Tjänstevillkor för tjänsten MAN ServiceCare S och MAN ServiceCare M

 1. Föremål
  1. Föreliggande tjänstevillkor för MAN Truck & Bus SE (”MAN T&B”) reglerar tillhandahållandet till kunden av tjänster som beskrivs i punkt 2 via den RIO-plattform som drivs av TB Digital Services GmbH (”TBDS”), Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, 80807 München. Dessa tjänstevillkor utgör ett enskilt avtal som kompletterar de allmänna affärs- och leveransvillkor för RIO-plattformen som redan avtalats mellan användaren och TBDS.
  2. Om inte annat uttryckligen regleras i dessa tjänstevillkor, gäller bestämmelserna i RIO-plattformens villkor och de villkor som redan ingåtts mellan användaren och TBDS. De begrepp som definieras i RIO-plattformens villkor gäller även dessa tjänstevillkor.
  3. Tjänstevillkoren är överenskomna via RIO-plattformen i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.2 i RIO-plattformens villkor.
  4. Tjänsten MAN ServiceCare tillhandahålls på nivåerna ”S” och ”M”. De båda produkterna bygger på varandra, det vill säga, omfattningen av produkternas funktioner ökar för varje nivå.
  5. Efter att-fordonet i RIO:s administrationsområde installerats med RIO-plattformen måste användaren klicka på lämplig knapp på RIO-plattformens marknadsplats för att köpa tjänsten MAN ServiceCare S eller M. Användaren måste godta dessa tjänstevillkor inklusive produktspecifikationen för att kunna aktivera vald produkt. För att tjänsten MAN ServiceCare ska kunna utföras måste användaren dessutom vid aktiveringen för varje fordon som har valts för tjänsten anvisa en kontaktperson (med kontaktuppgifter på användarens sida) samt en auktoriserad MAN-verkstad (en verkstad som ingår i nätverket MAN After Sales) som ordinarie verkstad, där underhållsarbetet som regel ska utföras. Ett fordon kan endast ha en ordinarie verkstad. Hemverkstaden måste dessutom vara belägen i ett land där man har aktiverat tjänsten MAN ServiceCare. Läs mer i beskrivningen av tjänsten MAN ServiceCare. Beroende på fordonstyp kan man kanske inte välja bland alla hemverkstäder. Det är först efter godkännande från MAN T&B (detta meddelas användaren skriftligen, via e-post eller via RIO-plattformen) som avtalet för tjänsten MAN ServiceCare S eller M börjar gälla. Dessutom förbehåller sig MAN T&B rätten att genomföra en kreditkontroll, en sanktionslistekontroll och en momskontroll av användaren efter det att erbjudandet har lämnats till användaren och före ett godkännande av MAN T&B. Även efter ett godkännande av erbjudandet förbehåller sig MAN T&B rätten att med jämna mellanrum genomföra en momskontroll, en kreditkontroll och/eller en sanktionslistekontroll.

   Användningen av tjänsten sker under förutsättning att det inte finns några hinder i form av nationella eller internationella bestämmelser, särskilt exportkontrollbestämmelser och embargon eller andra rättsliga begränsningar. Användaren förbinder sig att tillhandahålla all information och alla dokument som krävs för att använda tjänsten. Förseningar på grund av exportinspektioner eller godkännandeförfaranden inaktiverar tillfälligt tillhandahållandet av tjänster. Om de godkännanden som krävs inte kommer till stånd, innebär det att tjänstevillkoren inte gäller. Skadeersättningsanspråk ska i möjligaste mån uteslutas på grund av ovan nämnda överskridanden av tidsfrister.
  6. Denna tjänst tillhandahålls uteslutande till företag som har sitt säte i ett av de länder som listas i tjänstebeskrivningen och uteslutande till den typ av företagare som framgår av 14 § i den tyska civillagen.
  7. § 312i, stycke 1, mening 1, nr 1–3 och mening 2 i den tyska civillagen tillämpas inte för dessa tjänstevillkor.
 2. Tjänsterna och tekniska krav
  1. Under den tid som dessa tjänstevillkor gäller, tillhandahåller MAN T&B följande MAN T&B-tjänster till kunden:

   Beteckning för tjänsterna

   Kortfattad beskrivning av tjänsterna

   Ersättning i euro (netto)

   MAN ServiceCare S

   Via MAN ServiceCare S meddelas användaren, utan att hen binder sig till något, om kommande underhållstillfällen för de fordon som är registrerade på ServiceCare och användaren får hjälp med att boka tider för underhåll hos en auktoriserad MAN-verkstad som hen har valt och inte är identisk med hemverkstaden. Tjänsterna som tillhandahålls av den auktoriserade MAN-verkstaden är inte föremål för dessa tjänstevillkor.

   utan kostnad

   MAN ServiceCare M

   Förutom de funktioner som är knutna till MAN ServiceCare S får användaren möjlighet att bestämma vilken typ av underhåll som han eller hon önskar att den valda auktoriserade MAN-verkstaden hanterar och genomför med MAN ServiceCare M. Samtidigt kan användaren ta del av uppgifter om den aktuella underhållsstatusen för fordonet och därigenom planera in verkstadstider på egen hand.

   Se RIO-plattformens marknadsplats

   En detaljerad specifikation av de båda tjänsterna MAN ServiceCare S och M samt aktuella priser finns i den senaste versionen på RIO-plattformens marknadsplats på adressen https://rio.cloud och kan laddas ner därifrån.

  2. Tillgången till RIO-plattformen och de tjänster som ska tillhandahållas regleras av punkt 3.2 i RIO-plattformens tjänstevillkor.

  3. Viktig information: När det gäller krav avseende dataskydd hänvisar vi till punkt 8 i plattformsvillkoren. Vid behandlingen av personuppgifter som utförs av TBDS i egenskap av personuppgiftsbiträde är användaren rättsligt ansvarig och garanterar att behandlingen av de registrerades (förare och eventuella andra personer) personuppgifter är tillåten. Detta inkluderar användarens omfattande informationsplikt gentemot de berörda personerna såväl som skapandet av en rättslig grund för uppgiftsskyddsaspekterna.

  4. Den orderhantering som regleras av RIO-plattformens användarvillkor omfattas också av följande bestämmelser i föreliggande tjänstevillkor: Användaren ger MAN T&B och TBDS fullmakt att vidarebefordra uppgifter som krävs för utförandet av tjänsten MAN ServiceCareS eller M och för att användarens ska kunna lämna in sitt fordon för underhåll till den hemverkstad som användaren har valt eller någon annan auktoriserad MAN-verkstad som användaren har valt för separata tjänster samt till den ansvariga rikstäckande MAN-distributören med tanke på att MAN ServiceCare behöver kvalitetssäkras. Det handlar om sådana data som krävs för det kommande underhållet, t.ex. kundkontaktdata, fordonets tillverkningsnummer, underhållsdata, fyllningsnivåer, däcktryck, bromsbelägg, etc. Beroende på fordonstyp, fordonskonfiguration och respektive telematikbordmodul (”TBM”) kan data inte visas eller visas endast i begränsad utsträckning. Med en TBM avses antingen RIO-boxen eller TBM2. TBM2 skickar data till en T-systemplattform (produktnamn: Logiweb/MAN TeleMatics). T-systemplattformen vidarebefordrar fordonsmeddelandena till RIO-plattformen. Därför måste en del av uppgifterna även lagras/bearbetas på T-systemplattformen.

  5. Viktig information för kunder med TBM2-fordon: Såvida ett fordon är utrustat med TBM2 måste användaren kontrollera de aktuella gränssnittsanslutningarna (API) före ett produktköp. Externa system/system från tredje part, som t.ex. logistikprogram eller egenutvecklade program, ansluts via MAN TeleMatics-plattformen; vid ett ej kompatibelt API-gränssnitt finns en risk att anslutningen till externa system/system från tredje part inte längre kan upprättas. MAN T&B tar inget ansvar och står ingen kostnad för nödvändiga gränssnittsanpassningar hos kunden.

 3. Ersättning

  1. Den ersättning som ska betalas för tjänsterna regleras av informationen på plattformen under rio.cloud och inkluderar ytterligare lagstadgad omsättningsskatt. Ersättningen beräknas tidsproportionellt varje månad, i de fall en tjänst kontrakterades för endast en del av månaden.

  2. Ersättning betalas ut sedan användaren genom MAN T&B fakturerat den tillhandahållare av betalningstjänster som framgår av punkt 4.2 i RIO-plattformens användarvillkor. Denna betalning ska anses vara utförd avseende MAN T&B.

  3. Om användaren har obetalda skulder även efter det att MAN T&B skickat skriftligt meddelande, kan MAN T&B avbryta tillhandahållandet av tjänsterna enligt dessa användarvillkor tills betalningen tagits emot med en förvarning om minst en (1) vecka.

  4. Priserna och ovanstående avgifter är utan laglig mervärdesskatt eller jämförbara skatter. Sådana skatter kommer att debiteras användaren av MAN T&B utöver den överenskomna ersättningen.

   Om omvänd betalningsskyldighet eller en jämförbar förenklad betalningsmetod (varefter leverans- eller tjänstemottagaren är förpliktigad att göra en självdeklaration eller kvarhållning (retention) av moms eller jämförbara skatter) tillämpas, måste användaren göra en självdeklaration eller genomföra en kvarhållning till den behöriga skattemyndigheten inom den föreskrivna tiden. Om en sådan alternativ metod används, avtalar parterna tillämpningen av denna metod. Oavsett detta beräknas priserna och ersättningen i båda fallen utan moms eller jämförbara skatter, och betalningar från användaren till MAN T&B måste göras till det kontraktsöverenskomna priset utan avdrag.

  5. Användaren och MAN T&B är var och en ansvarig för skatter baserat på sina inkomster.

   Priserna och ovanstående avgifter är utan laglig källskatt eller jämförbara skatter. Om ersättningen är föremål för lagstadgad källskatt, kan användaren inte göra avdrag för sådan källskatt från betalningen till MAN T&B i enlighet med nationell lag. Förutom den överenskomna ersättningen till MAN T&B, måste användaren själv betala sådana skatter till berörda myndigheter på uppdrag av MAN T&B.

   Om det finns ett dubbelbeskattningsavtal (DBA) mellan de länder där MAN T&B har sitt säte och användaren, kan användaren betala den maximala källskattesumman som föreskrivs av tillämplig DBA till berörda myndigheter förutsatt att villkoren för källskattreduktion är uppfyllda (om tillämpligt = noll). Användaren ansvarar för att uppfylla de formella kraven för källskattereduktion (i förekommande fall på noll). MAN T&B ger användaren ett intyg om skattemässig hemvist när avtalet ingås.

   Användaren förbinder sig att utan anmodan och utan dröjsmål lämna in officiellt intyg på den T&B-skatt som dragits av i MAN T&B:s namn. Om ett officiellt intyg inte lämnas in eller lämnas in sent, måste användaren ersätta MAN T&B för eventuella skadestånd på grund av att beviset inte lämnats in alls eller lämnats in sent.

 4. Ändringar

  1. Ändringar av tjänstevillkoren kräver samtycke från båda parter, såvida inget annat anges i denna punkt 4.

  2. MAN T&B kan genomföra lämpliga tekniska ändringar som en del av tillhandahållandet av tjänsterna, särskilt när det är nödvändigt för att förbättra funktionen eller att uppfylla lagkrav.

  3. Inom ramen för tillhandahållandet av tjänsterna kan MAN T&B även göra ändringar i innehållet, om dessa ändringar inte innebär en inskränkning av det tjänsteerbjudande som ingår i användarens användning av tjänsten, eller om användaren inte har motsatt sig dessa ändringar i enlighet med punkt ‎4 ‎ nedan.

  4. Rimliga specifikationsändringar inom ramen för tillhandahållandet av tjänsterna, och rimliga prisökningar presenteras skriftligen för användaren. Det ger användaren möjlighet att göra invändningar mot en ändring inom sex (6) veckor. Om inga invändningar (skriftliga eller via e-post) mot en rimlig förändring av specifikationen/ökning av ersättningen inkommer inom dessa sex (6) veckor anses förändringen av specifikationen/ökning av ersättningen vara accepterad, såvida användaren har fått kännedom om denna rättsliga konsekvens i samband med informationen om denna förändring. Om användaren motsätter sig förändringar av specifikationen/ökningen av ersättningen, har MAN T&B gentemot användaren omedelbar uppsägningsrätt av tjänstevillkoren. Dessutom kan användaren när som helst säga upp tjänstevillkoren och avaktivera sin registrering för MAN ServiceCare-tjänsten på RIO-plattformen.

 5. Garanti och ansvar

  1. Garanti

   1. Användaren meddelar omedelbart MAN T&B om eventuella brister i tjänsterna. MAN T&B kommer att avhjälpa brister i tjänsterna inom rimlig tid. Om det två (2) gånger inom rimlig tid inte går att avhjälpa en brist, har användaren rätt till en extraordinär uppsägning av dessa tjänstevillkor.

    Övriga anspråk från användaren regleras av punkt 5.2.

   2. Anspråk gällande fel där användaren själv eller någon av dennes medhjälpare eller agenter har orsakat felet godkänns inte.

  2. Ansvar

   MAN T&B är ansvariga för skador som beror på uppsåt eller grov vårdslöshet hos MAN T&B eller dess medhjälpare eller agenter.

   För skador som orsakats genom försummelse från MAN T&B:s sida eller som orsakats av deras agenter, ansvarar MAN T&B endast vid åsidosättande av kardinalplikt. Huvudförpliktelser är väsentliga avtalsskyldigheter som möjliggör att avtalet kan genomföras korrekt och vars uppfyllelse användaren har litat på och hade rätt att lita på.

   Vid ringa vårdslöshet avseende brott mot sådan huvudförpliktelse ansvarar TBDS endast för förutsebara och typiska skador, högst dock för skadebelopp motsvarande 100% av kundens årliga avgift.

   I övrigt är ansvar uteslutet för MAN T&B för enkel försummelse.

   Om en tjänst tillhandahålls kostnadsfritt gäller: Vid ringa försummelse när det gäller skada av sådana kardinalplikter, har MAN T&B övervägt att endast helt kostnadsbefria tjänsten vid tillämpning av den noggrannhet, som MAN T&B brukar tillämpa i sina egna angelägenheter.

  3. Övriga undantag

   MAN T&B ansvarar inte för att användarens fordon, för vilka tjänsterna tillhandahålls, är i ett tillfredsställande skick. Tjänsterna utgör endast ett stöd för användaren. Ansvaret för att regler följs och för användningen av fordonet liksom dess skick ligger på ägaren eller föraren. Tillhandahållandet av RIO Boxar och/eller RIO-försändningsenheter och/eller TBM2 omfattas inte av dessa tjänstevillkor. Enligt dessa tjänstevillkor ges därför ingen garanti och/eller någon ansvarsförpliktelse.

   1. Följaktligen lämnas i dessa tjänstevillkor inte heller någon garanti och/eller ansvar för bristfälliga tjänster (särskilt för utelämnade eller felaktiga uppgifter) och/eller för skador som beror på felfunktioner och/eller fel på fordon, RIO-boxar och/eller RIO-försändningsenheter och/eller på TBM2 och/eller på felaktig datainmatning av användaren.

   2. Följaktligen ges ingen garanti och/eller någon ansvarsförpliktelse i dessa tjänstevillkor om användaren av någon anledning missat information om kommande underhåll eller en eventuell incident som föranlett en skada och användaren därmed har lidit skada.

 6. Löptid och uppsägning

  1. Löptid
   Dessa tjänstevillkor kan avtalas med obestämd tid eller för en fast löptid (12 eller 36 månader). Användaren väljer löptiden vid beställningen på RIO Marketplace.

  2. Uppsägning

   1. Om dessa tjänstevillkor har avtalats med obestämd löptid kan användaren när som helst säga upp dessa tjänstevillkor på normalt sätt utan någon uppsägningstid gentemot MAN T&B; en uppsägning kan även ske genom att användaren avaktiverar på RIO-plattformen. MAN T&B kan säga upp tjänstevillkoren på normalt sätt, förutsatt att en obestämd löptid har avtalats, med en uppsägningstid på tre (3) månader till slutet av månaden.

   2. Om dessa tjänstevillkor har avtalats för en fast löptid, har användaren inte rätt att säga upp dessa tjänstevillkor på normalt sätt under användningstiden. Även en avaktivering på RIO-plattformen fråntar inte användaren dennes betalningsskyldighet gentemot MAN T&B. 

   3. Rätten till uppsägning av sakligt grundad orsak förblir opåverkad för båda parter. Viktiga skäl för en extraordinär uppsägning från användarens sida är särskilt om ett fordon avyttras, till vilket en digital tjänst med aktivt bestämd och fast löptid har kopplats, eller om fordonet på annat sätt byter ägare eller har varit avställt under mer än sex (6) månader. Användarens betalningsskyldighet består tills bevis på skäl till uppsägningen uppvisas. Behandlingen av uppsägningen kan ta upp till tre (3) arbetsdagar.

   4. Uppsägning av dessa tjänstevillkor, oavsett orsak, påverkar inte RIO-plattformens villkor eller andra tjänstevillkor som gäller andra MAN T&B-tjänster. En uppsägning av RIO-plattformsvillkoren, oavsett orsak, avslutar på samma gång även föreliggande tjänstevillkor, förutsatt att dessa avtalats för en obestämd löptid. Vid avtal med fast löptid gäller punkt 6.2.2.

    Tillhandahållandet av MAN T&B-tjänster enligt de föreliggande tjänstevillkoren är kopplad till avslutning och fortsättning av tjänstevillkoren för RIO-plattformen. 

   5. Viktig information för kunder med TBM2-fordon:
    Efter slutförd avaktivering av MAN ServiceCare i RIO-portalen kan samma fordon inte återaktiveras för MAN TeleMatics. För tjänsten MAN ServiceCare M måste man förutom tjänstevillkoren för RIO-plattformen även ingå och förlänga tjänstevillkoren för Man Bridge.

  3. Radering av uppgifter

   MAN T&B förbinder sig att radera användarens datahistorik efter en karenstid på trettio (30) dagar efter att dessa tjänstevillkor har avslutats. Karenstidens funktion är att att förhindra en oåterkallelig dataförlust av av insamlade historiska uppgifter i händelse att användaren skulle säga upp en tjänst av misstag.
 7. Sekretess

  1. MAN T&B och användaren åtar sig att bevara sekretessen med avseende på den andres konfidentiella information och endast använda den för att dessa tjänstevillkor ska kunna uppfyllas och efterlevas. Denna förpliktelse kvarstår efter uppsägning av detta avtal under en tidsperiod på (3) år.

  2. Sekretessklausulen i punkt 7 ovan gäller inte om den andra partens konfidentiella information (i) bevisligen redan var känd eller senare gjorts känd av tredje part vid tidpunkten för ingåendet av tjänstevillkoren, utan att detta bryter mot ett sekretessavtal, (ii) är offentligt känd vid ingåendet av tjänstevillkoren eller görs offentlig senare, om inte detta bryter mot detta serviceavtal, (iii) får användas av en part med föregående samtycke från den andra parten för något annat ändamål än dessa tjänstevillkor, eller (iv) måste offentliggöras enligt lag eller enligt domstol eller myndighet. I den utsträckning som det är tillåtet och möjligt, kommer den part som är skyldig att offentliggöra uppgifter i förväg informera den andra parten så att den har möjlighet att agera vad gäller offentliggörandet.

 8. Andra bestämmelser

  1. Viktig information för kunder med TBM2-fordon: Om man köper produkten ”MAN ServiceCare S”eller ”MAN ServiceCare M” tillsammans med produkten ”MAN Bridge” avslutas automatiskt ett befintligt MAN TeleMatics-avtal.

   Om det inte går att tillhandahålla-tjänster på grund av force majeure, är MAN T&B befriad från att tillhandahålla-tjänster så länge denna situation varar, förutsatt att MAN T&B har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika konsekvenserna av denna force majeure. Som force majeure ska uppfattas sådana händelser som ligger utanför MAN T&B:s möjligheter att påverka och som helt eller delvis hindrar MAN T & B från att uppfylla sina skyldigheter, som brandskador, översvämningar, strejker och lagliga lockouter, driftstörningar och eventuella störningar som inte beror på dina handlingar och officiella förelägganden. Här ingår också bortfall av RIO-plattformen på grund av force majeure.

   MAN T&B informerar omedelbart användaren om förekomst av force majeure liksom när den situationen upphört, och kommer att göra sitt bästa för att avhjälpa force majeure och begränsa dess effekter så långt som möjligt.

  2. Skulle enskilda bestämmelser i dessa tjänstevillkor helt eller delvis vara eller bli ogiltiga, ska det inte påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska parterna komma överens om en giltig bestämmelse, som enligt syftet kommer närmast den ogiltiga bestämmelsen. En lucka i dessa tjänstevillkor kommer sålunda att försvinna på ovanstående sätt.

  3. MAN T&B har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller förpliktelser enligt dessa tjänstevillkor till företag som är anknutna till MAN T&B i den mening som avses i 15 § och följande punkter i aktielagen. Vid fullständig överlåtelse av alla rättigheter och skyldigheter har användaren rätt att säga upp dessa tjänstevillkor.

  4. Utan föregående skriftligt samtycke från MAN T&B har användaren inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter som följer av dessa tjänstevillkor till tredje part.

  5. Ändringar av och tillägg till dessa tjänstevillkor måste ske skriftligen. Även ändring av kravet på skriftform kräver skriftlig form.

  6. Dessa tjänstevillkor finns i nationella språkversioner, varvid den tyska originalversionen i händelse av invändningar är normgivande och den text som gäller.

  7. För dessa tjänstevillkor ska endast förbundsrepubliken Tysklands lagar tillämpas (internationella lagvalsregler äger inte giltighet). I händelse av tvister som härrör från eller som uppstår i samband med dessa villkor gäller München som platsen för laga domstol.


Version: 19.09.2022