Allmänna ramvillkor för användning av plattformen

 1. Föremål
  1. Föreliggande plattformsvillkor utgör ett kostnadsfritt ramavtal mellan TB Digital Services GmbH (”TBDS”) och dess användare (”Användare”) (TBDS och användaren respektive ”part” och tillsammans ”parter”) för användning av RIO-plattformen (”plattformen”) på rio.cloud.

   Via plattformen kan användaren använda betalda och kostnadsfria tjänster från TBDS (”TBDS-tjänster”) och/eller från tredje part (”tredjepartstjänster” inklusive tredjepartstjänster från MAN Truck & Bus SE) (tillsammans ”tjänster”). Plattformsvillkoren utgör ett ramavtal.

   Enligt detta kan redan tredjepartstjänsten från MAN Truck & Bus SE ”ServiceCare S” (som kan ses inom ramen för beskrivningen av tjänsten på registreringssidan till RIO-plattformen samt efter registrering på www.rio.cloud) användas kostnadsfritt om fordon med en RIO-Box/TBM3 (”Connected Vehicle”) eller andra fordonsföremål (t.ex. containter, trailer osv.) med RIO-sändarenhet (”Mobile-Device”) är registrerade på plattformen. Dessutom kan användaren under tre (3) månader kostnadsfritt använda enskilda TBDS-tjänster och/eller tredjepartstjänster via respektive knapp på RIO-marknadsplatsen för aktivering av tjänsterna i syfte att testa produkterna. Om användaren avser registrering av ett Connected Vehicle och/eller Mobile Device via plattformen för ett fordonsobjekt, vars ägare är en tredje part, är detta endast tillåtet efter godkännande av tredje part, tredjeparts godkännande måste lämnas till TBDS på begäran.

   Användning en av en TBDS-tjänst och/eller en tredjepartstjänst efter att den kostnadsfria testperioden på tre (3) månader har gått ut sker på grundval av avtal som ska ingås separat med TBDS respektive tredje part, för vilka deras egna allmänna affärsvillkor måste avtalas förutom dessa plattformsvillkor (”tjänstevillkoren”).
  2. Samtliga tjänster som tillhandahålls via plattformen erbjuds endast företagare i länderna som framgår av bilaga 1 i dessa plattformsvillkor i den mening som avses i § 14 i den tyska civillagen, såvida de specifika tjänsterna och de tillhörande tjänstevillkoren inte är utformade på ett helt annat sätt. Tjänsterna tillhandahålls endast för Connected Vehicles och/eller Mobile Devices, som geografiskt befinner sig inom länderna som framgår av bilaga 1 i dessa plattformsvillkor.
  3. § 312i stycke 1 mening 1 nummer 1–3 och mening 2 i den tyska civillagen gäller inte vid ingående av dessa plattformsvillkor.
 2. Ingående av avtal vid TBDS-tjänster och tredjepartstjänster
  1. Användningen av en TBDS-tjänst baseras på ett separat avtal som ska ingås med TBDS online, som ligger till grund för de egna plattformsvillkoren. Om en användare vill använda en TBDS-tjänst måste användaren klicka på den aktuella knappen på plattformen för att köpa den aktuella TBDS-tjänsten. Därefter måste användaren bekräfta respektive plattformstjänster och klicka på respektive knapp för att slutföra beställningsprocessen. Genom att slutföra beställningsprocessen finns det fortfarande inget avtal med TBDS, snarare handlar det här om inlämnande av ett anbud från användarens sida. Endast genom en bekräftelse med godkännande från TBDS (detta meddelas användaren via e-post eller via plattformen) ingås avtalet beträffande respektive TBDS-tjänst.
  2. Användning av en respektive tredjepartstjänst sker på basis av ett separat avtal som ska ingås med respektive tredjepartsleverantör, som ligger till grund för plattformstjänsterna från tredjepartsleverantören. Plattformstjänster via en tredjepartstjänst avtalas enbart mellan användaren och tredjepartsleverantören (dvs. Inte med TBDS). TBDS kommer varken att företräda eller fortfarande tillhandahålla tredjepartsleverantören sina tjänster inom ramen för ingående av avtal och kommer därför inte att ha några förpliktelser gentemot användaren.

   Om en användare vill använda en tredjepartstjänst, måste denne klicka på respektive knapp på plattformen för att köpa tredjepartstjänsten. Därefter måste användaren bekräfta respektive plattformstjänster och klicka på respektive knapp för att slutföra beställningsprocessen. Genom att slutföra beställningsprocessen finns det fortfarande inget avtal med tredjepartsleverantören, snarare handlar det här om inlämnande av ett anbud från användarens sida. Endast genom en bekräftelse med godkännande från tredjepartsleverantören (detta meddelas användaren skriftligen via e-post eller via plattformen) ingås avtalet beträffande tredjepartstjänsten. TBDS kommer inte att arbeta vidare som ställföreträdare för tredjepartsleverantören eller användaren i denna anbuds- och åtagandeprocess, utan endast att verka som mottagare av avsiktsförklaringar från användaren och tredjepartsleverantören. Hanteringen av betalningar avseende TBDS-tjänster och tredjepartstjänster sker i enlighet med punkt 4.2 i dessa plattformsvillkor.
  3. § 312i stycke. 1 mening 1 nummer 1–3 och mening 2 i den tyska civillagen gäller inte vid ingående av tjänstevillkoren, såvida inte respektive tjänstevillkor föreskriver något annat.
 3. Åtkomst till plattformen och nyttjanderätt till plattformen
  1. Användaren är själv ansvarig för den tekniska hanteringen av åtkomst till plattformen. Åtkomsten sker via fjärråtkomst via internet. Mer information om detta och övriga tekniska åtkomstvillkor för TBDS-tjänsterna och/eller tredjepartstjänsterna framgår av de tekniska åtkomstkraven. Dessa finns på registreringssidan till RIO-plattformen och efter registrering på www.rio.cloud.
  2. TBDS är skyldig att inom ramen för dessa plattformsvillkor vara tillgänglig från 99 % per år inom driftstiden, vilket registreras på plattformen vid fjärråtkomst. Det finns ingen skyldighet att vara tillgänglig utöver denna tid, individuella plattformstjänster kan innehålla ytterligare bestämmelser. Skyldigheten att utifrån punkt 2 vara tillgänglig och erbjuda driftstid gäller inte servicefönstren mellan lördag 22:00 och söndag 16:00 CET.
  3. TBDS beviljar användaren en icke-exklusiv, temporärt begränsad till plattformsvillkorens varaktighet, icke-överförbar, icke-underlicenserbar, territoriellt obegränsad, användningsrätt, som ger användaren rätt att använda plattformen och rätt till innehåll på plattformen avseende nedladdningsbara appar. Rätten omfattar inte rätten att redigera.
  4. Programmet kan helt eller delvis innehålla Open Source-komponenter. Dessa omfattas av de aktuella licensvillkoren för de använda Open Source-komponenterna. De relevanta licensvillkoren är en del av dessa plattformsvillkor och kan hämtas på DOWNLOAD.

   Den aktuella källtexten för Open Source-komponenterna till RIO-Box finns på DOWNLOAD. TBDS skyldigheter gentemot användaren påverkas inte av detta.
  5. TBDS förbehåller sig rätten, att frånta användaren användningsrätten, om denne avsiktligt orsakar skador på plattformen, bryter mot plattformsvillkoren eller använder plattformen utanför användningsrätten som denne beviljats (se punkt 3 ovan).
 4. Kostnader och avveckling av betalningar via en betaltjänstleverantör
  1. Användningen av plattformen enligt dessa plattformsvillkor är kostnadsfri för användaren. Kostnader för använda tjänster som tas av användaren, bestäms av innehållet i de separata plattformstjänsterna.
  2. I den utsträckning avgifter ska betalas enligt tjänstevillkoren för användning av tjänster till TBDS eller tredje part, debiteras dessa användaren centralt av TBDS och ska betalas av användaren uteslutande till betalningstjänsteleverantören Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland (”betalningstjänsteleverantör”) – med uppfyllande verkan gentemot TBDS och/eller tredje part. Alla betalningar från användaren som denne är skyldig TBDS eller tredje part på grund av användning av TBDS-tjänster eller tredjepartstjänster ska ske till betalningstjänsteleverantören (och inte till tredje part och/eller TBDS).
  3. Priserna och ovanstående avgifter är utan laglig mervärdesskatt eller jämförbara skatter. Sådana skatter debiteras användaren av TBDS utöver den överenskomna ersättningen.

   Om omvänd betalningsskyldighet eller en jämförbar förenklad betalningsmetod (varefter leverans- eller tjänstemottagaren är förpliktigad att göra en självdeklaration eller kvarhållning (retention) av moms eller jämförbara skatter) tillämpas, måste användaren göra en självdeklaration eller genomföra en kvarhållning till den behöriga skattemyndigheten inom den föreskrivna tiden. Om en sådan alternativ metod används, avtalar parterna tillämpningen av denna metod. Oavsett detta beräknas priserna och ersättningarna i båda fallen exklusive moms eller jämförbara skatter och betalningar av användaren till TBS skall göras med beloppet av det avtalade priset utan några avdrag.
  4. Användaren och TBDS är själva ansvariga för inkomstskatter baserade på deras inkomst.

   Priserna och ovanstående avgifter är utan laglig källskatt eller jämförbara skatter. Skulle ersättningen vara föremål för en lagstadgad källskatt, får användaren enligt den nationella lagstiftningen i sin hemviststat inte hålla inne källskatt från betalningen till TBDS. Sådana skatter måste användaren, utöver den överenskomna ersättningen till TBDS, betala för egen räkning till respektive myndigheter på uppdrag av TBDS.

   Om ett dubbelbeskattningsavtal finns (”DBA”) mellan hemviststaterna för TBDS och användaren, får användaren betala den maximala källskatt som anges i det tillämpliga dubbelbeskattningsavtalet (DBA) till respektive myndigheter, såvida villkoren för en källskattereduktion (i förekommande fall på noll) är uppfyllda. Användaren ansvarar för att uppfylla de formella kraven för källskattereduktion (i förekommande fall på noll). TBDS ger användaren ett uppehållstillstånd vid ingående av avtalet.

   Användaren är skyldig att på eget initiativ och omedelbart i TBDS namn presentera ett officiellt bevis över skatter som TBDS erlagt. Om ett officiellt bevis inte lämnas in eller lämnas in för sent, måste användaren hålla TBDS skadefritt på grund av ej levererad eller försenad inlämning av beviset.
 5. Ändringar av plattformsvillkor, plattform och tjänstevillkor
  1. Ändringar av plattformsvillkor kräver godkännande av båda parter, om inte annat anges i punkt 5.
  2. TBDS kan göra lämpliga tekniska ändringar av plattformen, särskilt om detta krävs, för att förbättra dess funktionalitet eller för att uppfylla lagkrav.
  3. TBDS kan också ändra plattformens innehåll, om detta inte minskar de tjänster som erbjuds användaren med avseende på användningen av plattformen eller om användaren har inte invänt mot denna ändring i enlighet med punkt 4 nedan.
  4. Rimliga specifikationsändringar av plattformens innehåll visas för användaren, vilket ger användaren möjlighet att inom (6) veckor invända mot en ändring. Om invändning uteblir (skriftligen eller via e-post) mot en lämplig prestandaändring inom (6) veckor, räknas detta som godkännande av prestandaändringen, förutsatt att användaren i samband med ändringsvisningen har fått kännedom om denna rättsliga konsekvens. Om användaren skulle invända mot en prestandaändring, har TBDS full rätt att säga upp användaren. Dessutom kan användaren när som helst säga upp plattformsvillkoren. Om användaren börjar använda sig av en TBDS-tjänst eller en extern tjänst med en fixerad giltighetstid har denne exklusiv rätt att säga upp plattformsvillkoren, såvida ändringen av tjänsten för med sig en väsentlig negativ inverkan på tillhandahållandet av TBDS-tjänsten eller den externa tjänsten med en fixerad giltighetstid.
  5. Ändringar av respektive plattformstjänster och respektive tjänster omfattas av bestämmelserna för respektive plattformstjänster.
 6. Ingen exklusivitet / ingen acceptansskyldighet
  1. TBDS-tjänster och tredjepartstjänster är inte exklusiva för alla som är involverade, ingen part är föremål för konkurrensbegränsningar. För användaren finns det inga minimikrav för inköp för TBDS-tjänster eller tredjepartstjänster.
  2. Ingendera av parterna är förpliktigad att utifrån dessa plattformsvillkor ingå ett avtal om separata plattformstjänster.
 7. Ingående av avtal, avtalstid och uppsägningsrättigheter
  1. Genom att slutföra användarregistreringsprocessen finns det fortfarande inget avtal med TBDS, snarare handlar det här om inlämnande av ett anbud från användarens sida. Endast med TBDS godkännande (detta meddelas användaren via e-post) ingås avtalet. TBDS förbehåller sig dessutom rätten efter att anbudet har lämnats av användaren och före anbudsacceptans av TBDS, att utföra en kredit- och sanktionslistekontroll samt en kontroll av användarens momsnummer. Även efter anbudsacceptans förbehåller sig TBDS rätten att med jämna mellanrum utföra en USt-ID-kontroll och/eller en kontroll av sanktionslistor.

   Med reservation för att inga hinder står i vägen för användningen av plattformen och tjänsterna på grund av nationella och internationella bestämmelser, framför allt transportkontrollbestämmelser samt embargon eller andra juridiska restriktioner. Användaren förbinder sig att tillhandahålla all information och alla dokument, som behövs för användning av plattformen och/eller tjänster. Förseningar på grund av exportinspektioner eller godkännandeförfaranden inaktiverar tillfälligt tillhandahållandet av tjänster. Om nödvändiga tillstånd inte beviljas, gäller plattformsvillkoren och plattformstjänsterna som icke-avtalade, skadeståndsanspråk utesluts i detta avseende och på grund av ovannämnda överskridande av tidsfrister.
  2. Föreliggande plattformsvillkor mellan användaren och TBDS gäller, så snart som användaren slutfört registreringen och TBDS förklarat sin acceptans gentemot användaren (enligt punkt 1). Plattformsvillkoren är avtalade på obestämd tid.
  3. Användaren kan när som helst säga upp plattformsvilkoren utan hänsyn till någon tidsfrist, såvida inte användaren börjar använda sig av en TBDS-tjänst och/eller en tredjepartstjänst med en fixerad giltighetstid; i detta fall gäller bestämmelserna för TBDS- och/eller tredjepartstjänsten med hänsyn till giltighetstiden och möjligheten att säga upp respektive avtal även för uppsägning av plattformsvillkoren. Ett förnyat ingående av plattformsvillkor av en användare, som sagts upp enligt mening 1 punkt 3, är först åter möjligt efter (10) arbetsdagar. TBDS har exklusiv rätt att säga upp plattformsvillkoren inom tre (3) månader fram till månadsslut såvida inte användaren börjar använda sig av en TBDS-tjänst och/eller en extern tjänst med en fixerad giltighetstid; i detta fall gäller bestämmelserna för TBDS- och/eller den externa tjänsten med hänsyn till giltighetstiden och möjligheten att säga upp respektive avtal även för uppsägning av dessa plattformsvillkor.
  4. Om användaren avser att avsluta användningen av Connected Vehicle eller Mobile Device, för vilket TBDS-tjänster och/eller tredjepartstjänster tillhandahållits, kommer denne att avregistrera Connected Vehicle eller Mobile Device från plattformen. TBDS-tjänster och/eller tredjepartstjänster avseende Connected Vehicle eller Mobile Device kommer då att avslutas i samband med att Connected Vehicle eller Mobile Device avslutas för båda enheterna. Alla derivationstider finns angivna i de aktuella tjänstevillkoren. En förnyad registrering av ett enligt mening 1 i punkt 4 avregistrerat Connected Vehicle eller Mobile Device är först åter möjlig efter fyra (4) arbetsdagar.

   Användaren förbinder sig, att senast i samband med överlåtelsen till köparen avregistrera ett sålt fordon från plattformen.
  5. Rätten till uppsägning av sakligt grundad orsak förblir opåverkad för båda parter. Exempel på sakligt grundad orsak är bl.a. (i) en allvarlig överträdelse från ena partens sida, som inte eliminerats efter utgången av en från den andra parten satt tidsfrist på trettio (30) dagar och gör följaktligen ytterligare överensstämmelse med avtalet orimlig för den andra parten eller (ii) öppnande av insolvensförfaranden för en part eller har vägrats på grund av brist på tillräckliga tillgångar.
  6. Bestämmelser om löptid och uppsägning av använda TBDS-tjänster eller tredjepartstjänster finns i respektive plattformstjänster. Om användaren eller TBDS säger upp plattformsvillkoren, sägs också därmed alla tjänster och plattformstjänster upp vid samma uppsägningstidpunkt.
 8. Uppgifter om användaren och dataskydd
  1. Orderuppgifter
   Användarens orderuppgifter om transportorder med sina kunder (”orderuppgifter”) används endast av TBDS i syfte att uppfylla plattformsvillkoren, för TBDS-tjänster och för tredjepartstjänster under löptiden för dessa plattformstjänster. Om en eventuell vidarebefordran av orderuppgifter är nödvändig för tillhandahållande av tredjepartstjänster i den omfattning som krävs, kommer TBDS inte att vidarebefordra orderuppgifter till annan tredje part.
  2. Aggregerade uppgifter
   Aggregerade uppgifter är uppgifter, som från TBDS inte kan relateras till en viss förare och som i allmänhet kan relateras till Connected Vehicles eller Mobile-Devices, deras användning (som t.ex. laddstatus eller bromsslitage) och/eller deras turer (”aggregerade uppgifter”). De överförs och lagras där antingen av Connected Vehicle eller Mobile-Device, eller av användaren direkt på plattformen. Vid lagringen raderas resp. görs de sista 6 siffrorna oigenkännliga i fordonets ID-nummer och förar-ID raderas. TBDS får använda dessa aggregerade uppgifter under löptiden för dessa plattformsvillkor fullt ut och överföra till tredje part (i) i syfte att uppfylla plattformsvillkoren och/eller däribland avtalade plattformstjänster, (ii) i syfte att uppfylla tredjepartstjänster mellan användaren och tredjepartsleverantörer, (iii) för andra egna syften (som t.ex. ökad säkerhet, dataanalys, tester eller förbättringar/eller anbudsförlängning från TBDS eller koncernbolag som ingår i TRATON GROUP eller Volkswagengruppen, och (iv) om användaren inte är identifierbar, för marknadsföring till annan tredje part.
  3. Personuppgifter
   TBDS följer den gällande dataskyddslagstiftningen. Detta innefattar både den allmänna förordningen om uppgiftsskydd (EU) 2016/679 och den tyska federala lagen om uppgiftsskydd i respektive tillämplig version.
   1. Behandling av orderuppgifter med TBDS
    Förfrågan, behandling och användning genom TBDS av överförda personuppgifter från Connected Vehicle eller Mobile-Device, från användaren och/eller av tredje part om användaren och dennes medarbetare till TBDS-plattformen, i första hand föraren (”personuppgifter”) sker på grundval av ett avtal om orderbehandling som parterna ska ingå separat enligt artikel 28 dataskyddsförordningen (”avtal om orderhantering”), enligt vilket TBDS som entreprenör (orderhanterare) behandlar personuppgifterna i ordern och enligt användarens instruktioner som beställare (ansvarig part). Detaljerna framgår av avtalet om orderhantering som ska ingås separat.

    Användaren är fortfarande juridiskt ansvarig för behandlingen av uppgifterna inom ramen för avtalet om dataskydd vid orderhantering och garanterar att lagstiftningen följs vid behandlingen av de berörda personernas personuppgifter (förare och ytterligare personer).

    Om det vid användningen av enskilda TBDS-tjänster, krävs en mer omfattande behandling av uppgifter i ordern genom TBDS, kommer bestämmelserna i avtalet om orderhantering att kompletteras med ytterligare bestämmelser vid ingående av respektive tjänstevillkor.

    Behandlingen av personuppgifter genom TBDS inom ramen för avtalet om orderhanteringen inkluderar dessutom att analysera förarens körsätt och användning av Connected Vehicle eller Mobile-Device och baserat på detta, inkomma med förslag till användaren för att öka effektiviteten (t.ex. kurser/utbildning, förbättringsförslag).
   2. Överföring till tredje part och ytterligare behandling av orderuppgifter med tredje part
    Om det för att använda tredjepartstjänster krävs överföring av personuppgifter till tredje part genom TBDS, får TBDS instruktioner från användaren enligt avtalet om orderhantering att överföra personuppgifterna till tredje part och att ge tredje part åtkomst till dessa. Vid överföring av personuppgifter via användaren och/eller TBDS till en tredjepartsleverantör, ska användaren med tredjepartsleverantören i samband med ingåendet av plattformsvillkoren, i förekommande fall ingå ett separat avtal om dataskydd eller ett avtal om orderhantering enligt artikel 28 idataskyddsförordningen.
   3. Förarnas samtycke (förarapp)
    För förfrågan, behandling, användning och överföring av personuppgifter från förarna via deras förarapp på smarttelefon i syfte enligt punkt ‎8 inhämtar TBDS förarnas samtycke separat via förarappen. Användaren informeras därmed och är införstådd med att givande av godkännande via föraren är frivilligt, däremot vid vägran (eller återkallelse) att föraren inte kan använda förarappen och att tjänsterna och/eller tredjepartstjänster då inte kan tillhandahållas via förarappen.
   4. Egen användning utanför avtalet om orderhantering
    Förutom rollen som entreprenör (orderhanterare) enligt punkt ‎8.3.1 behandlar och använder TBDS personuppgifter även för egna ändamål som ansvarig part under dessa plattformsvillkors löptid och vidare på följande sätt:
    1. Sammanställning av uppgifter (dvs. Connected Vehicle eller Mobile-Device-relaterade, varvid de sista 6 siffrorna i fordonets ID-nummer görs oigenkännliga och förar-ID raderas), för att utvärdera och analysera uppgifter – också efter upphörande av dessa plattformsvillkor – och i förekommande fall överföra till tredje part (gruppexterna bolag och koncernbolag i TRATON GROUP och Volkswagengruppen) samt
    2. analys av körprofiler med de sex sista siffrorna utelämnade och utan förar-ID för kontinuerlig utveckling och kvalitetssäkring för serviceerbjudandet, feldiagnostiken, förebyggande av fel och/eller tester via TBDS samt koncernbolag i TRATON GROUP och Volkswagengruppen.
   5. Säkerställande av att behandlingen av personuppgifter följer lagstiftningen
    Användaren informeras om att denne som ansvarig för behandlingen av personuppgifter är föremål för en omfattande informationsskyldighet gentemot de personer som berörs av behandlingen av uppgifter. Av denna anledning måste de berörda personerna tillhandahålla all information på ett klart och enkelt språk och ett exakt, öppet, begripligt och lättillgängligt sätt.

    Dessutom måste användaren se till att behandlingen av personuppgifterna sker på ett lagenligt sätt, dvs. att det finns ett rättsgrundat databeskydd.

    Det påpekas, att – förutsatt att användaren har ett bolagsråd och beroende på om den TBDS-tjänst och/eller tredjepartstjänst som använts av användaren – eventuellt kan ha utlöst medbestämmanderätter för bolagsrådet och om ingående av ett bolagsavtal beträffande respektive behandling av personrelaterade kan uppgifter om anställda krävas.

    Användaren måste också se till att behandlingen av de anställdas personuppgifter endast sker inom ramen för anställningsförhållandet.
  4. Licens
   Användaren beviljar härmed TBDS de nödvändiga icke exklusiva, världsomfattande, underlicenserbara användnings- och utnyttjanderättigheterna för den tid som anges i punkt ‎8 för förfrågan, behandling, användning och överföring av respektive uppgifter enligt beskrivningen i punkt 8. Denna rätt innefattar rätten till förändring, vidareutveckling, mångfaldigande och – i ovanstående omfattning – distribution och marknadsföring. Detta beviljande av nyttjanderätten utgör inte godkännande i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen.
  5. Befrielse
   Om användaren underlåter att avregistrera ett inköpt fordon i rätt tid enligt punkt ‎7.4 ovan, ska denne befria TBDS från skador på grund av otillåten behandling av köparens och dess medarbetares uppgifter, såvida inte användaren inte är ansvarig för detta.
 9. Ansvar och garanti
  1. Ansvar
   1. TBDS ansvarar för skador, som orsakats avsiktligt och/eller genom grov oaktsamhet från TBDS sida, eller som orsakats av deras agenter. För skador som orsakats genom försummelse från TBDS sida eller som orsakats av deras agenter, ansvarar TBDS endast vid åsidosättande av kardinalplikt. Huvudförpliktelser är väsentliga avtalsskyldigheter som möjliggör att avtalet kan genomföras korrekt och vars uppfyllelse användaren har litat på och hade rätt att lita på. Vid ringa försummelse när det gäller skada beträffande sådana kardinalplikter är ansvaret från TBDS sida begränsad till typiskt förutsebara skador.

    Om en TBDS-tjänst och/eller tredjepartstjänst tillhandahålls kostnadsfritt gäller: Vid enkel vårdslöshet med hänsyn till brott mot sådana kardinalsskyldigheter ansvarar TBDS endast för den omsorg som TBDS använder i sina egna angelägenheter förutsatt att tjänsten är avgiftsfri.
   2. För övrigt är ansvaret från TBDS sida för ringa försummelse uteslutet.
  2. Andra undantag
   1. TBDS ansvarar inte för korrekt status för användarens fordon, för vilka tjänsten tillhandahålls. Tjänsten är endast till gagn för användaren, ansvaret för följande av bestämmelser och för fordonens användning och status vilar på innehavaren samt föraren.
   2. Upplåtelse av RIO-boxar och/eller RIO-försändningsenheter omfattas inte av dessa plattformsvillkor. Enligt dessa plattformsvillkor ges därför ingen garanti och/eller någon ansvarsförpliktelse.
   3. I enlighet därmed, lämnas i dessa plattformsvillkor inte heller någon garanti och/eller ansvar för bristfälliga tjänster (i första hand för utelämnade eller felaktiga uppgifter) eller för skador, som beror på felfunktioner och/eller fel på fordon, RIO-boxar och/eller RIO-försändningsenheter eller på felaktig datainmatning av användaren.
   4. TBDS lämnar enligt dessa plattformsvillkor inte heller någon garanti och/eller ansvar för tredjepartstjänster från tredjepartsleverantörer. Ansvars- och garantianspråk för egna TBDS-tjänster bestäms uteslutande enligt respektive plattformstjänster som ska ingås.
 10. Sekretess
  1. TBDS förbinder sig att upprätthålla sekretessen i den gentemot andra konfidentiella informationen i fråga och att endast använda den för utförandet av dessa plattformsvillkor och för vilket syfte den är avsedd. Denna förpliktelse kvarstår efter uppsägning av detta avtal under en tidsperiod på (3) år. Punkt 8 påverkas inte av detta.
  2. Sekretessklausulen i punkt 1 ovan gäller inte om den andra partens konfidentiella information (i) bevisligen redan var känd eller senare gjorts känd av tredje part vid tidpunkten för ingåendet av plattformsvillkoren, utan att detta bryter mot ett sekretessavtal, (ii) är offentligt känd vid ingåendet av plattformsvillkoren eller görs offentlig senare, om inte detta bryter mot detta plattformsavtal, (iii) får användas av en part med föregående samtycke från den andra parten för något annat ändamål än dessa plattformsavtal, eller (iv) måste offentliggöras enligt lag eller enligt domstol eller myndighet. I den utsträckning som det är tillåtet och möjligt, kommer den part som är skyldig att offentliggöra uppgifter i förväg informera den andra parten så att den har möjlighet att agera vad gäller offentliggörandet.
 11. Andra bestämmelser
  1. Om plattformen inte är möjlig att ställa till förfogande på grund av force majeure, befrias TBDS från att ställa plattformen till förfogande under varaktigheten och omfattningen av denna påverkan, förutsatt att TBDS har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika konsekvenserna. Force majeure betyder varje händelse som är utanför TBDS:s inflytande, som hindrar TBDS från att fullgöra sina skyldigheter helt eller delvis, inklusive brand, översvämning, strejk, laglig lockout samt driftstörningar och order från myndigheter som TBDS inte är ansvarig för. TBDS kommer omedelbart att informera användaren när force majeure inträffar och upphör och kommer göra allt i sin makt för att avhjälpa force majeure och begränsa dess påverkan.
  2. Skulle enskilda bestämmelser i dessa plattformsvillkor vara eller bli helt eller delvis ineffektiva, påverkas inte giltigheten för de återstående bestämmelserna. I detta fall kommer parterna att ersätta den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen med en giltig bestämmelse som i största möjliga utsträckning efterkommer det ursprungliga avtalet och parternas ekonomiska avsikter. En lucka i dessa plattformsvillkor kommer att fyllas i enlighet med detta.
  3. Ändringar och tillägg till dessa plattformsvillkor kräver ett textformulär. Detta gäller även ett avtal om upphävande av detta textformulärkrav.
  4. Dessa plattformsvillkor finns i flera språkversioner, varvid den tyska originalversionen i händelse av invändningar är normgivande och den text som gäller.
  5. Dessa plattformsvillkor lyder under Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med tanke på implementering och utformning med undantag för referensstandarder och lagen om internationella köp. Exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist, från eller i samband med dessa plattformsvillkor, är München.

Bilaga 1 Länder enligt punkt 1.2 i dessa plattformsvillkor

Bilaga 1:

Förteckning över länder enligt punkt 1.2 i de Allmänna ramvillkoren för plattformsanvändning

Länder i Europeiska unionen:
Belgien, Bulgarien, Danmark (förutom utomeuropeiska områden), Tyskland, Estland, Finland, Frankrike (förutom utomeuropeiska områden), Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna (förutom utomeuropeiska områden), Österrike, Polen, Portugal (förutom utomeuropeiska områden), Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien (förutom utomeuropeiska områden), Tjeckien, Ungern, Cypern

Övriga länder:
Island, Lichtenstein, Norge (förutom utomeuropeiska områden), Schweiz, Sydkorea (Republiken Korea), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (förutom utomeuropeiska områden)


Version: 19.09.22