Pakalpojumu vispārīgie noteikumi pakalpojumam „Timed”

 1. Priekšmets
  1. Šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir atsevišķa vienošanās starp uzņēmumu TB Digital Services GmbH („TBDS”) un lietotāju („Lietotājs”). Pakalpojumu vispārīgie noteikumi regulē 2. punktā minētā pakalpojuma sniegšanu; TBDS sniedz Lietotājam šo pakalpojumu („TBDS pakalpojumi”), izmantojot RIO platformu. Tie ir atsevišķs līgums papildus RIO platformas lietošanas vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas jau ir noslēgti starp Lietotāju un TBDS („RIO platformas Pakalpojumu vispārīgie noteikumi“).
  2. Ja vien šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos nav minēts citādi, tiem piemērojami RIO platformas vispārīgie noteikumi, par kuriem Lietotājs ir vienojies ar TBDS. Jēdzieni, kas definēti RIO platformas vispārīgajos noteikumos, attiecas arī uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem. Vienošanās par šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem tiek noslēgta ar RIO platformas starpniecību, ievērojot RIO Platformas vispārīgo noteikumu 2.1. punktā un 2.3. punktā minēto.
  3. Pēc tam, kad RIO platformas administrēšanas zonā RIO platformā ir izveidots(-i) transportlīdzeklis(-i), Lietotājam ir jānoklikšķina uz attiecīgās pogas RIO platformas tirgū, lai iegādātos pakalpojumu Timed un apstiprinātu šos Pakalpojumu vispārīgos noteikumus, tostarp pakalpojuma aprakstu. Pasūtījuma pabeigšana nenozīmē, ka ir noslēgts līgums ar TBDS; pasūtījums tikai nozīmē, ka Lietotājs ir izteicis piedāvājumu. Līgums par terminēto pakalpojumu stājas spēkā tikai pēc tam, kad TBDS ir apstiprinājis piekrišanu (lietotājs par to tiek informēts RIO platformā). Laika posmā, kad Lietotājs ir izteicis piedāvājumu, bet TBDS to vēl nav pieņēmis, TBDS patur tiesības veikt Lietotāja maksātspējas un PVN maksātāja numura pārbaudi, kā arī pārbaudīt, vai Lietotājs nav iekļauts sankciju sarakstos. TBDS patur tiesības veikt Lietotāja maksātspējas un PVN maksātāja numura pārbaudi, kā arī pārbaudīt, vai Lietotājs nav iekļauts sankciju sarakstos, arī pēc tam, kad Lietotāja izteiktais piedāvājums ir pieņemts.

   Pakalpojumu var izmantot ar nosacījumu, ka tā izmantošanai nav nekādu šķēršļu, kas izriet no nacionālajiem vai starptautiskajiem noteikumiem, it īpaši noteikumiem par eksporta kontroli un embargo, vai nav citu ierobežojumu. Lietotājs apņemas sniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma izmantošanai. Ja rodas kavējumi eksporta pārbaužu vai atļaujas procedūru dēļ, pakalpojums tikmēr netiek sniegts. Ja vajadzīgās atļaujas netiek dotas, var uzskatīt, ka vienošanās par šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem nav noslēgta; tiktāl ir izslēgtas arī prasības par zaudējumu atlīdzināšanu iepriekš norādīto termiņa kavējumu dēļ.

  4. Uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem neattiecas Vācijas Civillikuma 312.i panta 1. daļas 1. teikuma 1. līdz 3. punkts un 2. teikums.

 2. TBDS pakalpojums
  1. Šo Pakalpojumu vispārīgo noteikumu darbības laikā TBDS sniedz Lietotājam šādu TBDS pakalpojumu, kas plašāk aprakstīts pakalpojuma aprakstā:

   Nosaukums

   Īss apraksts

   Timed

   Timed ir pakalpojums autoparka pārvaldniekiem un dispečeriem, kuriem reāllaikā ir jāuzrauga savu autovadītāju braukšanas un atpūtas laiki.

   Jaunāko detalizēto pakalpojumu aprakstu, tehniskās prasības un informāciju par atlīdzību, kas jāmaksā par pakalpojuma izmantošanu, skatiet un lejupielādējiet RIO platformas tirdzniecības vietā tīmekļa vietnē rio.cloud.

  2. Informāciju par RIO platformas pieejamību, lai sniegtu MAN TBDS pakalpojumus, skatiet RIO platformas vispārīgo noteikumu 3.2. punktā.

  3. Svarīgs norādījums: attiecībā uz datu aizsardzības prasībām mēs lūdzam ievērot Platformas vispārīgo noteikumu 8. punktu. Lietotājs ir atbildīgs par datu aizsardzības tiesību ievērošanu attiecībā uz datu apstrādi, ko pasūtījuma datu apstrādes ietvaros veic TBDS, un tam ir jānodrošina, lai būtu atļauts apstrādāt datu subjektu personas datus (vadītāja un citu iespējamo personu). Tas nozīmē arī, ka Lietotājam ir pienākums datu subjektiem sniegt visaptverošu informāciju un gādāt par datu aizsardzības juridisko pamatu.

 3. Atlīdzība

  1. Maksa, kas jāmaksā par TBDS pakalpojumu, norādīta atbilstoši RIO platformas sadaļā https://rio.cloud minētajai informācijai un tajā nav iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Atlīdzība ir atkarīga no transportlīdzekļu skaita, ko TBDS pakalpojumam reģistrējis Lietotājs. Kad Lietotājs transportlīdzekli piereģistrē, tam tiek sniegts attiecīgais pakalpojums un aprēķins tiek veidots atbilstoši precīzam dienu skaitam. Mēnešos, kad TBDS pakalpojums ir sniegts nepilnu mēnesi, aprēķins tiek veikts atbilstoši pakalpojuma sniegšanas laikam.

  2. Pēc tam, kad TBDS ir izrakstījis rēķinu, Lietotājs samaksā atlīdzību Platformas vispārīgo noteikumu 4.2. punktā minētajam TBDS maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Savukārt tas to pārskaita tālāk TBDS.

  3. Ja Lietotājs kavē maksājumu arī pēc tam, kad saņēmis iepriekšēju rakstisku TBDS atgādinājumu, uzņēmums TBDS, informējot par to vismaz vienu (1) nedēļu iepriekš, var pārtraukt TBDS pakalpojuma sniegšanu atbilstoši šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, līdz samaksa tiek veikta.

  4. Cenas un minētās atlīdzības ir norādītas bez likumā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa un citiem līdzīgiem nodokļiem. Šādus nodokļus uzņēmums TBDS Lietotājam aprēķina atsevišķi, pieskaitot tos atlīdzībai, par kuru ir noslēgta vienošanās.

   Ja tiek piemērots nodokļa apgrieztās maksāšanas mehānisms vai cita līdzīga vienkāršošanas metode (saskaņā ar to pakalpojuma vai piegādes saņēmējs pats deklarē nodokļus vai ietur pievienotās vērtības nodokli vai citus līdzīgus nodokļus), Lietotājam norādītajā laikā ir pašam jādeklarē vai jāietur nodokļi, ziņojot kompetentajai nodokļu pārvaldes iestādei. Ja šādu mehānismu var izmantot pēc brīvas izvēles, Puses vienojas, ka tas tiks izmantots. Neatkarīgi no iepriekš minētā cenas un atlīdzības abos gadījumos tiek aprēķinātas bez pievienotās vērtības nodokļa un citiem līdzīgiem nodokļiem; Lietotājs veic maksājumus TBDS par tādu cenu, kāda minēta līgumā, neveicot nekādus atvilkumus.

  5. Lietotājs un TBDS atbild par savu, ar ienākumiem saistīto nodokļu nomaksu.

   Cenas un minētās atlīdzības ir norādītas bez likumā noteiktā nodokļa, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, un citiem nodokļiem. Ja likumā noteikts, ka no atlīdzības ir jāietur nodoklis, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, Lietotājs nedrīkst viņa rezidences valsts likumos noteiktos atvilkumus par šādu nodokli ieturēt no maksājuma, ko tas veic uzņēmumam TBDS. Šādus nodokļus Lietotājs sedz pats un TBDS vārdā iemaksā tos attiecīgajai iestādei, pieskaitot tos papildus pie maksas, kas Lietotājam saskaņā ar līgumu ir jāmaksā.

   Ja starp TBDS valsti un Lietotāja valsti ir noslēgta nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas konvencija („Konvencija”), Lietotājs attiecīgajām iestādēm drīkst maksāt nodokli, ko piemēro ienākuma gūšanas vietā, tādā maksimālajā apmērā, kāds minēts Konvencijā, ja vien pastāv nosacījums par šī nodokļa samazināšanu (ja nepieciešams – līdz nullei). Lietotājs atbild par to, lai būtu izpildīti priekšnosacījumi ienākuma gūšanas vietā piemērojamā nodokļa samazināšanai (ja nepieciešams – līdz nullei). Noslēdzot līgumu, TBDS izsniedz Lietotājam apliecinājumu par uzņēmuma rezidences valsti.

   Lietotājs apņemas bez īpaša uzaicinājuma nekavējoties izsniegt TBDS oficiālu apliecinājumu par nodokļiem, kas ir samaksāti TBDS vārdā. Ja oficiāls apliecinājums netiek izsniegts vai arī tas tiek iesniegts novēloti, Lietotājam ir jāsedz visi zaudējumi, kas TBDS ir radušies apliecinājuma neiesniegšanas vai novēlotas iesniegšanas dēļ.

 4. Izmaiņas šajos Pakalpojuma vispārīgajos noteikumos

  1. Lai veiktu izmaiņas šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos, nepieciešama abu Pušu piekrišana, ja vien 4. punktā nav noteikts citādi.

  2. TBDS pakalpojuma sniegšanas ietvaros TBDS var veikt piemērotas tehniskas izmaiņas, it īpaši izmaiņas, kas nepieciešamas platformas funkcionalitātes uzlabošanai vai likumu prasību ievērošanai.

  3. TBDS pakalpojumu sniegšanas ietvaros TBDS var veikt arī saturiskas izmaiņas, ciktāl tās nemazina Lietotājam piedāvātā pakalpojuma apjomu attiecībā uz pakalpojuma lietošanu un ja Lietotājs nav iebildis pret šīm izmaiņām atbilstoši 4.4. punktam.

  4. Lietotājs ir rakstveidā jāinformē par visām attiecīgajām izmaiņām attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu un attiecīgajiem cenu paaugstinājumiem, un Lietotājam ir jādod iespēja sešu (6) nedēļu laikā izteikt iebildumus par šīm izmaiņām. Ja sešu (6) nedēļu laikā nav saņemti iebildumi (rakstveidā vai pa e-pastu) pret attiecīgajām pakalpojumu izmaiņām/maksas paaugstināšanu, uzskatāms, ka Lietotājs piekrīt pakalpojumu izmaiņām/maksas paaugstināšanai, ja, informējot par gaidāmajām izmaiņām, viņam ir norādīts uz šādām tiesiskajām sekām. Ja Lietotājs iebilst pret pakalpojuma izmaiņām/maksas paaugstināšanu, TBDS ir tiesības nekavējoties pārtraukt ar Lietotāju noslēgto vienošanos par Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem; turklāt Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā parastā kārtībā atteikties no TBDS Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem vai RIO platformā deaktivizēt reģistrāciju.

 5. Garantijas saistības un atbildība

  1. Garantijas saistības

   1. Lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot TBDS par jebkādiem TBDS pakalpojuma trūkumiem. TBDS apņemas atbilstošā termiņā novērst TBDS pakalpojuma trūkumus. Ja trūkums atbilstošā termiņā netiek novērsts pēc divām (2) mēģinājumu reizēm, Lietotājam ir tiesības nekavējoties atteikties no Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem.

    Citas Lietotāja prasījuma tiesības izriet no 5.2. punkta.

   2. Ja iemesls ir paša Lietotāja vai viņa pārstāvju darbība, prasības par trūkumu novēršanu ir izslēgtas.

  2. Atbildība
   TBDS atbild par zaudējumiem, kurus TBDS vai tā pārstāvis ir radījis tīši un/vai rupjas neuzmanības dēļ. Par zaudējumiem, kurus TBDS vai tā pārstāvis ir radījis vienkāršas neuzmanības dēļ, TBDS atbild tikai tādā gadījumā, ja ir pārkāpts galvenais pienākums. Galvenie pienākumi ir būtiskākie līgumā noteiktie pienākumi, bez kuriem nav iespējama pienācīga līguma izpilde, un uz kuru izpildi Lietotājs ir paļāvies un drīkstēja paļauties.

   Vienkāršas neuzmanības gadījumā attiecībā uz galveno pienākumu pārkāpšanu TBDS atbildība aprobežojas ar tipiski paredzamiem zaudējumiem, tomēr ne vairāk kā 100 % apmērā no gada maksas.

   Pārējos gadījumos ir izslēgta TBDS atbildība vienkāršas neuzmanības dēļ.

   Ja TBDS pakalpojumu nodrošina bez maksas: TBDS pakalpojuma izmantošana ir bez maksas, tāpēc, ja pieļauj vienkāršu neuzmanību, proti, pārkāpj galvenos pienākumus, TBDS ir jāgarantē tikai tāda rūpība, kādu TBDS parasti nodrošina arī citos darījumos.

  3. Citas atrunas

   1. TBDS neatbild par to, ka Lietotāja transportlīdzekļi, kuriem tiek sniegts TBDS pakalpojums, ir labā stāvoklī. TBDS pakalpojums paredzēts vienīgi Lietotāja atbalstam; atbildību par noteikumu ievērošanu, kā arī par transportlīdzekļu stāvokli un izmantošanu uzņemas tā turētājs vai transportlīdzekļa vadītājs.

   2. Šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos nav iekļauts nosacījums par RIO Box un/vai RIO raidītāju nodrošināšanu. Atbilstoši Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem uzņēmums nenes nekādu atbildību un/vai neuzņemas nekādas garantijas saistības attiecībā uz ierīču nodrošināšanu.

   3. Šis TBDS pakalpojums palīdz lietotājam orientēties un tuvāk iepazīt attiecīgā autovadītāja braukšanas un atpūtas laikus. TBDS neatbild par šī TBDS pakalpojuma nodrošināto datu nepareizu interpretāciju un no tā izrietošajām sekām.

   4. Tāpat TBDS neatbild par Lietotāja saistību izpildi/izpildāmību pret saviem darbiniekiem attiecībā uz instruktāžu un uzraudzību. TBDS neuzņemas ar to saistīto likumā noteikto Lietotāja pienākumu izpildi.

   5. Tāpat, balstoties uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, uzņēmums neuzņemas nekādas garantijas saistības un/vai atbildību par sniegto TBDS pakalpojumu trūkumiem (it īpaši par iztrūkstošiem vai kļūdainiem datiem) un/vai par zaudējumiem, kas radušies transportlīdzekļu, RIO Box un/vai RIO raidītāju nepareizas darbības un/vai atteices gadījumā, un/vai par gadījumiem, kad Lietotājs datus ir ievadījis kļūdaini.

 6. Darbības laiks un uzteikšana

  1. Termiņš
   Šos Pakalpojumu vispārīgos noteikumus var noslēgt uz nenoteiktu laiku vai uz konkrētu noteiktu termiņu (12 vai 36 mēneši). Termiņu izvēlas Lietotājs, veicot TBDS pakalpojuma rezervāciju RIO Marketplace.

  2. Uzteikšana

   1. Ja šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir noslēgti uz nenoteiktu laiku, Lietotājs šo Pakalpojumu vispārīgo noteikumu darbību var izbeigt katrā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma TBDS; izbeigšana var notikt arī, Lietotājam deaktivizējot RIO Platformu.

   2. TBDS Pakalpojuma vispārīgos noteikumus var izbeigt, ja ir panākta vienošanās par nenoteiktu termiņu, par to paziņojot trīs (3) mēnešus iepriekš līdz mēneša beigām.

   3. Ja šie Pakalpojuma vispārīgie noteikumi ir saskaņoti uz noteiktu termiņu, tad šos Pakalpojuma vispārīgos noteikumus no Lietotāja puses nevar izbeigt standarta lietošanas termiņa laikā. Lietotāja no pienākuma maksāt TBDS neatbrīvo arī deaktivizācija RIO platformā.

   4. Abām Pusēm ir tiesības lauzt līgumu svarīgu iemeslu dēļ.
    Svarīgi iemesli līgumsaistību ārkārtas pārtraukšanai no lietotāja puses ir, jo īpaši, transportlīdzekļa pārdošana, kuram ir aktivizēts digitālais pakalpojums ar aktīvu īpašu un fiksētu termiņu: cita īpašnieka vai turētāja maiņa, vai transportlīdzekļa imobilizācija, kas ir ilgāka par sešiem (6) mēnešiem. Lietotāja pienākums veikt samaksu ir spēkā līdz uzteikuma iemesla apliecinājuma iesniegšanai. Paziņojuma apstrāde var aizņemt līdz trim (3) darba dienām.

   5. Ja šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi tiek uzteikti kāda iemesla dēļ, tad netiek skarti RIO platformas vispārīgie noteikumi un citi Pakalpojumu vispārīgie noteikumi, ja tādi noslēgti par citiem pakalpojumiem. Tomēr RIO Platformas vispārīgo noteikumu spēkā esamības izbeigšana jebkāda iemesla dēļ izbeidz arī šos Pakalpojumu vispārīgos noteikumus tajā pašā spēkā esamības izbeigšanas datumā, ja par tiem ir panākta vienošanās uz nenoteiktu laiku, savukārt, ja ir panākta vienošanās par konkrētu noteiktu termiņu, piemēro 6.2.3. punktu.

   6. TBDS pakalpojuma sniegšana, pamatojoties uz šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, ir atkarīga no tā, vai ir noslēgta un turpina pastāvēt vienošanās par RIO platformas vispārīgajiem noteikumiem.

  3. Datu dzēšana
   TBDS apņemas dzēst lietotāja datu vēsturi deviņdesmit (90) dienu termiņā pēc šo Pakalpojuma vispārīgo noteikumu spēkā esamības izbeigšanās. Papildperiods kalpo, lai izvairītos no neatgriezeniskas savākto vēsturisko datu zaudēšanas gadījumā, ja lietotājs kļūdaini izbeidz pakalpojumu.

 7. Konfidencialitāte

  1. TBDS un Lietotājs apņemas neizpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kā arī izmantot to tikai šo Pakalpojumu vispārīgo noteikumu izpildei un ar tiem saistītajiem mērķiem. Šis pienākums ir spēkā vēl trīs (3) gadus pēc Pakalpojumu vispārīgo noteikumu beigām.

  2. Šo noteikumu 7.1. punktā minētā konfidencialitāte nav jāievēro, ja konfidenciālā informācija, (i) kas attiecas uz otru Pusi, jau ir bijusi zināma brīdī, kad tiek noslēgta vienošanās par Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, un tas ir pierādāms vai arī pēc tam kļūst zināma no trešajām pusēm un ja vienlaikus nav pārkāpts pienākums ievērot konfidencialitāti; (ii) brīdī, kad tiek noslēgta vienošanās par Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, jau ir bijusi publiski zināma vai arī tiek darīta publiski zināma vēlāk, ja vien ar to netiek pārkāpti šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi; (iii) ja Puse informāciju ar iepriekšēju otras Puses piekrišanu drīkst izmantot citiem mērķiem, kas nav minēti šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos, vai (iv) informācija ir jāatklāj, ja to pieprasa likuma normas, tiesas vai iestādes rīkojums; ciktāl iespējams, Puse, kurai ir pienākums informāciju atklāt, apņemas iepriekš informēt par to otru Pusi un dot tai iespēju iebilst pret informācijas tālāku nodošanu.

 8. Citi noteikumi

  1. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt TBDS pakalpojuma pieejamību, TBDS uz šo apstākļu laiku un to apmērā tiek atbrīvots no pienākuma nodrošināt TBDS pakalpojumu, ja vien TBDS ir veicis piemērotus pasākumus iespējamo seku novēršanai. Ar nepārvaramo varu ir jāsaprot ikviens notikums ārpus TBDS ietekmes iespējām, kura dēļ TBDS daļēji vai pilnībā nevar pildīt savus pienākumus, tai skaitā uguns radīti bojājumi, plūdi, streiki, likumīgi lokauti, kā arī no TBDS neatkarīgi traucējumi uzņēmuma darbībā vai iestāžu rīkojumi. Pie šiem iemesliem pieder arī RIO platformas darbības pārtraukums nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

   TBDS apņemas nekavējoties informēt Lietotāju par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un beigām, kā arī darīt visu iespējamo, lai nepieļautu nepārvaramas varas apstākļu rašanos un, ciktāl iespējams, ierobežotu to ietekmi.

  2. Ja kāds no šo Pakalpojumu vispārīgo noteikumu punktiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Puses apņemas aizstāt spēku zaudējušo noteikumu ar spēkā esošu punktu, kas visprecīzāk atbilst spēkā neesošā noteikuma jēgai un mērķim. Ja šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos tiek konstatēti trūkumi, tie ir atbilstoši jānovērš.

  3. TBDS ir tiesības pilnībā vai daļēji nodot šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos minētās tiesības un/vai pienākumus uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar uzņēmumu TBDS Akciju sabiedrību likuma (AktG) 15. panta un turpmāko pantu izpratnē. Ja tiesības un pienākumi tiek nodoti pilnā apmērā, Lietotājam ir tiesības atteikties no Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem.

  4. Bez uzņēmuma TBDS iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Lietotājs nedrīkst ne pilnā, ne daļējā apmērā nodot trešajām personām šajos Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos minētās tiesības un/vai pienākumus.

  5. Jebkādi Pakalpojumu vispārīgo noteikumu grozījumi un papildinājumi jāizdara rakstveidā. Tas attiecas arī uz vienošanos, ja tāda tiek slēgta par rakstveida formas nepieciešamības atcelšanu.

  6. Šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir sagatavoti attiecīgās valsts valodā; neatbilstību gadījumā prioritāra ir oriģinālā versija vācu valodā.

  7. Šie Pakalpojumu vispārīgie noteikumi ir pakļauti Vācijas Federatīvās Republikas likumiem (izņemot tiesību normu kolīziju). Saistībā ar strīdiem, kas izriet no šiem Pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem, vai ir saistīti ar tiem, ekskluzīva jurisdikcija ir Minhenes tiesām


Dokuments sagatavots: 19.09.2022