1. Általános információk

a) Adatvédelmi tudnivalók

Személyes adatainak a kezelése során az Ön személyiségi jogainak a védelme fontos szempont a TB Digital Services GmbH (TBDS) számára. A TBDS a TRATON SE leányvállalata. A weboldalunk látogatása során összegyűjtött személyes adatokat annak az országnak a törvényi rendelkezései szerint kezeljük, amelyben az adatkezelésért felelős szerv telephelye található. Ezen felül a TB Digital Services GmbH egy kötelező érvényű irányelv keretében elkötelezte magát a személyes adatok átfogó és egységes védelme mellett. Ennek következtében a TB Digital Services GmbH cégen belül globálisan garantált az a biztonsági szint, amely hasonló a németországihoz és az Európai Unió országain belüliekhez.

Ezen felül a munkatársainkat titoktartás és az átadott személyes adatok védelme kötelezi.

b) Adatkezelő hely és kapcsolattartó személy

Az adatvédelmi törvény értelmében az adatkezelő hely a TBDS.
Általános és adatvédelmi kérdésekben forduljon e-mailben az illetékes kapcsolattartóhoz: datenschutz@rio.cloud

Vagy használja a szokásos postai lehetőséget:

TB Digital Services GmbH
Adatvédelmi megbízott
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése

a) Célhoz kötöttség és jogi alap
A TB Digital Services GmbH (TBDS) az Ön személyes adatait az Önnel fennálló vagy előkészítés alatt álló szerződéses jogviszony keretében dolgozza fel és kezeli. Ebben az összefüggésben az Ön személyes adatai különböző feldolgozási tevékenységek keretében különböző célokból kerülnek feldolgozásra.

b) Adatforrások
Az Ön személyes adatait rendszerint közvetlenül a fennálló, ill. előkészítés alatt álló szerződéses jogviszony keretében gyűjtjük.

c) Adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége
A szerződéses jogviszonyhoz szükséges személyes adatokat a felelősnek rendelkezésre kell bocsátania. A rendelkezésre bocsátás nélkül a TB Digital Services GmbH (TBDS) a törvényi kötelezettségeit nem tudja teljesíteni és a szerződéses jogviszonyt nem tudja létrehozni.

d) A feldolgozási tevékenységek célhoz kötöttsége
A következőkben áttekintést adunk feldolgozási tevékenységeink célhoz kötöttségéről:

e) Szolgáltatások és anyagok leírása
Kérdések elküldése, külső ajánlatok bekérése, az ajánlatok kereskedelmi ellenőrzése és teljességének ellenőrzése, tárgyalások levezetése.

f) Megrendelés lebonyolítása (anyag, szolgáltatások)
Megrendelés beírása, feladása, elküldése és követése a rendszerben.

g) Beszállítók gondozása
Kommunikáció a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérdések, ill. igények megválaszolása, hiány- és kockázatkezelés.

h) Beszerzés-ellenőrzés és szolgáltatók irányítása
Fizetés a szállítóknak.

i) Törvényi kötelezettségek teljesítése
Megőrzési kötelezettségek betartása, megfelelőségi igények biztosítása ellenőrzési folyamatokkal (pl. megfelelőségi szűrés, pénzmosás, figyelmeztetések jogsértésekre, belső ellenőrző rendszer (IKS) és más megfigyelő rendszerek működtetése az üzleti folyamatok előírásszerűségének biztosítása érdekében

A feldolgozott adatok a következő adatkategóriákba sorolhatók:

 • Szakmai kapcsolattartási és (munkával kapcsolatos) szervezeti adatok
 • IT használati adatok
 • Személyes és szakmai körülmények és jellemzők adatai
 • Bonitás- és bankadatok
 • Szerződésadatok

Az előbb említett feldolgozási tevékenységeket a következő jogi alapok teszik jogszerűvé:

 • Hozzájárulás egy vagy több meghatározott célhoz (GDPR 6. cikkely 1. szakasz a pontja)
 • Szerződés vagy szerződéstervezet teljesítése (GDPR 6. cikkely 1. szakasz b pontja)
 • Törvényi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikkely 1. szakasz c pontja)
 • Érdekek mérlegelése (GDPR 6. cikkely 1. szakasz f pontja)
  • Mértékadó és méltányos kapcsolat fenntartása a felelősök és az érintettek között
  • Csalás megakadályozása
  • Közvetlen reklám
  • Adatok átadása egy vállalatcsoporton belül belső kezelési célokból (ügyfél- és munkavállalói adatokat is beleértve)

3. Személyes adatok továbbadása

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait más szerveknek is átadhatjuk: Ha személyes adatai továbbadása a szerződéses viszony teljesítéséhez vagy létrehozásához szükséges. Ha személyes adatai továbbadása általunk megbízott szolgáltatóknak a megbízások feldolgozása keretében. Az Ön törzs- és ügyféladatainak továbbadására az aktuális adatkészlet biztosítása és bonitásellenőrzés céljából kerülhet sor. Ehhez az adatkészlethez a TB Digital Services GmbH (TBDS) más közeli vállalatai is hozzáférhetnek. Ha a személyes adatai továbbadására nemzeti törvényi előírások betartása érdekében vagyunk kötelesek, pl. pénzügyi hatóságoknak, bíróságoknak, könyvvizsgálóknak, akkor ezt a kötelezettségünket teljesítjük.

4. Adattárolás és törlés

Az Ön személyes adatait alapvetően akkor töröljük, ha azokra az előbb említett célokhoz már nincs szükség. Személyes adatait addig tároljuk, amíg ez törvényi kötelezettségünk, vagy amíg a törvény szerinti elévülési idő letelik. Ez rendszerint törvényi igazolási és megőrzési kötelezettségekkel függ össze, amelyeket többek között a polgári törvénykönyv (BGB), a kereskedelmi törvénykönyv (HGB) vagy az adórendelet (AO) szabályoz. Ezen túlmenően tárolás csak akkor történik, ha további törvényi vagy szerződéses tárolási kötelezettség áll fenn.

5. Az Önt megillető jogok

Az Ön adataira vonatkozó tájékoztatás és az adatok helyesbítésére vonatkozó jog érvényesítése mellett, amennyiben nem állnak fenn ezzel ellentétes törvényi szabályozások, jogosult kérni az adatai törlését, valamint visszavonni hozzájárulását a feldolgozáshoz, illetve korlátozni adatai feldolgozását. Továbbá megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is. Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján gyűjtjük és kezeljük, ezen felül az is jogában áll, hogy a hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján, a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét. Amennyiben szükséges, hitelesítenünk kell a személyét, mielőtt a kérelmét fel tudjuk dolgozni. Amennyiben az adatok helyességére és aktualitására irányuló törekvésünk ellenére téves információk lennének tárolva, azokat megfelelő utasításra helyesbíteni fogjuk. Panasz esetén lehetősége van az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni.

6. Automatikus döntéshozatal

Az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk 1. és 4. bek. értelmében nem áll fenn automatizált döntéshozatal esete.

7. Biztonság

Az Ön adatait a TB Digital Services GmbH (TBDS) műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések útján védi, hogy megelőzze azok véletlenszerű vagy szándékos manipulációját, elvesztését, megsemmisülését vagy illetéktelen személy általi hozzáférését.

A biztonsági intézkedéseinket, mint pl. az adatok titkosítását, a technológiai fejlődésnek megfelelően rendszeresen fejlesztjük.

Készült: 2021. június.