Ogólne Warunki Ramowe korzystania z platformy

 1. Przedmiot
  1. Niniejsze OWH dot. platformy stanowią nieodpłatną umowę ramową pomiędzy spółką TB Digital Services GmbH (zwaną dalej „TBDS”) a użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem”) (TBDS oraz Użytkownik będą w dalszej części nazywani „Stroną” a łącznie „Stronami”) w zakresie korzystania z Platformy RIO (zwanej dalej „Platformą”) na stronie rio.cloud.

   Poprzez Platformę Użytkownik może korzystać z płatnych i bezpłatnych usług TBDS („Usługi TBDS”) oraz/lub zewnętrznych usługodawców („Usługi usługodawców zewnętrznych” łącznie z usługami usługodawców zewnętrznych MAN Truck & Bus SE) (łącznie zwane dalej „Usługami”). OWH dot. platformy stanowią porozumienie ramowe.

   Zgodnie z nimi możliwe jest bezpłatne korzystanie z Usług usługodawców zewnętrznych MAN Truck & Bus SE „ServiceCare S” (do wglądu w ramach specyfikacji usługi na stronie rejestracji do Platformy RIO oraz po zalogowaniu na stronie www.rio.cloud), o ile pojazdy wyposażone w RIO-Box/TBM3 („Connected Vehicle”) lub inne elementy pojazdu (np. kontener, przyczepa itp.) wyposażone w nadajnik RIO („Urządzenie mobilne”) zostały zarejestrowane na Platformie. Ponadto poszczególne Usługi TBDS i/lub Usługi Usługodawców Zewnętrznych mogą być wykorzystywane przez Użytkownika bezpłatnie przez okres trzech (3) miesięcy za pośrednictwem odpowiedniego przycisku w RIO Marketplace w celu aktywacji Usług na potrzeby Testu Produktu. Jeśli Użytkownik zamierza zarejestrować przez Platformę Podłączony pojazd oraz Urządzenie mobilne dla elementu pojazdu, którego właścicielem jest osoba trzecia, jest to dozwolone wyłącznie za zgodą osoby trzeciej; zgodę osoby trzeciej należy przedstawić na żądanie TBDS.

   Korzystanie z usług TBDS i/lub usług osób trzecich po upływie bezpłatnego okresu próbnego trwającego trzy (3) miesiące będzie oparte na umowach zawieranych oddzielnie z TBDS lub odpowiednim dostawcą usług osób trzecich, dla których zostaną uzgodnione oddzielne ogólne warunki oprócz niniejszych OWH dot. platformy („OWH dot. usługi”).
  2. Wszelkie usługi oferowane przez Platformę są realizowane w państwach wymienionych w załączniku 1 niniejszych OWH dot. platformy wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu § 14 niem. Kodeksu cywilnego, chyba że konkretne usługi i przynależne do nich OWH dot. usługi wyraźnie stanowią inaczej. Usługi będą realizowane wyłącznie na rzecz Podłączonych pojazdów oraz/lub Urządzeń mobilnych, które znajdują się pod względem geograficznym w granicach państw wymienionych w załączniku 1 niniejszych OWH dot. platformy.
  3. Przy zawieraniu niniejszych OWH dot. platformy nie obowiązują § 312i ust. 1 zd. 1 pkt 1 do 3 oraz zd. 2 niem. Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie umowy w przypadku Usług TBDS oraz Usług usługodawców zewnętrznych
  1. Korzystanie z poszczególnych Usług TBDS odbywa się na podstawie zawartej odrębnie przez Internet umowy z TBDS, dla której podstawą są własne OWH dot. usługi. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z Usługi TBDS, musi kliknąć na odpowiedni przycisk na Platformie w celu nabycia danej Usługi TBDS. Następnie Użytkownik musi potwierdzić odpowiednie OWH Usługi, a potem kliknąć na odpowiedni przycisk w celu zakończenia procesu zamówienia. Zakończenie procesu zamówienia nie oznacza jeszcze zawarcia umowy z TBDS; jest to raczej złożenie oferty przez Użytkownika. Zawarcie Umowy na daną Usługę TBDS następuje dopiero wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez TBDS (Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przez e-mail lub przez Platformę).
  2. Korzystanie z danej Usługi usługodawcy zewnętrznego odbywa się na podstawie umowy, która musi zostać zawarta z danym usługodawcą zewnętrznym i której podstawą są OWH Usługi usługodawcy zewnętrznego. OWH Usługi dotyczące Usługi usługodawcy zewnętrznego są zawierane wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zewnętrznym (czyli nie z TBDS). W ramach zawarcia umowy spółka TBDS nie będzie reprezentowała usługodawcy zewnętrznego ani nie będzie realizowała jego usług, dlatego nie jest zobowiązana wobec Użytkownika.

   Jeśli Użytkownik chce skorzystać z Usługi usługodawcy zewnętrznego, musi kliknąć na odpowiedni przycisk na Platformie w celu nabycia danej Usługi usługodawcy zewnętrznego. Następnie Użytkownik musi potwierdzić odpowiednie OWH Usługi, a potem kliknąć na odpowiedni przycisk w celu zakończenia procesu zamówienia. Zakończenie procesu zamówienia nie oznacza jeszcze zawarcia umowy z usługodawcą zewnętrznym; jest to raczej złożenie oferty przez Użytkownika. zawarcie Umowy na daną Usługę usługodawcy zewnętrznego następuje dopiero wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez usługodawcę zewnętrznego (Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przez e-mail lub przez Platformę). W tym procesie składania i przyjmowania oferty TBDS nie występuje jako reprezentant usługodawcy zewnętrznego ani Użytkownika, a wyłącznie jako strona upoważniona do odbioru oświadczeń woli od Użytkownika i usługodawcy zewnętrznego. Realizacja płatności za Usługi TBDS oraz Usługi usługodawców zewnętrznych jest uregulowana w punkcie ‎4.2 niniejszych OWH dot. platformy.
  3. Przy zawieraniu OWH dot. usługi nie obowiązują § 312i ust. 1 zd. 1 pkt. 1 do 3 oraz zd. 2 niem. Kodeksu cywilnego, chyba że dane OWH dot. usługi stanowią inaczej.
 3. Dostęp do Platformy i prawa użytkowania Platformy
  1. Użytkownik musi sam zadbać o techniczny dostęp do platformy. Dostęp następuje zdalnie – przez Internet. Szczegółowe informacje na ten temat, jak również na temat innych wymagań technicznych dotyczących dostępu do usług TBDS i/lub Usług usługodawców zewnętrznych, można znaleźć w wymaganiach technicznych dotyczących dostępu. Są one dostępne na stronie rejestracji do platformy RIO oraz po zalogowaniu na www.rio.cloud.
  2. W ramach niniejszych OWH dot. platformy TBDS jest zobowiązana do zapewnienia 99% dostępności rocznie w okresie eksploatacji, w której Platforma zgłosi się w przypadku dostępu zdalnego. Spółka nie jest zobowiązana do zapewnienia dostępności wykraczającej poza ten zakres; indywidualne OWH dot. usługi mogą zawierać dodatkowe regulacje. Z zapewnianej zgodnie z punktem ‎2 dostępności oraz okresu eksploatacji wyłączone są przerwy konserwacyjne pomiędzy godziną 22:00 czasu środkowoeuropejskiego w sobotę a 16:00 w niedzielę.
  3. TBDS udziela Użytkownikowi niewyłącznego, ograniczonego czasowo na okres obowiązywania OWH dot. platformy, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, nieograniczonego pod względem terytorialnym prawa do użytkowania Platformy, treści znajdujących się na Platformie oraz aplikacji pobieranych w celu korzystania z Platformy. Prawo to nie obejmuje uprawnienia do edycji.
  4. Oprogramowanie może zawierać w całości lub częściowo komponenty Open Source. Podlegają one odpowiednim warunkom licencyjnym stosowanych komponentów Open Source. Odpowiednie warunki licencji stanowią integralną część niniejszych OWH dot. platformy i są dostępne na stronie DOWNLOAD.

   Aktualny tekst źródłowy komponentów Open Source urządzenia RIO-Box jest dostępny pod adresem DOWNLOAD. Nie ogranicza to obowiązków TBDS w stosunku do Użytkownika.
  5. TBDS zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi prawa do użytkowania, jeśli będzie on umyślnie działał na szkodę Platformy, naruszy postanowienia niniejszych OWH dot. platformy lub będzie korzystał z Platformy w zakresie przekraczającym przyznane mu prawo do użytkowania (por. punkt ‎3 powyżej).
 4. Koszty i realizacja płatności przez dostawcę usług płatniczych
  1. Korzystanie z Platformy zgodnie z niniejszymi OWH Platformy jest dla Użytkownika bezpłatne. Koszty usług, z których skorzysta Użytkownik, są uzależnione od treści zawartych odrębnie OWH dot. usługi.
  2. O ile opłaty należne są TBDS lub podmiotowi trzeciemu na mocy OWH dot. usługi, będą one fakturowane Użytkownikowi centralnie przez TBDS i będą uiszczane przez Użytkownika wyłącznie na rzecz dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irlandia („Dostawca usług płatniczych”) - ze skutkiem wykonawczym w stosunku do TBDS i/lub Dostawcy Usług – tj. wszystkie płatności należne od Użytkownika na rzecz TBDS lub Dostawcy Usług zgodnie z odpowiednimi OWH z tytułu korzystania z Usług TBDS lub Usług Stron Trzecich będą dokonywane na rzecz Dostawcy Usług Płatniczych (a nie Dostawcy Usług Stron Trzecich i/lub TBDS).
  3. Ceny oraz podane wynagrodzenia nie uwzględniają ustawowego podatku VAT lub porównywalnych podatków. Użytkownik zostanie obciążony tego rodzaju podatkami przez TBDS dodatkowo do uzgodnionego wynagrodzenia.

   Jeśli stosowany jest mechanizm odwrotnego obciążenia lub porównywalna metoda uproszczona (zgodnie z którą odbiorca dostawy lub usługi jest zobowiązany do wykazania lub naliczenia podatku VAT lub porównywalnych podatków), Użytkownik musi wykazać lub naliczyć podatek wobec właściwego urzędu podatkowego w terminie określonym w przepisach. Jeśli zastosowanie tego rodzaju mechanizmu jest opcjonalne, Strony uzgadniają, że mechanizm ten będzie stosowany. Niezależnie od tego ceny i wynagrodzenia w obu przypadkach naliczane są bez podatku VAT lub porównywalnych podatków, a płatności Użytkownika na rzecz TBDS muszą być dokonywane w uzgodnionej umownie wysokości, bez jakichkolwiek potrąceń.
  4. Użytkownik i TBDS samodzielnie ponoszą odpowiedzialność za podatek dochodowy zależny od swoich dochodów.

   Ceny oraz podane wynagrodzenia nie uwzględniają ustawowego podatku u źródła lub porównywalnych podatków. Jeśli wynagrodzenie podlega opodatkowaniu ustawowym podatkiem u źródła, Użytkownik nie może dokonywać żadnych potrąceń z płatności na rzecz TBDS zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się jego siedziba. Tego rodzaju podatki Użytkownik musi zapłacić odnośnym władzom na własny rachunek w imieniu TBDS dodatkowo, oprócz uzgodnionego wynagrodzenia na rzecz TBDS.

   W przypadku gdy obowiązuje umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania („DBA”) pomiędzy krajami, w których znajdują się siedziby TBDS oraz Użytkownika, Użytkownik może uiścić na rzecz właściwego urzędu maksymalną kwotę podatku u źródła, określoną w mającej zastosowanie umowie DBA, o ile spełnione są warunki do redukcji podatku u źródła (ew. do zera). Użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie formalnych warunków redukcji podatku u źródła (w określonych przypadkach także do zera). Przy zawieraniu umowy TBDS udostępni Użytkownikowi certyfikat rezydencji.

   Użytkownik zobowiązuje się do dobrowolnego i niezwłocznego przedłożenia TBDS oficjalnego potwierdzenia odprowadzenia podatku w imieniu TBDS. Jeśli oficjalne potwierdzenie nie zostanie przedłożone lub zostanie przedłożone z opóźnieniem, Użytkownik zabezpieczy TBDS przed wszelkimi szkodami wynikającymi z nieprzedłożenia lub opóźnionego przedłożenia potwierdzenia.
 5. Zmiany OWH Platformy, Platformy oraz OWH Usług
  1. Zmiany OWH Platformy wymagają zgody obu stron, o ile w punkcie ‎5 nie są zawarte odbiegające od tego regulacje.
  2. TBDS może dokonywać stosownych zmian technicznych na Platformie, w szczególności jeśli jest to konieczne do tego, by poprawić jej funkcjonalność lub zapewnić zgodność z wymogami prawnymi.
  3. TBDS może też dokonywać merytorycznych zmian na Platformie, o ile nie spowodują one pomniejszenia oferty usług dla Użytkownika pod względem korzystania z platformy lub Użytkownik nie sprzeciwił się tym zmianom zgodnie z punktem ‎4.
  4. Stosowne zmiany w zakresie treści na Platformie zostaną wskazane Użytkownikowi i otrzyma on przy tym możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych zmian w ciągu sześciu (6) tygodni. Brak sprzeciwu (na piśmie lub przez e-mail) wobec stosownej zmiany usługi w ciągu tych sześciu (6) tygodni będzie uważany za wyrażenie zgody na zmianę, o ile Użytkownik został poinformowany o tym skutku prawnym w ramach zgłoszenia zmiany. Jeśli Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec zmiany, TBDS przysługuje prawo do złożenia Użytkownikowi wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym, ponadto Użytkownik ma w każdej chwil prawo do wypowiedzenia OWH Platformy w trybie zwyczajnymi. Jeżeli Użytkownik skorzysta z usługi TBDS lub usługi usługodawców zewnętrznych o stałym okresie obowiązywania, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia OWH Platformy w trybie nadzwyczajnym, o ile zmiana usługi ma istotny negatywny wpływ na realizację usługi TBDS lub usługi usługodawcy zewnętrznego przez określony czas.
  5. Zmiany w poszczególnych OWH Usług oraz poszczególnych usługach podlegają regulacjom określonym w poszczególnych OWH Usług.
 6. Brak wyłączności / brak obowiązku zakupu
  1. Usługi TBDS i/lub Usługi usługodawców zewnętrznych nie są wyłączne dla wszystkich uczestników; żadna ze stron nie podlega ograniczeniom konkurencji. Użytkownik nie podlega obowiązkowi minimalnego zakupu zarówno w przypadku Usług TBDS, jak i Usług usługodawców zewnętrznych.
  2. Niniejsze OWH Platformy nie zobowiązują żadnej ze Stron do zawierania odrębnych OWH usług.
 7. Zawarcie umowy, okres obowiązywania umowy i prawa dot. wypowiedzenia
  1. Zakończenie procesu rejestracji przez Użytkownika nie oznacza jeszcze zawarcia umowy z TBDS; jest to raczej złożenie oferty przez Użytkownika. Zawarcie Umowy następuje dopiero wraz z przyjęciem oferty przez TBDS (Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przez e-mail). Ponadto TBDS zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oceny wiarygodności, sprawdzenia wykazu osób objętych sankcjami oraz numeru NIP Użytkownika po złożeniu oferty przez Użytkownika, a przed przyjęciem jej przez TBDS. Również po przyjęciu oferty TBDS zastrzega sobie prawo do regularnego przeprowadzania kontroli numeru NIP, oceny wiarygodności oraz/lub wykazu osób objętych sankcjami.

   Korzystanie z Platformy oraz Usług podlega zastrzeżeniu, że nie istnieją żadne przeszkody w realizacji wynikające z przepisów krajowych lub międzynarodowych, w szczególności przepisów kontroli eksportu, jak również embarga lub też innych ograniczeń prawnych. Użytkownik zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich informacji i dokumentów, które są niezbędne do korzystania z Platformy oraz/lub Usług. Opóźnienia spowodowane kontrolami eksportowymi lub procedurami zezwoleniowymi tymczasowo wstrzymują świadczenie usługi. Jeśli wymagane zezwolenia nie zostaną udzielone, OWH Platformy oraz OWH Usługi uważane są za niezawarte. Tym samym roszczenia odszkodowawcze z powodu wymienionych powyżej przypadków przekroczenia terminów są wykluczone.
  2. Niniejsze OWH Platformy pomiędzy Użytkownikiem a TBDS obowiązują, o ile po zakończeniu rejestracji przez Użytkownika spółka TBDS przekazała Użytkownikowi oświadczenie o przyjęciu oferty (jak opisano w punkcie ‎1). OWH Platformy są uzgadniane na czas nieokreślony.
  3. Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć OWH Platformy bez zachowania okresu wypowiedzenia, chyba że korzysta z usługi TBDS i/lub usługi usługodawcy zewnętrznego na czas określony; w takim przypadku regulacje TBDS i/lub usługodawcy zewnętrznego dotyczące okresu obowiązywania i możliwości wypowiedzenia danej umowy obowiązują również dla wypowiedzenia OWH Platformy. Ponowne zawarcie OWH Platformy przez Użytkownika, który wypowiedział OWH zgodnie ze zdaniem 1 punktu ‎3, jest możliwe dopiero po upływie co najmniej dziesięciu (10) dni roboczych. TBDS może wypowiedzieć OWH Platformy z zachowaniem terminu trzech (3) miesięcy na koniec miesiąca, chyba że Użytkownik korzysta z usługi TBDS i/lub usługi usługodawcy zewnętrznego na czas określony; w takim przypadku regulacje TBDS i/lub usługodawcy zewnętrznego dotyczące okresu obowiązywania i możliwości wypowiedzenia danej umowy obowiązują również dla wypowiedzenia tych OWH Platformy.
  4. Jeśli Użytkownik zamierza zakończyć korzystanie z Podłączonego pojazdu lub Urządzenia mobilnego, dla którego realizowane były Usługi TBDS oraz/lub Usług usługodawcy zewnętrznego, wyrejestruje on Podłączony pojazd lub Urządzenie mobilne z Platformy. Świadczenie usług TBDS oraz/lub Usług usługodawcy zewnętrznego w odniesieniu do tego Podłączonego pojazdu lub Urządzenia mobilnego zostanie wówczas zakończone wraz z zakończeniem użytkowania Podłączonego pojazdu lub Urządzenia mobilnego. Z informacjami o wszelkich okresach dostępności należy zapoznać się w poszczególnych OWH Usług. Ponowne zgłoszenie wyrejestrowanego zgodnie ze zdaniem 1 punktu ‎4 Podłączonego pojazdu lub Urządzenia mobilnego jest możliwe dopiero po upływie co najmniej (4) dni roboczych.

   Użytkownik jest zobowiązany do wyrejestrowania sprzedanego pojazdu z platformy najpóźniej w momencie przekazania go kupującemu.
  5. Powyższe nie narusza prawa obu Stron do złożenia wypowiedzenia z ważnych powodów. Przykłady ważnych powodów to m.in. (i) istotne naruszenie obowiązków przez jedną ze Stron, które nie zostało usunięte po upływie wyznaczonego przez drugą Stronę trzydziestodniowego (30) terminu, w związku z czym dalsze pozostawanie przy umowie jest dla drugiej Strony niewykonalne lub (ii) wszczęcie postępowania upadłościowego wobec jednej ze Stron lub jego odrzucenie z powodu braku masy upadłościowej.
  6. Z regulacjami dotyczącymi okresu obowiązywania i wypowiedzenia odnoszącymi się do poszczególnych Usług TBDS lub Usług usługodawców zewnętrznych należy zapoznać się w poszczególnych OWH Usług. W przypadku wypowiedzenia OWH Platformy przez Użytkownika lub TBDS, w tym samym momencie następuje również automatyczne wypowiedzenie wszystkich Usług oraz OWH Usług.
 8. Dane użytkownika i ochrona danych
  1. Dane zlecenia
   Dane zlecenia Użytkownika dotyczące zleceń przewozu z klientami („Dane zlecenia”) będą wykorzystywane przez TBDS do celów realizacji OWH Platformy, do Usług TBDS oraz Usług usługodawców zewnętrznych przez okres obowiązywania niniejszych OWH Platformy. Spółka TBDS nie będzie przekazywała danych zlecenia Użytkownika innym osobom trzecim, oprócz ewentualnego przekazywania danych zlecenia usługodawcom zewnętrznym w zakresie wymaganym do realizacji usługi przez usługodawcę zewnętrznego.
  2. Dane zagregowane
   Dane zagregowane to takie dane, które nie mogą zostać powiązane przez TBDS z określonym kierowcą i odnoszą się ogólnie do Podłączonych pojazdów lub Urządzeń mobilnych, ich wykorzystania (jak np. stan naładowania lub zużycie hamulców) oraz/lub do przejazdów („Dane zagregowane”). Są one przesyłane z Połączonego pojazdu lub Urządzenia mobilnego lub od Użytkownika bezpośrednio na Platformę i tam zapisywane. Podczas zapisu sześć ostatnich cyfr numeru identyfikacyjnego pojazdu oraz numer identyfikacyjny kierowcy stają się nieczytelne. TBDS może wykorzystywać te dane i przekazywać je osobom trzecim w czasie obowiązywania niniejszych OWH Platformy oraz po jego upływie (i) do celów związanych z realizacją OWH Platformy oraz/lub zawartych zgodnie z nimi OWH Usług, (ii) do celów związanych z realizacją usług usługodawców zewnętrznych pomiędzy Użytkownikiem a usługodawcami zewnętrznymi, (iii) do innych celów własnych przez TBDS lub spółki należące do koncernu TRATON GROUP lub Volkswagen (jak np. zwiększenie bezpieczeństwa, analiza danych, testy lub usprawnienia/poszerzenie oferty), a także, (iv) o ile nie jest możliwa identyfikacja także Użytkownika, do sprzedaży na rzecz innych osób trzecich.
  3. Dane osobowe
   TBDS przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Obejmuje to ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 oraz federalną ustawę o ochronie danych osobowych (BDSG) w aktualnie obowiązującej wersji.
   1. Przetwarzanie danych na zlecenie przez TBDS
    Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez TBDS danych osobowych („Dane osobowe”) Użytkownika lub jego pracowników (w szczególności kierowców), przekazanych lub przesłanych na platformę TBDS przez Podłączony pojazd lub Urządzenie mobilne, przez Użytkownika oraz/lub Usługodawcę zewnętrznego, realizowane jest na podstawie odrębnej, zawartej przez Strony umowy w sprawie przetwarzania danych („AVV”) zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgodnie z którą TBDS jako zleceniobiorca (podmiot przetwarzający) będzie przetwarzał dane osobowe na zlecenie i z polecenia Użytkownika jako zleceniodawcy (podmiot odpowiedzialny). Szczegóły wynikają z zawartej odrębnie umowy w sprawie AVV.

    Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w ramach AVV i gwarantuje dopuszczalność przetwarzania danych osobowych odnoszących się do osób, których dane dotyczą (kierowców i ew. innych osób).

    Jeśli w celu skorzystania z poszczególnych Usług TBDS konieczne jest bardziej zaawansowane przetwarzanie danych na zlecenie przez TBDS, przy zawieraniu danych OWH Usług do regulacji AVV dołączone zostaną dalsze regulacje uzupełniające.

    Przetwarzanie danych osobowych przez TBDS w ramach AVV obejmuje ponadto analizę charakterystyki jazdy kierowcy oraz sposobu wykorzystywania Podłączonego pojazdu lub Urządzenia mobilnego i na tej podstawie przedstawianie Użytkownikowi wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności (np. szkolenia, propozycje usprawnień).
   2. Przekazywanie podmiotom zewnętrznym i dodatkowe przetwarzanie (danych) na zlecenie przez podmioty zewnętrzne
    W zakresie, w jakim wymagane jest przekazanie danych osobowych przez TBDS dostawcy zewnętrznemu w związku z korzystaniem z usług stron trzecich, TBDS zostaje niniejszym poinstruowany przez Użytkownika w ramach OWH o konieczności przekazania danych osobowych dostawcy zewnętrznemu lub udzielenia dostawcy zewnętrznemu dostępu do nich. W sprawie przekazywania danych osobowych przez Użytkownika oraz/lub TBDS zewnętrznym usługodawcom, w ramach zawierania OWH Usługi Użytkownik musi zawrzeć z usługodawcą zewnętrznym odrębną umowę o ochronie danych osobowych lub umowę w sprawie przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   3. Uzyskanie zgody od kierowców (aplikacja dla kierowców)
    Za pośrednictwem aplikacji dla kierowców TBDS uzyska bezpośrednio od kierowców zgodę na zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych kierowców przez aplikację dla kierowców na ich smartfonie do celów opisanych w punkcie ‎8. Użytkownik został poinformowany i zgadza się, że wyrażenie zgody przez kierowcę jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy (lub odwołania) wyrażenia zgody kierowca nie może korzystać z aplikacji dla kierowców, a usługi oraz/lub usługi usługodawców zewnętrznych nie będą mogły być realizowane z wykorzystaniem aplikacji dla kierowców.
   4. Korzystanie we własnym zakresie poza AVV
    Oprócz roli zleceniobiorcy (podmiotu przetwarzającego) w rozumieniu punktu ‎8.3.1 spółka TBDS będzie przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe również do własnych celów jako podmiot odpowiedzialny w okresie obowiązywania niniejszych OWH Platformy oraz po jego upływie, w następujący sposób:
    1. agregacja danych (tzn. w odniesieniu do Podłączonego pojazdu lub Urządzenia mobilnego, przy czym 6 ostatnich cyfr numeru identyfikacyjnego pojazdu staje się nieczytelne, a numer identyfikacyjny kierowcy jest usuwany) w celu oceny i analizy danych również po zakończeniu obowiązywania niniejszych OWH Platformy, a także przekazywania ich osobom trzecim (podmiotom spoza grupy oraz spółkom koncernu TRATON GROUP i/lub grupy Volkswagen); oraz
    2. analiza profili jazdy bez ostatnich 6 cyfr oraz numeru identyfikacyjnego kierowcy w celu dalszego rozwoju i udoskonalania oferty usług, analizy błędów, zapobiegania błędom i/lub testów przez TBDS i spółki koncernu TRATON GROUP i grupy Volkswagen.
   5. Zapewnienie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
    Użytkownik jest informowany, że jako administrator danych osobowych podlega kompleksowemu obowiązkowi informacyjnemu wobec osób, których dotyczy przetwarzanie danych. W związku z tym konieczne jest udzielanie osobom, których dane dotyczą, wszelkich informacji w sposób precyzyjny, transparentny, zrozumiały, jasnym i prostym językiem i w łatwo dostępnej formie.

    Ponadto Użytkownik musi zagwarantować, że przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z prawem, czyli że istnieje zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych podstawa prawna do przetwarzania danych.

    Zwraca się uwagę na fakt, że – o ile Użytkownik posiada radę zakładową i w zależności od wybranych przez Użytkownika Usług TBDS oraz/lub Usług usługodawcy zewnętrznego – możliwe jest, że wywołane zostały prawa do współdecydowania przez radę zakładową oraz że konieczne może być zawarcie porozumienia zakładowego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych pracowników.

    Poza tym Użytkownik musi zagwarantować, że w związku z korzystaniem z Usług przetwarzanie danych osobowych pracowników następuje wyłącznie w celu realizacji stosunku zatrudnienia.
  4. Licencja
   Użytkownik przyznaje niniejszym spółce TBDS w celu opisanego w punkcie ‎8 zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych niezbędne niewyłączne, dotyczące całego świata, podlegające sublicencjonowaniu prawa użytkowania i wykorzystywania na okres określony w punkcie ‎8. Prawo to obejmuje prawo do zmieniania, dalszego rozwoju, kopiowania oraz – w określonym powyżej zakresie – rozpowszechniania i wprowadzania na rynek. Niniejsze przyznanie praw użytkowania nie stanowi zgody w sensie związanym z ochroną danych osobowych.
  5. Zwolnienie
   W przypadku gdy Użytkownik zaniedba usunięcie sprzedanego pojazdu we właściwym czasie zgodnie z punktem ‎7.4, musi on zwolnić TBDS z odpowiedzialności za szkody w wyniku ewentualnego nieupoważnionego przetwarzania danych kupującego i jego pracowników, chyba że Użytkownik za nie nie odpowiada.
 9. Odpowiedzialność cywilna i rękojmia
  1. Odpowiedzialność
   1. TBDS ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania umyślnego i/lub rażącego niedbalstwa ze strony spółki TBDS lub jej podwykonawców. TBDS odpowiada za szkody wynikające ze zwykłego niedbalstwa spółki TBDS lub jej podwykonawców wyłącznie, jeśli naruszony zostanie obowiązek kardynalny. Obowiązki kardynalne to istotne obowiązki umowne, które zasadniczo warunkują i umożliwiają należyte wykonanie umowy i których spełnienia Użytkownik oczekiwał i miał prawo oczekiwać. W przypadku zwykłego niedbalstwa pod względem naruszenia takiego obowiązku kardynalnego odpowiedzialność TBDS jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód.

    W zakresie, w jakim usługa TBDS i/lub usługa strony trzeciej jest świadczona bezpłatnie, zastosowanie mają następujące zasady: W przypadku zwykłych zaniedbań odnośnie do podstawowych obowiązków, TBDS, mając na uwadze to, że usługa jest bezpłatna, ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowania staranności wyłącznie w takim zakresie, w jakim TBDS zwykle zachowuje staranność w odniesieniu do własnej działalności.
   2. W pozostałym zakresie odpowiedzialność cywilna TBDS za zwykłe niedbalstwo jest wykluczona.
  2. Dalsze wykluczenia
   1. TBDS nie odpowiada za prawidłowy stan pojazdu Użytkownika, dla którego realizowana jest usługa. Usługa służy wyłącznie jako wsparcie dla Użytkownika; odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i sposób wykorzystania oraz stan pojazdów pozostaje po stronie właściciela lub kierowcy.
   2. Udostępnienie modułów RIO Box oraz/lub nadajników RIO nie stanowi części niniejszych OWH Platformy. W ramach niniejszych OWH Platformy nie udziela się w tym zakresie rękojmi i nie ponosi się odpowiedzialności cywilnej.
   3. Odpowiednio w ramach niniejszych OWH Platformy spółka nie przejmuje również żadnej rękojmi ani odpowiedzialności cywilnej za wadliwe wykonanie usługi (w szczególności za brakujące lub nieprawidłowe dane) oraz/lub za szkody, powstałe w związku z nieprawidłowym działaniem oraz/lub awarią pojazdów, modułów RIO Box oraz/lub nadajników RIO i/lub nieprawidłowym wprowadzaniem danych przez Użytkownika.
   4. W ramach niniejszych OWH Platformy TBDS nie przejmuje żadnej rękojmi ani odpowiedzialności cywilnej za usługi usługodawców zewnętrznych. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej i rękojmi za własne Usługi TBDS są możliwe wyłącznie na podstawie zawartych OWH Usług.
 10. Poufność
  1. TBDS i Użytkownik zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących drugiej Strony oraz wykorzystywania ich wyłącznie do realizacji niniejszych OWH Platformy i związanych z tym celów. Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy przez okres trzech (3) lat od zakończenia Umowy. Pozostaje to przy tym bez uszczerbku dla punktu ‎8.
  2. Przepis powyższego pkt. ‎1 dotyczący poufności nie obowiązuje, jeśli informacje poufne (i) były już dowodnie znane drugiej Stronie w momencie zawarcia OWH dot. Platformy lub zostały ujawnione później przez stronę trzecią bez naruszenia porozumienia o zachowaniu poufności, (ii) były publicznie znane w chwili zawarcia OWH dot. Platformy albo były lub zostały podane do wiadomości publicznej później, o ile nie było to skutkiem naruszenia niniejszych OWH dot. Platformy, (iii) mogą być wykorzystywane przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony do celów innych niż realizacja niniejszych OWH dot. Platformy lub (iv) musiały zostać ujawnione ze względu na zobowiązania ustawowe lub żądanie sądu bądź innego uprawnionego organu; o ile jest to dozwolone i możliwe, zobowiązana do ujawnienia informacji Strona zawiadomi o tym wcześniej drugą ze Stron w celu umożliwienia jej podjęcia kroków przeciwko temu ujawnieniu.
 11. Pozostałe postanowienia
  1. Jeśli udostępnienie Platformy nie jest możliwe z przyczyn związanych z działaniem siły wyższej, spółka TBDS jest zwolniona z udostępniania platformy przez okres i w zakresie tego działania, o ile podjęte zostały odpowiednie środki zaradcze w celu uniknięcia jego skutków. Siła wyższa oznacza wszelkie zdarzenia pozostające poza kontrolą TBDS, które uniemożliwiają TBDS wywiązanie się ze swoich zobowiązań w całości lub w części, w tym szkody pożarowe, powodzie, strajki, zgodne z prawem lokauty oraz zakłócenia w działalności gospodarczej lub zarządzenia rządowe, za które TBDS nie ponosi odpowiedzialności.TBDS niezwłocznie powiadomi Użytkownika o wystąpieniu i ustaniu siły wyższej oraz dołoży wszelkich starań, aby usunąć siłę wyższą i ograniczyć jej skutki w możliwym zakresie.
  2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH Platformy okazałyby się obecnie lub w przyszłości całkowicie lub częściowo bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zastąpią bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie skutecznym, które możliwie najdokładniej odpowiada pierwotnej umowie i celom ekonomicznym stron. Odpowiednio nastąpi też wypełnienie luk prawnych w niniejszych OWH Platformy.
  3. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH Platformy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również porozumienia dotyczącego zniesienia wymogu zachowania formy pisemnej.
  4. Niniejsze OWH Platformy są dostępne w wielu wersjach językowych, przy czym w przypadku niezgodności miarodajna jest oryginalna wersja w języku niemieckim.
  5. Niniejsze OWH Platformy podlegają w odniesieniu do wdrożenia i interpretacji prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem norm odsyłających oraz CISG. Wyłączną właściwość miejscową dla sporów wynikających z niniejszych OWH Platformy lub w związku z nimi mają sądy w Monachium.

Załącznik 1 Kraje zgodnie z punktem 1.2 niniejszych OWH Platformy

Załącznik 1:

Lista krajów zgodnie z pkt 1.2 Ogólnych warunków ramowych korzystania z Platformy

Kraje członkowskie Unii Europejskiej:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Estonia, Finlandia, Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Grecja, Hiszpania (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Holandia (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy

Pozostałe kraje:
Islandia, Korea Poludniowa (Republika Korei), Liechtenstein, Norwegia (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)


Stan na: 19.09.2022 r.