Platformas izmantošanas vispārīgie noteikumi

 1. Priekšmets
  1. Šie Platformas vispārīgie noteikumi ir bezatlīdzības vienošanās starp uzņēmumu TB Digital Services GmbH („TBDS”) un lietotāju („Lietotājs”) (TBDS un Lietotājs katrs atsevišķi saukts „Puse” un abi kopā saukti „Puses”), par RIO platformas („Platforma”) izmantošanu tīmekļa vietnē www.www.rio.cloud.

   Platformā Lietotājs par maksu vai bez maksas var izmantot TBDS sniegtos pakalpojumus („TBDS pakalpojumi”) un/vai trešo pušu piedāvātos pakalpojumus („Trešo pušu pakalpojumi” ieskaitot pakalpojumus, ko sniedz uzņēmums MAN Truck & Bus SE) (kopā saukti „Pakalpojumi”). Platformas vispārīgie noteikumi ir vispārīga vienošanās.

   Tā ļauj bez maksas izmantot MAN Truck & Bus SE trešās puses pakalpojumu „ServiceCare S” (pakalpojumu apraksta ietvaros apskatāmi RIO platformas reģistrācijas lapā, kā arī pēc pieteikšanās www.rio.cloud), ja vien transportlīdzekļi ar RIO Box/TBM3 („Pieslēgtais transportlīdzeklis” (Connected Vehicle)) vai citi pārvietojamie līdzekļi (piem., konteineri, treileri u. c.) ar RIO raidītāju („Mobilā ierīce” (Mobile Device)) ir reģistrēti Platformā. Turklāt Lietotājs atsevišķus TBDS Pakalpojumus un/vai Trešo personu Pakalpojumus var bez maksas izmantot trīs (3) mēnešus, lietojot attiecīgo pogu RIO Tirgū, lai aktivizētu Pakalpojumus Produkta testēšanas nolūkā. Ja Lietotājs Platformā vēlas reģistrēt Pieslēgto transportlīdzekli un/vai Mobilo ierīci pārvietojamam līdzeklim, kura īpašnieks ir trešā puse, vajadzīga trešās puses piekrišana; TBDS var pieprasīt uzrādīt apliecinājumu par trešās puses piekrišanu.

   TBDS pakalpojuma un/vai trešās puses pakalpojuma izmantošana pēc trīs (3) mēnešu bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas jānoslēdz atsevišķi ar TBDS vai attiecīgo trešās puses pakalpojumu sniedzēju, par kuriem papildus šiem platformas vispārīgajiem noteikumieim jāvienojas atsevišķos vispārīgajos noteikumos („Pakalpojumu vispārīgie noteikumi”).
  2. Visus pakalpojumus, kas tiek piedāvāti ar šīs Platformas starpniecību, saskaņā ar šo Platformas vispārīgo noteikumu 1. pielikumu valstīs drīkst sniegt tikai uzņēmumiem Vācijas Civillikuma (Bürgerliches Gesetzbuch) 14. panta izpratnē, ja vien specifiskie pakalpojumi un attiecīgo pakalpojumu vispārīgie noteikumi nenosaka kaut ko citu. Pakalpojumi tiek sniegti tikai Pieslēgtajiem transportlīdzekļiem un/vai Mobilajām ierīcēm, kas ģeogrāfiski atrodas valstīs, kas norādītas Platformas vispārīgo noteikumu 1. pielikumā.
  3. Uz šiem Platformas vispārīgajiem noteikumiem neattiecas Vācijas Civillikuma 312.i panta 1. daļas 1. teikuma 1.–3. punkts un 2. teikums.
 2. Līgumu slēgšana par TBDS pakalpojumiem un Trešo pušu pakalpojumiem
  1. Lai izmantotu TBDS pakalpojumus, tiešsaistē jānoslēdz atsevišķs līgums ar TBDS, uz ko attiecināmi Pakalpojumu vispārīgie noteikumi. Ja Lietotājs vēlas izmantot TBDS pakalpojumus, viņam Platformā jānospiež attiecīgā poga, lai saņemtu attiecīgo TBDS pakalpojumu. Pēc tam Lietotājam ir jāapstiprina konkrētie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi un jānospiež attiecīgā poga, lai pabeigtu pasūtījumu. Pasūtījuma pabeigšana nenozīmē, ka ir noslēgts līgums ar TBDS; pasūtījums tikai nozīmē, ka Lietotājs ir izteicis piedāvājumu. Tikai tad, kad TBDS apliecina, ka pieņem pasūtījumu (Lietotājam tas tiek paziņots e-pastā vai Platformā), uzskatāms, ka ir noslēgts līgums par attiecīgo TBDS pakalpojumu.
  2. Lai izmantotu Trešo pušu pakalpojumus, jānoslēdz atsevišķs līgums ar attiecīgo trešo pusi; uz līgumu attiecināmi šīs personas Pakalpojumu vispārīgie noteikumi. Vienošanās par Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem tiek noslēgta tikai starp Lietotāju un trešo pusi (nevis ar TBDS). Noslēdzot līgumu, TBDS nepārstāv trešo pusi, ne arī sniedz Trešo pušu pakalpojumus, tādējādi TBDS neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz Lietotāju.

   Ja Lietotājs vēlas izmantot Trešo pušu pakalpojumus, viņam Platformā jānospiež attiecīgā poga, kas ļauj saņemt Trešo pušu pakalpojumu. Pēc tam Lietotājam ir jāapstiprina konkrētie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi, nospiežot attiecīgo pogu, lai pabeigtu pasūtījumu. Pasūtījuma pabeigšana nenozīmē, ka ir noslēgts līgums ar trešo pusi; pasūtījums tikai nozīmē, ka Lietotājs ir izteicis piedāvājumu. Tikai tad, kad trešā puse apliecina, ka pieņem pasūtījumu (Lietotājam tas tiek paziņots rakstveidā, e-pastā vai Platformā), uzskatāms, ka ir noslēgts līgums par Trešo pušu pakalpojumu. Šajā piedāvājuma un pieņemšanas procesā TBDS nav starpnieks ne trešajai pusei, ne Lietotājam, bet gan uzņemas vienīgi pienākumu nodot savstarpēji Lietotāja un trešās puses gribas izteikumus. Maksājumi par TBDS pakalpojumiem un Trešo pušu pakalpojumiem tiek veikti atbilstoši šo Platformas vispārīgo noteikumu ‎4.2. punktam.
  3. Uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem neattiecas Vācijas Civillikuma 312.i panta 1. daļas 1. teikuma 1.–3. punkts un 2. teikums, ja vien Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos nav minēts citādi.
 3. Piekļuve Platformai un Platformas lietošanas tiesības
  1. Lietotājs pats nodrošina tehniku, lai piekļūtu Platformai. Piekļuve notiek attālināti, izmantojot internetu. Plašāka informācija par to, kā arī citas tehniskās piekļuves prasības attiecībā uz TBDS pakalpojumiem un/vai trešo personu pakalpojumiem ir atrodama tehniskās piekļuves prasībās. Meklējiet tās RIO platformas reģistrācijas lapā, kā arī pēc pieteikšanās www.rio.cloud.
  2. Saskaņā ar Platformas vispārīgajiem noteikumiem TBDS ir jānodrošina 99 % Platformas pieejamība attālinātai piekļuvei sistēmas darba laikā. Uzņēmumam nav pienākuma nodrošināt lielāku pieejamību, tomēr individuāli noslēgtie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi var paredzēt papildu nosacījumus. Šo noteikumu 2. punktā minētajā pieejamības un darba laikā nav iekļauts apkopes laiks no sestdienas plkst. 22.00 līdz svētdienas plkst. 16.00 CET.
  3. Lai varētu izmantot Platformu, tās saturu un no Platformas lejupielādējamās lietotnes, TBDS uz Platformas vispārīgajos noteikumos minētu ierobežotu laiku piešķir Lietotājam neekskluzīvas, teritoriāli neierobežotas Platformas lietošanas tiesības, kuras nevar nodot tālāk un kurām nevar izsniegt apakšlicenci. Tiesības neiekļauj rediģēšanas pilnvaras.
  4. Programmatūra pilnīgi vai daļēji var saturēt atvērtā pirmkoda komponentus. Uz tiem attiecas attiecīgie izmantoto pirmkoda komponentu licences noteikumi. Attiecīgie licences nosacījumi ir neatņemama šo Platformas vispārīgo noteikumu sastāvdaļa, un tie ir pieejami vietnē DOWNLOAD.

   Jaunāko RIO Box atvērtā pirmkoda komponentu avottekstu atradīsiet DOWNLOAD. Iepriekš minētais neietekmē TBDS pienākumus pret Lietotāju.
  5. TBDS ir tiesīgs atsaukt Lietotājam piešķirtās tiesības, ja Lietotājs Platformai rada tīšus zaudējumus, pārkāpj Platformas vispārīgos noteikumus vai izmanto Platformu ārpus to tiesību apjoma, kuras tam piešķirtas Platformas lietošanai (skat. ‎3. punktu iepriekš).
 4. Izmaksas un maksājumu veikšana, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju
  1. Ievērojot Platformas vispārīgos noteikumus, Lietotājs var lietot Platformu bez maksas. Izmaksas par pakalpojumiem, kurus Lietotājs izmanto, ir atkarīgas no tā, kas noteikts atsevišķi noslēgtajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos.
  2. Ciktāl saskaņā ar Pakalpojuma vispārīgajiem noteikumiem TBDS vai trešās puses pakalpojumu sniedzējam ir jāmaksā maksa, TBDS centralizēti izraksta lietotājam rēķinu, un lietotājs to maksā tikai maksājumu pakalpojumu sniedzējam Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublinā, Īrijā („ Maksājumu pakalpojumu sniedzējs“) - ar izpildes spēku attiecībā pret TBDS un/vai Trešo personu pakalpojumu sniedzēju - t.i., visi maksājumi, kas Lietotājam saskaņā ar attiecīgajiem Pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem pienākas TBDS vai Trešajai personai pakalpojumu sniedzējam sakarā ar TBDS Pakalpojumu vai Trešās personas pakalpojumu izmantošanu, tiek veikti Maksājumu pakalpojumu sniedzējam (nevis Trešās puses pakalpojumu sniedzējam un/vai TBDS).
  3. Cenas un minētās atlīdzības ir norādītas bez likumā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa un citiem līdzīgiem nodokļiem. Šādus nodokļus uzņēmums TBDS Lietotājam aprēķina atsevišķi, pieskaitot tos atlīdzībai, par kuru ir noslēgta vienošanās.

   Ja tiek piemērots nodokļa apgrieztās maksāšanas mehānisms vai cita līdzīga vienkāršošanas metode (saskaņā ar to pakalpojuma vai piegādes saņēmējs pats deklarē nodokļus vai ietur pievienotās vērtības nodokli vai citus līdzīgus nodokļus), Lietotājam norādītajā laikā ir pašam jādeklarē vai jāietur nodokļi, ziņojot kompetentajai nodokļu pārvaldes iestādei. Ja šādu mehānismu var izmantot pēc brīvas izvēles, Puses vienojas, ka tas tiks izmantots. Neatkarīgi no iepriekš minētā cenas un atlīdzības abos gadījumos tiek aprēķinātas bez pievienotās vērtības nodokļa un citiem līdzīgiem nodokļiem; Lietotājs veic maksājumus TBDS par tādu cenu, kāda minēta līgumā, neveicot nekādus atvilkumus.
  4. Lietotājs un TBDS atbild par savu, ar ienākumiem saistīto nodokļu nomaksu.

   Cenas un minētās atlīdzības ir norādītas bez likumā noteiktā nodokļa, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, un citiem nodokļiem. Ja likumā noteikts, ka no atlīdzības ir jāietur nodoklis, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, Lietotājs nedrīkst viņa rezidences valsts likumos noteiktos atvilkumus par šādu nodokli ieturēt no maksājuma, ko tas veic uzņēmumam TBDS. Šādus nodokļus Lietotājs sedz pats un TBDS vārdā iemaksā tos attiecīgajai iestādei, pieskaitot tos papildus pie maksas, kas Lietotājam saskaņā ar līgumu ir jāmaksā.

   Ja starp TBDS valsti un Lietotāja valsti ir noslēgta nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas konvencija („Konvencija”), Lietotājs attiecīgajām iestādēm drīkst maksāt nodokli, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, tādā maksimālajā apmērā, kāds minēts Konvencijā, ja vien pastāv nosacījums par šī nodokļa samazināšanu (ja nepieciešams – līdz nullei). Lietotājs atbild par to, lai būtu izpildīti priekšnosacījumi ienākuma gūšanas vietā piemērojamā nodokļa samazināšanai (ja nepieciešams – līdz nullei). Noslēdzot līgumu, TBDS izsniedz Lietotājam apliecinājumu par uzņēmuma rezidences valsti.

   Lietotājs apņemas bez īpaša uzaicinājuma nekavējoties izsniegt TBDS oficiālu apliecinājumu par nodokļiem, kas ir samaksāti TBDS vārdā. Ja oficiāls apliecinājums netiek izsniegts vai arī tas tiek iesniegts novēloti, Lietotājam ir jāsedz visi zaudējumi, kas TBDS ir radušies apliecinājuma neiesniegšanas vai novēlotas iesniegšanas dēļ.
 5. Izmaiņas Platformas vispārīgajos noteikumos, Platformā un Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos
  1. Lai veiktu izmaiņas Platformas vispārīgajos noteikumos, nepieciešama abu Pušu piekrišana, ja vien šajā ‎5. punktā nav noteikts citādi.
  2. TBDS var veikt Platformā piemērotas tehniskas izmaiņas, it īpaši izmaiņas, kas nepieciešamas Platformas funkcionalitātes uzlabošanai vai likumu prasību ievērošanai.
  3. TBDS var veikt Platformā arī saturiskas izmaiņas, ja tās nemazina Lietotājam piedāvātā pakalpojuma apjomu attiecībā uz Platformas lietošanu un ja Lietotājs nav iebildis pret šīm izmaiņām atbilstoši ‎4. punktam.
  4. Lietotājs ir jāinformē par visām atbilstošajām izmaiņām attiecībā uz Platformas saturu, un Lietotājam ir jādod iespēja iebilst pret konkrēto izmaiņu, paziņojot par to sešu (6) nedēļu laikā. Ja sešu (6) nedēļu laikā nav saņemti iebildumi (rakstveidā vai pa e-pastu) pret atbilstošo pakalpojumu izmaiņām, uzskatāms, ka Lietotājs tām piekrīt, ja, informējot par gaidāmajām izmaiņām, viņam ir norādīts par šādām tiesiskajām sekām. Ja Lietotājs iebilst pret pakalpojuma izmaiņām, TBDS ir tiesības pārtraukt līgumu ar Lietotāju pirms termiņa; turklāt Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā parastā kārtībā atteikties no Platformas vispārīgajiem noteikumiem. Ja Lietotājs izmanto TBDS pakalpojumu vai Trešās puses pakalpojumu, kuram ir fiksēts darbības laiks, Lietotājam ir tiesības pirms termiņa atteikties no Platformas vispārīgajiem noteikumiem, ja izmaiņas pakalpojumos būtiski ietekmē TBDS vai Trešās puses pakalpojuma sniegšanu ar fiksētu darbības laiku.
  5. Izmaiņas attiecīgajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos tiek veiktas atbilstoši nosacījumiem, kas minēti konkrētajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos.
 6. Pakalpojumi bez ekskluzīvām tiesībām un bez minimālo saistību pienākuma
  1. TBDS pakalpojumi un Trešo pušu pakalpojumi nav ekskluzīvi nevienai no iesaistītajām pusēm; neviena no Pusēm nav pakļauta konkurences ierobežojumiem. Lietotājam nav pienākums pieņemt saistības minimālajā apmērā ne attiecībā uz TBDS pakalpojumiem, ne Trešo pušu pakalpojumiem.
  2. Saskaņā ar šiem Platformas vispārīgajiem noteikumiem nevienai no Pusēm nav pienākums noslēgt vienošanos par atsevišķiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem.
 7. Līguma noslēgšana, termiņš un uzteikuma tiesības
  1. Reģistrācijas procesa pabeigšana no Lietotāja puses nenozīmē, ka ir noslēgts līgums ar TBDS; tas nozīmē vien to, ka Lietotājs ir izteicis piedāvājumu. Tikai tad, kad TBDS ir devis attiecīgu apliecinājumu (Lietotājam tas tiek paziņots e-pastā), uzskatāms, ka ir noslēgts līgums. Laika posmā, kad Lietotājs ir izteicis piedāvājumu, bet TBDS to vēl nav pieņēmis, TBDS patur tiesības veikt Lietotāja maksātspējas un PVN maksātāja numura pārbaudi, kā arī pārbaudīt, vai Lietotājs nav iekļauts sankciju sarakstos. TBDS patur tiesības veikt Lietotāja maksātspējas un PVN maksātāja numura pārbaudi, kā arī pārbaudīt, vai Lietotājs nav iekļauts sankciju sarakstos, arī pēc tam, kad Lietotāja izteiktais piedāvājums ir pieņemts.

   Platformu un pakalpojumus var izmantot ar nosacījumu, ka to izmantošanai nav nekādi šķēršļi, kas izriet no nacionālajiem vai starptautiskajiem noteikumiem, it īpaši noteikumiem par eksporta kontroli un embargo, vai citi ierobežojumi. Lietotājs apņemas sniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Platformas un/vai Pakalpojumu izmantošanai. Ja rodas kavējumi eksporta pārbaužu vai atļaujas procedūru dēļ, pakalpojums tikmēr netiek sniegts. Ja nepieciešamās atļaujas netiek saņemtas, uzskatāms, ka Platformas vispārīgie noteikumi un Pakalpojumu vispārīgie noteikumi nav noslēgti; tiktāl ir izslēgtas arī prasības par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar iepriekš minēto termiņa kavējumu.
  2. Šie Platformas vispārīgie noteikumi starp Lietotāju un TBDS stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir pabeidzis reģistrāciju un TBDS ir apliecinājis, ka pieņem Lietotāja izteikto piedāvājumu (kā minēts ‎1. punktā). Vienošanās par Platformas vispārīgajiem noteikumiem tiek noslēgta uz nenoteiktu laiku.
  3. Lietotājs jebkurā brīdī parastajā kārtībā var uzteikt Platformas vispārīgos noteikumus, neievērojot termiņu, ja vien Lietotājs neizmanto TBDS pakalpojumu vai Trešās puses pakalpojumu, kuram ir fiksēts darbības laiks; šajā gadījumā TBDS pakalpojuma vai Trešās puses pakalpojuma noteikumi attiecībā uz darbības laiku un attiecīgā līguma uzteikuma iespējām attiecas arī uz Platformas vispārīgo noteikumu uzteikšanu. Ja Lietotājs ir atteicies no Platformas vispārīgajiem noteikumiem atbilstoši ‎3. punkta 1. teikumam, vienošanos par Platformas vispārīgajiem noteikumiem viņš atkārtoti var noslēgt ne ātrāk kā pēc desmit (10) darba dienām. TBDS var atteikties no Platformas vispārīgajiem noteikumiem parastajā kārtībā mēneša beigās, ievērojot trīs (3) mēnešu termiņu, ja vien Lietotājs neizmanto TBDS pakalpojumu vai Trešās puses pakalpojumu, kuram ir fiksēts darbības laiks; šajā gadījumā TBDS pakalpojuma vai Trešās puses pakalpojuma noteikumi attiecībā uz darbības laiku un attiecīgā līguma uzteikuma iespējām attiecas arī uz šo Platformas vispārīgo noteikumu uzteikšanu.
  4. Ja Lietotājs gatavojas pārtraukt lietot Pieslēgto transportlīdzekli vai Mobilo ierīci, kuram tiek sniegti TBDS pakalpojumi un/vai Trešo pušu pakalpojumi, viņš Pieslēgto transportlīdzekli vai Mobilo ierīci noņem Platformā. Beidzot lietot Pieslēgto transportlīdzekli vai Mobilo ierīci, tiek beigta TBDS pakalpojumu un/vai Trešo pušu pakalpojumu sniegšana šim transportlīdzeklim vai ierīcei. Izpildes laiki minēti attiecīgajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos. Pieslēgtā transportlīdzekļa vai Mobilās ierīces atkārtota reģistrēšana, kurš noņemts atbilstoši šī 4. punkta 1. teikumam, ir iespējama ne ātrāk kā pēc četrām (4) darba dienām.

   Lietotājam ir pienākums noņemt pārdoto transportlīdzekli no Platformas vēlākais tad, kad tas tiek nodots pircējam.
  5. Abām Pusēm ir tiesības lauzt līgumu svarīgu iemeslu dēļ. Cita starpā pie svarīgiem pieskaitāmi šādi iemesli: (i) Puse ir būtiski pārkāpusi savus pienākumus, turklāt pārkāpums nav novērsts trīsdesmit (30) dienu laikā, ko noteikusi otra Puse, tāpēc nevar prasīt, lai otra Puse turpinātu pildīt līgumu, vai (ii) par kādu no Pusēm ir sakta maksātnespējas procedūra vai arī tā ir atteikta aktīvu nepietiekamības dēļ.
  6. Nosacījumi par izmantoto TBDS pakalpojumu vai Trešo pušu pakalpojumu termiņu, kā arī uzteikšanu atrodami attiecīgajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos. Ja Lietotājs vai TBDS atsakās no Platformas vispārīgajiem noteikumiem, tas nozīmē, ka vienlaikus ar to izbeigšanos tiek anulēti arī visi Pakalpojumi un Pakalpojumu vispārīgie noteikumi.
 8. Lietotāja dati un datu aizsardzība
  1. Pasūtījuma dati
   Lietotāja pasūtījumu datus par Lietotāja klientu pārvadājumu pasūtījumiem („Pasūtījumu dati”) TBDS apņemas izmantot tikai tam, lai Platformas vispārīgo noteikumu darbības laikā izpildītu šos noteikumus attiecībā uz TBDS pakalpojumiem un/vai Trešo pušu pakalpojumiem. TBDS apņemas neizpaust Lietotāja pasūtījumu datus citām trešajām pusēm apjomā, kas pārsniedz to apjomu, kas nepieciešams Trešo pušu pakalpojumu izpildei.
  2. Apkopotie dati
   Apkopotie dati ir dati, ko TBDS nevar attiecināt uz konkrētu transportlīdzekļa vadītāju, bet tikai vispārēji uz Pieslēgtajiem transportlīdzekļiem un/vai Mobilajām ierīcēm, to izmantošanu (piem., uzlādes stāvokli vai bremžu uzliku nodilumu) un/vai ar tiem veiktajiem braucieniem („Apkopotie dati”). Tos uz platformu pārsūta Pieslēgtais transportlīdzeklis vai Mobilā ierīce, vai pats Lietotājs; dati tiek saglabāti Platformā. Saglabājot datus, transportlīdzekļa ident. Nr. pēdējās 6 zīmes un vadītāja ID numurs tiek šifrēti. TBDS drīkst izmantot apkopotos datus Platformas vispārīgo noteikumu darbības laikā un pēc tam un pārsūtīt tos trešām pusēm, (i) lai izpildītu Platformas vispārīgos noteikumus un/vai Pakalpojumu vispārīgos noteikumus, par kuriem noslēgta vienošanās atbilstoši Platformas vispārīgajiem noteikumiem; (ii) lai sniegtu Trešo pušu pakalpojumus, kā tas atrunāts starp Lietotāju un trešo pusi; (iii) citiem uzņēmuma TBDS vai TRATON GROUP vai Volkswagen grupas uzņēmumu mērķiem (piem., lai paaugstinātu drošību, veiktu datu analīzi un testus vai uzlabotu/paplašinātu piedāvājumus), kā arī, (iv) ja nav iespējams identificēt konkrētu Lietotāju, lai pārdotu tos trešām pusēm.
  3. Personas dati
   TBDS ievēro piemērojamos datu aizsardzības likumus. Ieskaitot arī ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) 2016/679 un Vācijas Datu aizsardzības likumu (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) spēkā esošajā redakcijā.
   1. Uzdevuma datu apstrāde ar TBDS
    TBDS vāc, apstrādā un izmanto Lietotāja un viņa darbinieku (it īpaši vadītāju) personas datus („personas dati”), kurus pārsūtījis Pieslēgtais transportlīdzeklis vai Mobilā ierīce, Lietotājs un/vai trešās puse, pamatojoties uz pasūtījumu apstrādes līgumu („PAL”), kas starp Pusēm jānoslēdz atsevišķi, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. pantu. Balstoties uz šo līgumu, TBDS kā Izpildītājs (pasūtījumu apstrādātājs) Lietotāja kā Pasūtītāja (atbildīgās institūcijas) uzdevumā un pēc viņa rīkojuma veic personas datu apstrādi. Detalizēta informācija atrodama atsevišķi noslēdzamajā pasūtījumu apstrādes līgumā PAL.

    Lietotājs ir atbildīgs par datu aizsardzības tiesību ievērošanu attiecībā uz PAL, un tam ir jānodrošina, lai būtu atļauts apstrādāt datu subjektu (vadītāja un citu iespējamo personu) personas datus.

    Ja, izmantojot atsevišķus TBDS pakalpojumus, ir nepieciešams, ka uzņēmums TBDS Lietotāja uzdevumā veic plašāku datu apstrādi, tad, noslēdzot vienošanos par attiecīgajiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, PAL tiek pievienoti papildu noteikumi.

    Personas datu apstrāde, ko veic TBDS, balstoties uz PAL, ietver arī vadītāja braukšanas veida izvērtējumu, kā arī Pieslēgtā transportlīdzekļa vai Mobilās ierīces izmantošanas analīzi; tāpat tas iekļauj ieteikumus Lietotājam par efektivitātes uzlabošanu (piem., apmācības, uzlabošanas ieteikumi).
   2. Personas datu nodošana trešās puses pakalpojumu sniedzējiem un papildu pasūtījumu (datu) apstrāde ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem
    Ciktāl TBDS ir nepieciešama personas datu nodošana trešās puses pakalpojumu sniedzējam saistībā ar trešās puses pakalpojumu izmantošanu, ar šo Lietotājs saskaņā ar PAL uzdod TBDS nodot personas datus trešās puses pakalpojumu sniedzējam vai piešķirt trešās puses pakalpojumu sniedzējam piekļuvi šiem datiem. Lai Lietotājs un/vai TBDS varētu pārsūtīt personas datus trešajām pusēm, tad, noslēdzot vienošanos par Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, Lietotājam ar trešo pusi ir jānoslēdz arī atsevišķa datu aizsardzības vienošanās vai pasūtījumu apstrādes līgums saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. pantu.
   3. Vadītāju apstiprinājums (vadītāja lietotne)
    Lai atbilstoši ‎8. punktā minētajiem mērķiem vāktu, apstrādātu, izmantotu un pārsūtītu personas datus par transportlīdzekļu vadītājiem, izmantojot lietotni viņu viedtālruņos, uzņēmumam TBDS ar lietotnes starpniecību ir jāsaņem skaidra vadītāju piekrišana. Lietotājs tiek informēts un piekrīt, ka vadītāji šo piekrišanu var dot brīvprātīgi, taču gadījumā, ja tā netiek dota (vai tiek atsaukta), vadītājs lietotni nevar izmantot un nav iespējams sniegt pakalpojumus un/vai Trešo pušu pakalpojumus, kuriem nepieciešama attiecīgā lietotne.
   4. Individuālais pielietojums ārpus PAL
    Papildus savai lomai kā Izpildītājam (pasūtījuma apstrādātājs), kā minēts. punktā, uzņēmums TBDS kā atbildīgā institūcija šo Platformas vispārīgo noteikumu darbības laikā un pēc tam var apstrādāt un izmantot personas datus saviem mērķiem arī šādā veidā:
    1. datu apkopošana (tas ir, attiecībā uz Pieslēgto transportlīdzekli (Connected Vehicle) vai Mobilo ierīci (Mobile-Device), turklāt transportlīdzekļa ident. Nr. pēdējās 6 zīmes tiek šifrētas, kā arī tiek dzēsts vadītāja ID numurs), lai datus – arī pēc Platformas vispārīgo noteikumu darbības beigām – varētu izvērtēt, analizēt un, ja nepieciešams, nosūtīt trešām pusēm (uzņēmumiem ārpus grupas, kā arī TRATON GROUP un/vai Volkswagen grupas uzņēmumiem); un
    2. braukšanas profilu analīze, nenorādot transportlīdzekļa ident. Nr. pēdējās 6 zīmes un vadītāja ID numuru, lai uzņēmums TBDS, kā arī TRATON GROUP un Volkswagen grupas uzņēmumi veiktu pakalpojumu piedāvājuma tālāku attīstību, kvalitātes uzlabošanu, kļūdu diagnostiku, kļūdu nepieļaušanu un/vai testēšanu.
   5. Personas datu apstrādes pieļaujamības nodrošināšana
    Lietotājs tiek informēts, ka viņam kā personas datu pārzinim ir visaptverošs pienākums sniegt informāciju personām, uz kurām attiecas datu apstrāde. Šajā sakarā datu subjekti ir precīzi, skaidri un saprotami viegli pieejamā formā un skaidrā un vienkāršā valodā jāinformē par visu attiecīgo.

    Tāpat Lietotājam jānodrošina, lai personas dati tiktu apstrādāti likumīgi, tātad ir nepieciešams juridiskais pamats datu apstrādei.

    Tiek norādīts uz to, ka gadījumā, ja Lietotājam ir uzņēmuma padome, kā arī atkarībā no Lietotāja izmantotajiem TBDS pakalpojumiem un/vai Trešo pušu pakalpojumiem ir iespējams, ka arī uzņēmuma padomei ir lemšanas tiesības un ka var būt nepieciešams noslēgt uzņēmuma vienošanos par darbinieku personas datu attiecīgu apstrādi.

    Lietotājam jānodrošina, ka, izveidojot pakalpojumus, darba ņēmēju personas dati tiek apstrādāti tikai un vienīgi darba attiecību jautājumos.
  4. Licence
   Ar šo Lietotājs uz ‎8. punktā minēto laiku piešķir TBDS neekskluzīvas, globālas izmantošanas un pārdošanas tiesības, kas attiecīgi nepieciešamas un kurām var piešķirt apakšlicenci, lai TBDS varētu veikt 8. punktā minētās darbības ar attiecīgajiem datiem, proti, to savākšanu, apstrādi, izmantošanu un pārsūtīšanu. Šīs tiesības ietver pilnvaras veikt izmaiņas, tālākattīstību, pavairošanu un – iepriekš minētajā apmērā – izplatīšanu un pārdošanu. Piešķirot šīs izmantošanas tiesības netiek dota piekrišana attiecībā uz datu aizsardzību.
  5. Atbrīvojums
   Ja Lietotājs laicīgi nenoņem pārdoto transportlīdzekli atbilstoši 7.4. punktam, kā minēts iepriekš, viņš atbrīvo TBDS no zaudējumu atlīdzināšanas, ja pircēja un viņa darbinieku dati tādēļ tiek apstrādāti neatļautā veidā, izņemot gadījumus, kad tas noticis ne Lietotāja vainas dēļ.
 9. Atbildība un garantija
  1. Atbildība
   1. TBDS atbild par zaudējumiem, kurus TBDS vai tā pārstāvis ir radījis tīši un/vai rupjas neuzmanības dēļ. Par zaudējumiem, kurus TBDS vai tā pārstāvis ir radījis vienkāršas neuzmanības dēļ, TBDS atbild tikai tādā gadījumā, ja ir pārkāpts galvenais pienākums. Galvenie pienākumi ir būtiskākie līgumā noteiktie pienākumi, bez kuriem nav iespējama pienācīga līguma izpilde, un uz kuru izpildi Lietotājs ir paļāvies un drīkstēja paļauties. Vienkāršas neuzmanības gadījumā attiecībā uz galveno pienākumu pārkāpšanu TBDS atbildība aprobežojas ar tipiski paredzamiem zaudējumiem.

    Ciktāl TBDS pakalpojums un/vai trešās puses pakalpojums tiek sniegts bez maksas, ir piemērojami šādi noteikumi: TBDS pakalpojuma izmantošana ir bez maksas, tāpēc, ja pieļauj vienkāršu neuzmanību, proti, pārkāpj galvenos pienākumus ir jāgarantē tikai tāda rūpība, kādu TBDS parasti nodrošina arī citos darījumos.
   2. Pārējos gadījumos ir izslēgta TBDS atbildība vienkāršas neuzmanības dēļ.
  2. Citas atrunas
   1. TBDS neatbild par to, ka Lietotāja transportlīdzekļi, kuriem tiek sniegti pakalpojumi, ir labā stāvoklī. Pakalpojums paredzēts vienīgi Lietotāja atbalstam; atbildību par noteikumu ievērošanu, kā arī par transportlīdzekļu stāvokli un izmantošanu uzņemas tā turētājs vai transportlīdzekļa vadītājs.
   2. Šajos Platformas vispārīgajos noteikumos nav iekļauts nosacījums par RIO Box un/vai RIO raidītāju nodrošināšanu. Atbilstoši šiem Platformas vispārīgajiem noteikumiem uzņēmums nenes nekādu atbildību un/vai neuzņemas nekādas garantijas saistības attiecībā uz ierīču nodrošināšanu.
   3. Tāpat, balstoties uz šiem Platformas vispārīgajiem noteikumiem, uzņēmums nedod nekādu garantiju un/vai neuzņemas atbildību par sniegto pakalpojumu trūkumiem (it īpaši par iztrūkstošiem vai kļūdainiem datiem) un/vai par zaudējumiem, kas radušies transportlīdzekļu, RIO Box un/vai RIO raidītāju nepareizas darbības un/vai atteices gadījumā, kā arī tad, ja Lietotājs datus ir ievadījis kļūdaini.
   4. Turklāt saskaņā ar šiem Platformas vispārīgajiem noteikumiem TBDS neuzņemas nekādu atbildību un/vai nesniedz garantiju saistībā ar Trešo pušu pakalpojumiem. Atbildība un garantijas prasības saistībā ar TBDS sniegtajiem pakalpojumiem izriet tikai un vienīgi no Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, par kuriem tiek slēgta atsevišķa vienošanās.
 10. Konfidencialitāte
  1. TBDS un Lietotājs apņemas neizpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kā arī izmantot to tikai šo Platformas vispārīgo noteikumu izpildei un ar tiem saistītajiem mērķiem. Šis pienākums ir spēkā vēl trīs (3) gadus pēc līguma beigām. Tas neietekmē ‎8. punktu.
  2. Šo noteikumu ‎1 punktā minētā konfidencialitāte nav jāievēro, ja konfidenciālā informācija, (i) kas attiecas uz otru Pusi, jau ir bijusi zināma brīdī, kad tiek noslēgta vienošanās par Platformas vispārīgajiem noteikumiem, un tas ir pierādāms vai arī pēc tam kļūst zināma no trešajām pusēm un ja vienlaikus nav pārkāpts pienākums ievērot konfidencialitāti; (ii) brīdī, kad tiek noslēgta vienošanās par Platformas vispārīgajiem noteikumiem, jau ir bijusi publiski zināma vai arī tiek darīta publiski zināma vēlāk, ja vien ar to netiek pārkāpti šie Platformas vispārīgie noteikumi; (iii) ja Puse informāciju ar iepriekšēju otras Puses piekrišanu drīkst izmantot citiem mērķiem, kas nav minēti šajos Platformas vispārīgajos noteikumos, vai (iv) informācija ir jāatklāj, ja to pieprasa likuma normas, tiesas vai iestādes rīkojums; ciktāl iespējams, Puse, kurai ir pienākums informāciju atklāt, apņemas iepriekš informēt par to otru Pusi un dot tai iespēju iebilst pret informācijas tālāku nodošanu.
 11. Citi noteikumi
  1. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt Platformas pieejamību, TBDS uz šo apstākļu laiku un to apmērā tiek atbrīvots no pienākuma nodrošināt Platformas darbību, ja vien TBDS ir veicis piemērotus pasākumus iespējamo seku novēršanai. Nepārvarama vara nozīmē jebkuru no TBDS neatkarīgu notikumu, kas neļauj TBDS pilnībā vai daļēji izpildīt savas saistības, tostarp ugunsgrēku, plūdus, streikus, likumīgus lokautus un uzņēmējdarbības pārtraukumus vai valdības rīkojumus, par kuriem TBDS nav atbildīga. TBDS nekavējoties informē Lietotāju par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un izbeigšanos un dara visu iespējamo, lai novērstu nepārvaramas varas apstākļus un pēc iespējas ierobežotu to ietekmi.
  2. Ja kāds no Platformas vispārīgo noteikumu punktiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Šajā gadījumā Puses šo spēku zaudējušo vai neizpildāmo noteikumu aizvietos ar spēkā esošu noteikumu, kas pēc iespējas vairāk līdzinās iepriekšējiem noteikumiem un atbilst Pušu ekonomiskajiem mērķiem. Ja šajos Platformas vispārīgajos noteikumos tiek konstatēti trūkumi, tie ir atbilstoši jānovērš.
  3. Jebkādi Platformas vispārīgo noteikumu grozījumi un papildinājumi jāizdara rakstveidā. Tas attiecas arī uz vienošanos, ja tāda tiek slēgta par rakstveida formas nepieciešamības atcelšanu.
  4. Šie Platformas vispārīgie noteikumi ir sagatavoti vairākās valodās; neatbilstību gadījumā prioritāra ir oriģinālā versija vācu valodā.
  5. Attiecībā uz izpildi un interpretāciju šie Platformas vispārīgie noteikumi ir pakļauti Vācijas Federatīvās Republikas likumiem, izņemot tiesību normu kolīziju un Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Saistībā ar strīdiem, kas izriet no šiem Platformas vispārīgajiem noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, ekskluzīva jurisdikcija ir Minhenes tiesām.

1. pielikums Valstis saskaņā ar šo Platformas vispārīgo noteikumu 1.2. punktu

1. pielikums:

Valstu saraksts saskaņā ar Platformas izmantošanas vispārīgo noteikumu 1.2. punktu

Eiropas Savienības dalībvalstis:
Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija (izņemot pārjūras reģionus), Francija (izņemot pārjūras reģionus), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande (izņemot pārjūras reģionus), Polija, Portugāle (izņemot pārjūras reģionus), Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija (izņemot pārjūras reģionus), Ungārija, Vācija, Zviedrija

Citas valstis:
Dienvidkoreja (Korejas Republika), Islande, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (izņemot pārjūras reģionus), Lihtenšteina, Norvēģija (izņemot pārjūras reģionus), Šveice


Dokuments sagatavots: 19.09.2022