1. Informacje ogólne

a) Informacje dotyczące ochrony danych

Ochrona praw do prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla firmy TB Digital Services GmbH (TBDS) bardzo istotną kwestią. TBDS jest spółką zależną firmy TRATON SE. Przetwarzanie danych osobowych zbieranych podczas wizyty na naszej witrynie internetowej następuje zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym siedzibę ma jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. Ponadto również firma TB Digital Services GmbH zobowiązała się do kompleksowej i spójnej ochrony danych osobowych poprzez stosowanie się do wiążącej dyrektywy. Zapewnia to poziom ochrony w ramach firmy TB Digital Services GmbH na całym świecie, który jest porównywalny z poziomem ochrony w Niemczech i Unii Europejskiej.

Co więcej nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do ochrony przekazywanych danych osobowych.

b) Podmiot odpowiedzialny i osoby kontaktowe

Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku Państwa danych jest TBDS.
W przypadku pytań ogólnych i związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową za pośrednictwem e-maila: datenschutz@rio.cloud

lub drogą pocztową:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Informacje dotyczące ofert pracy w RIO

a) Strona kariery
Za pomocą niniejszej informacji o ochronie danych informujemy, jakie dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie kariery.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub co najmniej jedna cecha szczególna, która określa cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne dotyczące tożsamości tej osoby fizycznej.

Celem strony kariery jest udostępnianie informacji na temat wolnych stanowisk w TBDS.

b) Rejestrowanie informacji ogólnych
Informacje o charakterze ogólnym są gromadzone automatycznie podczas odwiedzin na naszej stronie kariery. Informacje te obejmują np. rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, domenę dostawcy usług internetowych itp. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie żadnych wniosków na temat Państwa. Ponadto są to dane generowane podczas uzyskiwania dostępu do każdej innej witryny internetowej. Nie jest to zatem specjalna funkcja strony kariery. Informacje tego rodzaju są zbierane tylko w postaci zanonimizowanej i wykorzystywane przez nas do celów statystycznych. Im lepiej zrozumiemy Państwa potrzeby, tym szybciej będzie można znaleźć potrzebne informacje na naszej stronie internetowej. Dalsze i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie dotyczącej ochrony danych.

c) Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone tylko wówczas, gdy podadzą je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji.

d) Bezpieczeństwo
Firma TBDS chroni dane, korzystając ze środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania przypadkowej lub celowej zmianie danych, ich utracie, zniszczeniu lub dostępowi do nich przez nieuprawnione osoby. Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa, jak np. szyfrowanie danych, są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

e) Odnośniki do stron internetowych innych usługodawców
Nasza witryna internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych innych usługodawców. W chwili zamieszczenia odnośnika firma TBDS upewnia się, że strona, do której on prowadzi, nie zawiera nielegalnych treści. TBDS nie ma jednak wpływu na treści podane na stronach, do których zamieszcza odnośniki, i nie może ich stale sprawdzać. Dlatego firma TBDS nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą odnośniki, a które zostaną zmienione po ich zamieszczeniu. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych innych usługodawców, do których prowadzą zamieszczone odnośniki.

f) Pliki cookie
Informacje dotyczące wykorzystywanych plików cookie są dostępne na naszej stronie poświęconej plikom cookie.

3. Informacje dotyczące procedury aplikacyjnej w RIO

a) Wolne stanowiska i aplikacje
Aby jedynie uzyskać informację o wolnych stanowiskach, nie trzeba podawać żadnych danych osobowych. Gromadzone są tylko dane podane w punkcie 2b).

Poprzez stronę kariery można uzyskać zestawienie aktualnych wolnych stanowisk. W tym miejscu można wybierać poszczególne oferty pracy, by przejść do konkretnego opisu stanowiska, który można także pobrać w postaci dokumentu pdf.

Jeśli chcą Państwo aplikować na wybrane stanowisko lub przesłać nam aplikację z własnej inicjatywy, informacje na ten temat można znaleźć w rozpisanych ogłoszeniach o pracę.

Jeśli chcą Państwo przesłać nam dokumenty aplikacyjne z własnej inicjatywy pocztą elektroniczną, prosimy kierować je na adres e-mail people@rio.cloud.

Jeśli otrzymamy Państwa dokumenty aplikacyjne, przyjmujemy, że zapoznali się Państwo z niniejszą polityką prywatności, która obowiązuje dla procedury aplikacyjnej w RIO.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych stanowi wykorzystywanie Państwa danych przez TBDS do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy (§ 26 ust. 1 zd. 1 BDSG).

c) Sprecyzowanie celu wykorzystywania i przekazywania danych osobowych
Wykorzystujemy Państwa dane profilowe i aplikacyjne wyłącznie w ramach procedury wyboru kandydata na wolne stanowisko.

Państwa dane mogą być również przeglądane przez firmy powiązane oraz przez zewnętrznych dostawców usług, którzy udostępniają podstawowe usługi IT, takie jak aplikacje do obsługi poczty e-mail i serwery plików oraz zajmują się obsługą techniczną. Umowy o ochronie danych zostały zawarte z tymi firmami w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych.

d) Przechowywanie i usuwanie danych
Państwa dane aplikacyjne są potrzebne przez określony, bardzo przewidywalny okres czasu, abyśmy mieli możliwość dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych. Opieramy się przy tym na art. 17 ust. 3 lit. e RODO.

Aby w razie potrzeby mieć możliwość obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami i skargami o odszkodowanie z tytułu ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG), dokumenty aplikacyjne są przechowywane przez określony czas po udzieleniu odmowy. Zgodnie z § 15 ust. 4 AGG roszczenia z powodu naruszenia zakazu dyskryminacji w ramach aplikacji na stanowisko należy wnosić w terminie dwóch miesięcy od otrzymania odmowy. Zgodnie z § 61b ust. 1 ustawy o sądach pracy (ArbGG) skarga o odszkodowanie zgodnie z § 15 AGG musi zostać wniesiona na piśmie w terminie trzech miesięcy od wystąpienia z pisemnym wnioskiem.

Aby uwzględnić opóźnienia w doręczeniu odmowy lub wnoszeniu roszczeń lub skarg, np. z powodu nieobecności, przechowujemy dane kandydatów do pracy przez kolejne dwa miesiące.

Kompletne i nieodwołalne usunięcie zapisanych danych osobowych następuje tym samym dopiero po sześciu miesiącach od przesłania kandydatowi odmowy.

W przypadku kandydatów, którzy zostaną przyjęci do pracy, dane i dokumenty aplikacyjne trafią do akt osobowych.

4. Prawa użytkownika

Oprócz prawa do informacji o odnośnych danych oraz do korekty danych, o ile nie zabraniają tego przepisy ustawowe, podmiotowi danych przysługuje również prawo do usuwania lub ograniczenia przetwarzania danych, które go dotyczą, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Ponadto podmiotowi danych przysługuje również prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzamy i/lub przekazujemy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo również prawo do jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych wykonywanego na mocy udzielonej zgody przed wycofaniem.

Aby wycofać swoją zgodę lub egzekwować swoje prawa w odniesieniu do swoich danych, prosimy o kontakt pod adresem people@rio.cloud.

W przypadku skargi podmiot danych może się zwrócić do odpowiedzialnego urzędu sprawującego nadzór nad ochroną danych. W Bawarii jest to Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru nad Ochroną Danych (w skrócie BayLDA).

5. Zastrzeżenie

Aby nadążyć za ciągłym rozwojem Internetu, firma TBDS może w każdej chwili dostosować niniejsze informacje o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Stan na: czerwiec 2021 r.