partner

IDHA Connect

Používate už službu IDHA Online Service od spoločnosti IDHA Sweden AB? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti IDHA Sweden AB a predplatenie služby Compliant.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

Ponuka od externého partnera