Tjenestevilkår for tjenestene MAN ServiceCare S og MAN ServiceCare M

 1. Tema
  1. Disse tjenestevilkårene for MAN Truck&Bus SE («MAN T&B») regulerer oppfyllelse av tjenestene under punkt 2 fra TB Digital Services GmbH («TBDS»), Oskar Schlemmer Str. 19–21, 80807 München, som stilles til rådighet for brukeren MAN T&B via RIO-plattformen. De utgjør en enkeltkontrakt i tillegg til de allerede avtalte vilkårene mellom brukeren og TBDS for den tilkoblede RIO-plattformen.
  2. Såfremt det ikke er uttrykkelig avvikende regulert i disse tjeneste-GFB, vil reglene i de allerede avtalte betingelsene mellom brukeren og TBDS for RIO-plattformen også gjelde for disse GFB. Begreper fra betingelsene for RIO-plattformen gjelder også for disse tjeneste-GFB.
  3. Tjeneste-GFB avtales i henhold til reglene fra punkt 2.2. i betingelsene for RIO-plattformen.
  4. Tjenesten MAN ServiceCare tilbys i trinnene «S» og «M». De to produktene bygger på hverandre, noe som betyr at funksjonaliteten til disse produktene tiltar med hvert trinn.
  5. Etter at ett eller flere kjøretøy er lagt inn på RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen, må brukeren klikke på den aktuelle tasten på RIO-plattformen for å bestille tjenesten ServiceCare S eller M. Innen rammen av produktaktiveringen må brukeren bekrefte disse tjeneste-GFB samt tjenestebeskrivelsen. For at tjenesten MAN ServiceCare skal kunne leveres, er brukeren under aktiveringsprosessen dessuten pålagt å tilordne ethvert-kjøretøy som velges for tjenesten en kontaktperson inkl. kontaktinformasjon (hos kunden) samt et autorisert MAN-verksted (verksted som er en del av MAN After Sales-nettverket) som hjemmeverksted der vedlikeholdsarbeidene som regel skal utføres. Et kjøretøy kan kun tilordnes ett lokalt verksted. Dessuten må det lokale verkstedet befinne seg i et land som er frigitt for MAN ServiceCare. Se tjenestebeskrivelsen for MAN ServiceCare S eller M. Avhengig av kjøretøytypen kan utvalget av hjemmeverksteder være begrenset. Kontrakten for tjenesten MAN ServiceCare S eller M trer først i kreft etter bekreftelse av aksept fra MAN T&B (meddeles brukeren skriftlig via e-post eller RIO-plattformen). MAN T&B forbeholder seg retten til en kredittvurdering, sanksjonslistekontroll og en kontroll av brukerens MVA-nr., etter at brukeren har levert forespørselen og før aksept fra MAN T&B. Selv etter aksept av forespørselen, forbeholder MAN T&B seg retten til regelmessig kontroll av MVA-nr., kredittvurdering og/eller sanksjonslistekontroll.

   Bruken av tjenesten er med forbehold om at det ikke foreligger hindre for oppfyllelse, i form av nasjonale eller internasjonale forskrifter, spesielt bestemmelser om eksportkontroll samt embargoer eller andre lovmessige innskrenkninger. Brukeren plikter å fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for bruk av tjenesten. Forsinkelser på grunn av eksportkontroller eller godkjenningsprosesser setter tjenesteytelsen midlertidig ut av kraft. Hvis en nødvendig tillatelse ikke tildeles, anses vilkårene som ikke inngått, erstatningskrav blir for øvrig og på grunn av fristoverskridelse utelukket.
  6. Denne tjenesten leveres utelukkende til firmaer som er registrert i ett av de land som er angitt i tjenestebeskrivelsen og utelukkende til firmaer som definert av tysk lov (§ 14, Bürgerlichen Gesetzbuches).
  7. § 312i ledd 1 punkt 1 nr. 1 til 3 og punkt 2 i Bürgerliches Gesetzbuch gjelder ikke ved inngåelsen av disse vilkårene.
 2. Tjenestene og tekniske krav
  1. MAN T&B leverer en av følgende MAN T&B-tjenester til brukeren så lenge tjeneste-GFB gjelder:

   Betegnelse av tjenestene

   Kort beskrivelse av tjenestene

   Vederlag i Euro (netto)

   MAN ServiceCare S

   MAN ServiceCare S informerer kunden uforpliktende om kommende vedlikeholdsfrister for kjøretøy som er registrert i MAN ServiceCare, og bidrar til å avtale en vedlikeholdsfrist med et MAN-verksted som velges av brukeren, og som ikke trenger å være identisk med hjemmeverkstedet. Tjenestene fra MAN-verkstedet er ikke gjenstand for denne GFB.

   gratis

   MAN ServiceCare M

   I tillegg til funksjonene til MAN ServiceCare S tilbyr MAN ServiceCare M brukeren muligheten til å bestemme hvilke vedlikeholdsomfang som skal administreres og utføres av det valgte autoriserte MAN-verkstedet. Samtidig gis brukeren informasjon om den aktuelle vedlikeholdsstatusen til kjøretøyet sitt og muliggjør dermed en selvstendig planlegging av timeavtaler for verksted.

   se markedsplassen på RIO-plattformen

   En oppdatert versjon av den detaljerte tjenestebeskrivelsen for begge tjenestene MAN ServiceCare S og M samt de gjeldende prisene er tilgjengelige på markedsplassen til RIO-plattformen, under nettadressen https://rio.cloud, tjenestebeskrivelsen kan også lastes ned.

  2. Tilgjengeligheten for RIO-plattformen for levering av tjenester i den forbindelse retter seg etter punkt 3.2 i GFB for RIO-plattformen.

  3. Viktig merknad: Når det gjelder de personvernrettslige kravene, viser vi uttrykkelig til punkt 8 i plattform-GFB. Brukeren vil fortsatt være personvernrettslig ansvarlig for databearbeidelse innenfor rammen av TBDS sin databehandleravtale, og garanterer at det er tillatt å behandle de personrelaterte dataene til de aktuelle personene (sjåfører og ev. andre personer). Dette innbefatter brukers omfattende informasjonsplikt overfor de berørte personene samt utarbeidelse av et personvernrettslig grunnlag.

  4. Avtalen om oppdragsdata i GFB for RIO-plattformen tilføyes følgende regler i henhold til denne GFB: Brukeren gir MAN T&B og TBDS rett til videreformidling av data som er nødvendig for levering av MAN ServiceCare S eller M og for vedlikehold av brukerens kjøretøy til hjemmeverkstedet som kunden velger og ethvert MAN-verksted som brukeren i enkelttilfeller velger for levering av tjenesteytelser samt til ansvarlig nasjonal MAN-importør for kvalitetssikring av tjenesten MAN ServiceCare. Det dreier seg her om data som er nødvendig for kommende vedlikehold, som kundens kontaktinformasjon understellsnummer, vedlikeholdsdata, fyllenivåer, dekktrykk, bremsebelegg osv. Avhengig av kjøretøytypen, kjøretøykonfigurasjonen og den aktuelle telematikkmodulen («TBM») er det mulig at data ikke vises eller vises begrenset. Med en telematikkmodul menes enten en RIO-boks eller en TBM2. TBM2 sender data til T-Systems-plattformen (produktnavn: Logiweb/MAN TeleMatics). T-Systems plattformen sender disse kjøretøymeldingene videre til RIO-plattformen. Av den grunn må en del av dataene fortsatt lagres eller behandles på T-Systems-plattformen.

  5. Viktig merknad for kunder med TBM2-kjøretøy: Hvis et kjøretøy er utstyrt med TBM2, må brukeren kontrollere de aktuelle grensesnitt-tilkoblingene (API) før kjøp av produktet. Eksterne systemer / tredjepartssystemer som f.eks. logistikkprogramvare eller egenutviklet programvare, er koblet til MAN TeleMatics-plattformen via API-ene; hvis et API-grensesnitt ikke er kompatibelt, er det fare for at forbindelsen til de eksterne systemene / tredjepartssystemene ikke lenger kan opprettes. MAN T&B påtar seg intet ansvar og ingen kostnader for nødvendige grensesnittilpasninger hos kunden.

 3. Pris

  1. Prisen som skal betales for tjenesten, retter seg etter opplysningene på plattformen under rio.cloud med pålegg av merverdiavgift. Avregningen foretas forholdsmessig basert på dager der en tjeneste kun var tilgjengelig en del av måneden.

  2. Betalingen av fakturaen fra MAN T&B skal kunden foreta til den angitte tjenesteleverandøren som nevnt i punkt 4.2 i GFB for RIO-plattformen. Slik betaling har oppfyllende virkning overfor MAN T&B.

  3. Dersom kunden også etter passende skriftlig purring fra MAN T&B fortsatt ikke har betalt, kan MAN T&B etter nok en skriftlig purring på minst en (1) uke, suspendere tjenesten i henhold til denne tjeneste-GFB frem til betaling foreligger.

  4. Prisene og de nevnte vederlagene forstås uten lovbestemt MVA eller sammenlignbare skatter. Disse skattene kommer i tillegg til vederlagene som er avtalt med MAN T&B.

   Hvis reverse-charge eller en sammenlignbar metode (som forplikter leverings- eller tjenestemottakeren til å selvdeklarere eller holde tilbake MVA eller sammenlignbare skatter) skal benyttes, må brukeren foreta selvdeklareringen eller overføre den tilbakeholdte MVA til det ansvarlige skattekontoret innen den foreskrevne fristen. Hvis det etter ønske kommer en slik metode til anvendelse, avtaler partene anvendelse av denne. Uavhengig av dette må prisene og vederlagene i begge tilfeller beregnes uten MVA eller sammenlignbare skatter, og brukeren må foreta betalingene til MAN T&B til avtalt pris uten noen form for fradrag.

  5. Brukeren og MAN T&B er hver selv ansvarlig for skatt av næringsinntektene på basis av inntektene.

   Prisene og de nevnte vederlagene forstås uten lovbestemt kildeskatt eller sammenlignbare skatter. I tilfelle vederlaget er underlagt den lovbestemte kildeskatten, må brukeren ikke holde tilbake noen kildeskattrekk fra betalingen til MAN T&B i henhold til nasjonal lovgivning i sitt bostedsland. Slike skatter må brukeren betale i tillegg til dette avtalte vederlaget til MAN T&B for egen regning, til de respektive myndighetene i MAN T&B sitt navn.

   Hvis det eksisterer en dobbelbeskatningsavtale («DBA») mellom MAN T&B og brukerens bostedsland, kan brukeren i henhold til den anvendbare DBA, betale det maksimale kildeskattbeløpet til de respektive myndighetene hvis forutsetninger for kildeskattreduksjon foreligger (ev. til null). Brukeren er ansvarlig for oppfyllelsen av de formelle forutsetningene for en kildeskattreduksjon (ev. til null). Ved kontraktsinngåelsen stiller MAN T&B en bostedsattest til disposisjon for brukeren.

   Brukeren forplikter seg til uoppfordret og uten opphold å fremlegge for MAN T&B en offisiell dokumentasjon av skatten som han har betalt i MAN T&B sitt navn. Hvis det ikke fremlegges en offisiell dokumentasjon, eller den fremlegges for sent, må brukeren frita MAN T&B for alle skader som beror på at dokumentasjonen ikke fremlegges eller fremlegges for sent.

 4. Endringer

  1. Endring av tjeneste-GFB krever samtykke fra begge parter, med mindre annet er fastsatt i dette punkt 4.

  2. MAN T&B kan foreta adekvate tekniske endringer i forbindelse med levering av tjenesten, spesielt i den utstrekning det er nødvendig for å forbedre funksjonsdyktighet eller for å overholde lovmessige krav.

  3. MAN T&B kan også foreta innholdsmessige endringer i forbindelse med levering av tjenesten, såfremt disse ikke innskrenker tjenestetilbudet overfor brukeren med hensyn til bruken av plattformen eller så lenge brukeren ikke har fremsatt innsigelser i henhold til punkt ‎4 ‎ nedenfor.

  4. Adekvate tjenesteendringer i forhold til levering av tjenestene og rimelige prisøkninger meddeles brukeren i tekstform, og brukeren gis samtidig mulighet til å komme med innsigelser innen seks (6) uker. Hvis ingen innsigelse følger (skriftlig eller via e-post) mot en adekvat tjenesteendring/prisøkning innen disse seks (6) ukene, tolkes dette som samtykke til tjenesteendringen/prisøkningen, hvis brukeren innenfor rammen av endringsvarselet ble gjort oppmerksom på denne rettsfølgen. Hvis brukeren kommer med en innsigelse mot tjenesteendringen/prisøkningen, har MAN T&B mulighet til å benytte seg av ekstraordinær oppsigelsesrett i forhold til tjeneste-GFB; utover det kan brukeren også til enhver tid si opp avtalen om tjeneste-GFB på forskriftsmessig måte eller deaktivere sin registrering for tjenesten MAN ServiceCare på RIO-plattformen.

 5. Garanti og ansvar

  1. Garanti- eller ansvarsordning

   1. Brukeren skal omgående meddele MAN T&B ved eventuelle mangler på tjenestene. MAN T&B skal rette mangler på tjenestene innen rimelig tid. Hvis rettingen av en mangel innen rimelig tid mislykkes to (2) ganger, har brukeren rett til ekstraordinær oppsigelse av disse tjeneste-GFB.

    For andre krav fra brukeren gjelder punkt 5.2.

   2. Mangelkrav er utelukket hvis brukeren eller noen som representerer brukeren, selv er årsaken.

  2. Ansvar

   MAN T&B har ansvar for skader som skyldes forsett og/eller grov uaktsomhet fra MAN T&B eller deres kontraktshjelper sin side.

   For skader som beror på simpel uaktsomhet fra MAN T&B eller noen som opptrer på vegne av MAN T&B, er sistnevnte kun ansvarlig ved brudd på en kardinalplikt. Innen rammen av produktaktiveringen må brukeren bekrefte disse generelle salgs- og leveransevilkårene samt tjenestebeskrivelsen.

   Ved simpel uaktsomhet i strid med slike kardinalplikter er ansvaret til TBDS for typisk forutsigbare skader begrenset, men begrenset til maksimalt 100 % av den årlige godtgjørelsen.

   Forøvrig er det utelukket at MAN T&B skal ha ansvar for simpel uaktsomhet.

   Hvis en tjeneste tilbys gratis, gjelder: Ved simpel uaktsomhet med hensyn til brudd på slike kardinalplikter, skal MAN T&B, med tanke på at tjenesten er kostnadsfri, kun være ansvarlig for den aktsomheten som MAN T&B pleier å utvise i forhold til egne anliggender.

  3. Øvrige unntak

   MAN T&B er ikke ansvarlig for den forskriftsmessige tilstanden av brukerens kjøretøyer som tjenestene leveres til. Tjenestene er ment som hjelp for brukeren; ansvaret for å overholde forskrifter og for kjøretøyenes bruk og tilstand forblir hos eieren eller føreren. Det å stille Rio-bokser og/eller RIO-sendeenheter og/eller TBM2 til disposisjon, er ikke del av disse GFB. Under disse GFB ytes det ikke ansvar for noen garanti og/eller garantiansvar.

   1. Tilsvarende overtas det under disse tjeneste-GFB heller ingen garanti og/eller ansvar for mangelfulle tjenester (spesielt for manglende eller feilaktige data) og/eller for skader som beror på funksjonsfeil og/eller svikt av kjøretøyer, RIO-bokser og/eller RIO-sendeenheter og/eller TBM2 og/eller feilaktige datainntasting gjennom brukeren.

   2. Tilsvarende overtas det under disse tjeneste-GFB heller ingen garanti og/eller ansvar, hvis brukeren av en eller annen grunn ikke har fått beskjed om kommende vedlikehold og/eller en mulig skadehendelse, og brukeren har blitt skadet som et resultat.

 6. Varighet og oppsigelse

  1. Varighet
   Denne tjeneste-GFB kan tegnes på ubestemt tid, eller for en bestemt varighet (12 eller 36 måneder). Brukeren velger varighet gjennom bestillingsprosedyren på RIO-markedsplassen.

  2. Oppsigelse

   1. Såfremt denne tjeneste-GFB er inngått med ubestemt varighet, kan brukeren si opp disse tjeneste-GFB på forskriftsmessig måte når som helst uten noen spesiell frist overfor MAN T&B. En oppsigelse kan også foretas ved at kunden deaktiverer tjenesten på RIO-plattformen. MAN T&B kan si opp tjeneste-GFB dersom ubestemt varighet er avtalt, med en varselperiode på tre (3) måneder fra slutten av måneden.

   2. Såfremt denne tjeneste-GFB er inngått med fast, bestemt varighet, kan brukeren ikke si opp denne tjeneste-GFB på forskriftsmessig måte under bruksvarigheten. Deaktivering på RIO-plattformen via brukeren fører ikke til at brukerens betalingsplikt overfor MAN T&B opphører. 

   3. Begge parters rett til å si opp av en viktig årsak berøres ikke av dette. Viktige årsaker for ekstraordinær oppsigelse fra brukerens side omfatter også salg av kjøretøy som har en digital funksjon med en aktiv fastsatt varighet eller annet eierskift eller avregistrering av et kjøretøy, som har overskredet en periode på seks (6) måneder. Brukerens betalingsplikt fortsetter inntil det foreligger gyldig bevis på årsaken for oppsigelsen. Det kan ta opptil tre (3) arbeidsdager før oppsigelsen er ferdigbehandlet.

   4. Tilbaketrekning av samtykket til disse vilkårene, av hvilken som helst grunn, berører ikke vilkårene for RIO-plattformen og andre vilkår for eventuelle andre tjenester fra MAN T&B. Tilbaketrekning av samtykket til vilkårene for RIO-plattformen, uansett årsak, vil derimot også føre til at tjenestevilkårene opphører på samme tidspunkt, såfremt disse er avtalt for en bestemt varighet. Ved avtale om fast, bestemt varighet gjelder punkt 6.2.2.

    Levering av MAN T&B-tjenestene under disse vilkårene avhenger av inngåelse og videreføring av vilkårene for RIO-plattformen. 

   5. Viktig merknad for kunder med TBM2-kjøretøy:
    Etter deaktivering av MAN ServiceCare i RIO-portalen er det ikke mulig å aktivere det samme kjøretøyet på nytt for MAN TeleMatics. For tjenesten MAN ServiceCare M er det i tillegg til vilkårene for RIO-plattformen nødvendig med en inngåelse og videreføring av tjenestevilkårene for MAN Bridge.

  3. Sletting av data

   Når disse tjenestevilkårene er avsluttet, plikter TBDS å slette brukerens datahistorikk etter en karenstid på tretti (30) dager. Karenstiden er satt for å forhindre ugjenopprettelig tap av data for samtlige historiske data dersom brukeren feilaktig avslutter en tjeneste.
 7. Konfidensialitet

  1. MAN T&B og brukeren forplikter seg til å overholde taushetsplikten om fortrolige opplysninger fra andre, og å bruke disse kun for gjennomføringen av disse tjeneste-GFB og formålene i forbindelse med disse. Denne forpliktelsen fortsetter i tre (3) år etter at kontrakten er avsluttet.

  2. Denne konfidensialitetsregelen fra punkt 7 ovenfor anvendes ikke hvis de fortrolige opplysningene (i) om den respektive andre part allerede var påviselig kjent ved inngåelsen av GFB eller deretter blir kjent fra tredje part uten brudd på konfidensialitetsavtalen, (ii) er offentlig kjent ved inngåelsen av GFB eller gjøres offentlig kjent etterpå, hvis dette ikke beror på et brudd på disse GFB, (iii) er lov å bruke av en part med forutgående samtykke av den respektive annen part for andre formål utenfor disse GFB, eller som (iv) på grunn av lovmessige forpliktelser eller etter en domstols eller en myndighets ordre må offentliggjøres, i det omfang det er tillatt og mulig må den part som er forpliktet til offentliggjøringen informere den respektive annen part, og sørge for at vedkommende har mulighet til å påklage offentliggjøringen.

 8. Øvrige bestemmelser

  1. Viktig merknad for kunder med TBM2-kjøretøy: En eksisterende MAN TeleMatics-kontrakt avsluttes automatisk ved kjøp av «MAN ServiceCare S» eller «MAN ServiceCare M» i forbindelse med produktet «MAN Bridge».

   Hvis leveringen av tjenesten ikke er mulig på grunn av force majeure, fritas MAN T&B for virkningens varighet og omfang fra levering av tjenesten, såfremt MAN T&B har tatt passende tiltak for å unngå konsekvensene. Med force majeure forstås enhver hendelse utenom MAN T&B sitt innflytelsesområde som hindrer MAN T&B helt eller delvis i å oppfylle sine forpliktelser, inkludert brannskader, oversvømmelse, streik og lovmessige lockouts samt driftsforstyrrelser som ligger utenfor deres ansvar eller administrative forføyninger. Til dette hører også at RIO-plattformen faller ut på grunn av force majeure.

   MAN T&B skal informere brukeren omgående om begynnelsen og slutten av force majeure og gjøre sitt ytterste for å overvinne force majeure-hendelsen og for å innskrenke konsekvensene så langt som mulig.

  2. I tilfelle enkelte bestemmelser i disse GFB er eller blir helt eller delvis ugyldige, berører dette ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. I stedet for ugyldige bestemmelser skal partene avtale en gyldig bestemmelse som i henhold til mening og formål kommer nærmest den ugyldige bestemmelsen. En mangel i disse vilkårene blir tilsvarende rettet.

  3. MAN T&B er berettiget til å fratre rettigheter og/eller plikter i henhold til disse GFB helt eller delvis for firmaer som er tilknyttet MAN T&B i henhold til tysk lov (§§ 15 ff. AktG). Ved fullstendig fratredelse av alle rettigheter og plikter, har brukeren rett til ekstraordinær oppsigelse av disse tjeneste-GFB.

  4. Brukeren har ikke rett til, uten skriftlig samtykke fra MAN T&B, å overføre rettigheter og/eller plikter i henhold til disse tjeneste-GFB helt eller delvis til tredjepart.

  5. Endringer og tillegg i disse tjeneste-GFB skal foretas i skriftlig form. Dette gjelder også for en avtale om opphevelse av dette tekstformkravet.

  6. Disse tjeneste-GFB finnes på mange forskjellige språk. Ved avvik har den tyske originalteksten prioritet.

  7. Disse GFB er underlagt tysk lov (med utelukkelse av internasjonale lovkonflikter). Eneste verneting i tilfelle stridigheter om eller i forbindelse med disse GFB, er München.


Last updated: 19th September 2022