Lietotnes Pocket Fleet Pakalpojuma vispārīgie noteikumi

 1. Priekšmets
  1. Šie Pakalpojumu vispārīgie lietošanas noteikumi regulē Pocket Fleet lietotnes Lietotāja tiesiskās attiecības ar uzņēmumu TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer iela 19-21, D-80807 Minhene („TBDS”).
  2. Pocket Fleet ir bezmaksas lietotne, kas pakalpojumu ietvaros Pocket Fleet lietotnes Lietotājam ļauj optimizētā veidā nelielā mobilajā galiekārtā (viedtālrunī) izmantot atlasītu dažādu pakalpojumu informāciju un funkcijas. Datu un funkciju apjoms ir atkarīgs no pasūtāmajiem pakalpojumiem, no kuriem daļa ir maksas pakalpojumi. Pieejamas šādu pakalpojumu funkcijas: Geo un Timed. Šīs mobilās lietotnes Lietotājs ir tas pats lietotājs, kurš izmanto tīmekļa lietotni.
  3. Telekomunikācijas izmaksas, kas rodas Pocket Fleet lietotnes izmantošanas laikā, sedz mobilās galiekārtas telekomunikācijas līguma līgumslēdzēja puse.
 2. Reģistrācija
  Pocket Fleet lietotni var izmantot tad, ja Lietotājs vai viņa darba devējs:
  • ir reģistrēts kā klients RIO platformā un
  • ir reģistrējis RIO platformā transportlīdzekļus un vadītājus.
 3. Pakalpojumu darbības joma
  Pocket Fleet ļauj piekļūt izvēlētajai informācijai un funkcijām, kas ir optimizētas izmantošanai mobilajā ierīcē, ar nosacījumu, ka ir izpildīti 2. nodaļā norādītie lietošanas priekšnoteikumi. Mobilajā lietotnē pieejamais iepriekš minēto pakalpojumu apjoms ir ierobežots; skatīt Pocket Fleet lietotnes pakalpojumu aprakstu.
 4. Izmantošana un tehniskās prasības
  1. Pocket Fleet lietotni atļauts izmantot tikai paredzētā funkciju apjoma ietvaros ar mērķi nodrošināt pakalpojumus. Lietotājam nav atļauts
   1. Pocket Fleet lietotnei veikt manipulācijas, kas ietekmē tās darbību,
   2. no Pocket Fleet lietotnes izplatīt informāciju, kas ir pretrunā spēkā esošajiem likumiem un vispārpieņemtiem morāles principiem, it īpaši izplatīt diskriminējošu, rasistisku, vardarbību slavinošu, pornogrāfisku saturu, kas aizskar trešo personu personiskās tiesības, un aicināt veikt noziedzīgus nodarījumus.
  2. TBDS patur tiesības pārkāpumu gadījumā aizliegt Lietotājam izmantot Pocket Fleet un dzēst Lietotāja izplatīto saturu. Lietotājs atbrīvo TBDS no visām trešo pušu prasībām, kas radušās, Lietotājam pārkāpjot šos Pakalpojumu vispārīgos noteikumus.
  3. Lai izmantotu Pocket Fleet, ir nepieciešams iOS vai Android viedtālrunis ar jaunāko operētājsistēmas versiju.
 5. Tiesības uz saturu
  Lietotājam pieder viss saturs Pocket Fleet lietotnē ievietotais saturs. Viņš apliecina, ka viņa ievietotais saturs nepārkāpj trešo personu tiesības.
 6. Programmatūra
  1. Lietotājs piekrīt, ka TBDS ik pa laikam lejupielādē un instalē Pocket Fleet lietotnes izmantošanai nepieciešamās programmatūras jauninājumus, atjauninājumus un papildu funkcijas, lai uzlabotu vai attīstītu programmatūru.
  2. Lietotājam ir aizliegts mainīt TBDS avota kodu, no tā veidot atvasinājumus, to dekompilēt vai mēģināt to izvilkt citādos veidos.
  3. Pakalpojumam izmantoto licenču sarakstu Lietotājs var atrast lietotnes izvēlnes punktā Iestatījumi > Licences.
 7. Izmaiņas
  1. TBDS savlaicīgi informēs Lietotāju par plānotajām izmaiņām šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos, lai Lietotājs var izlemt, vai viņš piekrīt šiem izmainītajiem noteikumiem un vēlās turpināt izmantot Pocket Fleet.
  2. Ja Lietotājs nepiekrīt šīm Pakalpojumu vispārīgo noteikumu izmaiņām, tad viņam ir jāpārtrauc izmantot Pocket Fleet.
 8. Atbildība
  TBDS saskaņā ar tiesību normām līgumiskās un ārpuslīgumiskās atbildības gadījumos atbild par tīši un rupjas neuzmanības dēļ radītiem zaudējumiem.

  Ja likums atļauj, TBDS atbild tikai par tādu līgumsaistību pārkāpšanu, bez kuru izpildes pienācīga līguma izpilde vispār nebūtu iespējama, un uz kuru izpildi Lietotājs varēja paļauties (galvenās saistības), un turklāt atlīdzina tikai paredzamus, parasti līgumos noteiktus un tiešus zaudējumus. Atbildība par netiešiem zaudējumiem ir izslēgta.
 9. Lietošanas pārtraukšana
  Lietotājam ir tiesības katrā laikā pārtraukt Pocket Fleet izmantošanu. TBDS ir tiesības jebkurā laikā aizliegt Lietotājam izmantot Pocket Fleet, ja tas ir pārkāpis šos lietošanas noteikumus.
 10. Tiesību akti un jurisdikcija
  Ir spēkā Vācijas Federatīvās Republikas likumdošana, izņemot Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Ja Lietotājs uzskatāms par patērētāju, ir spēkā tās mītnes zemes tiesības, ja vien tās ir obligātas un Lietotājam izdevīgākas.

  Jurisdikcija ir Minhene.
 11. Citi noteikumi
  1. Jebkādi Pakalpojumu vispārīgo noteikumu grozījumi un papildinājumi jāizdara rakstveidā. Tas attiecas arī uz vienošanos, ja tāda tiek slēgta par rakstveida formas nepieciešamības atcelšanu.
  2. Šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir sagatavoti attiecīgās valsts valodā; neatbilstību gadījumā prioritāra ir oriģinālā versija vācu valodā.
 12. Norādījumi
  Nenostiprināta vai nepareizi nostiprināta mobilā galiekārta pēkšņas braukšanas uzsākšanas vai bremzēšanas manevra laikā var mētāties pa transportlīdzekļa salonu un izraisīt traumas. Tāpēc savu mobilo ierīci vienmēr nostipriniet pareizi un ārpus drošības spilvenu atvēršanās zonas vai arī noglabājiet to drošā vietā.

  Lietojumprogrammu izmantošana brauciena laikā var novērst uzmanību no satiksmes un palielināt negadījumu risku.

  Lūdzu, ievērojiet savas mobilās galiekārtas lietošanas instrukciju.

Dokuments sagatavots: 19.09.2022.