Paslaugų BNS dėl paslaugos „Timed“

 1. Dalykas
  1. Šios Paslaugų BNS yra atskiras susitarimas tarp įmonės „TB Digital Services GmbH“ (TBDS) ir jos Naudotojo (Naudotojas). Paslaugų BNS nustato, kaip TBDS Naudotojui teikia 2 punkte aprašytas paslaugas per RIO platformą (TBDS paslaugos). Jos yra atskiras susitarimas, papildantis Naudotojo ir TBDS jau sudarytas bendrąsias RIO platformos naudojimo sąlygas (toliau – RIO platformos sąlygos).
  2. Jeigu šiose Paslaugų BNS aiškiai nenurodyta kitaip, tai šioms Paslaugų BNS taikomos Naudotojo ir TBDS pirmiau sudarytų RIO Platformos BNS nuostatos. RIO platformos BNS nustatytos sąvokos taip pat galioja šioms Paslaugų BNS. Susitarimas dėl Paslaugų RIO platformoje sudaromas vadovaujantis RIO Platformos BNS 2.1 ir 2.3 punktuose nustatyta tvarka.
  3. Sukūręs transporto priemonę (-es) RIO platformos administravimo srityje, naudotojas turi spustelėti atitinkamą mygtuką RIO platformos portale, kad įsigytų „Timed“ paslaugą ir patvirtintų paslaugos BNS, įskaitant paslaugos aprašymą. Baigus užsakymo procedūrą, dar nesudaroma sutartis su TBDS – čia kalbama veikiau apie Naudotojo pateiktą pasiūlymą. Tik TBDS patvirtinus sutikimą (apie tai Naudotojui pranešama per RIO platformą), įsigalioja sutartis dėl paslaugos „Timed“. Be to, Naudotojui pateikus pasiūlymą ir TBDS dar nepatvirtinus šio pasiūlymo, TBDS pasilieka teisę patikrinti Naudotojo mokumą, jo galimą įtraukimą į sankcijų sąrašus ir PVM mokėtojo kodą. Taip pat po pasiūlymo patvirtinimo TBDS pasilieka teisę reguliariai tikrinti PVM mokėtojo kodą, mokumą ir (arba) galimą įtraukimą į sankcijų sąrašus.

   Paslaugos naudojimas galimas su sąlyga, kad tam netrukdo nacionalinės ir tarptautinės taisyklės, ypač eksporto valdymo reglamentai ir embargas arba kiti teisiniai apribojimai. Naudotojas įsipareigoja pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus paslaugų naudojimui. Vėlavimai dėl eksporto kontrolės arba leidimo gavimo procedūrų laikinai panaikina paslaugų teikimo įsipareigojimus. Jeigu privalomi leidimai nebuvo išduoti, tai Paslaugų BNS laikomos nesudarytomis, o teisės į žalos, patirtos dėl pirmiau nurodytų vėlavimų, atlyginimą, negalioja.

  4. Sudarant šias Paslaugų BNS negalioja Vokietijos Civilinio kodekso 312i str. 1 d. 1 sakinio 1–3 punktų ir 2 sakinio nuostatos.

 2. TBDS paslauga
  1. Šių paslaugų BNS galiojimo metu TBDS teikia Naudotojui toliau nurodytą TBDS paslaugą, kuri išsamiau aprašyta paslaugų aprašyme:

   Pavadinimas

   Trumpas aprašymas

   „Timed“

   „Timed“ yra paslauga automobilių parko vadovams ir dispečeriams, kurie realiuoju laiku turi kontroliuoti savo vairuotojų vairavimo ir poilsio laiką.

   Naujausią išsamią paslaugos specifikaciją, taip pat techninius reikalavimus bei atlygį už naudojimąsi paslauga galite peržiūrėti ir atsisiųsti RIO platformos internetinėje prekyvietėje adresu rio.cloud.

  2. RIO platformos parengtis per ją teikiamoms paslaugoms apibrėžta RIO platformos BNS 3.2 punkte.

  3. Svarbi pastaba: dėl duomenų apsaugos reikalavimų žr. platformos BNS 8 punktą. Duomenų apsaugos požiūriu Naudotojas išlieka atsakingas už duomenų tvarkymą pagal duomenų tvarkymo sutartį su TBDS ir užtikrina visų reikalavimų, susijusių su subjektų, kuriems daromas poveikis (vairuotojų ir kitų asmenų), asmens duomenų tvarkymu, vykdymą. Tai apima ir visapusišką Naudotojo įpareigojimą teikti informaciją suinteresuotiems asmenims, taip pat teisinio duomenų apsaugos pagrindo sukūrimą.

 3. Apmokėjimas

  1. Už TBDS teikiamą paslaugą mokamas atlygis nustatomas pagal platformoje adresu https://rio.cloud pateiktą informaciją ir yra nurodytas be pridėtinės vertės mokesčio. Atlygis priklauso nuo šiai paslaugai Naudotojo užregistruotų transporto priemonių skaičiaus TBDS paslaugai. Naudotojui užregistravus transporto priemonę, jai pradedama teikti paslauga ir mokestis skaičiuojamas pagal paslaugos naudojimo dienų skaičių. Mėnesiams, kuriais TBDS paslauga buvo užsakyta tik mėnesio daliai, atlygis skaičiuojamas proporcingai paslaugos naudojimo laikui.

  2. TBDS pateikus sąskaitą, Naudotojas sumoka atlygį Platformos BNS 4.2 punkte nurodytam TBDS mokėjimo paslaugų teikėjui. Šio mokėjimo galutinis gavėjas yra TBDS.

  3. Jeigu gavęs pagrįstą raštišką TBDS priminimą Naudotojas ir toliau vėluoja sumokėti, tai TBDS, iš anksto pranešusi mažiausiai prieš vieną (1) savaitę, gali nutraukti TBDS paslaugos teikimą, kol bus gautas mokėjimas.

  4. Kainos ir minėtas atlygis nurodomi be įstatymais numatyto pridėtinės vertės mokesčio ar analogiškų mokesčių. Tokius mokesčius TBDS priskaičiuos Naudotojui papildomai prie sutarto atlygio.

   Jei reikia taikyti atvirkštinio apmokestinimo tvarką arba analogišką supaprastinimo metodą (pagal kurį prekių arba paslaugų gavėjas įpareigotas teikti savideklaracijas arba mokėti pridėtinės vertės mokestį arba analogiškus mokesčius), tai Naudotojas per nustatytą laiką privalo pateikti savideklaraciją arba sumokėti mokesčius atsakingai mokesčių administracijai. Jei papildomai taikoma tokia tvarka, tai Šalys susitaria dėl šios tvarkos taikymo. Neatsižvelgiant į tai, abiem atvejais kainos ir atlygis apskaičiuojami be pridėtinės vertės mokesčio ar analogiškų mokesčių ir Naudotojo mokėjimai TBDS atliekami sutartyje nustatytomis kainomis neišskaičiuojant jokių mokesčių.

  5. Naudotojas ir TBDS kiekvienas atskirai atsako už pelno mokesčio, apskaičiuoto pagal jų gautas pajamas, mokėjimą.

   Kainos ir minėtas atlygis nurodomi be įstatymais numatyto mokesčio prie pajamų šaltinio ar analogiškų mokesčių. Jei nuo atlygio turi būti mokamas mokestis prie šaltinio, tai pagal savo rezidavimo vietos valstybės nacionalinės teisės nuostatas Naudotojas, mokėdamas TBDS, negali išskaičiuoti mokesčio prie šaltinio sumų. Neskaitant sutarto atlygio TBDS, tokius mokesčius Naudotojas turi pats sumokėti TBDS vardu atitinkamoms institucijoms.

   Jei yra galiojanti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS) tarp TBDS ir Naudotojo rezidavimo vietos valstybių, tai Naudotojas gali pagal taikytiną DAIS nustatytą didžiausią mokestį prie šaltinio sumokėti atitinkamai mokesčių administracijai, jei įvykdyti reikalavimai mokesčiui prie šaltinio sumažinti (jei reikia, iki nulio). Naudotojas atsako už formalių reikalavimų mokesčiui prie pajamų šaltinio sumažinti (jei reikia, iki nulio) įvykdymą. Sudarant sutartį TBDS pateikia Naudotojui rezidavimo vietos pažymą.

   Naudotojas įsipareigoja neprašomas ir nedelsdamas pateikti TBDS oficialų patvirtinimą apie TBDS vardu sumokėtą mokestį. Jei oficialus patvirtinimas nebus pateiktas arba bus pateiktas per vėlai, tai Naudotojas turi atlyginti TBDS už bet kokią žalą, atsiradusią dėl patvirtinimo nepateikimo arba jo pavėluoto pateikimo.

 4. Šių paslaugų BNS pakeitimai

  1. Šių Paslaugų BNS pakeitimams reikia gauti abiejų Šalių sutikimą, jei šiame 4 punkte nenustatyta kitaip.

  2. Teikdama TBDS paslaugą, įmonė TBDS gali atlikti atitinkamus techninius Platformos pakeitimus, ypač jei tai būtina siekiant pagerinti jos funkcionalumą arba užtikrinti įstatymais numatytų reikalavimų vykdymą.

  3. TBDS teikiant paslaugas taip pat gali atlikti turinio pakeitimus, jei jie nesumažina Naudotojui siūlomų paslaugų, susijusių su TBDS paslaugos naudojimu, apimties ir jei Naudotojas neprieštarauja šiam pakeitimui pagal punkto nuostatas.

  4. Atitinkami paslaugų pakeitimai, susiję su TBDS paslaugos teikimu, ir atitinkamas kainos padidėjimas parodomi Naudotojui teksto forma ir jam suteikiama galimybė per šešias (6) savaites paprieštarauti šiam pakeitimui. Per šešias (6) savaites nepateikus prieštaravimo (raštu arba el. paštu) dėl atitinkamo paslaugų pakeitimo / kainos padidėjimo, tai vertinama kaip pritarimas paslaugų pakeitimui / kainos padidėjimui, jeigu pranešime buvo atkreiptas Naudotojo dėmesys į šiuos teisinius padarinius. Jeigu Naudotojas paprieštarauja paslaugų pakeitimui / kainos padidėjimui, tai TBDS turi teisę iš karto nutraukti sutartį su Naudotoju pagal Paslaugų BNS; be to, Naudotojas dėl TBDS paslaugų galiojimo neapibrėžtą laiko tarpą gali įprastine tvarka nutraukti Paslaugų BNS vykdymą arba išaktyvinti savo registraciją „Rio“ platformoje.

 5. Garantija ir atsakomybė

  1. Garantija

   1. Naudotojas nedelsdamas praneša TBDS apie TBDS paslaugos trūkumus. TBDS per pagrįstą laikotarpį pašalina TBDS paslaugos trūkumus. Jeigu per pagrįstą laikotarpį pašalinti trūkumo nepavyksta du (2) kartus, tai Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti šias Paslaugų BNS.

    Kitos Naudotojo pretenzijos pareiškiamos vadovaujantis 5.2. punktu.

   2. Pretenzijos dėl trūkumų nepriimamos, jeigu juos sukėlė Naudotojas arba jo įgaliotas subjektas.

  2. Atsakomybė
   TBDS atsako už žalą, patirtą dėl TBDS arba jos įgaliotų subjektų tyčinės veikos ir (arba) didelio neatsargumo. Už žalą, patirtą dėl TBDS arba jos įgaliotų subjektų paprasto neatsargumo, TBDS atsako tik tuo atveju, jei buvo nevykdoma pagrindinė prievolė. Pagrindinės prievolės yra svarbiausios sutarties prievolės, kurios sudaro būtinas prielaidas sutarčiai tinkamai vykdyti ir kurių įvykdymo tikėjosi ir galėjo tikėtis Naudotojas.

   Jeigu tokios pagrindinės prievolės nevykdomos dėl paprasto neatsargumo, tai TBDS atsakomybė apsiriboja įprastai numatoma žala, tačiau ji negali viršyti 100 % metinio atlygio.

   Kitu atveju TBDS neatsako už paprastą neatsargumą.

   Kadangi TBDS paslauga teikiama nemokamai, galioja: Paprasto neatsargumo atveju pažeidus tokias pagrindines prievoles, atsižvelgiant į tai, kad TBDS paslauga yra nemokama, TBDS atsako tik taip, kaip jai įprasta savo pačių reikmėms.

  3. Kitos išimtys

   1. TBDS neatsako už tinkamą Naudotojo transporto priemonių, kurioms taikoma TBDS paslauga, būklę. TBDS paslauga skirta tik Naudotojui padėti, o atsakomybė už taisyklių laikymąsi ir transporto priemonių naudojimą bei būklę tenka savininkui arba vairuotojui.

   2. „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų suteikimas nėra šių Paslaugų BNS sudedamoji dalis. Pagal šias Paslaugų BNS tam neteikiama jokia garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė.

   3. Ši TBDS paslauga padeda Naudotojui suprasti ir susipažinti su atitinkamo vairuotojo vairavimo ir poilsio laiku. Už netinkamas duomenų, kurie gaunami naudojant TBDS paslaugą, interpretacijas ir su jomis susijusias pasekmes TBDS neatsako.

   4. TBDS neatsako ir už su instruktavimu ir kontrole susijusių Naudotojo įsipareigojimų savo darbuotojams laikymąsi ar galimybes jų laikytis. TBDS neperima su tuo susijusių Naudotojo pareigų.

   5. Pagal šias Paslaugų BNS atitinkamai nesuteikiama garantija ir (arba) neprisiimama atsakomybė už nekokybiškas TBDS paslaugas (ypač už trūkstamus arba klaidingus duomenis) ir (arba) žalą, patirtą dėl transporto priemonių, „RIO Box“ blokų ir (arba) RIO siųstuvų netinkamo veikimo ir (arba) jų gedimų ir (arba) dėl Naudotojo klaidingai įvestų duomenų.

 6. Galiojimo laikas ir nutraukimas

  1. Galiojimo laikas
   Šios Paslaugų teikimo sąlygos gali būti sudarytos neribotam laikotarpiui arba konkrečiam terminuotam laikotarpiui (12 arba 36 mėnesiams). Galiojimo laiką Naudotojas pasirenka užsakydamas TBDS paslaugą RIO portale.

  2. Nutraukimas

   1. Jei dėl šių Paslaugų BNS buvo susitarta neribotam laikui, Naudotojas gali nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, nepranešęs TBDS; Paslaugos teikimo sąlygos taip pat gali būti nutrauktos Naudotojui išaktyvinus RIO platformą.

   2. TBDS gali nutraukti Paslaugų teikimo sąlygas, jei susitarta dėl neterminuoto termino, apie tai įspėjusi prieš tris (3) mėnesius iki mėnesio pabaigos.

   3. Jei dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų ir nuostatų buvo susitarta konkrečiam nustatytam terminui, įprastas šių Paslaugų teikimo sąlygų ir nuostatų nutraukimas Naudotojui naudojimosi laikotarpiu yra neįmanomas. Net naudotojo išaktyvinimas RIO platformoje neatleidžia jo nuo pareigos mokėti TBDS.

   4. Teisė nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka galioti abiems Šalims.
    Svarbios priežastys, dėl kurių naudotojas gali nutraukti neeilinį paslaugų teikimą, visų pirma yra transporto priemonės, kurioje aktyvinta skaitmeninė paslauga su aktyviu konkrečiu ir fiksuotu terminu, pardavimas arba bet koks kitas savininko ar valdytojo pasikeitimas, arba transporto priemonės imobilizacija, kuri truko ilgiau nei šešis (6) mėnesius. Naudotojo pareiga sumokėti išlieka, kol nebus pateiktas įrodymas dėl naudojimosi nutraukimo priežasties. Pranešimas dėl nutraukimo gali būti nagrinėjamas ne ilgiau kaip tris (3) darbo dienas.

   5. Šių Paslaugų BNS nutraukimas dėl bet kokios priežasties neturi poveikio RIO platformos BNS ir kitų sudarytų Paslaugų BNS dėl kitų TBDS paslaugų vykdymui. Tačiau dėl bet kokios priežasties nutraukus RIO platformos BNS, tą pačią nutraukimo dieną nutraukiamas ir šių Paslaugų BNS galiojimas, jei buvo susitarta dėl neterminuoto termino; jei buvo susitarta dėl konkretaus termino, taikomas 6.2.3 punktas.

   6. TBDS paslaugos teikimas pagal šias Paslaugų BNS susijęs su RIO Platformos BNS galiojimu.

  3. Duomenų ištrynimas
   TBDS įsipareigoja ištrinti naudotojo duomenų istoriją po devyniasdešimties (90) dienų lengvatinio laikotarpio nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų ir taisyklių galiojimo pabaigos. Lengvatinis laikotarpis padeda išvengti negrįžtamo surinktų istorinių duomenų praradimo, jei Naudotojas netyčia nutraukia paslaugos teikimą.

 7. Konfidencialumas

  1. TBDS ir Naudotojas įsipareigoja neskleisti su jais susijusios konfidencialios informacijos ir ją naudoti tik vykdant šias Paslaugų BNS ir siekiant su jomis susijusio tikslo. Pasibaigus šios paslaugos BNS šis įsipareigojimas galioja dar trejus (3) metus.

  2. Konfidencialumo užtikrinimo tvarka pagal pirmiau nurodyto 7.1 punkto nuostatas netaikoma, kai konfidenciali informacija (i) Paslaugų BNS sudarymo metu pagal patikimus duomenis jau buvo žinoma kitai Šaliai arba nepažeidžiant susitarimo dėl konfidencialumo užtikrinimo vėliau ją sužinojo trečioji šalis, (ii) Paslaugų BNS sudarymo metu yra viešai žinoma arba vėliau paviešinama nepažeidžiant šių Paslaugų BNS, (iii) vienos iš Šalių gali būti naudojama kitiems tikslams ne pagal šias Paslaugų BNS, prieš tai gavus kitos Šalies sutikimą, arba (iv) turi būti atskleista dėl teisinių prievolių arba gavus teismo ar valdžios institucijos nurodymą; jeigu tai leistina ir įmanoma, informaciją atskleisti įpareigota Šalis iš anksto praneša kitai Šaliai ir suteikia jai galimybę imtis veiksmų prieš tokį informacijos atskleidimą.

 8. Kitos nuostatos

  1. Jei dėl nenugalimos jėgos poveikio neįmanoma užtikrinti TBDS paslaugos teikimo, tai TBDS neatsako už tokio poveikio trukmę ir mastą užtikrinant TBDS paslaugos teikimą, jei TBDS ėmėsi tinkamų veiksmų padariniams išvengti. Nenugalimos jėgos poveikiu laikomas kiekvienas įvykis, nepriklausantis TBDS įtakos sričiai, kuris visiškai arba iš dalies trukdo TBDS vykdyti savo įsipareigojimus, įskaitant gaisro sukeltus nuostolius, potvynius, streikus ir teisėtus nušalinimus bei ne dėl TBDS kaltės įvykusias avarijas arba gautus valdžios institucijų nurodymus. Tai taip pat apima RIO platformos neveikimą dėl force majeure aplinkybių.

   TBDS nedelsdama praneša Naudotojui apie nenugalimos jėgos poveikio pradžią bei pabaigą ir deda visas pastangas nenugalimos jėgos poveikiui pašalinti ir jos padariniams kaip galima labiau apriboti.

  2. Jeigu šių Paslaugų BNS atskiros nuostatos yra visiškai arba iš dalies negaliojančios arba nustoja galioti, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui. Šalys susitaria negaliojančią nuostatą pakeisti galiojančia nuostata, kuri pagal prasmę ir tikslą yra artimiausia negaliojančiai nuostatai. Atitinkamai pašalinama šių Paslaugų BNS spraga.

  3. TBDS turi teisę visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias paslaugų BNS perleisti bendrovėms, kurios yra susijusios su TBDS pagal Vokietijos akcinių bendrovių įstatymo 15 ir paskesnius skirsnius. Jei perleidžiamos visos teisės ir įsipareigojimai, Naudotojas turi teisę nutraukti šias Paslaugų BNS.

  4. Naudotojas neturi teisės be išankstinio raštiško TBDS sutikimo perduoti visų teisių ir (arba) pareigų pagal šias Paslaugų BNS arba jų dalies trečiosioms šalims.

  5. Šių paslaugų BNS pakeitimai ir papildymai atliekami raštu. Tai galioja ir susitarimui dėl šio reikalavimo panaikinimo.

  6. Šios Paslaugų BNS parengtos visomis nacionalinėmis kalbomis, tačiau nustačius neatitikimų pirmenybė teikiama originalo versijai vokiečių kalba.

  7. Šioms Paslaugų BNS galioja Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai (išskyrus įstatymų kolizijos). Ginčų dėl šių Paslaugų BNS atveju išskirtinė jurisdikcija suteikta Miuncheno teismui.


Parengimo data: 2022-09-19