Allmänna affärsvillkor för appen Pocket Fleet

 1. Föremål
  1. Dessa tjänstevillkor reglerar rättsförhållandet mellan användaren av appen Pocket Fleet och TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer- 19-21, D-80807 München (”TBDS”)
  2. Pocket Fleet är en kostnadsfri applikation som förser användaren av appen med utvald information och utvalda funktioner från olika tjänster i ett format som är optimerat för användning på en liten mobil enhet (smarttelefon). Informationens och funktionernas omfattning beror på de avgiftsbelagda tjänsterna som beställs. Funktionerna kommer från följande tjänster: Geo och Timed. Användaren av denna mobilapplikation är samma användare som i webbapplikationen.
  3. Vid användning av Pocket Fleet ska de avgifter för telekommunikation som uppstår betalas av avtalsparten som har telekommunikationsavtalet för den mobila enheten.
 2. Registrering
  För att använda appen Pocket Fleet krävs det att användaren eller uppdragsgivaren:
  • har registrerat sig som kund på RIO-plattformen och
  • har registrerat fordon och förare på RIO-plattformen.
 3. Tjänstens omfattning
  Pocket Fleet möjliggör mobiloptimerad åtkomst till utvald information och utvalda funktioner i tjänsterna Geo och Timed, förutsatt att villkoren för användning enligt punkt 2 har uppfyllts. Omfattningen av de ovannämnda tjänsterna är begränsad i mobilapplikationen, se produktspecifikationen för appen Pocket Fleet.
 4. Användning och tekniska krav
  1. Pocket Fleet får endast användas inom ramen för den avsedda funktionsomfattningen och för det avsedda syftet. Det är i synnerhet förbjudet för användaren att
   1. Modifiera Pocket Fleet på ett sätt som kan påverka dess funktion.
   2. Använda Pocket Fleet för att sprida information som strider mot gällande lagstiftning och allmän moral. Användaren får i synnerhet inte uppmana till brott eller sprida material som är diskriminerande, rasistiskt, våldsförhärligande, pornografiskt eller integritetskränkande.
  2. TBDS förbehåller sig rätten att stänga av användaren från fortsatt användning av Pocket Fleet och radera material som spridits av användaren om denne bryter mot dessa villkor. Användaren friskriver härmed TBDS från alla anspråk från tredje part som uppstår på grund av att användaren har brutit mot dessa tjänstevillkor.
  3. För att kunna använda Pocket Fleet krävs en iOS- eller Android-smarttelefon med uppdaterat operativsystem.
 5. Rättigheter till innehåll
  Allt innehåll som användaren anger i Pocket Fleet tillhör användaren. Användaren ansvarar för att det material denne skapar inte kränker någon tredje parts rättigheter.
 6. Programvara
  1. Användaren godkänner att användningen av Pocket Fleet medför att den programvara som appen bygger på då och då kan hämta och installera tillägg, uppdateringar och ytterligare funktioner från TBDS för att förbättra och vidareutveckla programvaran.
  2. Användaren får inte ändra någon källkod som tillhör TBDS, skapa nya program som bygger på denna kod, dekompilera den eller på annat sätt försöka extrahera den.
  3. En översikt över de licenser som används för tjänsten finns i appen under Inställningar > Licenser.
 7. Ändringar
  1. TBDS ska i god tid meddela användaren om planerade ändringar av dessa tjänstevillkor så att användaren kan besluta om denne vill fortsätta använda Pocket Fleet med de förändrade villkoren och i sådana fall ge sitt medgivande till dessa ändringar.
  2. Om användaren inte godkänner ändringarna av dessa tjänstevillkor får användaren inte fortsätta använda Pocket Fleet.
 8. Ansvar
  TBDS är ansvariga för avtalsrättsligt och utomobligatoriskt skadeståndsansvar i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet i enlighet med rättsliga bestämmelser.

  Såvida det är tillåtet enligt lag har TBDS endast skadeståndsansvar vid överträdelse av en avtalsskyldighet som endast kan uppfyllas såvida avtalet har fullgjorts på ett korrekt sätt och vars fullgörande användaren kontinuerligt har kunnat lita på (kardinalplikter) och då endast begränsat till ersättning för förutsebara och avtalstypiska samt direkta skador. Ansvar för indirekta skador är uteslutet.
 9. Avslutande
  Användaren har rätt att när som helst sluta använda Pocket Fleet. Om användaren bryter mot dessa användningsvillkor har TBDS rätt att när som helst stänga av användaren från fortsatt användning av Pocket Fleet med omedelbar verkan.
 10. Tillämplig lag, jurisdiktion
  Lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland tillämpas, med uteslutande av internationella köplagen. Om användaren ska betraktas som konsument gäller lagstiftningen i dennes hemland, såvida den är tvingande och mer fördelaktig för användaren.

  Jurisdiktion är München.
 11. Övrigt
  1. Ändringar av och tillägg till dessa tjänstevillkor måste ske skriftligen. Även ändring av kravet på skriftform kräver skriftlig form.
  2. Dessa tjänstevillkor finns i nationella språkversioner, varvid den tyska originalversionen i händelse av invändningar är normgivande och den text som gäller.
 12. Anvisningar
  En mobil enhet som inte sitter fast eller inte är ordentligt fastsatt kan slungas iväg genom fordonskupén och orsaka personskador vid en plötslig manöver eller inbromsning eller vid en olycka. Se därför till att alltid förvara din mobila enhet på en säker plats eller sätta fast den ordentligt och utanför området där krockkudden vecklar ut sig.

  Att använda mobilapplikationer under körningen kan distrahera dig från trafiken och innebära en ökad olycksrisk.

  Läs bruksanvisningen till din mobila enhet.

Version: 19.09.2022