prievolės yra svarbiausios sutarties prievolės, kurios sudaro būtinas prielaidas sutarčiai tinkamai vykdyti ir kurių įvykdymo tikėjosi ir galėjo tikėtis Naudotojas.

   Jeigu tokios pagrindinės prievolės nevykdomos dėl paprasto neatsargumo, tai TBDS atsakomybė apsiriboja įprastai numatoma žala, tačiau ji negali viršyti 100 % metinio atlygio.

   Kitu atveju „MAN T&B“ neatsako už paprastą aplaidumą.

   Kadangi paslauga teikiama nemokamai, galioja: Jeigu tokios pagrindinės prievolės nevykdomos dėl paprasto aplaidumo, tai atsižvelgiant į tai, kad paslauga yra nemokama, „MAN T&B“ yra atsakinga tik tokiu mastu, kokiu „MAN T&B“ rūpinasi savo reikalais.

  3. Kitos išimtys

   „MAN T&B“ neatsako už tinkamą Naudotojo transporto priemonių, kurioms taikomos paslaugos, būklę. Paslaugos skirtos tik Naudotojui padėti, o atsakomybė už taisyklių laikymąsi ir transporto priemonių naudojimą bei būklę tenka savininkui arba vairuotojui. „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų ir (arba) TBM2 suteikimas nėra šių Paslaugų BNS sudedamoji dalis. Pagal šias Paslaugų BNS tam neteikiama jokia garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė.

   1. Pagal šias Paslaugų BNS atitinkamai nesuteikiama garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė už nekokybiškas paslaugas (ypač už trūkstamus arba klaidingus duomenis) ir (arba) žalą, patirtą dėl transporto priemonių, „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų netinkamo veikimo ir (arba) TBM2 ir (arba) jų gedimų ir (arba) dėl Naudotojo klaidingai įvestų duomenų.

   2. Atitinkamai, pagal šias paslaugų BNS nenumatoma jokių garantijų ir (arba) atsakomybės, jei dėl kokios nors priežasties Naudotojo pranešimas apie būsimą techninę priežiūrą ir (arba) galimas žalos įvykis buvo praleistas ir Naudotojas dėl to patyrė žalos.

 6. Galiojimo laikas ir nutraukimas

  1. Galiojimo laikas
   Šios Paslaugų BNS gali būti sudarytos neribotam arba nustatytajam (12 arba 36 mėnesių) laikotarpiui. Galiojimo laiką Naudotojas pasirenka užsakymo metu RIO portale.

  2. Nutraukimas

   1. Jei susitarta dėl šių Paslaugų BNS neribotam laikotarpiui, Naudotojas gali nutraukti šias Paslaugų BNS bet kuriuo metu, nepranešęs apie tai „MAN T&B“; Paslaugos BNS taip pat gali būti nutrauktos Naudotojui jas išaktyvinus RIO platformoje. Jei susitarta dėl neterminuoto laikotarpio, „MAN T&B“ gali nutraukti Paslaugų BNS, apie tai įspėjusi prieš tris (3) mėnesius iki mėnesio pabaigos.

   2. Jei susitarta dėl šių Paslaugų BNS nustatytajam laikotarpiui, Naudotojas neturi teisės nutraukti šių Paslaugų BNS galiojimo laikotarpiu. Naudotojo atliktas paslaugų išaktyvinimas RIO platformoje neatleidžia jo nuo pareigos sumokėti „MAN T&B“. 

   3. Teisė nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka galioti abiem Šalims. Svarbios priežastys, dėl kurių Naudotojas gali nutraukti sutartį neeiline tvarka, visų pirma yra transporto priemonės, kurioje aktyvinta skaitmeninė paslauga su nustatytuoju terminu, pardavimas, bet koks kitas savininko ar valdytojo pasikeitimas arba transporto priemonės eksploatacijos sustabdymas, jei ji trunka ilgiau nei šešis (6) mėnesius. Naudotojo sumokėjimo prievolė išlieka tol, kol nepateikiamas sutarties nutraukimo priežasties įrodymas. Pranešimas negali būti nagrinėjamas ilgiau nei tris (3) darbo dienas.

   4. Šių Paslaugų BNS nutraukimas dėl bet kokios priežasties neturi poveikio RIO platformos BNS ir, jei taikytina, kitų sudarytų Paslaugų BNS dėl kitų „MAN T&B“ paslaugų vykdymui. Kita vertus, dėl bet kokios priežasties nutraukus RIO platformos BNS galiojimą, tą pačią nutraukimo dieną nutraukiamas ir šių Paslaugų BNS galiojimas, jei buvo susitarta dėl neterminuoto laikotarpio; o jei buvo susitarta dėl nustatytojo laikotarpio, taikomas 6.2.2 punktas.

    „MAN T&B“ paslaugų teikimą pagal šias Paslaugų BNS lemia RIO platformos BNS sudarymo ir galiojimo sąlygos. 

   5. Svarbi pastaba klientams, turintiems TBM2 transporto priemones:
    Išjungus „MAN ServiceCare“ paslaugą RIO portale, pakartotinai įjungti tai pačiai transporto priemonei „MAN TeleMatics“ nebegalima. Paslaugai „MAN ServiceCare“ M, be RIO Platformos BNS, reikia sudaryti „MAN Bridge“ Paslaugų BNS ir jas tęsti.

  3. Duomenų ištrynimas

   „MAN T&B“ įsipareigoja, pasibaigus šių Paslaugų BNS galiojimo terminui, po trisdešimties (30) dienų lengvatinio laikotarpio ištrinti Naudotojo duomenų istoriją. Lengvatinis laikotarpis padeda išvengti negrįžtamo surinktų istorinių duomenų praradimo, jei Naudotojas netyčia nutraukia paslaugos teikimą.
 7. Konfidencialumas

  1. „MAN T&B“ ir Naudotojas įsipareigoja neskleisti su jais susijusios konfidencialios informacijos ir ją naudoti tik vykdant šias Paslaugų BNS ir siekiant su jomis susijusio tikslo. Pasibaigus Sutarčiai šis įsipareigojimas galioja dar trejus (3) metus.

  2. Konfidencialumo užtikrinimo tvarka pagal pirmiau nurodyto 7 punkto nuostatas netaikoma, kai konfidenciali informacija (i) Paslaugų BNS sudarymo metu pagal patikimus duomenis jau buvo žinoma kitai Šaliai arba nepažeidžiant susitarimo dėl konfidencialumo užtikrinimo vėliau ją sužinojo trečioji šalis, (ii) Paslaugų BNS sudarymo metu yra viešai žinoma arba vėliau paviešinama nepažeidžiant šių Paslaugų BNS, (iii) vienos iš Šalių gali būti naudojama kitiems tikslams ne pagal šias Paslaugų BNS, prieš tai gavus kitos Šalies sutikimą, arba (iv) turi būti atskleista dėl teisinių prievolių arba gavus teismo ar valdžios institucijos nurodymą; jeigu tai leistina ir įmanoma, informaciją atskleisti įpareigota Šalis iš anksto praneša kitai Šaliai ir suteikia jai galimybę imtis veiksmų prieš tokį informacijos atskleidimą.

 8. Kitos nuostatos

  1. Svarbi pastaba klientams, turintiems TBM2 transporto priemones: įsigijus produktus „MAN ServiceCare“ S arba „MAN ServiceCare“ M kartu su produktu „MAN Bridge“, esama „MAN TeleMatics“ sutartis automatiškai nustoja galioti.

   Jei dėl nenugalimos jėgos poveikio neįmanoma užtikrinti paslaugų, tai „MAN T&B“ neatsako už tokio poveikio trukmę ir mastą užtikrinant paslaugas, jeigu „MAN T&B“ ėmėsi tinkamų veiksmų padariniams išvengti. Nenugalimos jėgos poveikiu laikomas kiekvienas įvykis, nepriklausantis „MAN T&B“ įtakos sričiai, kuris visiškai arba iš dalies trukdo „MAN T&B“ vykdyti savo įsipareigojimus, įskaitant gaisro sukeltus nuostolius, potvynius, streikus ir teisėtus nušalinimus bei ne dėl „MAN T&B“ kaltės įvykusias avarijas arba gautus valdžios institucijų nurodymus. Tai taip pat apima RIO platformos neveikimą dėl force majeure aplinkybių.

   „MAN T&B“ nedelsdama praneša Naudotojui apie nenugalimos jėgos poveikio pradžią bei pabaigą ir deda visas pastangas nenugalimos jėgos poveikiui pašalinti ir jos padariniams kaip galima labiau apriboti.

  2. Jeigu šių Paslaugų BNS atskiros nuostatos yra visiškai arba iš dalies negaliojančios arba nustoja galioti, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui. Šalys susitaria negaliojančią nuostatą pakeisti galiojančia nuostata, kuri pagal prasmę ir tikslą yra artimiausia negaliojančiai nuostatai. Atitinkamai pašalinama šių Paslaugų BNS spraga.

  3. „MAN T&B“ turi teisę visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias paslaugų BNS perleisti bendrovėms, kurios yra susijusios su „MAN T&B“ pagal Vokietijos akcinių bendrovių įstatymo 15 ir paskesnius skirsnius. Jei perleidžiamos visos teisės ir įsipareigojimai, Naudotojas turi teisę nutraukti šias Paslaugų BNS.

  4. Naudotojas neturi teisės be išankstinio raštiško „MAN T&B“ sutikimo perleisti visas teises ir (arba) pareigas pagal šias Paslaugų BNS arba jų dalį trečiosioms šalims.

  5. Šių paslaugų BNS pakeitimai ir papildymai atliekami raštu. Tai galioja ir susitarimui dėl šio reikalavimo panaikinimo.

  6. Šios Paslaugų BNS parengtos visomis nacionalinėmis kalbomis, tačiau nustačius neatitikimų, pirmenybė teikiama originalo versijai vokiečių kalba.

  7. Šioms Paslaugų BNS galioja Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai (išskyrus įstatymų kolizijos). Ginčų dėl šių Paslaugų BNS atveju išskirtinė jurisdikcija suteikta Miuncheno teismui.


Parengimo data: 2022-09-19