Pakalpojuma „Perform” vispārīgie noteikumi
 1. Priekšmets
  1. Šie MAN Truck & Bus SE („MAN T&B”) Pakalpojumu vispārīgie noteikumi regulē‎2 punktā minēto MAN T&B pakalpojumu sniegšanu; MAN T&B sniedz Lietotājam šos pakalpojumus, izmantojot TB Digital Services GmbH („TBDS”), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, uzturēto RIO platformu. Šie noteikumi ir atsevišķa vienošanās, kas tiek noslēgta papildus RIO platformas vispārīgajiem noteikumiem, kas jau ir noslēgti starp Lietotāju un TBDS.
  2. Ja vien šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos nav minēts citādi, tiem piemērojami RIO platformas vispārīgie noteikumi, par kuriem Lietotājs ir vienojies ar TBDS. Jēdzieni, kas definēti RIO platformas vispārīgajos noteikumos, attiecas arī uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem.
  3. Vienošanās par Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem tiek noslēgta ar platformas starpniecību, ievērojot RIO platformas vispārīgo noteikumu 2.2. punktā minēto.
  4. Kad RIO platformā RIO administrācijas sadaļā ir pievienots(-i) transportlīdzeklis(-ļi), Lietotājam RIO platformas tirdzniecības vietā ir jānoklikšķina uz attiecīgās pogas, lai iegādātos Perform pakalpojumu. Produkta aktivizācijas laikā Lietotājam ir jāapstiprina šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi un pakalpojumu apraksts. Tikai tad, kad MAN T&B apliecina, ka pieņem pasūtījumu (Lietotājam tas tiek paziņots rakstveidā, e-pastā vai RIO platformā), uzskatāms, ka ir noslēgts līgums par Perform pakalpojumu. Laika posmā, kad Lietotājs ir izteicis piedāvājumu, bet MAN T&B to vēl nav pieņēmis, MAN T&B patur tiesības veikt Lietotāja maksātspējas un PVN maksātāja numura pārbaudi, kā arī pārbaudīt, vai Lietotājs nav iekļauts sankciju sarakstos. MAN T&B patur tiesības veikt Lietotāja maksātspējas un PVN maksātāja numura pārbaudi, kā arī pārbaudīt, vai Lietotājs nav iekļauts sankciju sarakstos, arī pēc tam, kad Lietotāja izteiktais piedāvājums ir pieņemts.

   Pakalpojumu var izmantot ar nosacījumu, ka tā izmantošanai nav nekādu šķēršļu, kas izriet no nacionālajiem vai starptautiskajiem noteikumiem, it īpaši noteikumiem par eksporta kontroli un embargo, vai nav citu ierobežojumu. Lietotājs apņemas sniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma izmantošanai. Ja rodas kavējumi eksporta pārbaužu vai atļaujas procedūru dēļ, pakalpojums tikmēr netiek sniegts. Ja vajadzīgās atļaujas netiek dotas, var uzskatīt, ka vienošanās par šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem nav noslēgta; tiktāl ir izslēgtas arī prasības par zaudējumu atlīdzināšanu iepriekš norādīto termiņa kavējumu dēļ.
  5. Uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem neattiecas Vācijas Civillikuma 312.i panta 1. daļas 1. teikuma 1. līdz 3. punkts un 2. teikums.
 2. MAN T&B pakalpojums
  1. Šo Pakalpojumu vispārīgo noteikumu darbības laikā MAN T&B sniedz Lietotājam šādu MAN T&B pakalpojumu:

   Nosaukums

   Īss apraksts

   Perform

   Perform sniedz detalizētāku pārskatu par transportlīdzekļu izvietojuma datiem. Turklāt iespējamas citas funkcijas, piem., vadītāja novērtējums, ātruma klašu vai degvielas patēriņa izvērtējums.

   Jaunāko detalizēto pakalpojumu aprakstu, tehniskās prasības un informāciju par atlīdzību, kas jāmaksā par pakalpojuma izmantošanu, skatiet un lejupielādējiet arī RIO platformas tīmekļa vietnē https://rio.cloud.

  2. Informāciju par RIO platformas pieejamību, lai sniegtu MAN T&B pakalpojumus, skatiet RIO platformas vispārīgo noteikumu 3.2. punktā.

  3. Svarīgs norādījums: attiecībā uz datu aizsardzības prasībām mēs lūdzam ievērot Platformas vispārīgo noteikumu 8. punktu. Lietotājs ir atbildīgs par datu aizsardzības tiesību ievērošanu attiecībā uz datu apstrādi, ko pasūtījuma datu apstrādes ietvaros veic TBDS, un tam ir jānodrošina, lai būtu atļauts apstrādāt datu subjektu personas datus (vadītāja un citu iespējamo personu). Tas nozīmē arī, ka Lietotājam ir pienākums datu subjektiem sniegt visaptverošu informāciju un gādāt par datu aizsardzības juridisko pamatu.

 3. Atlīdzība

  1. Maksa, kas jāmaksā par MAN T&B pakalpojumu, norādīta atbilstoši platformas sadaļā https://rio.cloud minētajai informācijai un tajā nav iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Mēnešos, kad MAN T&B pakalpojums ir sniegts nepilnu mēnesi, aprēķins tiek veikts atbilstoši pakalpojuma sniegšanas laikam.

  2. Pēc tam, kad MAN T&B ir izrakstījis rēķinu, Lietotājs samaksā atlīdzību RIO platformas vispārīgo noteikumu 4.2. punktā minētajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Savukārt tas to pārskaita tālāk MAN T&B.

  3. Ja Lietotājs kavē maksājumu arī pēc tam, kad saņēmis iepriekšēju rakstisku MAN T&B atgādinājumu, uzņēmums MAN T&B, informējot par to vismaz vienu (1) nedēļu iepriekš, var pārtraukt MAN T&B pakalpojumu sniegšanu atbilstoši šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, līdz samaksa tiek veikta.

  4. Cenas un minētās atlīdzības ir norādītas bez likumā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa un citiem līdzīgiem nodokļiem. Šādus nodokļus uzņēmums MAN T&B Lietotājam aprēķina atsevišķi, pieskaitot tos atlīdzībai, par kuru ir noslēgta vienošanās. Ja tiek piemērots nodokļa apgrieztās maksāšanas mehānisms vai cita līdzīga vienkāršošanas metode (saskaņā ar to pakalpojuma vai piegādes saņēmējs pats deklarē nodokļus vai ietur pievienotās vērtības nodokli vai citus līdzīgus nodokļus), Lietotājam norādītajā laikā ir pašam jādeklarē vai jāietur nodokļi, ziņojot kompetentajai nodokļu pārvaldes iestādei. Ja šādu mehānismu var izmantot pēc brīvas izvēles, Puses vienojas, ka tas tiks izmantots. Neatkarīgi no iepriekš minētā cenas un atlīdzības abos gadījumos tiek aprēķinātas bez pievienotās vērtības nodokļa un citiem līdzīgiem nodokļiem; Lietotājs veic maksājumus uzņēmumam MAN T&B par tādu cenu, kāda minēta līgumā, neveicot nekādus atvilkumus.

  5. Lietotājs un MAN T&B atbild par savu ar ienākumiem saistīto nodokļu nomaksu.

   Cenas un minētās atlīdzības ir norādītas bez likumā noteiktā nodokļa, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, un citiem nodokļiem. Ja likumā noteikts, ka no atlīdzības ir jāietur nodoklis, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, Lietotājs nedrīkst viņa rezidences valsts likumos noteiktos atvilkumus par šādu nodokli ieturēt no maksājuma, ko tas veic uzņēmumam MAN T&B. Šādus nodokļus Lietotājs sedz pats un MAN T&B vārdā iemaksā tos attiecīgajai iestādei, pieskaitot tos papildus pie maksas, kas Lietotājam saskaņā ar līgumu ir jāmaksā.

   Ja starp MAN T&B valsti un Lietotāja valsti ir noslēgta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu („Konvencija“), Lietotājs attiecīgajām iestādēm drīkst maksāt nodokli, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, tādā maksimālajā apmērā, kāds minēts Konvencijā, ja vien pastāv nosacījums par šī nodokļa samazināšanu (ja nepieciešams – līdz nullei). Lietotājs atbild par to, lai būtu izpildīti priekšnosacījumi ienākuma gūšanas vietā piemērojamā nodokļa redukcijai (ja nepieciešams – līdz nullei). Noslēdzot līgumu, MAN T&B izsniedz Lietotājam apliecinājumu par uzņēmuma rezidences valsti.

   Lietotājs apņemas bez īpaša uzaicinājuma nekavējoties izsniegt MAN T&B oficiālu apliecinājumu par nodokļiem, kas ir samaksāti MAN T&B vārdā. Ja oficiāls apliecinājums netiek izsniegts vai arī tas tiek iesniegts novēloti, Lietotājam ir jāsedz visi zaudējumi, kas MAN T&B ir radušies apliecinājuma neiesniegšanas vai novēlotas iesniegšanas dēļ.

 4. Izmaiņas

  1. Lai veiktu izmaiņas Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos, nepieciešama abu Pušu piekrišana, ja vien ‎4. punktā nav noteikts citādi.

  2. Sniedzot MAN T&B pakalpojumus, MAN T&B var veikt piemērotas tehniskas izmaiņas, it īpaši izmaiņas, kas ir vajadzīgas, lai uzlabotu platformas darbību vai nodrošinātu tiesību aktu prasību ievērošanu.

  3. MAN T&B pakalpojumu sniegšanas ietvaros MAN T&B var veikt arī saturiskas izmaiņas, ciktāl tās nemazina Lietotājam piedāvātā pakalpojuma apjomu attiecībā uz pakalpojuma lietošanu un ja Lietotājs nav iebildis pret šīm izmaiņām atbilstoši ‎4. punktam.

   Lietotājs ir rakstveidā jāinformē par visām attiecīgajām izmaiņām attiecībā uz MAN T&B pakalpojumu sniegšanu un attiecīgajiem cenu paaugstinājumiem, un Lietotājam ir jādod iespēja sešu (6) nedēļu laikā izteikt iebildumus par šīm izmaiņām. Ja sešu (6) nedēļu laikā nav saņemti iebildumi (rakstveidā vai pa e-pastu) pret attiecīgajām pakalpojumu izmaiņām/maksas paaugstināšanu, uzskatāms, ka Lietotājs piekrīt pakalpojumu izmaiņām/maksas paaugstināšanai, ja, informējot par gaidāmajām izmaiņām, viņam ir norādīts uz šādām tiesiskajām sekām. Ja lietotājs iebilst pret izmaiņām pakalpojumā/atlīdzības palielināšanu, MAN T&B ir tiesības nekavējoties izbeigt Pakalpojumu vispārīgos noteikumus; turklāt lietotājs katrā laikā var izbeigt Pakalpojumu vispārīgos noteikumus uz nenoteiktu laiku.

 5. Garantijas saistības un atbildība

  1. Garantijas saistības

   1. Lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot MAN T&B par jebkādiem MAN T&B pakalpojumu trūkumiem. MAN T&B apņemas atbilstošā termiņā novērst MAN T&B pakalpojumu trūkumus. Ja trūkums atbilstošā termiņā netiek novērsts pēc divām (2) mēģinājumu reizēm, Lietotājam ir tiesības nekavējoties atteikties no Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem.

    Citas Lietotāja prasījuma tiesības izriet no ‎5.2. punkta.

   2. Ja iemesls ir paša Lietotāja vai viņa pārstāvju darbība, prasības par trūkumu novēršanu ir izslēgtas.

  2. Atbildība

   MAN T&B atbild par zaudējumiem, kurus MAN T&B vai tā pārstāvis ir radījis tīši un/vai rupjas neuzmanības dēļ. Par zaudējumiem, kurus MAN T&B vai tā pārstāvis ir radījis vienkāršas neuzmanības dēļ, MAN T&B atbild tikai tādā gadījumā, ja ir pārkāpts galvenais pienākums. Galvenie pienākumi ir būtiskākie līgumā noteiktie pienākumi, bez kuriem nav iespējama pienācīga līguma izpilde, un uz kuru izpildi Lietotājs ir paļāvies un drīkstēja paļauties.

   Vienkāršas neuzmanības gadījumā attiecībā uz galveno pienākumu pārkāpšanu MAN T&B atbildība aprobežojas ar tipiski paredzamiem zaudējumiem, tomēr ne vairāk kā 100 % apmērā no gada maksas.

   Ja MAN T&B pakalpojums tiek sniegts bez maksas: tā kā MAN T&B pakalpojums ir bezmaksas, vienkāršas neuzmanības gadījumā attiecībā uz galveno pienākumu pārkāpšanu MAN T&B ir jāgarantē tāda rūpība, kādu MAN T&B parasti nodrošina arī citos darījumos.

  3. Citas atrunas

   1. MAN T&B neatbild par to, ka Lietotāja transportlīdzekļi, kuriem tiek sniegti MAN T&B pakalpojumi, ir labā stāvoklī. MAN T&B pakalpojumi paredzēti vienīgi Lietotāja atbalstam; atbildību par noteikumu ievērošanu, kā arī par transportlīdzekļu stāvokli un izmantošanu uzņemas transportlīdzekļa turētājs vai vadītājs. Šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos nav iekļauts nosacījums par RIO Box un/vai RIO raidītāju nodrošināšanu. Atbilstoši Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem uzņēmums nenes nekādu atbildību un/vai neuzņemas nekādas garantijas saistības attiecībā uz ierīču nodrošināšanu.

   2. Tāpat, balstoties uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, uzņēmums neuzņemas nekādas garantijas saistības un/vai atbildību par MAN T&B sniegto pakalpojumu trūkumiem (it īpaši par iztrūkstošiem vai kļūdainiem datiem) un/vai par zaudējumiem, kas radušies transportlīdzekļu, RIO Box un/vai RIO raidītāju nepareizas darbības un/vai atteices gadījumā, un/vai par gadījumiem, kad Lietotājs datus ir ievadījis kļūdaini.

   3. Tāpat, balstoties uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, uzņēmums neuzņemas nekādas garantijas saistības un/vai atbildību, ja neatkarīgi no iemesliem Lietotājs nav saņēmis ziņojumu par gaidāmo apkopi un Lietotājam tādēļ radušies zaudējumi.

 6. Darbības laiks un uzteikšana

  1. Termiņš
   Šos pakalpojuma vispārīgos Noteikumus var noslēgt uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu termiņu (12 vai 36 mēneši). Lietotājs izvēlas termiņu, veicot rezervāciju RIO Marketplace.

  2. Uzteikšana

   1. Ja šie Pakalpojuma vispārīgie noteikumi ir noslēgti uz nenoteiktu laiku, lietotājs var izbeigt šo Pakalpojuma vispārīgo noteikumu darbību katrā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma MAN T&B; izbeigšana var notikt arī tad, ja lietotājs deaktivizē RIO platformu. Ja ir panākta vienošanās par nenoteiktu termiņu, MAN T&B var izbeigt Pakalpojumu vispārīgos noteikumus, par to paziņojot trīs (3) mēnešus iepriekš līdz mēneša beigām.

   2. Ja šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir saskaņoti uz noteiktu termiņu, Lietotājam nav tiesību izbeigt šo Pakalpojumu vispārīgo noteikumu darbību lietošanas termiņa laikā. Lietotāja deaktivizācija RIO platformā neatbrīvo viņu no pienākuma maksāt MAN T&B.

   3. Abām Pusēm ir tiesības lauzt līgumu svarīgu iemeslu dēļ.
    Svarīgi iemesli ārkārtas nosacījumu spēkā esamības pārtraukšanai no lietotāja puses ir, jo īpaši, transportlīdzekļa pārdošana, kuram ir aktivizēts digitālais pakalpojums ar aktīvu un fiksētu termiņu, vai jebkura cita īpašnieka vai turētāja maiņa, vai transportlīdzekļa imobilizācija, kas ir ilgāka par sešiem (6) mēnešiem. Lietotāja maksāšanas pienākums turpinās līdz brīdim, kad tiek iesniegts līguma izbeigšanas iemesla pierādījums. Paziņojuma apstrāde var aizņemt līdz pat trīs (3) darba dienas.

   4. Ja kāda iemesla dēļ tiek uzteikti šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi, tad RIO platformas vispārīgie noteikumi un citi Pakalpojumu vispārīgie noteikumi, ja tādi noslēgti par citiem MAN T&B pakalpojumiem, netiek skarti.
    Savukārt RIO Platformas vispārīgo noteikumu sniegšanas izbeigšana jebkāda iemesla dēļ izbeidz arī šo vispārīgo noteikumu sniegšanas noteikumu darbību tajā pašā izbeigšanas datumā, ja par tiem ir panākta vienošanās uz nenoteiktu laiku, savukārt, ja ir panākta vienošanās par konkrētu noteiktu termiņu, piemēro 6.2.2. punktu.
    MAN T&B pakalpojumu sniegšana, pamatojoties uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, atkarīga no tā, vai ir noslēgta un turpina pastāvēt vienošanās par RIO platformas vispārīgajiem noteikumiem.

 7. Konfidencialitāte

  1. MAN T&B un Lietotājs apņemas neizpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kā arī izmantot to tikai šo Pakalpojumu vispārīgo noteikumu izpildei un ar tiem saistītajiem mērķiem. Šis pienākums ir spēkā vēl trīs (3) gadus pēc līguma beigām.

   Šo noteikumu 7. punktā minētā konfidencialitāte nav jāievēro, ja konfidenciālā informācija, (i) kas attiecas uz otru Pusi, jau ir bijusi zināma brīdī, kad tiek noslēgta vienošanās par Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, un tas ir pierādāms vai arī pēc tam kļūst zināma no trešajām pusēm un ja vienlaikus nav pārkāpts pienākums ievērot konfidencialitāti; (ii) brīdī, kad tiek noslēgta vienošanās par Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, jau ir bijusi publiski zināma vai arī tiek darīta publiski zināma vēlāk, ja vien ar to netiek pārkāpti šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi; (iii) ja Puse informāciju ar iepriekšēju otras Puses piekrišanu drīkst izmantot citiem mērķiem, kas nav minēti šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos, vai (iv) informācija ir jāatklāj, ja to pieprasa likuma normas, tiesas vai iestādes rīkojums; ciktāl iespējams, Puse, kurai ir pienākums informāciju atklāt, apņemas iepriekš informēt par to otru Pusi un dot tai iespēju iebilst pret informācijas tālāku nodošanu.

 8. Citi noteikumi

  1. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt MAN T&B pakalpojumu pieejamību, MAN T&B uz šo apstākļu laiku un to apmērā tiek atbrīvots no pienākuma nodrošināt MAN T&B pakalpojumus, ja vien MAN T&B ir veicis piemērotus pasākumus iespējamo seku novēršanai. Ar nepārvaramo varu ir jāsaprot ikviens notikums ārpus MAN T&B ietekmes iespējām, kura dēļ MAN T&B daļēji vai pilnībā nevar pildīt savus pienākumus, tai skaitā uguns radīti bojājumi, plūdi, streiki, likumīgi lokauti, kā arī no MAN T&B neatkarīgi traucējumi uzņēmuma darbībā vai iestāžu rīkojumi. Pie šiem iemesliem pieder arī RIO platformas darbības pārtraukums nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

   MAN T&B apņemas nekavējoties informēt Lietotāju par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un to beigām, kā arī darīt visu iespējamo, lai nepieļautu nepārvaramas varas apstākļu rašanos un, ciktāl iespējams, ierobežotu to ietekmi.

  2. Ja kāds no šo Pakalpojumu vispārīgo noteikumu punktiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Puses apņemas aizstāt spēku zaudējušo noteikumu ar spēkā esošu punktu, kas visprecīzāk atbilst spēkā neesošā noteikuma jēgai un mērķim. Ja šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos tiek konstatēti trūkumi, tie ir atbilstoši jānovērš.

  3. MAN T&B ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos minētās tiesības un/vai pienākumus uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar uzņēmumu MAN T&B Akciju sabiedrību likuma (Akt) 15. panta un turpmāko pantu izpratnē. Ja tiesības un pienākumi tiek nodoti pilnā apmērā, Lietotājam ir tiesības atteikties no Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem.

  4. Bez uzņēmuma MAN T&B iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Lietotājs nedrīkst ne pilnā, ne daļējā apmērā nodot trešajām personām šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos minētās tiesības un/vai pienākumus.

  5. Jebkādi Pakalpojumu vispārīgo noteikumu grozījumi un papildinājumi jāizdara rakstveidā. Tas attiecas arī uz vienošanos, ja tāda tiek slēgta par rakstveida formas nepieciešamības atcelšanu.

  6. Šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir sagatavoti attiecīgās valsts valodā; neatbilstību gadījumā prioritāra ir oriģinālā versija vācu valodā.

  7. Šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir pakļauti Vācijas Federatīvās Republikas likumiem (izņemot tiesību normu kolīziju). Saistībā ar strīdiem, kas izriet no šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, ekskluzīva jurisdikcija ir Minhenes tiesām.


Dokuments sagatavots: 19.09.2022.