Tjeneste-GFB for tjenesten Geo Data Flow

 1. Gjenstand

  Disse generelle forretningsbetingelsene for tjenesten representerer en separat avtale mellom TB Digital Services GmbH (“TBDS”) og brukeren (“bruker”). De generelle forretningsbetingelsene for avtalen regulerer leveringen av tjenesten som er beskrevet under punkt 2 via plattformen av TBDS til brukeren (“TBDS-tjenestene”). De utgjør en enkeltkontrakt i tillegg til den allerede avtalte plattform-GFB mellom brukeren og TBDS. I den utstrekning annet ikke er uttrykkelig regulert i disse tjeneste-GFB, vil reglene i de allerede avtalte ordningene mellom brukeren og TBDS for plattform-GFB også gjelde for disse tjeneste-GFB. Begreper i betingelsene for plattform-GFB gjelder også for disse tjeneste-GFB. Tjeneste-GFB avtales i henhold til ordningene i punkt 2.1 og 2.3 plattform-GFB.
 2. TBDS-tjeneste
  1. TBDS vil levere følgende TBDS-tjeneste til brukeren i løpet av gyldighetsperioden til disse tjeneste-GFB, som er nærmere beskrevet i tjenestebeskrivelsen:

   Beskrivelse

   Kortbeskrivelse

   Geo Data Flow

   Geo Data Flow gir mulighet til generering og videresending av data via RIO-grensesnittet til tredjepartssystemer. Dataene er definert i tjenestebeskrivelsen.

   En oppdatert versjon av den detaljerte tjenestebeskrivelsen av tjenesten, samt tekniske krav og godtgjørelsen for bruken av tjenesten kan ses på plattformen, på https://rio.cloud.

  2. Tilgjengelighet av plattformen for levering av de ovennevnte tjenestene retter seg etter punkt 3.2 i plattform-GFB.

  3. Viktig merknad: Når det gjelder de personvernrettslige kravene, viser vi uttrykkelig til punkt 8 i plattform-GFB. Brukeren vil fortsatt være personvernrettslig ansvarlig for databearbeidelse innenfor rammen av TBDS´ databehandleravtale, og garanterer at det er tillatt å behandle de personrelaterte dataene til de aktuelle personene (sjåfører og ev. andre personer). Dette innbefatter brukers omfattende informasjonsplikt overfor de berørte personene samt utarbeidelse av et datavernrettslig grunnlag.

 3. Pris

  1. Betalingen for TBDS-tjenesten er basert på opplysningene på plattformen https://rio.cloud og er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Prisen avhenger av antallet kjøretøy som brukeren har registrert for tjenesten. Ved registrering via brukeren deltar kjøretøyet i tjenesten og avregnes for de eksakte dagene. Avregningen foretas pr. de delene av månedene der TBDS-tjenesten kun var tilgjengelig en del av måneden.

  2. Brukeren skal betale fakturaen fra TBDS til tjenesteleverandøren som nevnt i punkt 4.2 i plattform-GFB. Denne betalingen har oppfyllende virkning overfor TBDS.

  3. Dersom brukeren selv etter rimelig skriftlig purring fra TBDS fortsatt ikke har betalt, kan TBDS etter nok en skriftlig purring på minst én (1) uke suspendere TBDS-tjenesten i henhold til disse tjeneste-GFB frem til betaling foreligger.

 4. Endringer

  1. Endringer i de generelle forretningsbetingelsene for tjenesten krever godkjenning fra begge partene, så fremt ikke annet er regulert under dette punkt 4.

  2. TBDS kan foreta adekvate tekniske endringer i forhold til leveringen av TBDS-tjenesten, spesielt i den utstrekning det er nødvendig for å forbedre dens funksjonsdyktighet eller for å overholde lovmessige krav.

  3. Adekvate tjenesteendringer i forhold til leveringen av TBDS-tjenesten og moderate prisendringer vises brukeren i tekstform; brukeren gis samtidig mulighet til å komme med innsigelser innen seks (6) uker. Kommer det ingen innsigelse (skriftlig eller via e-post) mot en adekvat tjenesteendring/prisendring innen disse seks (6) ukene, tolkes dette som samtykke til tjenesteendringen/prisendringen, hvis brukeren innenfor rammen av endringsvarselet ble gjort oppmerksom på denne rettsfølgen. I tilfelle brukeren kommer med en innsigelse mot en tjenesteendring/prisøkning, har TBDS rett til umiddelbar oppsigelsesrett i forhold til tjeneste-GFB overfor brukeren; utover dette kan brukeren til enhver tid også si opp tjeneste-GFB på regulær måte.

 5. Garanti og ansvar

  1. Garanti- eller ansvarsordning

   1. Brukeren skal omgående meddele eventuelle mangler ved TBDS-tjenesten til TBDS. TBDS skal rette eventuelle mangler ved TBDS-tjenesten innen rimelig tid. Hvis rettingen av en mangel innen rimelig tid mislykkes to (2) ganger, har brukeren rett til ekstraordinær oppsigelse av tjeneste-GFB.

    For andre krav fra brukeren gjelder punkt 5.2.

   2. Mangelkrav er utelukket hvis brukeren eller noen som opptrer på vegne av brukeren, selv er årsaken.

  2. Ansvar

   TBDS har ansvar for skader som skyldes forsett og/eller grov uaktsomhet fra TBDS eller TBDS’ kontraktshjelper. For skader som beror på uaktsomhet fra TBDS eller dets hjelpere, er TBDS kun ansvarlig ved brudd på en kardinalplikt. Kardinalplikter er vesentlige kontraktsplikter som først muliggjør en ordentlig gjennomførbarhet av kontrakten, og hvis oppfyllelse brukeren har stolt på og kunne stole på.

   Ved simpel uaktsomhet i strid med slike kardinalplikter er ansvaret til TBDS for typisk forutsigbare skader begrenset, men begrenset til maksimalt 100 % av den årlige godtgjørelsen.

   Forøvrig har TBDS intet ansvar for simpel uaktsomhet.

   Hvis en TBDS-tjeneste tilbys gratis, gjelder: Ved simpel uaktsomhet med hensyn til brudd på slike kardinalplikter er TBDS, når det gjelder kostnadsfritaket til TBDS-tjenesten, i tillegg kun ansvarlig for den aktsomheten som TBDS pleier å anvende for egne anliggender.

  3. Øvrige unntak

   1. TBDS er ikke ansvarlig for den forskriftsmessige tilstanden til brukerens kjøretøyer som brukes til å utføre TBDS-tjenesten. TBDS-tjenesten brukes kun som støtte for brukeren; ansvaret for å overholde forskrifter og for kjøretøyenes bruk og tilstand ligger hos eieren eller sjåføren.

   2. Det å stille Rio-bokser og/eller RIO-sendeenheter og/eller TBM2 til disposisjon, er ikke del av disse GFB. Under disse tjeneste-GFB gis det ingen garanti- eller ansvarsordning og/eller intet garantiansvar.

   3. Tilsvarende overtas det under disse plattform-GFB heller ikke noe garanti og/eller ansvar for mangelfulle TBDS-tjenester (spesielt for manglende eller feilaktige data) og/eller for skader som beror på funksjonsfeil og/eller uhell med kjøretøyer, RIO-bokser og/eller RIO-sendeenheter og/eller TBM2-bokser som berøres av brukerens feilaktige datainnlegging.

 6. Varighet og oppsigelse

  1. Varighet

   Avtalen om disse tjeneste-GFB er inngått på ubestemt tid.

  2. Oppsigelse

   1. Brukeren kan si opp disse tjeneste-GFB på regulær måte når som helst uten noen spesiell frist overfor TBDS; oppsigelse kan også gjøres ved at kunden ganske enkelt deaktiverer tjenesten på plattformen. Etter slik deaktivering vil en ny aktivering ta minst fire (4) virkedager ved bruk av en RIO Box.

   2. TBDS kan si opp tjeneste-AGB på regulær måte ved å overholde en frist på tre (3) måneder ved månedens utløp.

   3. Begge parters rett til å si opp av en viktig årsak berøres ikke av dette.

   4. Oppsigelse av disse tjeneste-GFB av hvilken som helst grunn berører ikke plattform-GFB og eventuelle andre tilknyttede tjeneste-GFB. Oppsigelse av plattform-GFB av hvilken som helst grunn vil også medføre oppsigelse av de foreliggende tjeneste-GFB på samme tidspunkt.

   5. Levering av TBDS-tjenesten i henhold til disse tjeneste-GFB er avhengig av inngåelse og videreføring av følgende andre tjeneste-GFB (med TBDS eller tredjeparts leverandører): Hvis data genereres av en tredjepartsleverandør og leveres til TBDS via Mixed Fleet Bridge, kan denne tjenesten bare leveres når og så lenge dataene leveres av tredjeparten til TBDS. Oppsigelse av slike andre tjeneste-GFB av en hvilken som helst grunn vil også alltid medføre oppsigelse av disse tjeneste-RGB på samme tidspunkt.

   6. Levering av følgende andre TBDS-tjenester og/eller tredjeparts tjenester er avhengig av inngåelse og videreføring disse tjeneste-GFB: ingen. Oppsigelse av disse tjeneste-GFB av hvilken som helst grunn vil også medføre oppsigelse av andre TBDS-tjenester og/eller tredjeparts tjenester og deres inngåtte tjeneste-GFB.

 7. Annet

  1. Hvis det å stille TBDS-tjenestene til disposisjon ikke er mulig på grunn av force majeure, fritas TBDS for virkningens varighet og omfang fra det å stille TBDS-tjenestene til disposisjon, hvis TBDS har gjort adekvate forberedelser for å unngå konsekvensene. Med force majeur forstås enhver hendelse utenom TBDS’ innflytelsesområde som hindrer TBDS helt eller delvis i å oppfylle deres forpliktelser, inkludert brannskader, oversvømmelser, streiker og lovmessige lockouts samt driftsforstyrrelser som ligger utenfor deres ansvar eller administrative forføyninger. Til dette hører også at RIO-plattformen faller ut på grunn av force majeure.

   TBDS skal informere brukeren omgående om begynnelsen og slutten av force majeure og gjøre sitt ytterste for å overvinne force majeure-hendelsen og for å innskrenke konsekvensene så langt som mulig.

  2. I tilfelle enkelte bestemmelser i disse GFB er eller blir helt eller delvis ugyldige, så berører dette ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. I stedet for ugyldige bestemmelser skal partene avtale en gyldig bestemmelse som i henhold til mening og formål kommer nærmest den ugyldige bestemmelsen. En mangel i disse GFB blir tilsvarende rettet.

  3. TBDS er berettiget til å fratre rettigheter og/eller plikter i henhold til disse GFB helt eller delvis for firmaer som er tilknyttet TBDS i henhold til tysk lov §§ 15 ff. AktG. Ved fullstendig fratredelse av alle rettigheter og plikter, har brukeren rett til ekstraordinær oppsigelse av disse GFB.

  4. Uten skriftlig samtykke fra TBDS har brukeren ikke rett til å overdra rettigheter og/eller forpliktelser fra disse tjeneste-GFB i sin helhet eller delvis til tredjepart.

  5. Endringer og tillegg i disse tjeneste-GFB skal gjøres i skriftlig form. Dette gjelder også for en avtale om opphevelse av dette tekstformkravet.

  6. Disse GFB finnes i mange forskjellige språk. Ved avvik har den tyske originalteksten prioritet.

  7. Disse GFB er underlagt tyske lover (med utelukkelse av internasjonale lovkonflikter). Eneste verneting i tilfelle stridigheter om eller i forbindelse med disse GFB er München.


Utgave: 18.03.2021