Tjänstevillkor för tjänsten Compliant
 1. Föremål
  1. Föreliggande tjänstevillkor för MAN Truck & Bus SE (”MAN T&B”) reglerar tillhandahållandet till användaren av MAN T&B-tjänsten som beskrivs i punkt 2 via den RIO-plattform som drivs av TB Digital Services GmbH (”TBDS”), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München. Dessa tjänstevillkor utgör ett enskilt avtal som kompletterar de allmänna affärs- och leveransvillkor för RIO-plattformen som redan avtalats mellan användaren och TBDS.
  2. Om inte annat uttryckligen regleras i dessa tjänstevillkor, gäller bestämmelserna i RIO-plattformens villkor och de villkor som redan ingåtts mellan användaren och TBDS. De begrepp som definieras i RIO-plattformens villkor gäller även dessa tjänstevillkor.
  3. Tjänstevillkoren är överenskomna via RIO-plattformen i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.2 i RIO-plattformens villkor.
  4. Efter att MAN-fordonet har registrerats i RIO-administrationsfältet på RIO-plattformen måste användaren klicka på motsvarande knapp på RIO-plattformens marknadsplats för att köpa tjänsten Compliant. Inom ramen för produktaktiveringen måste användaren bekräfta dessa användarvillkor inkl. specifikationerna. Avtalet för tjänsten Compliant börjar gälla först efter godkännande från T&B (detta meddelas användaren skriftligen, via e-post eller via RIO-plattformen). Dessutom förbehåller sig MAN T&B rätten att genomföra en kreditkontroll, en sanktionslistekontroll och en momskontroll av användaren efter det att erbjudandet har lämnats till användaren och före ett godkännande av MAN T&B. Även efter ett godkännande av erbjudandet förbehåller sig MAN T&B rätten att med jämna mellanrum genomföra en momskontroll, en kreditkontroll och/eller en sanktionslistekontroll.

   Användningen av tjänsten sker under förutsättning att det inte finns några hinder i form av nationella eller internationella bestämmelser, särskilt exportkontrollbestämmelser och embargon eller andra rättsliga begränsningar. Användaren förbinder sig att tillhandahålla all information och alla dokument som krävs för att använda tjänsten. Förseningar på grund av exportinspektioner eller godkännandeförfaranden inaktiverar tillfälligt tillhandahållandet av tjänster. Om de godkännanden som krävs inte kommer till stånd, innebär det att tjänstevillkoren inte gäller. Skadeersättningsanspråk ska i möjligaste mån uteslutas på grund av ovan nämnda överskridanden av tidsfrister.
  5. § 312, stycke 1, mening 1, nr 1–3 och mening 2 i civillagen tillämpas inte för dessa tjänstevillkor.
 2. MAN T&B-tjänst
  1. Under den tid som dessa tjänstevillkor gäller, tillhandahåller MAN T&B följande MAN T&B-tjänst till kunden:

   Beteckning

   Kort beskrivning

   Compliant

   Compliant gör det möjligt för användaren att ladda ner, lagra samt exportera färdskrivar- och förarkortsuppgifter från fordonet.

   Tjänsten Compliant är tillgänglig både för fordon med en RIO-box installerad och för fordon med telematikmodul 2 (TBM2). Beroende på om fordonet har en RIO-box eller en TBM2 ska specifikationerna för respektive tjänst användas.

   De detaljerade specifikationerna samt de tekniska kraven och ersättningen som ska betalas för användningen av tjänsten kan ses i sin senaste version på RIO-plattformen på https://rio.cloud.

  2. Tillgången till RIO-plattformen och de MAN T&B-tjänster som ska tillhandahållas regleras av punkt 3.2 i RIO-plattformsvillkoren. Avvikande från punkt 3.2 i plattformens användarvillkor är tillgängligheten för den nuvarande tjänsten 98 % för fordon med TBM2.

  3. Viktig information: När det gäller krav avseende dataskydd hänvisar vi till punkt 8 i plattformsvillkoren. Vid behandlingen av personuppgifter som utförs av TBDS i egenskap av personuppgiftsbiträde är användaren rättsligt ansvarig och garanterar att behandlingen av de registrerades (förare och eventuella andra personer) personuppgifter är tillåten. Detta inkluderar användarens omfattande informationsplikt gentemot de berörda personerna såväl som skapandet av en rättslig grund för uppgiftsskyddsaspekterna.

  4. Viktig information: Remote Download-funktionen för fordon med TBM2 tillhandahålls via T-Systems-plattformen (produktnamn: Logiweb/MAN TeleMatics) och MAN TeleMatics Client (applikationen/användargränssnittet installeras av kund). Läs även avsnittet ”Tekniska krav” i specifikationerna för Compliant för TBM2.

  5. Den orderhantering som regleras av plattformsvillkoren, omfattas också av följande bestämmelser enligt de gällande tjänstevillkoren: Med hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 ska tjänsten ta hänsyn till transportföretagens ansvar gällande lagring av uppgifter från den digitala färdskrivaren och förarkort under minst ett år, samt borttagning av dessa vid angiven tid.

   TBM2 skickar data till en T-systemplattform (produktnamn: Logiweb/ MAN TeleMatics). T-systemplattformen vidarebefordrar fordonsmeddelandena till RIO-plattformen. För detta måste en del av data fortsätt att lagras och bearbetas på T-Systems-plattformen.

 3. Ersättning

  1. Den ersättning som ska betalas för MAN T&B-tjänsterna regleras av informationen på plattformen under https://rio.cloud och inkluderar ytterligare lagstadgad omsättningsskatt. Avräkning sker proportionellt för sådana månader där en MAN T&B-tjänst endast avser en del av månaden.

  2. Ersättning betalas ut sedan användaren genom MAN T&B fakturerat den tillhandahållare av betalningstjänster som framgår av punkt 4.2 i RIO-plattformens användarvillkor. Denna betalning ska anses vara utförd avseende MAN T&B.

  3. Om användaren har obetalda skulder även efter det att MAN T&B skickat skriftligt meddelande, kan MAN T&B avbryta tillhandahållandet av MAN T&B-tjänsterna enligt dessa användarvillkor tills betalningen tagits emot med en förvarning om minst en (1) vecka.

  4. Priserna och ovanstående avgifter är utan laglig mervärdesskatt eller jämförbara skatter. Sådana skatter kommer att debiteras användaren av MAN T&B utöver den överenskomna ersättningen.

   Om omvänd betalningsskyldighet eller en jämförbar förenklad betalningsmetod (varefter leverans- eller tjänstemottagaren är förpliktigad att göra en självdeklaration eller kvarhållning (retention) av moms eller jämförbara skatter) tillämpas, måste användaren göra en självdeklaration eller genomföra en kvarhållning till den behöriga skattemyndigheten inom den föreskrivna tiden. Om en sådan alternativ metod används, avtalar parterna tillämpningen av denna metod. Oavsett detta beräknas priserna och ersättningen i båda fallen utan moms eller jämförbara skatter, och betalningar från användaren till MAN T&B måste göras till det kontraktsöverenskomna priset utan avdrag.

  5. Användaren och MAN T&B är var och en ansvarig för skatter baserat på sina inkomster.

   Priserna och ovanstående avgifter är utan laglig källskatt eller jämförbara skatter. Om ersättningen är föremål för lagstadgad källskatt, kan användaren inte göra avdrag för sådan källskatt från betalningen till MAN T&B i enlighet med nationell lag. Förutom den överenskomna ersättningen till MAN T&B, måste användaren själv betala sådana skatter till berörda myndigheter på uppdrag av MAN T&B.

   Om det finns ett dubbelbeskattningsavtal (DBA) mellan de länder där MAN T&B har sitt säte och användaren, kan användaren betala den maximala källskattesumman som föreskrivs av tillämplig DBA till berörda myndigheter förutsatt att villkoren för källskattreduktion är uppfyllda (om tillämpligt = noll). Användaren ansvarar för att uppfylla de formella kraven för källskattereduktion (i förekommande fall på noll). MAN T&B ger användaren ett intyg om skattemässig hemvist när avtalet ingås.

   Användaren förbinder sig att utan anmodan och utan dröjsmål lämna in officiellt intyg på den T&B-skatt som dragits av i MAN T&B:s namn. Om ett officiellt intyg inte lämnas in eller lämnas in sent, måste användaren ersätta MAN T&B för eventuella skadestånd på grund av att beviset inte lämnats in alls eller lämnats in sent.

 4. Ändringar

  1. Ändringar av tjänstevillkoren kräver samtycke från båda parter, såvida inget annat anges i denna punkt 4.

  2. MAN T&B kan göra lämpliga tekniska ändringar som en del av tillhandahållandet av MAN T&B-tjänsterna, särskilt när det är nödvändigt för att förbättra funktionen eller att uppfylla lagkrav.

  3. MAN T&B kan också göra ändringar av innehåll som en del av tillhandahållandet av MAN T&B-tjänsterna, förutsatt att dessa inte minskar de tjänster som erbjuds användaren med avseende på användningen av tjänsten eller att användaren inte har invänt mot denna ändring i enlighet med punkt 4.

  4. Rimliga specifikationsändringar, som en del av tillhandahållandet av MAN T&B-tjänsterna, och rimliga prisökningar visas för användaren i textformulär. Det ger användaren möjlighet att göra invändningar mot en ändring inom sex (6) veckor. Om inga invändningar (skriftliga eller via e-post) mot en rimlig förändring av specifikationen/ökning av ersättningen inkommer inom dessa sex (6) veckor anses förändringen av specifikationen/ökning av ersättningen vara accepterad, såvida användaren har fått kännedom om denna rättsliga konsekvens i samband med informationen om denna förändring. Om användaren motsätter sig förändringar av tjänsten/en högre avgift har MAN T&B rätt till en omedelbar uppsägning avseende tjänstevillkoren gentemot användaren. Dessutom kan användaren när som helst säga upp tjänstevillkoren och avaktivera sin registrering för tjänsten Compliant på RIO-plattformen.

 5. Garanti och ansvar

  1. Garanti

   1. Användaren meddelar omedelbart MAN T&B om eventuella brister i MAN T&B-tjänsterna. MAN T&B kommer att avhjälpa brister i MAN T&B-tjänsterna inom rimlig tid. Om det två (2) gånger inom rimlig tid inte går att avhjälpa en brist, har användaren rätt till en extraordinär uppsägning av dessa tjänstevillkor.

    Övriga anspråk från användaren regleras av punkt 5.2.

   2. Anspråk gällande fel där användaren själv eller någon av dennes medhjälpare eller agenter har orsakat felet godkänns inte.

  2. Ansvar

   MAN T&B är ansvariga för skador som beror på uppsåt eller grov vårdslöshet hos MAN T&B eller dess medhjälpare eller agenter. För skador som orsakats genom försummelse från MAN T&B:s sida eller som orsakats av deras agenter, ansvarar MAN T&B endast vid åsidosättande av kardinalplikt. Kardinalplikter är väsentliga avtalsskyldigheter som möjliggör att avtalet genomförs korrekt och vars uppfyllelse användaren har litat på och hade rätt att lita på.

   Vid ringa vårdslöshet och överträdelse av en sådan kardinalplikt är MAN T&B:s ansvar begränsat till typiskt förutsägbara skador, dock högst begränsat till 100 % av den årliga ersättningen

   I den utsträckning en MAN T&B-tjänst tillhandahålls kostnadsfritt gäller: Vid ringa försummelse när det gäller skada av sådana kardinalplikter, har MAN T&B övervägt att endast helt kostnadsbefria tjänsten MAN T&B vid tillämpning av den noggrannhet, som MAN T&B brukar tillämpa i sina egna angelägenheter.

  3. Andra undantag

   1. MAN T&B ansvarar inte för att användarens fordon, för vilka MAN T&B-tjänsterna tillhandahålls, är i ett tillfredsställande skick. MAN T&B-tjänsterna utgör endast ett stöd för användaren. Ansvaret för att regler följs och för användningen av fordonet liksom dess skick ligger på ägaren eller föraren.

   2. MAN T&B ansvarar inte för att användarens skyldigheter gentemot myndigheter uppfylls med avseende på tillhandahållande av färdskrivar- och förarkortsuppgifter. Användarens lagstadgade skyldigheter avseende detta övertas inte av MAN T&B.

   3. Tillhandahållandet av RIO-boxar och/eller RIO-försändningsenheter och/eller TBM2 omfattas inte av dessa tjänstevillkor. Enligt dessa tjänstevillkor ges därför ingen garanti och/eller någon ansvarsförpliktelse.

   4. Följaktligen lämnas i dessa plattformsvillkor inte heller någon garanti och/eller ansvar för bristfälliga MAN TBDS-tjänster (särskilt för utelämnade eller felaktiga uppgifter) och/eller för skador, som beror på felfunktioner och/eller fel på fordon, RIO-boxar och/eller RIO-försändningsenheter och/eller TBM2 och/eller på felaktig datainmatning av användaren.

   5. Följaktligen ges ingen garanti och/eller någon ansvarsförpliktelse i dessa tjänstevillkor om användaren av någon anledning missat information om kommande underhåll och användaren därmed har lidit skada.

 6. Löptid och uppsägning

  1. Löptid

   1. Dessa tjänstevillkor kan avtalas med obestämd tid eller för en fast löptid (12 eller 36 månader). Användaren väljer löptiden vid beställningen på RIO Marketplace.

  2. Uppsägning

   1. Om dessa tjänstevillkor har avtalats med obestämd löptid kan användaren när som helst säga upp dessa tjänstevillkor på normalt sätt utan någon uppsägningstid gentemot MAN T&B; en uppsägning kan även ske genom att användaren avaktiverar på RIO-plattformen. MAN T&B kan säga upp tjänstevillkoren på normalt sätt, förutsatt att en obestämd löptid har avtalats, med en uppsägningstid på tre (3) månader till slutet av månaden.

   2. Om dessa tjänstevillkor har avtalats för en fast löptid, har användaren inte rätt att säga upp dessa tjänstevillkor på normalt sätt under användningstiden. Även en avaktivering på RIO-plattformen fråntar inte användaren dennes betalningsskyldighet gentemot MAN T&B.

   3. Rätten till uppsägning av sakligt grundad orsak förblir opåverkad för båda parter. Viktiga skäl för en extraordinär uppsägning från användarens sida är särskilt avyttring av fordonet på vilket en digital tjänst med aktivt bestämd och fast löptid har kopplats från eller ett ägarbyte eller avställning av fordonet som har överskridit en tidsperiod på sex (6) månader. Användarens betalningsskyldighet består tills bevis på skäl till uppsägningen uppvisas. Behandlingen av uppsägningen kan ta upp till tre (3) arbetsdagar.

   4. Uppsägning av dessa tjänstevillkor, oavsett orsak, påverkar inte RIO-plattformens villkor eller andra tjänstevillkor som gäller andra MAN T&B-tjänster. En uppsägning av RIO-plattformsvillkoren, oavsett orsak, avslutar även föreliggande tjänstevillkor vid samma tidpunkt för avslutandet, förutsatt att dessa avtalats för en obestämd löptid; vid avtal med fast löptid gäller punkt 6.2.2. Tillhandahållandet av MAN T&B-tjänsterna enligt de föreliggande tjänstevillkoren beror på avtalade och existerande RIO-plattformsvillkor.

   5. Viktig information: Efter att Compliant för TBM2 har inaktiverats kan samma fordon inte återaktiveras för Compliant eller MAN TeleMatics.

 7. Sekretess

  1. MAN T&B och användaren åtar sig att bevara sekretessen med avseende på den andres konfidentiella information och endast använda den för att dessa tjänstevillkor ska kunna uppfyllas och efterlevas. Denna förpliktelse kvarstår efter uppsägning av detta avtal under en tidsperiod på (3) år.

  2. Sekretessklausulen i punkt 7 ovan gäller inte om den andra partens konfidentiella information (i) bevisligen redan var känd eller senare gjorts känd av tredje part vid tidpunkten för ingåendet av tjänstevillkoren, utan att detta bryter mot ett sekretessavtal, (ii) är offentligt känd vid ingåendet av tjänstevillkoren eller görs offentlig senare, om inte detta bryter mot detta serviceavtal, (iii) får användas av en part med föregående samtycke från den andra parten för något annat ändamål än dessa tjänstevillkor, eller (iv) måste offentliggöras enligt lag eller enligt domstol eller myndighet. I den utsträckning som det är tillåtet och möjligt, kommer den part som är skyldig att offentliggöra uppgifter i förväg informera den andra parten så att den har möjlighet att agera vad gäller offentliggörandet.

 8. Andra bestämmelser

  1. Om det inte går att tillhandahålla MAN T&B-tjänster på grund av force majeure, är MAN T&B befriad från att tillhandahålla MAN T&B-tjänster så länge denna situation varar, förutsatt att MAN T&B har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika konsekvenserna av denna force majeure. Som force majeure ska uppfattas sådana händelser som ligger utanför MAN T&B:s möjligheter att påverka och som helt eller delvis hindrar MAN T&B från att uppfylla sina skyldigheter, som brandskador, översvämningar, strejker och lagliga

   lockouter, driftstörningar och eventuella störningar som inte vållats av MAN T&B eller myndighetsingripande. Här ingår också bortfall av RIO-plattformen på grund av force majeure.

   MAN T&B informerar omedelbart användaren om förekomst av force majeure liksom när den situationen upphört, och kommer att göra sitt bästa för att avhjälpa force majeure och begränsa dess effekter så långt som möjligt.

  2. Skulle enskilda bestämmelser i dessa tjänstevillkor helt eller delvis vara eller bli ogiltiga, ska det inte påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska parterna komma överens om en giltig bestämmelse, som enligt syftet kommer närmast den ogiltiga bestämmelsen. Eventuell avtalslucka ska fyllas på motsvarande sätt.

  3. MAN T&B har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller förpliktelser enligt dessa tjänstevillkor till företag som är anknutna till MAN T&B i den mening som avses i 15 § och följande punkter i aktielagen. Vid fullständig överlåtelse av alla rättigheter och skyldigheter har användaren rätt att säga upp dessa tjänstevillkor.

  4. Utan föregående skriftligt samtycke från MAN T&B har användaren inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter som följer av dessa tjänstevillkor till tredje part.

  5. Ändringar av och tillägg till dessa tjänstevillkor måste ske skriftligen. Även ändring av kravet på skriftform kräver skriftlig form.

  6. Dessa tjänstevillkor finns i nationella språkversioner, varvid den tyska originalversionen i händelse av invändningar är normgivande och den text som gäller.

  7. För dessa tjänstevillkor ska endast förbundsrepubliken Tysklands lagar tillämpas (internationella lagvalsregler äger inte giltighet). I händelse av tvister som härrör från eller som uppstår i samband med dessa villkor gäller München som platsen för laga domstol.


Version: 19.09.2022