Tjeneste-GFB for tjenesten Compliant

 1. Tema
  1. Foreliggende tjeneste-GFB for MAN Truck & Bus SE («MAN T&B») regulerer levering av i punkt ‎2 beskrevne MAN T&B-tjenester fra TB Digital Services GmbH («TBDS»), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München, levert via RIO-plattformen av MAN T&B til brukeren. De utgjør en enkeltkontrakt i tillegg til de allerede avtalte vilkårene mellom brukeren og TBDS for den tilkoblede RIO-plattformen.
  2. Såfremt det ikke er uttrykkelig avvikende regulert i disse tjeneste-GFB, vil reglene i de allerede avtalte betingelsene mellom brukeren og TBDS for RIO-plattformen også gjelde for disse GFB. Begreper fra betingelsene for RIO-plattformen gjelder også for disse tjeneste-GFB.
  3. Tjeneste-GFB avtales i henhold til reglene fra punkt 2.2. i betingelsene for RIO-plattformen.
  4. Etter at ett eller flere kjøretøy er lagt inn på RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen, må brukeren klikke på den aktuelle tasten på RIO-plattformen for å skaffe seg tjenesten Compliant. Innen rammen av produktaktiveringen må brukeren bekrefte disse tjeneste-GFB samt tjenestebeskrivelsen. Først ved aksept fra MAN T&B på forespørselen (meddeles brukeren skriftlig, via e-post eller via RIO-plattformen), blir kontrakten om tjenesten Compliant gyldig. MAN T&B forbeholder seg retten til en kredittvurdering, sanksjonslistekontroll og en kontroll av brukerens MVA-nr., etter at brukeren har levert forespørselen og før aksept fra MAN T&B. Selv etter aksept av forespørselen, forbeholder MAN T&B seg retten til regelmessig kontroll av MVA-nr., kredittvurdering og/eller sanksjonslistekontroll.

   Bruken av tjenesten er med forbehold om at det ikke foreligger hindre for oppfyllelse, i form av nasjonale eller internasjonale forskrifter, spesielt bestemmelser om eksportkontroll samt embargoer eller andre lovmessige innskrenkninger. Brukeren forplikter seg til å fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for bruken av tjenesten. Forsinkelser på grunn av eksportkontroller eller godkjenningsprosesser setter tjenesteytelsen midlertidig ut av kraft. Hvis en nødvendig tillatelse ikke tildeles, anses GFB som ikke inngått; erstatningskrav blir for øvrig og på grunn av fristoverskridelse utelukket.
  5. § 312i ledd 1 punkt 1 nr. 1 til 3 og punkt 2 i Bürgerliches Gesetzbuch gjelder ikke ved inngåelsen av disse GFB.
 2. MAN T&B-tjeneste
  1. MAN T&B leverer følgende MAN T&B-tjeneste til brukeren så lenge disse GFB gjelder:

   Beskrivelse

   Kort beskrivelse

   Compliant

   Compliant gir brukeren mulighet til å laste ned, arkivere og eksportere data fra fartsskriver og personlig fartsskriverkort fra kjøretøyet.

   En oppdatert versjon av den detaljerte tjenestebeskrivelsen samt tekniske krav og godtgjørelse for bruken av tjenesten kan ses på markedsplassen på RIO-plattformen, under nettadressen https://rio.cloud og er klar for nedlasting.

  2. Tilgjengelighet for RIO-plattformen for levering av MAN T&B-tjenester retter seg etter punkt 3.2 i GFB for RIO-plattformen.

  3. Viktig merknad: Når det gjelder de personvernrettslige kravene, viser vi uttrykkelig til punkt 8 i plattform-GFB. Brukeren vil fortsatt være personvernrettslig ansvarlig for databearbeidelse innenfor rammen av TBDS sin databehandleravtale, og garanterer at det er tillatt å behandle de personrelaterte dataene til de aktuelle personene (sjåfører og ev. andre personer). Dette innbefatter brukers omfattende informasjonsplikt overfor de berørte personene samt utarbeidelse av et personvernrettslig grunnlag.

  4. Følgende ordninger vedrørende den foreliggende tjeneste-GFB tilføyes databehandleravtalen som er avtalt i plattform-GFB: Med henvisning til forordning (EU) nr. 165/2014 av Europaparlamentet og Rådet tar tjenesten hensyn til transportselskapers ansvar om å lagre data som leses fra digital fartsskriver og personlig fartsskriverkort i minst ett år og å slette dataene på gitt tidspunkt.

 3. Pris

  1. Prisen som skal betales for MAN T&B-tjenesten retter seg etter opplysningene på plattformen under https://rio.cloud med pålegg av merverdiavgift. For måneder der en MAN T&B-tjeneste bare var tilgjengelig en del av måneden, avregnes tjenesten andelsmessig.

  2. Betalingen av fakturaen fra MAN T&B skal kunden foreta til den angitte tjenesteleverandøren som nevnt i punkt 4.2 i GFB for RIO-plattformen. Slik betaling har oppfyllende virkning overfor MAN T&B.

  3. Dersom kunden også etter passende skriftlig purring fra MAN T&B fortsatt ikke har betalt, kan MAN T&B etter en ytterligere skriftlig purring på minst en (1) uke, suspendere tjenesten frem til betaling foreligger.

  4. Prisene og de nevnte vederlagene forstås uten lovbestemt MVA eller sammenlignbare skatter. Disse skattene kommer i tillegg til vederlagene som er avtalt med MAN T&B.

   Hvis reverse-charge eller en sammenlignbar metode (som forplikter leverings- eller tjenestemottakeren til å selvdeklarere eller holde tilbake MVA eller sammenlignbare skatter) skal benyttes, må brukeren foreta selvdeklareringen eller overføre den tilbakeholdte MVA til det ansvarlige skattekontoret innen den foreskrevne fristen. Hvis det etter ønske kommer en slik metode til anvendelse, avtaler partene anvendelse av denne. Uavhengig av dette må prisene og vederlagene i begge tilfeller beregnes uten MVA eller sammenlignbare skatter, og brukeren må foreta betalingene til MAN T&B til avtalt pris uten noen form for fradrag.

  5. Brukeren og MAN T&B er hver selv ansvarlig for skatt av næringsinntektene på basis av inntektene.

   Prisene og de nevnte vederlagene forstås uten lovbestemt kildeskatt eller sammenlignbare skatter. I tilfelle vederlaget er underlagt den lovbestemte kildeskatten, må brukeren ikke holde tilbake noen kildeskattrekk fra betalingen til MAN T&B i henhold til nasjonal lovgivning i sitt bostedsland. Slike skatter må brukeren betale i tillegg til dette avtalte vederlaget til MAN T&B for egen regning, til de respektive myndighetene i MAN T&B sitt navn.

   Hvis det eksisterer en dobbelbeskatningsavtale («DBA») mellom MAN T&B og brukerens bostedsland, kan brukeren i henhold til den anvendbare DBA, betale det maksimale kildeskattbeløpet til de respektive myndighetene hvis forutsetninger for kildeskattreduksjon foreligger (ev. til null). Brukeren er ansvarlig for oppfyllelsen av de formelle forutsetningene for en kildeskattreduksjon (ev. til null). Ved kontraktsinngåelsen stiller MAN T&B en bostedsattest til disposisjon for brukeren.

   Brukeren forplikter seg til uoppfordret og uten opphold å fremlegge for MAN T&B en offisiell dokumentasjon av skatten som han har betalt i MAN T&B sitt navn. Hvis det ikke fremlegges en offisiell dokumentasjon, eller den fremlegges for sent, må brukeren frita MAN T&B for alle skader som beror på at dokumentasjonen ikke fremlegges eller fremlegges for sent.

 4. Endringer

  1. Endring av tjeneste-GFB krever samtykke fra begge parter, med mindre annet er fastsatt i dette punkt 4.

  2. MAN T&B kan foreta adekvate tekniske endringer, spesielt i den utstrekning det er nødvendig for å forbedre funksjonsdyktighet eller for å overholde lovmessige krav.

  3. MAN T&B kan også foreta innholdsmessige endringer innenfor rammen av levering av tjenesten fra MAN T&B, såfremt disse ikke innskrenker tjenestetilbudet overfor brukeren med hensyn til bruken av plattformen eller så lenge brukeren i henhold til punkt 4 nedenfor ikke har fremsatt innsigelser.

  4. Adekvate ytelsesendringer på innhold i levering av tjenesten fra MAN T&B og moderate prisendringer vises brukeren i tekstform, og det gis samtidig mulighet til å fremsette innsigelser innen seks (6) uker. Hvis det ikke fremsettes innsigelse (skriftlig eller via e-post) mot en adekvat tjenesteendring/prisøkning innen disse seks (6) ukene, tolkes dette som samtykke til tjenesteendringen/prisøkningen, hvis brukeren innenfor rammen av endringsvarselet ble gjort oppmerksom på denne rettsfølgen. Hvis brukeren fremsetter innsigelse mot tjenesteendringen/prisøkningen, har MAN T&B mulighet til å benytte seg av ekstraordinær oppsigelsesrett overfor brukeren med hensyn til tjeneste-GFB, utover dette kan brukeren også til enhver tid si opp avtalen om tjeneste-GFB på forskriftsmessig måte eller deaktivere sin registrering for tjenesten Compliant på RIO-plattformen.

 5. Garanti og ansvar

  1. Garanti- eller ansvarsordning

   1. Brukeren skal omgående meddele en mangel ved tjenestene fra MAN T&B til MAN T&B. MAN T&B skal rette mangler på tjenestene innen rimelig tid. Hvis rettingen av en mangel innen rimelig tid mislykkes to (2) ganger, har brukeren rett til ekstraordinær oppsigelse av disse tjeneste-GFB.

    For andre krav fra brukeren gjelder punkt 5.2.

   2. Mangelkrav er utelukket hvis brukeren eller noen som representerer brukeren, selv er årsaken.

  2. Ansvar

   MAN T&B har ansvar for skader som skyldes forsett og/eller grov uaktsomhet fra MAN T&B eller deres kontraktshjelper sin side. For skader som beror på uaktsomhet fra MAN T&B eller representanter for MAN T&B, er sistnevnte kun ansvarlig ved brudd på en kardinalplikt. Kardinalplikter er vesentlige kontraktsforpliktelser som muliggjør gjennomføring av kontrakten, og som brukeren har tiltro til og normalt kan stole på.

   Ved simpel uaktsomhet angående brudd på slike kardinalplikter er MAN T&B sitt ansvar begrenset til skadene som typisk kan forutses, men maksimalt 100 % av den årlige godtgjørelsen

   Hvis en MAN T&B-tjeneste tilbys gratis, gjelder følgende: Ved simpel uaktsomhet med hensyn til brudd på slike kardinalplikter skal MAN T&B, med tanke på at tjenesten MAN T&B er kostnadsfri, kun være ansvarlig for den aktsomheten som MAN T&B pleier å anvende for egne anliggender.

  3. Øvrige unntak

   1. MAN T&B er ikke ansvarlig for den forskriftsmessige tilstanden av brukerens kjøretøyer som MAN T&B-tjenestene leveres til. Tjenesten fra MAN Truck & Bus SE tjener bare til å hjelpe brukeren, ansvaret for å overholde forskrifter og for kjøretøyenes bruk og tilstand ligger hos eieren eller sjåføren.

   2. MAN T&B er ikke ansvarlig for oppfyllelse/oppfyllbarhet av brukerens forpliktelser overfor myndighetene når det gjelder tilgjengeliggjøring av data fra fartsskriver og personlig fartsskriverkort. Brukerens juridiske forpliktelser i denne forbindelse overtas ikke av MAN T&B.

   3. Tilveiebringing av RIO-bokser og/eller RIO-sendeenheter er ikke del av disse tjeneste-GFB. Under disse GFB ytes det ikke ansvar for noen garanti og/eller garantiansvar.

   4. Tilsvarende ytes det under disse tjeneste-GFB heller ingen garanti- eller ansvarsordning og/eller garantiansvar for mangelfulle MAN T&B-tjenester (spesielt ikke for manglende eller feilaktige data) og/eller for skader som beror på funksjonsfeil og/eller svikt i kjøretøyer, RIO-bokser og/eller RIO-sendeenheter eller feilaktig datainntasting fra brukerens side.

   5. Tilsvarende ytes det ingen garanti og/eller ansvar i henhold til disse GFB, hvis brukeren av en eller annen årsak har unnlatt å foreta vedlikehold på tross av melding om dette, og det har oppstått tap hos brukeren av den grunn.

 6. Varighet og oppsigelse

  1. Varighet

   1. Disse tjeneste-GFB kan tegnes på ubestemt tid, eller for en bestemt varighet (12 eller 36 måneder). Brukeren velger varighet gjennom bestillingsprosedyren på RIO-markedsplassen.

  2. Oppsigelse

   1. Såfremt denne tjeneste-GFB er inngått med ubestemt varighet, kan brukeren si opp disse tjeneste-GFB på forskriftsmessig måte når som helst uten noen spesiell frist overfor MAN T&B. En oppsigelse kan også foretas ved at kunden deaktiverer tjenesten på RIO-plattformen. MAN T&B kan si opp tjeneste-GFB dersom ubestemt varighet er avtalt, med en varselperiode på tre (3) måneder fra slutten av måneden.

   2. Såfremt denne tjeneste-GFB er inngått med fast, bestemt varighet, kan brukeren ikke si opp denne tjeneste-GFB på forskriftsmessig måte under bruksvarigheten. Deaktivering på RIO-plattformen via brukeren fører ikke til at brukerens betalingsplikt overfor MAN T&B opphører.

   3. Begge parters rett til å si opp av en viktig årsak berøres ikke av dette. Viktige årsaker for ekstraordinær oppsigelse fra brukerens side omfatter også salg av kjøretøy som har en digital funksjon med en aktiv fastsatt varighet eller annet eierskift eller avregistrering av et kjøretøy, som har overskredet en periode på seks (6) måneder. Brukerens betalingsplikt fortsetter inntil det foreligger gyldig bevis på årsaken for oppsigelsen. Det kan ta opptil tre (3) arbeidsdager før oppsigelsen er ferdigbehandlet.

   4. Oppsigelse av disse GFB av hvilken som helst grunn berører ikke GFB for RIO-plattformen og andre tjeneste-GFB for eventuelle andre tjenester fra MAN T&B. Oppsigelse av RIO-plattform-GFB, derimot, uansett årsak, avslutter til samme avslutningstidspunkt også foreliggende tjeneste-FGB, såfremt disse er avtalt for en bestemt varighet. Ved avtale om fast, bestemt varighet gjelder punkt 6.2.2. Leveringen av MAN T&B-tjenestene under denne tjeneste-GFB er avhengig av inngåelse og videreføring av foreliggende tjeneste-GFB for RIO-plattformen.

 7. Konfidensialitet

  1. MAN T&B og brukeren forplikter seg til å overholde taushetsplikten om fortrolige opplysninger fra andre, og å bruke disse kun for å gjennomføre disse tjeneste-GFB og formålet i forbindelse med disse. Denne forpliktelsen fortsetter i tre (3) år etter at kontrakten er avsluttet.

  2. Denne konfidensialitetsregelen fra punkt 7 ovenfor anvendes ikke hvis de fortrolige opplysningene (i) om den respektive andre part allerede var påviselig kjent ved inngåelsen av GFB eller deretter blir kjent fra tredje part uten brudd på konfidensialitetsavtalen, (ii) er offentlig kjent ved inngåelsen av GFB eller gjøres offentlig kjent etterpå, hvis dette ikke beror på et brudd på disse GFB, (iii) er lov å bruke av en part med forutgående samtykke av den respektive annen part for andre formål utenfor disse GFB, eller som (iv) på grunn av lovmessige forpliktelser eller etter en domstols eller en myndighets ordre må offentliggjøres, i det omfang det er tillatt og mulig må den part som er forpliktet til offentliggjøringen informere den respektive annen part, og sørge for at vedkommende har mulighet til å påklage offentliggjøringen.

 8. Øvrige bestemmelser

  1. Hvis det å stille tjenesten fra MAN T&B til disposisjon ikke er mulig på grunn av force majeure, fritas MAN T&B for virkningens varighet og omfang fra det å stille tjenesten fra MAN T&B til disposisjon, hvis MAN T&B har gjort adekvate forberedelser for å unngå konsekvensene. Force majeure skal forstås som enhver hendelse utenfor MAN T&B sin kontroll, som et resultat av at MAN T&B helt eller delvis forhindres i å oppfylle sine forpliktelser, inkludert brannskader, flom, streik og lovlige

   lockouts, samt driftsforstyrrelser eller offisielle ordrer som de ikke er ansvarlig for. Til dette hører også at RIO-plattformen faller ut på grunn av force majeure.

   MAN T&B skal informere brukeren omgående om begynnelsen og slutten av force majeure og gjøre sitt ytterste for å overvinne force majeure-hendelsen og for å innskrenke konsekvensene så langt som mulig.

  2. I tilfelle enkelte bestemmelser i disse GFB er eller blir helt eller delvis ugyldige, berører dette ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. I stedet for ugyldige bestemmelser skal partene avtale en gyldig bestemmelse som i henhold til mening og formål kommer nærmest den ugyldige bestemmelsen. En mangel i disse vilkårene blir tilsvarende rettet.

  3. MAN T&B er berettiget til å fratre rettigheter og/eller plikter i henhold til disse GFB helt eller delvis for firmaer som er tilknyttet MAN T&B i henhold til tysk lov (§§ 15 ff. AktG). Ved fullstendig fratredelse av alle rettigheter og plikter, har brukeren rett til ekstraordinær oppsigelse av disse tjeneste-GFB.

  4. Brukeren har ikke rett til, uten skriftlig samtykke fra MAN T&B, å overføre rettigheter og/eller plikter i henhold til disse tjeneste-GFB helt eller delvis til tredjepart.

  5. Endringer og tillegg i disse tjeneste-GFB skal foretas i skriftlig form. Dette gjelder også for en avtale om opphevelse av dette tekstformkravet.

  6. Disse tjeneste-GFB finnes på mange forskjellige språk. Ved avvik har den tyske originalteksten prioritet.

  7. Disse GFB er underlagt tysk lov (med utelukkelse av internasjonale lovkonflikter). Eneste verneting i tilfelle stridigheter om eller i forbindelse med disse GFB, er München.


Utgave:


17.10.2023