OWH dotyczące korzystania z aplikacji Pocket Fleet

 1. Przedmiot
  1. Niniejsze OWH dot. usługi regulują stosunek prawny Użytkownika aplikacji Pocket Fleet z firmą TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München („TBDS”).
  2. Pocket Fleet to aplikacja bezpłatna dla Użytkownika, dzięki której Użytkownik otrzymuje wybrane informacje i funkcje różnych usług w postaci zoptymalizowanej pod kątem korzystania z małego, mobilnego urządzenia końcowego (smartfona). Zakres danych i funkcji jest uzależniony od wykupionych usług, które są płatne. Funkcje są związane z następującymi usługami: Geo i Timed. Użytkownikiem tej mobilnej aplikacji jest ten sam użytkownik aplikacji internetowej.
  3. Koszty telekomunikacyjne powstałe podczas korzystania z aplikacji Pocket Fleet ponosi strona umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych mobilnego urządzenia końcowego.
 2. Rejestracja
  Warunkiem korzystania z aplikacji Pocket Fleet jest fakt, że Użytkownik lub Zamawiający:
  • jest zarejestrowany jako klient na platformie RIO oraz
  • zarejestrował pojazdy i kierowców na platformie RIO.
 3. Zakres usług
  Pocket Fleet umożliwia dostęp do wybranych informacji i funkcji usług Geo i Timed zoptymalizowanych do użytku mobilnego pod warunkiem spełnienia warunków korzystania określonych w punkcie 2. Zakres poszczególnych usług w ramach aplikacji mobilnej jest ograniczony, patrz opis usługi aplikacji Pocket Fleet.
 4. Korzystanie z aplikacji oraz wymagania techniczne
  1. Korzystanie z aplikacji Pocket Fleet jest dozwolone wyłącznie w ramach przewidywanego zakresu funkcji w celu wykonania umowy. Użytkownik zaprzestanie w szczególności:
   1. dokonywania jakichkolwiek manipulacji w aplikacji Pocket Fleet, które mogą zakłócać funkcjonowanie aplikacji,
   2. rozpowszechniania za pośrednictwem Pocket Fleet treści, które naruszają obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w szczególności treści o charakterze dyskryminującym, rasistowskim, zachęcających do przemocy, pornograficznych lub treści naruszających prawa osób trzecich.
  2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień, TBDS zastrzega sobie prawo do odłączenia Użytkownika od aplikacji Pocket Fleet i usunięcia rozpowszechnianych przez niego treści. Użytkownik zobowiązuje się do wyłączenia odpowiedzialności TBDS z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek naruszenia przez Użytkownika niniejszych OWH dot. usługi.
  3. Do korzystania z Pocket Fleet wymagany jest smartfon z systemem iOS lub Android w najnowszej wersji systemu operacyjnego.
 5. Prawa do treści
  Wszystkie treści wprowadzone przez Użytkownika do aplikacji Pocket Fleet stanowią jego własność. Ponosi on pełną odpowiedzialność za to, aby wstawione przez niego treści nie naruszały praw osób trzecich.
 6. Oprogramowanie
  1. Użytkownik wyraża zgodę na regularne pobieranie nowości, aktualizacji i dodatkowych funkcji oprogramowania bazowego aplikacji Pocket Fleet firmy TBDS oraz na instalację nowych funkcji w celu ulepszenia lub rozwoju oprogramowania.
  2. Użytkownik nie zmieni żadnego kodu źródłowego TBDS, nie będzie tworzył jego pochodnych, przeprowadzał dekompilacji ani próbował w inny sposób go ekstrahować.
  3. Użytkownik znajdzie zestawienie licencji stosowanych na poczet usługi w punkcie Ustawienia > Licencje.
 7. Zmiany
  1. TBDS będzie informować Użytkownika z wyprzedzeniem o wprowadzeniu zmian w OWH dot. usługi, dzięki czemu Użytkownik będzie miał możliwość podjęcia decyzji, czy chce korzystać z aplikacji Pocket Fleet według zmienionych zasad i czy chce wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian.
  2. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę OWH dot. usługi, powinien zaniechać korzystania z aplikacji Pocket Fleet.
 8. Odpowiedzialność
  TBDS ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa w zakresie odpowiedzialności umownej i pozaumownej zgodnie z przepisami ustawowymi.

  W zakresie dozwolonym przez prawo TBDS ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia zobowiązań umownych, których spełnienie w ogóle umożliwia właściwe wykonanie umowy oraz których wykonania strona umowy zwykle może być pewna (obowiązki kardynalne), przy czym są one ograniczone do rekompensaty szkody przewidywalnej, typowej dla umowy i bezpośredniej. Odpowiedzialność za szkody pośrednie jest wykluczona.
 9. Zakończenie korzystania
  Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z aplikacji Pocket Fleet. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych warunków korzystania z usługi TBDS ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do aplikacji Pocket Fleet ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Prawo, jurysdykcja
  Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem CISG. Jeśli użytkownik jest uważany za konsumenta, obowiązuje jego prawo krajowe, o ile jest niezbywalne i bardziej korzystne dla Użytkownika.

  Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Monachium.
 11. Pozostałe
  1. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH dot. usługi wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również porozumienia dotyczącego zniesienia wymogu zachowania formy pisemnej.
  2. Niniejsze OWH dot. usługi są dostępne w różnych wersjach językowych, przy czym w przypadku sporów rozstrzygające znaczenie ma ich oryginalna wersja niemieckojęzyczna.
 12. Wskazówki
  Niezamocowane lub niewłaściwie zamocowane mobilne urządzenie końcowe może podczas gwałtownych manewrów lub hamowania, a także podczas wypadku, przemieszczać się wewnątrz pojazdu, powodując obrażenia u znajdujących się w nim osób. Dlatego mobilne urządzenie końcowe powinno być stale prawidłowo przymocowane poza obszarem zasięgu poduszki powietrznej lub przechowywane w bezpiecznym miejscu.

  Korzystanie z aplikacji w czasie jazdy może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co zwiększa ryzyko wypadku.

  Należy zapoznać się z instrukcją obsługi mobilnego urządzenia końcowego.

Stan na: 19.09.2022 r.