partner

fleet.tech Connect

Вече използвате телематичните системи за оптимизация на разходите на fleet.tech by LOSTnFOUND? Благодарение на fleet.tech Connect можете да събирате и преглеждате всички данни за превозните средства на Вашия смесен автомобилен парк на платформата RIO – изцяло без дооборудване на хардуер.

Повече информация относно специалните начални пакети ще откриете тук.

Оферта на външен партньор