OWH dotyczące usługi Geo Data Flow

 1. Przedmiot

  Niniejsze OWH dot. usługi stanowią indywidualną umowę pomiędzy firmą TB Digital Services GmbH („TBDS”) a użytkownikiem usługi („Użytkownik”). OWH dot. usługi regulują świadczenie przez TBDS na rzecz Użytkownika usługi opisanej w punkcie 2 przy użyciu platformy („usługi TBDS”). Stanowią one indywidualną umowę pomiędzy Użytkownikiem a TBDS, będącą załącznikiem do już zawartych OWH dot. platformy. Jeśli niniejsze OWH dot. usługi nie zawierają znaczących różnic, zastosowanie dla niniejszych OWH dot. usługi znajdują zapisy OWH dot. platformy zawarte już pomiędzy Użytkownikiem a TBDS. Pojęcia zdefiniowane w OWH dot. platformy odnoszą się także do niniejszych OWH dot. usługi. OWH dot. usługi zostały zatwierdzone przez platformę zgodnie z zapisami punktów 2.1 i 2.3 OWH dot. platformy.
 2. Usługa TBDS
  1. W okresie obowiązywania niniejszych OWH dot. usługi TBDS świadczy na rzecz Użytkownika następującą usługę TBDS, która opisana jest szczegółowo w opisie usługi:

   Nazwa

   Krótki opis

   Geo Data Flow

   Geo Data Flow umożliwia generowanie i przekazywanie danych poprzez interfejsy RIO do systemów innych firm. Dokładne dane są określone w opisie usługi.

   Szczegółowy opis usługi oraz wymogi techniczne i wynagrodzenie należne za korzystanie z usługi dostępne są w aktualnej wersji na platformie pod https://rio.cloud.

  2. Dostępność platformy w zakresie wykonywania wyżej wymienionych usług określona jest w punkcie 3.2 OWH dot. platformy.

  3. Ważna wskazówka: W odniesieniu do wymogów związanych z ochroną danych osobowych zwraca się jednoznacznie uwagę na punkt 8 OWH dot. Platformy. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to wymagane w odniesieniu do przetwarzania danych zlecenia przez TBDS. Ponadto Użytkownik gwarantuje dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób, których przetwarzanie to dotyczy (kierowców i ew. innych osób). Obejmuje to obowiązek Użytkownika w zakresie szczegółowego informowania osób, których dotyczy przetwarzanie danych, oraz stworzenie podstawy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych.

 3. Wynagrodzenie

  1. Wynagrodzenie należne za usługę TBDS ustalane jest na podstawie danych na platformie pod adresem https://rio.cloud z doliczeniem ustawowego podatku VAT. Wynagrodzenie uzależnione jest od liczby pojazdów zarejestrowanych przez Użytkownika w usłudze. Od momentu zarejestrowania przez Użytkownika pojazd objęty jest usługą i jest rozliczany z dokładnością do jednego dnia. Rozliczenie za miesiące, w których usługa TBDS została zakontraktowana tylko na część miesiąca, odbywa się proporcjonalnie do okresu użytkowania usługi.

  2. Wynagrodzenie jest płatne przez Użytkownika po wystawieniu faktury przez TBDS, za pośrednictwem usługi płatniczej określonej w punkcie 4.2 OWH dot. platformy. Płatność ta odbywa się na rzecz TBDS.

  3. Jeśli Użytkownik zalega z płatnością, również po terminie wyznaczonym w skierowanym uprzednio przez TBDS monicie, firma TBDS po przesłaniu dodatkowej informacji z przynajmniej (1) jednotygodniowym wyprzedzeniem może zawiesić wykonywanie usługi TBDS określonej w niniejszych OWH dot. usługi aż do czasu uregulowania płatności.

 4. Zmiany

  1. Zmiany OWH dot. usługi wymagają zgody obu Stron, o ile w punkcie 4 nie są zawarte inaczej brzmiące regulacje.

  2. TBDS może w ramach świadczenia usługi TBDS dokonywać stosownych zmian technicznych na platformie, w szczególności jeśli jest to konieczne w celu poprawy jej funkcjonalności lub zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi.

  3. Stosowne zmiany w ramach realizacji usługi TBDS oraz odpowiednie wysokości wynagrodzenia są przedstawiane Użytkownikowi w formie tekstowej, a Użytkownik ma zagwarantowaną możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zmiany w terminie sześciu (6) tygodni. Brak sprzeciwu (na piśmie lub przez e-mail) wobec stosownej zmiany usługi i/lub podwyższenia wynagrodzenia w ciągu tych sześciu (6) tygodni będzie jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę usługi/podwyższenia wynagrodzenia, o ile Użytkownik został poinformowany o tym skutku prawnym w ramach zgłoszenia zmiany. Jeśli Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec zmiany usługi/podwyższenia wynagrodzenia, TBDS przysługuje prawo do złożenia Użytkownikowi natychmiastowego wypowiedzenia OWH dot. usługi, ponadto Użytkownik ma prawo do zwyczajnego wypowiedzenia OWH dot. usługi w każdej chwili.

 5. Rękojmia i odpowiedzialność

  1. Rękojmia

   1. Użytkownik niezwłocznie poinformuje TBDS o błędnym działaniu usługi TBDS. TBDS w stosownym czasie usunie błędy w usłudze TBDS. Jeśli usunięcie wady w stosownym czasie nie powiodło się dwa (2) razy, Użytkownik ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia niniejszych OWH dot. usługi.

    Pozostałe roszczenia Użytkownika przysługują zgodnie z punktem 5.2.

   2. Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeśli powstały one w wyniku działania Użytkownika lub osób działających na jego zlecenie.

  2. Odpowiedzialność

   TBDS ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania umyślnego i/lub rażącego niedbalstwa ze strony spółki TBDS lub jej podwykonawców. TBDS odpowiada za szkody wynikające ze zwykłego niedbalstwa spółki TBDS lub jej podwykonawców wyłącznie, jeśli naruszony zostanie obowiązek kardynalny. Obowiązki kardynalne to istotne obowiązki umowne, które zasadniczo warunkują i umożliwiają należyte wykonanie umowy i których spełnienia Użytkownik oczekiwał i miał prawo oczekiwać.

   W przypadku zwykłego niedbalstwa pod względem naruszenia takiego obowiązku kardynalnego odpowiedzialność cywilna TBDS jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód, jednak maksymalnie w wysokości 100% rocznego wynagrodzenia.

   W pozostałym zakresie odpowiedzialność cywilna TBDS za zwykłe niedbalstwo jest wykluczona.

   Jeśli usługa TBDS jest świadczona bezpłatnie, obowiązuje następująca zasada: W przypadku zwykłych zaniedbań odnośnie do podstawowych obowiązków, TBDS, mając na uwadze to, że usługa TBDS jest bezpłatna, ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowania staranności wyłącznie w takim zakresie, w jakim TBDS zwykle zachowuje staranność w odniesieniu do własnej działalności.

  3. Dalsze wykluczenia

   1. TBDS nie odpowiada za prawidłowy stan pojazdu Użytkownika, dla którego realizowana jest usługa TBDS. Usługa TBDS służy wyłącznie jako wsparcie dla Użytkownika; odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i sposób wykorzystania oraz stan pojazdów pozostaje po stronie właściciela lub kierowcy.

   2. Udostępnienie modułów RIO Box i/lub nadajników RIO i/lub modułów TBM2 nie jest częścią niniejszych OWH dot. usługi. W ramach niniejszych OWH dot. usługi spółka nie przejmuje w tym zakresie żadnej rękojmi ani odpowiedzialności cywilnej.

   3. Odpowiednio w ramach niniejszych OWH dot. usług firma MAN T&B nie przejmuje również żadnej rękojmi ani odpowiedzialności cywilnej za wadliwe wykonanie usługi (w szczególności za brakujące lub nieprawidłowe dane) oraz/lub za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym działaniem oraz/lub awarią pojazdów, modułów RIO Box oraz/lub nadajników RIO oraz/lub modułów TBM2 oraz/lub w związku z nieprawidłowym wprowadzeniem danych Użytkownika.

 6. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

  1. Okres obowiązywania

   OWH dot. usługi obowiązują przez czas nieokreślony.

  2. Wypowiedzenie

   1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć firmie TBDS niniejsze OWH dot. usługi w sposób zwyczajny bez zachowania terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może nastąpić także poprzez dezaktywację usługi na platformie przez Użytkownika. Po przeprowadzeniu takiej dezaktywacji ponowna aktywacja w przypadku zastosowania modułu RIO Box trwa co najmniej cztery (4) dni robocze.

   2. TBDS ma możliwość zwyczajnego wypowiedzenia OWH dot. usługi z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

   3. Powyższe nie narusza prawa obu Stron do złożenia wypowiedzenia z ważnych powodów.

   4. Wypowiedzenie niniejszych OWH dot. usługi z jakichkolwiek powodów nie narusza OWH dot. platformy ani ew. innych zawartych OWH dot. usługi świadczonych przez firmę. Wypowiedzenie OWH dot. platformy z jakichkolwiek przyczyn z dniem zakończenia ich obowiązywania kończy również obowiązywanie niniejszych OWH dot. usługi.

   5. Wykonywanie usługi TBDS zgodnie z niniejszymi OWH zależy od zawarcia i ciągłości poniższych pozostałych OWH dot. usługi (zawartych z firmą TBDS lub podmiotami trzecimi): Jeśli dane są generowane przez dostawcę zewnętrznego i dostarczane do TBDS za pośrednictwem Mixed Fleet Bridge, usługa ta może być świadczona tylko wtedy i tak długo, jak długo dane są dostarczane do TBDS przez stronę trzecią. Wypowiedzenie tego rodzaju innych OWH dot. usługi kończy również z dniem ustawania ich obowiązywania, niezależnie od przyczyny, obowiązywanie niniejszych OWH dot. usługi.

   6. Wykonywanie poniższych pozostałych usług TBDS oraz/lub świadczonych przez podmioty trzecie jest uzależnione od zawarcia i kontynuacji niniejszych OWH dot. usługi: brak. Wypowiedzenie niniejszych OWH dot. usługi z jakichkolwiek powodów z dniem zakończenia ich obowiązywania kończy także świadczenie pozostałych usług TBDS i/lub podmiotów trzecich i obowiązywanie związanych z nimi zawartych OWH dot. usługi.

 7. Pozostałe

  1. Jeśli udostępnienie usług TBDS nie jest możliwe z przyczyn związanych z działaniem siły wyższej, spółka TBDS jest zwolniona z udostępniania usług TBDS przez okres i w zakresie tego działania, o ile podjęte zostały odpowiednie środki zaradcze w celu uniknięcia jego skutków. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się każde zdarzenie, na które TBDS nie ma wpływu, a które całkowicie lub częściowo uniemożliwia spółce TBDS realizację zobowiązań, łącznie z pożarami, powodziami, strajkami i zgodnymi z prawem lokautami, a także niezawinionymi przez spółkę awariami i postępowaniami administracyjnymi. Obejmują one także awarie platformy RIO będące skutkiem działania siły wyższej.

   TBDS niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wystąpieniu oraz ustąpieniu zdarzenia siły wyższej oraz dołoży wszelkich starań, by je usunąć lub w miarę możliwości ograniczyć jego skutki.

  2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH dot. usługi są lub staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia Strony uzgodnią takie postanowienie skuteczne, które będzie w najwyższym możliwym stopniu zgodne z intencją stanowiącą podstawę zastępowanego postanowienia nieważnego. Na tej samej zasadzie strony usuną luki prawne niniejszych OWH dot. usługi.

  3. Firma TBDS ma prawo w całości lub częściowo cedować prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych OWH dot. usługi na powiązane z nią przedsiębiorstwa zgodnie z §§ 15 i nast. ustawy o spółkach akcyjnych. W przypadku całkowitej cesji praw i obowiązków Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia niniejszych OWH dot. usługi.

  4. Użytkownik nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy TBDS do przekazywania w całości lub w części praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych OWH dot. usługi.

  5. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH dot. usługi wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również porozumienia dotyczącego zniesienia wymogu zachowania formy pisemnej.

  6. Niniejsze OWH dot. usługi są dostępne w różnych wersjach językowych, przy czym w przypadku sporów rozstrzygające znaczenie ma ich oryginalna wersja niemieckojęzyczna.

  7. Niniejsze OWH dot. usługi podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec (z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego). Wyłącznym miejscem jurysdykcji w odniesieniu do sporów wynikających z niniejszych OWH dot. usługi lub w związku z nimi jest Monachium.


Stan na: 18.03.2021