Allmänna affärs- och leveransvillkor för tjänsten Geo

 1. Föremål
  1. Dessa tjänstevillkor utgör ett enskilt avtal mellan TB Digital Services GmbH (”TBDS”) och tjänstens användare (”användaren”). Tjänstevillkoren reglerar hur TBDS via RIO-plattformen ska tillhandahålla kunden den tjänst som beskrivs i punkt 2 (”TBDS-tjänster”). De utgör ett enskilt avtal utöver de redan avtalade allmänna ramvillkoren för användning av RIO-plattformen (”RIO-plattformsvillkoren”) mellan användaren och TBDS.
  2. Om inte annat uttryckligen regleras i dessa tjänstevillkor, gäller bestämmelserna i RIO-plattformens villkor och de villkor som redan ingåtts mellan användaren och TBDS. De begrepp som definieras i RIO-plattformens villkor gäller även dessa tjänstevillkor. Tjänstevillkoren avtalas via RIO-plattformen i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.1 och 2.3 i RIO-plattformsvillkoren.
  3. När fordonen lagts in i RIO-administrationsområdet på RIO-plattformen måste användaren klicka på respektive knapp på RIO-plattformens marknadsplats för att kunna använda tjänsten Geo och bekräfta dessa tjänstevillkor och beskrivningen av tjänsten. Genom att slutföra beställningsprocessen finns det fortfarande inget avtal med TBDS, snarare handlar det här om inlämnande av ett anbud från användarens sida. Först när TBDS godkänt bekräftelsen (användaren meddelas om detta via RIO-plattformen) kommer avtalet om tjänsten Geo till stånd. TBDS förbehåller sig dessutom rätten efter att anbudet har lämnats av användaren och före anbudsacceptans av TBDS, att utföra en kredit- och sanktionslistekontroll samt en kontroll av användarens momsnummer. Även efter anbudsacceptans förbehåller sig TBDS rätten att med jämna mellanrum utföra en kontroll av momsregistreringsnummer och/eller en kontroll av sanktionslistor.
   Användningen av tjänsten sker under förutsättning att det inte finns några hinder i form av nationella eller internationella bestämmelser, särskilt exportkontrollbestämmelser och embargon eller andra rättsliga begränsningar. Användaren förbinder sig att tillhandahålla all information och alla dokument som krävs för att använda tjänsten. Förseningar på grund av exportinspektioner eller godkännandeförfaranden inaktiverar tillfälligt tillhandahållandet av tjänster. Om de godkännanden som krävs inte kommer till stånd, innebär det att tjänstevillkoren inte gäller. Skadeersättningsanspråk ska i möjligaste mån uteslutas på grund av ovan nämnda överskridanden av tidsfrister.
  4. § 312, stycke 1, mening 1, nr 1–3 och mening 2 i civillagen tillämpas inte för dessa tjänstevillkor.

 2. TBDS-tjänst
  1. Under löptiden för dessa tjänstevillkor tillhandahåller TBDS följande tjänster till användaren, vilka beskrivs närmre i beskrivningen av tjänsten:

   Beteckning

   Kort beskrivning

   Geo

   Geo är en utökning av fordonsflottans kontrollpanel som innebär att kunden får en mer detaljerad översikt över aktuella positioner för flottans samtliga fordon. Dessutom finns ytterligare funktioner som Point of Interest, Geofences och ruttplanering samt lagring av data i 25 månader.

   Detaljerad beskrivning av tjänsten och de tekniska kraven samt avgiften som ska betalas för tjänsten kan läsas och laddas ner i uppdaterad form på marknadsplatsen på RIO-plattformen på webbadressen https://rio.cloud.

  2. Tillgången till RIO-plattformen för de övriga eller ovan nämnda TBDS-tjänst sker enligt punkt 3.2 i RIO-plattformsvillkoren.

  3. Viktig information: När det gäller krav avseende dataskydd hänvisar vi till punkt 8 i plattformsvillkoren. Användaren förblir vid databehandling inom ramen för dataöverföring genom TBDS rättsligt ansvarig och garanterar pålitligheten av bearbetningen av persondata från berörda personer (föraren och möjligtvis andra personer). Detta inkluderar användarens omfattande informationsplikt gentemot de berörda personerna såväl som skapandet av en rättslig grund för uppgiftsskyddsaspekterna.

 3. Ersättning

  1. Vilken avgift som debiteras för TBDS-tjänsten anges på plattformen https://rio.cloud exklusive moms. Avgiften baseras på antalet fordon som användaren har registrerat för TBDS-tjänsten. Efter att användaren har registrerat fordonet, omfattas det av tjänsten och debiteras per dag.

  2. Efter att TBDS har utfärdat fakturan ska användaren betala avgiften till den betalningstjänsteleverantör som TBDS använder sig av enligt punkt 4.2 i RIO-plattformsvillkoren. Denna betalning ska anses vara utförd gentemot TBDS.

  3. Om användaren inte betalar fakturan även efter det att TBDS skickat en skriftlig påminnelse, kan TBDS avbryta tillhandahållandet av tjänsten enligt tjänstevillkoren tills betalningen tagits emot, med en förvarning om minst en (1) vecka.

  4. Priserna och ovanstående avgifter är utan laglig mervärdesskatt eller jämförbara skatter. Sådana skatter debiteras användaren av TBDS utöver den överenskomna ersättningen.
   Om omvänd betalningsskyldighet eller en jämförbar förenklad betalningsmetod (varefter leverans- eller tjänstemottagaren är förpliktigad att göra en självdeklaration eller kvarhållning (retention) av moms eller jämförbara skatter) tillämpas, måste användaren göra en självdeklaration eller genomföra en kvarhållning till den behöriga skattemyndigheten inom den föreskrivna tiden. Om en sådan alternativ metod används, avtalar parterna tillämpningen av denna metod. Oavsett detta beräknas priserna och ersättningarna i båda fallen exklusive moms eller jämförbara skatter och betalningar av användaren till TBDS skall göras med beloppet av det avtalade priset utan några avdrag.

  5. Användaren och TBDS är själva ansvariga för inkomstskatter baserade på deras inkomst.
   Priserna och ovanstående avgifter är utan laglig källskatt eller jämförbara skatter. Skulle ersättningen vara föremål för en lagstadgad källskatt, får användaren enligt den nationella lagstiftningen i sin hemviststat inte hålla inne källskatt från betalningen till TBDS. Sådana skatter måste användaren, utöver den överenskomna ersättningen till TBDS, betala för egen räkning till respektive myndigheter på uppdrag av TBDS.
   Om ett dubbelbeskattningsavtal finns (”DBA”) mellan hemviststaterna för TBDS och användaren, får användaren betala den maximala källskatt som anges i det tillämpliga dubbelbeskattningsavtalet (DBA) till respektive myndigheter, såvida villkoren för en källskattereduktion (i förekommande fall på noll) är uppfyllda. Användaren ansvarar för att uppfylla de formella kraven för källskattereduktion (i förekommande fall på noll). TBDS ger användaren ett uppehållstillstånd vid ingående av avtalet.
   Användaren samtycker till att utan att bli tillfrågad och utan onödigt dröjsmål förse TBDS med officiellt bevis på skatt som betalats på uppdrag av TBDS. Om ett officiellt bevis inte lämnas in eller lämnas in för sent, måste användaren hålla TBDS skadefritt på grund av ej levererad eller försenad inlämning av beviset.

 4. Ändringar av dessa tjänstevillkor

  1. Ändringar av dessa tjänstevillkoren kräver samtycke från båda parter, om inget annat anges i punkt 4.

  2. TBDS kan göra lämpliga tekniska ändringar inom ramen för tillhandahållandet av TBDS-tjänsten, särskilt när det är nödvändigt för att förbättra funktionen eller uppfylla rättsliga krav.

  3. TBDS kan också göra ändringar av innehåll som en del av tillhandahållandet av TBDS-tjänsten, förutsatt att dessa inte minskar de tjänster som erbjuds användaren med avseende på användningen av TBDS-tjänsten eller att användaren inte har invänt mot denna ändring i enlighet med punkt 4.4.

  4. Rimliga specifikationsändringar inom ramen för tillhandahållandet av TBDS-tjänsten, och rimliga prisökningar presenteras skriftligen för användaren. Det ger användaren möjlighet att göra invändningar mot en ändring inom sex (6) veckor. Om ingen invändning (skriftlig eller via e-post) mot en rimlig förändring av specifikationen/höjning av avgiften inkommer inom dessa sex (6) veckor, anses förändringen av specifikationen/höjningen av avgiften vara accepterad, såvida användaren har fått kännedom om denna rättsliga konsekvens i samband med meddelandet om förändringen/höjningen. Om användaren opponerar mot en ändring av tjänsten/höjning av avgiften, har TBDS rätt till omedelbar uppsägning av tjänstevillkoren gentemot användaren; dessutom kan användaren när som helst säga upp tjänstevillkoren på normalt sätt om TBDS-tjänsten har obestämd löptid och avaktivera registreringen på Rio-plattformen.

 5. Garanti och ansvar

  1. Garanti

   1. Användaren ska omgående meddela TBDS vid fall av brister på TBDS-tjänsten. TBDS kommer att åtgärda bristerna på TBDS-tjänsten inom en rimlig tidsram. Om det två (2) gånger inom rimlig tid inte går att avhjälpa en brist, har användaren rätt till en extraordinär uppsägning av dessa tjänstevillkor.

    Övriga anspråk från användaren regleras av punkt 5.2.

   2. Anspråk gällande fel där användaren själv eller någon av dennes medhjälpare eller agenter har orsakat felet godkänns inte.

  2. Ansvar

   TBDS ansvarar för skador, som orsakats avsiktligt och/eller genom grov oaktsamhet från TBDS sida, eller som orsakats av deras agenter. För skador som orsakats genom försummelse från TBDS sida eller som orsakats av deras agenter, ansvarar TBDS endast vid åsidosättande av kardinalplikt. Huvudförpliktelser är väsentliga avtalsskyldigheter som möjliggör att avtalet kan genomföras korrekt och vars uppfyllelse användaren har litat på och hade rätt att lita på.

   Vid ringa vårdslöshet avseende brott mot sådan huvudförpliktelse ansvarar TBDS endast för förutsebara och typiska skador, högst dock för skadebelopp motsvarande 100 % av kundens årliga avgift.

   Om en TBDS-tjänst tillhandahålls kostnadsfritt gäller: Under förutsättning att brottet mot huvudförpliktelse enligt ovan orsakas av vårdslöshet som är av ringa slag, begränsas TBDS ansvar därutöver, med hänsyn till att TBDS-tjänsten erbjuds kostnadsfritt, till sådan verkan som uppkommit genom att TBDS inte tillämpat samma omsorg som vid egna angelägenheter.

  3. Andra undantag

   1. TBDS ansvarar inte för att användarens fordon hålls i det korrekta skick, som tjänsten tillhandahålls för. TBDS-tjänsten är endast en hjälp för användaren, ansvaret för följande av bestämmelser och för fordonens användning och status vilar på innehavaren samt föraren.

   2. Tillhandahållandet av RIO-Box och/eller RIO-sändarenheter och/eller TBM2-telematikmaskinvara är inte en del av dessa tjänstevillkor. För detta lämnas enligt dessa tjänstevillkor ingen garanti och tas inget ansvar.

   3. På samma sätt ansvaras, enligt dessa tjänstevillkor, inte för bristfälliga TBDS-tjänster (särskilt för uteblivna eller felaktiga uppgifter) och/eller skador som beror på felaktiga funktioner och/eller fel på fordon, RIO-Box, RIO-sändarenheter, TBM2-telematikmaskinvara och/eller felaktig datainmatning från användaren.

 6. Löptid och uppsägning

  1. Löptid
   Dessa tjänstevillkor kan avtalas för obestämd tid eller för en fast löptid (12 eller 36 månader). Användaren väljer löptiden när TBDS-tjänsten beställs på RIO-marknadsplatsen.
  2. Uppsägning

   1. Om dessa tjänstevillkor avtalats med obestämd löptid kan användaren när som helst och utan fördröjning säga upp dessa tjänstevillkor gentemot TBDS på normalt sätt; en uppsägning kan även ske genom att användaren avaktiverar på RIO-plattformen. Efter en sådan avaktivering kommer det att dröja minst fyra (4) arbetsdagar innan en RIO-Box åter kan aktiveras.
    Viktig information: Efter en avaktivering av tjänsten Geo för ett fordon med TBM2-telematikmaskinvara är återaktivering av samma fordon inte möjlig.

   2. TBDS kan säga upp tjänstevillkoren på normalt sätt, om dessa avtalats med obestämd tid, med tre (3) månaders uppsägningstid till slutet av månaden.

   3. Om dessa tjänstevillkor har avtalats för en fast löptid, har användaren inte möjligheten att säga upp dessa tjänstevillkor på normalt sätt under användningstiden. Även avaktivering på RIO-plattformen fråntar inte användaren dennes betalningsskyldighet gentemot TBDS.

   4. Rätten till uppsägning av sakligt grundad orsak förblir opåverkad för båda parter.
    Viktiga skäl till en extraordinär uppsägning genom användaren är särskilt avyttring av fordonet som kopplats från en digital tjänst med en aktivt bestämd och fast löptid eller ett ägarbyte eller avställning av fordonet som har överskridit en tidsperiod på sex (6) månader. Användaren är skyldig att fortsätta betala tills bevis på anledningen till uppsägningen har uppvisats. Behandlingen av uppsägningen kan ta upp till tre (3) arbetsdagar.

   5. En uppsägning av dessa tjänstevillkor, oavsett orsak, påverkar inte RIO-plattformsvillkoren och andra eventuella tjänstevillkor som avtalats för ytterligare TBDS-tjänster. En uppsägning av RIO-plattformsvillkoren, oavsett orsak, avslutar även föreliggande tjänstevillkor vid själva uppsägningsdatumet om dessa har avtalats för obestämd löptid; vid avtal med fast löptid gäller punkt 6.2.3.

   6. Tillhandahållandet av TBDS-tjänsten enligt föreliggande tjänstevillkor beror på ingåendet och existensen av RIO-plattformsvillkoren samt tjänstevillkoren för MAN Bridge, de senare endast om användarens fordon är utrustat med en TBM2-telematikmaskinvara. Uppsägning av tjänstevillkoren för MAN Bridge, oavsett orsak, avslutar även de föreliggande tjänstevillkoren vid själva uppsägningsdatumet, förutsatt att användarens fordon utrustats med en TBM2-telematikmaskinvara.

  3. Radering av uppgifter
   TBDS förbinder sig att radera användarens datahistorik efter tjugofem (25) månader efter att dessa tjänstevillkor avslutats som komplettering till punkt 2.1 i dessa tjänstevillkor.

 7. Sekretess 

  1. TBDS förbinder sig att upprätthålla sekretessen i den gentemot andra konfidentiella informationen i fråga och att endast använda den för utförandet av dessa tjänstevillkor och för vilket syfte den är avsedd. Denna förpliktelse kvarstår efter uppsägning av dessa tjänstevillkor under en tidsperiod på (3) år.

  2. Sekretessklausulen i punkt 7,1 gäller inte om den andra partens konfidentiella information (i) bevisligen redan var känd eller senare gjorts känd av tredje part vid tidpunkten för ingåendet av tjänstevillkoren, utan att detta bryter mot ett sekretessavtal, (ii) är offentligt känd vid ingåendet av tjänstevillkoren eller görs offentlig senare, om inte detta bryter mot dessa tjänstevillkor, (iii) får användas av en part med föregående samtycke från den andra parten för något annat ändamål än dessa tjänstevillkor, eller (iv) måste offentliggöras enligt lag eller enligt domstol eller myndighet. I den utsträckning som det är tillåtet och möjligt, kommer den part som är skyldig att offentliggöra uppgifter i förväg informera den andra parten så att den har möjlighet att agera vad gäller offentliggörandet.

 8. Andra bestämmelser

  1. Om TBDS-tjänsterna inte kan tillhandahållas på grund av force majeure, befrias TBDS från kravet att tillhandahålla TBDS-tjänsterna under varaktigheten och omfattningen av denna påverkan, förutsatt att TBDS har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika följdverkningarna därav. Med force majeure avses varje händelse utom TBDS kontroll som helt eller delvis hindrar TBDS från att fullgöra sina förpliktelser, varvid sådan händelse bland annat kan vara brandskada, översvämning, strejk, laglig lockout, driftstörning som inte vållats av TBDS eller myndighetsingripande. Detta innefattar även funktionsbortfall för RIO-plattformen genom force majeure.

   TBDS ska utan dröjsmål informera användaren om när force majeure-händelse inträffar och när den upphör och bemöda sig att efter bästa förmåga undanröja händelsen och i så stor utsträckning som möjligt begränsa dess verkan.

  2. Skulle enskilda bestämmelser i dessa tjänstevillkor helt eller delvis vara eller bli ogiltiga, ska det inte påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska parterna komma överens om en giltig bestämmelse, som enligt syftet kommer närmast den ogiltiga bestämmelsen. Eventuell avtalslucka ska fyllas på motsvarande sätt.

  3. TBDS har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller förpliktelser enligt dessa tjänstevillkor till företag som är anknutna till TBDS i den mening som avses i § 15 ff. tyska aktiebolagslagen AktG. Vid fullständig överlåtelse av alla rättigheter och skyldigheter har användaren rätt att säga upp dessa tjänstevillkor.

  4. Utan föregående skriftligt samtycke från TBDS har användaren inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter som följer av dessa tjänstevillkor till tredje part.

  5. Ändringar av och tillägg till dessa tjänstevillkor måste ske skriftligen. Även ändring av kravet på skriftform kräver skriftlig form.

  6. Dessa tjänstevillkor finns i nationella språkversioner, varvid den tyska originalversionen i händelse av invändningar är normgivande och den text som gäller.

  7. För dessa tjänstevillkor ska endast förbundsrepubliken Tysklands lagar tillämpas (internationella lagvalsregler äger inte giltighet). I händelse av tvister som härrör från eller som uppstår i samband med dessa villkor gäller München som platsen för laga domstol.


Version: 19.09.22