OWH dotyczące usługi MAN eManager S oraz MAN eManager M
 1. Przedmiot
  1. Ogólne Warunki Handlowe świadczenia usług MAN Truck & Bus SE („MAN T&B”) regulują sposób realizacji na rzecz Użytkownika usług MAN T&B opisanych w punkcie ‎2 na platformie RIO obsługiwanej przez firmę TB Digital Services GmbH („TBDS”), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München. Stanowią one indywidualną umowę pomiędzy Użytkownikiem a spółką TBDS, będącą załącznikiem do przyjętych już OWH dot. platformy RIO.
  2. Jeśli niniejsze OWH dot. usługi nie zawierają jednoznacznych, inaczej brzmiących regulacji, to do niniejszych OWH dot. usługi stosują się zapisy OWH dot. platformy RIO, obowiązujących już w stosunku pomiędzy Użytkownikiem i firmą TBDS. Pojęcia zdefiniowane w OWH dot. platformy RIO odnoszą się także do niniejszych OWH dot. usługi.
  3. OWH dot. usługi zostają zatwierdzone za pośrednictwem platformy RIO zgodnie z punktem 2.2 OWH dot. platformy RIO.
  4. Po utworzeniu pojazdu/pojazdów MAN w obszarze administracyjnym RIO na platformie RIO, użytkownik musi kliknąć na odpowiedni przycisk w strefie Marketplace platformy RIO, aby zakupić usługę MAN eManager S i MAN eManager M. W ramach aktywacji produktu Użytkownik musi zatwierdzić niniejsze OWH dot. usługi włącznie z opisem usługi. Dopiero wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez MAN T&B (Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie na piśmie, przez e-mail lub przez platformę RIO), następuje zawarcie Umowy na daną usługę MAN eManager S oraz MAN eManager M. Ponadto firma MAN T&B zastrzega sobie możliwość oceny zdolności kredytowej, sprawdzenia wykazu podmiotów objętych sankcjami oraz numeru NIP Użytkownika po złożeniu oferty przez Użytkownika, a przed przyjęciem jej przez firmę MAN T&B. Również po przyjęciu oferty MAN T&B zastrzega sobie prawo do regularnych kontroli numeru NIP, ocen zdolności kredytowej i/lub kontroli wykazu podmiotów objętych sankcjami.

   Korzystanie z usługi podlega zastrzeżeniu, że jej realizacji nie uniemożliwiają przeszkody wynikające z przepisów krajowych lub międzynarodowych, a w szczególności przepisy dotyczące kontroli eksportowych oraz embarga czy inne ograniczenia prawne. Użytkownik zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do korzystania z usługi. Opóźnienia spowodowane kontrolami eksportowymi lub procedurami zezwoleniowymi tymczasowo wstrzymują świadczenie usługi. Jeśli wymagane zezwolenia nie zostaną uzyskane, OWH dot. usługi uznaje się za nieobowiązujące; wyklucza to roszczenia odszkodowawcze w tym zakresie i roszczenia odszkodowawcze spowodowane przekroczeniem określonych wyżej terminów.
  5. Do przedmiotu uzgodnienia niniejszych OWH dot. usługi nie stosują się §§ 312i ust. 1 zd. 1 nr. 1 do 3 oraz zd. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego.
 2. Usługa MAN T&B
  1. MAN T&B świadczy w okresie obowiązywania niniejszych OWH dot. usługi na rzecz Użytkownika poniższe usługi:

   Oznaczenie

   Krótki opis

   MAN eManager S

   MAN eManager S oferuje informacje dotyczące zarządzania ładowaniem baterii w pojazdach elektrycznych (w opisie świadczeń MAN eManager S zamieszczona jest informacja, dla jakich pojazdów MAN ta usługa jest dostępna). Użytkownik może przy tym zasadniczo wybierać dla każdego pojazdu pomiędzy ładowaniem natychmiastowym oraz ładowaniem z programatorem czasowym, a także wstępnie przygotować przedział pasażerski podczas ładowania (regulacja temperatury).

   MAN eManager M

   Oprócz efektywnego zarządzania ładowaniem MAN eManager M zapewnia użytkownikowi dodatkowe funkcje powiązane z akumulatorami oraz dostęp do szerokiego zakresu danych z nimi związanych, co z kolei umożliwia kompleksowe monitorowanie pojazdów i akumulatorów floty autobusów elektrycznych. W opisie świadczeń MAN eManager M zamieszczona jest informacja, dla jakich pojazdów MAN ta usługa jest dostępna oraz jakie usługi szczegółowe są z nią powiązane.

   Ważna wskazówka: W odniesieniu do wymogów związanych z ochroną danych osobowych zwraca się jednoznacznie uwagę na punkt 8 OWH dot. Platformy. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to wymagane w odniesieniu do przetwarzania danych zlecenia przez TBDS. Ponadto Użytkownik gwarantuje dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób, których przetwarzanie to dotyczy (kierowców i ew. innych osób). Obejmuje to obowiązek Użytkownika w zakresie szczegółowego informowania osób, których dotyczy przetwarzanie danych oraz stworzenie podstawy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych.

   Szczegółowy opis świadczeń objętych usługą oraz wymagania techniczne i informację o wynagrodzeniu za korzystanie z usługi można znaleźć i pobrać w strefie Marketplace platformy RIO pod adresem https://rio.cloud.

  2. Dostępność platformy RIO w zakresie wykonywanych usług MAN T&B określona jest w punkcie 3.2 OWH dot. platformy RIO.

  3. Zgoda użytkownika: W ramach korzystania z usługi MAN eManager S oraz MAN eManager M możliwe jest samoczynne wywoływanie przez usługę MAN eManager S oraz MAN eManager M przez zdalny dostęp do pojazdu pewnych funkcji pojazdu, szczegółowo opisanych w opisie świadczeń (np. nagrzewanie przedziału pasażerskiego, itp.). Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę, że te funkcje pojazdu mogą być wywoływane w jego pojeździe przez usługę MAN eManager S oraz MAN eManager M.

 3. Wynagrodzenie

  1. Wynagrodzenie należne za usługi MAN TB ustalane jest na podstawie danych na platformie pod adresem https://rio.cloud z doliczeniem ustawowego podatku VAT. Za miesiące, w których usługa MAN T&B była zakontraktowana tylko na część miesiąca, wynagrodzenie rozlicza się proporcjonalnie.

  2. Użytkownik ma obowiązek zapłacić wynagrodzenie po wystawieniu przez MAN T&B faktury za pośrednictwem usługi płatniczej określonej w punkcie 4.2 OWH dot. platformy RIO. Dokonanie płatności jest równoznaczne ze spełnieniem zobowiązań umownych wobec firmy MAN T&B.

  3. Jeśli Użytkownik zalega z płatnością, również po terminie wyznaczonym w otrzymanym od firmy MAN T&B pierwszym upomnieniu, firma MAN T&B może zawiesić świadczenie usług MAN T&B określonych w niniejszych OWH po dodatkowej, wysłanej z wyprzedzeniem co najmniej jednego (1) tygodnia zapowiedzi do chwili zaksięgowania płatności.

  4. Ceny oraz podane wynagrodzenia nie uwzględniają ustawowego podatku VAT lub porównywalnych podatków. Użytkownik zostanie obciążony tego rodzaju podatkami przez firmę MAN T&B dodatkowo do uzgodnionego wynagrodzenia.

   Jeśli stosowany jest mechanizm odwrotnego obciążenia lub porównywalna metoda uproszczona (zgodnie z którą odbiorca dostawy lub usługi jest zobowiązany do wykazania lub naliczenia podatku VAT lub porównywalnych podatków), Użytkownik musi wykazać lub naliczyć podatek wobec właściwego urzędu podatkowego w terminie określonym w przepisach. Jeśli zastosowanie tego rodzaju mechanizmu jest opcjonalne, Strony uzgadniają, że mechanizm ten będzie stosowany. Niezależnie od tego ceny i wynagrodzenia naliczane są w obu przypadkach bez podatku VAT lub porównywalnych podatków, a płatności Użytkownika na rzecz firmy MAN T&B muszą być dokonywane w uzgodnionej umownie wysokości bez jakichkolwiek potrąceń.

  5. Użytkownik i firma MAN T&B odpowiadają niezależnie od siebie za odprowadzanie podatków dochodowych wynikających z uzyskanych przez siebie przychodów.

   Ceny oraz podane wynagrodzenia nie uwzględniają ustawowego podatku u źródła lub porównywalnych podatków. Jeśli wynagrodzenie podlega opodatkowaniu ustawowym podatkiem u źródła, Użytkownik nie może dokonywać potrąceń podatków powstających u źródła z płatności dokonywanych na rzecz firmy MAN T&B zgodnie z prawem państwa, którego jest rezydentem podatkowym. Tego rodzaju podatki Użytkownik musi zapłacić odnośnym władzom na rachunek własny w imieniu firmy MAN T&B dodatkowo do uzgodnionego wynagrodzenia firmy MAN T&B.

   Jeżeli między państwami, których rezydentami podatkowymi są firma MAN T&B i Użytkownik, obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania („UOPP”), Użytkownik może uiścić na rzecz właściwego urzędu maksymalną kwotę podatku u źródła określoną w obowiązującej UOPP, o ile spełnione są warunki redukcji podatku u źródła (w określonych przypadkach także do zera). Użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie formalnych warunków redukcji podatku u źródła (w określonych przypadkach także do zera). Przy zawieraniu umowy firma MAN T&B udostępni Użytkownikowi certyfikat rezydencji.

   Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia firmie MAN T&B oficjalnego potwierdzenia odprowadzenia podatku w imieniu MAN T&B bez osobnego wezwania. Jeśli takie oficjalne potwierdzenie nie zostanie przedłożone lub zostanie przedłożone z opóźnieniem, Użytkownik zwolni firmę MAN T&B z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z nieprzedłożenia lub opóźnionego przedłożenia tego potwierdzenia.

 4. Zmiany

  1. Zmiany OWH dot. usługi wymagają zgody obu Stron, o ile w punkcie ‎4 nie są zawarte odbiegające od tego regulacje.

  2. W ramach świadczenia usług firma MAN T&B może dokonywać stosownych zmian technicznych usług MAN T&B, szczególnie jeśli jest to konieczne w celu ulepszenia ich funkcjonalności lub zapewnienia zgodności z wymogami ustawowymi.

  3. Firma MAN T&B może też w ramach świadczenia usług dokonywać zmian treści, o ile nie powodują one redukcji zakresu oferty usług dla Użytkownika w odniesieniu do zakresu korzystania przez niego z usługi lub jeżeli Użytkownik nie sprzeciwi się tym zmianom zgodnie z punktem ‎4.4 poniżej.

  4. Stosowne zmiany świadczeń w ramach realizacji usług MAN T&B oraz stosowne podwyższenia wynagrodzenia są przedstawiane Użytkownikowi w formie tekstowej z jednoczesnym zapewnieniem mu możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec zmiany w terminie sześciu (6) tygodni. Brak sprzeciwu (na piśmie lub przez e-mail) wobec stosownej zmiany usługi i/lub podwyższenia wynagrodzenia w ciągu tych sześciu (6) tygodni będzie jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę usługi/podwyższenie wynagrodzenia, o ile Użytkownik został poinformowany o tym skutku prawnym w ramach zgłoszenia zmiany. Jeżeli Użytkownik sprzeciwi się zmianie usługi / zwiększeniu wynagrodzenia, MAN T&B ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia OWH dot. usługi wobec Użytkownika. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć OWH dot. usługi w zwykłym trybie lub dezaktywować rejestrację usługi MAN Maintenance na platformie RIO.

 5. Rękojmia i odpowiedzialność

  1. Rękojmia

   1. Użytkownik niezwłocznie poinformuje firmę MAN T&B o wadach usług MAN T&B. Firma MAN T&B usunie wady usług MAN T&B w stosownym czasie. Jeśli usunięcie wady w stosownym czasie nie powiodło się dwa (2) razy, Użytkownik ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia niniejszych OWH dot. usługi.

    Pozostałe roszczenia Użytkownika przysługują zgodnie z punktem ‎5.2.

   2. Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeśli powstały one w wyniku działania Użytkownika lub osób działających na jego zlecenie.

  2. Odpowiedzialność

   MAN T&B ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania umyślnego i/lub rażącego zaniedbania ze strony firmy MAN T&B lub osób działających na jej zlecenie. Ze względu na nieodpłatność świadczenia firma MAN T&B nie odpowiada za szkody spowodowane przez siebie lub osoby działające na jej zlecenie wskutek zwykłego zaniedbania. MAN T&B odpowiada za szkody wynikające z niezachowania przez firmę MAN T&B lub osoby działające na jej zlecenie zasad zwyczajowej dbałości wyłącznie w razie naruszenia obowiązku kardynalnego. Obowiązki kardynalne to istotne obowiązki umowne, które zasadniczo warunkują i umożliwiają należyte wykonanie umowy i których spełnienia Użytkownik oczekiwał i miał prawo oczekiwać.

   W przypadku naruszeń tego rodzaju obowiązków kardynalnych wskutek zwykłego zaniedbania odpowiedzialność cywilna firmy MAN T&B jest ograniczona do przewidywalnych szkód typowych. W pozostałym zakresie wyklucza się odpowiedzialność cywilną firmy MAN T&B za zwykłe zaniedbania.

   Jeśli usługa MAN T&B jest świadczona nieodpłatnie, obowiązuje następująca zasada: W przypadku zwykłego zaniedbania obowiązków kardynalnych firma MAN T&B ponosi ze względu na nieodpłatność usługi MAN T&B odpowiedzialność wyłącznie w ramach zasad dbałości stosowanych przez firmę MAN T&B w sprawach własnych.

  3. Dalsze wykluczenia

   1. MAN T&B nie odpowiada za prawidłowy stan pojazdu Użytkownika, dla którego realizowana jest usługa. Usługi MAN T&B stanowią wyłącznie usługi pomocnicze dla Użytkownika; odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i sposób wykorzystywania oraz stan pojazdów leży po stronie właściciela lub kierowcy. Udostępnienie modułów RIO Box oraz/lub nadajników RIO oraz/lub LINK 610 (nadajnik marki Webfleet do MAN eTGE) nie stanowi części niniejszych OWH dot. usługi. W ramach niniejszych OWH dot. usługi nie udziela się w tym zakresie rękojmi i nie ponosi się odpowiedzialności cywilnej.

   2. Odpowiednio w ramach niniejszych OWH dot. usługi firma MAN T&B nie przejmuje również żadnej rękojmi ani odpowiedzialności cywilnej za wadliwe wykonanie usługi MAN T&B (w szczególności za brakujące lub nieprawidłowe dane) oraz/lub za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym działaniem oraz/lub awarią pojazdów, modułów RIO Box oraz/lub nadajników RIO oraz/lub LINK 610 (nadajnik marki Webfleet do MAN eTGE) oraz/lub w związku z nieprawidłowym wprowadzeniem danych Użytkownika.

   3. Odpowiednio w ramach niniejszych OWH dot. usługi nie udziela się rękojmi i nie ponosi się odpowiedzialności cywilnej za nieprzekazanie Użytkownikowi informacji o planowanych pracach serwisowych, niezależnie od przyczyny nieprzekazania tej informacji, wskutek czego Użytkownik poniósł szkodę.

 6. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

  1. Okres obowiązywania
   Niniejsze OWH Serwisu mogą być zawarte na czas nieokreślony lub na czas określony (12 lub 36 miesięcy). Okres obowiązywania wybierany jest przez użytkownika poprzez proces rezerwacji w RIO Marketplace.

  2. Wypowiedzenie

   1. Jeżeli niniejsze OWH zostały uzgodnione na czas nieokreślony, Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć MAN T&B niniejsze OWH bez zachowania okresu wypowiedzenia; wypowiedzenie może nastąpić również poprzez dezaktywację na Platformie RIO przez Użytkownika. MAN T&B może wypowiedzieć OWH Usługi, jeśli uzgodniono termin nieokreślony, z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.

   2. O ile niniejsze OWH zostały uzgodnione na czas określony, wyklucza się zwykłe wypowiedzenie niniejszych OWH przez Użytkownika w trakcie trwania okresu użytkowania. Nawet dezaktywacja na Platformie RIO przez użytkownika nie zwalnia go z obowiązku zapłaty na rzecz MAN T&B.

   3. Powyższe nie narusza prawa obu Stron do złożenia wypowiedzenia z ważnych powodów.
    Ważnymi powodami wypowiedzenia umowy przez Użytkownika w trybie nadzwyczajnym są w szczególności sprzedaż pojazdu, na którym aktywowana jest usługa cyfrowa z aktywnym specyficznym i stałym okresem obowiązywania lub inna zmiana właściciela lub posiadacza lub unieruchomienie pojazdu, które przekroczyło okres sześciu (6) miesięcy. Obowiązek zapłaty przez Użytkownika trwa do momentu przedłożenia firmie dokumentu potwierdzającego wpłynięcie dowodu rezygnacji. Rozpatrywanie wypowiedzenia może trwać do trzech (3) dni

   4. Wypowiedzenie niniejszych OWH dot. usługi z jakichkolwiek przyczyn nie narusza ważności OWH dot. platformy RIO oraz ewentualnych innych obowiązujących OWH dot. usługi dotyczących innych usług świadczonych przez firmę MAN T&B.
    Wypowiedzenie OWH Platformy RIO z jakiegokolwiek powodu spowoduje jednak również wypowiedzenie niniejszych OWH dotyczących usług w tym samym dniu wypowiedzenia, o ile zostały one uzgodnione na czas nieokreślony; w przypadku uzgodnienia konkretnego stałego okresu obowiązywania zastosowanie ma punkt 6.2.2.
    Realizacja usług MAN T&B na podstawie niniejszych OWH-Usługi jest uzależniona od uzgodnienia i kontynuacji obowiązywania OWH-Platformy RIO.

  3. Usuwanie danych
   MAN T&B zobowiązuje siępo wypowiedzeniu niniejszych OWH dot. usługi po upływie okresu umownego odpowiedniej usługi lub w przypadku wypowiedzenia z ważnego powodu, do usunięcia historii danych użytkownika po upływie okresu karencji wynoszącego trzydzieści (30) dni. Okres karencji służy uniknięciu bezpowrotnej utraty zgromadzonych danych historycznych w przypadku omyłkowego zakończenia usługi przez użytkownika.

 7. Poufność

  1. Firma MAN T&B i Użytkownik zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących drugiej ze Stron oraz wykorzystywania ich wyłącznie do realizacji niniejszych OWH dot. usługi i związanych z nią celów. Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy przez okres trzech (3) lat od zakończenia Umowy.

  2. Przepis powyższego pkt. 7 dotyczący poufności nie obowiązuje, jeśli informacje poufne (i) były już dowodnie znane drugiej Stronie w momencie zawarcia OWH dot. usługi lub zostały ujawnione później przez stronę trzecią bez naruszenia porozumienia o zachowaniu poufności, (ii) były publicznie znane w chwili zawarcia OWH dot. usługi albo były lub zostały podane do wiadomości publicznej później, o ile nie było to skutkiem naruszenia niniejszych OWH dot. usługi, (iii) mogą być wykorzystywane przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony do celów innych niż realizacja niniejszych OWH dot. usługi lub (iv) musiały zostać ujawnione ze względu na zobowiązania ustawowe lub żądanie sądu bądź innego uprawnionego organu; o ile jest to dozwolone i możliwe, zobowiązana do ujawnienia informacji Strona zawiadomi o tym wcześniej drugą ze Stron w celu umożliwienia jej podjęcia kroków przeciwko temu ujawnieniu.

 8. Pozostałe postanowienia

  1. Jeśli udostępnianie usług MAN T&B nie jest możliwe z przyczyn spowodowanych działaniem siły wyższej, firma MAN T&B jest zwolniona z obowiązku udostępniania usług przez okres i w zakresie występowania skutków tej siły wyższej, o ile firma MAN T&B podjęła stosowne środki zaradcze w celu uniknięcia tych skutków. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się każde zdarzenie, na które firma MAN T&B nie ma wpływu, a które całkowicie lub częściowo uniemożliwia firmie MAN T&B realizację zobowiązań, w tym pożary, powodzie, strajki i legalne lokauty, a także niezawinione przez spółkę awarie oraz postępowania administracyjne. Obejmują one także awarie platformy RIO będące skutkiem działania siły wyższej.

   MAN T&B niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wystąpieniu oraz ustaniu siły wyższej oraz dołoży wszelkich starań, by ją usunąć lub w miarę możliwości ograniczyć jej skutki.

   Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH dot. usługi są lub staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia Strony uzgodnią takie postanowienie skuteczne, które będzie w najwyższym możliwym stopniu zgodne z intencją stanowiącą podstawę zastępowanego postanowienia nieważnego. Na tej samej zasadzie strony usuną luki prawne niniejszych OWH dot. usługi.

  2. Firma MAN T&B ma prawo w całości lub częściowo cedować prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych OWH dot. usługi na powiązane z nią przedsiębiorstwa zgodnie z §§ 15 i nast. ustawy o spółkach akcyjnych. W przypadku całkowitej cesji praw i obowiązków Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia niniejszych OWH dot. usługi.

  3. Użytkownik nie jest uprawniony do całkowitej lub częściowej cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych OWH dot. usługi na osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy MAN T&B.

  4. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH dot. usługi wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również porozumienia dotyczącego zniesienia wymogu zachowania formy pisemnej.

  5. Niniejsze OWH dot. usługi są dostępne w różnych wersjach językowych, przy czym w przypadku sporów rozstrzygające znaczenie ma ich oryginalna wersja niemieckojęzyczna.

  6. Niniejsze OWH dot. usługi podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec (z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego). Wyłącznym miejscem jurysdykcji w odniesieniu do sporów wynikających z niniejszych OWH dot. usługi lub w związku z nimi jest Monachium.


Stan na: 19.09.2022 r.