1. Vispārīga informācija

a) Norādījumi par datu aizsardzību

Personas datu apstrādes procesā TB Digital Services GmbH (TBDS) ir svarīga jūsu privātuma tiesību aizsardzība. TBDS ir TRATON SE meitasuzņēmums. Personas datus, kas tiek iegūti mūsu vietnes apmeklējuma laikā, mēs apstrādājam saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā atrodas par datu apstrādi atbildīgā struktūra. Papildus tam uzņēmums TB Digital Services GmbH ir apņēmies ievērot saistošas vadlīnijas, lai nodrošinātu personas datu visaptverošu un vienotu aizsardzību. Tādējādi uzņēmuma TB Digital Services GmbH ietvaros visā pasaulē tiek nodrošināts datu aizsardzības līmenis, kas atbilst datu aizsardzības prasībām Vācijā un Eiropas Savienībā.

Tāpat mūsu darbinieki tiek informēti par savu pienākumu ievērot konfidencialitāti un viņu rīcībā esošo personas datu aizsardzību.

b) Atbildīgā struktūra un kontaktpersona

Datu aizsardzības tiesību izpratnē par jūsu datiem atbildīgā struktūra ir TBDS.
Ja jums ir vispārīgi vai ar datu aizsardzību saistīti jautājumi, sazinieties ar attiecīgo kontaktpersonu pa e-pastu: datenschutz@rio.cloud

Varat sazināties arī ar pasta starpniecību:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Informācija par vakancēm RIO

a) Karjeras lapa
Ar šiem datu aizsardzības noteikumiem mēs informējam jūs, kādi personas dati tiek vākti, apstrādāti un izmantoti, apmeklējot mūsu karjeras lapu.

„Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, it īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piem., minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Karjeras lapa ir paredzēta, lai sniegtu informāciju par vakancēm uzņēmumā TBDS.

b) Vispārīgas informācijas iegūšana
Brīdī, kad apmeklējat mūsu karjeras lapu, automātiski tiek iegūta vispārīga informācija. Tā ietver informāciju, piem., par izmantoto tīmekļa pārlūku, operētājsistēmu, jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukumu u. c. Tā ir vispārīga informācija, pēc kuras nav iespējams jūs identificēt. Šādi dati tiek ģenerēti ikreiz, kad piekļūstat jebkurai tīmekļa vietnei. Šajā gadījumā runa nav par karjeras lapas specifisku funkciju. Šāda informācija tiek vākta tikai anonimizētā veidā, un mēs to izvērtējam statistiski. Jo labāk izpratīsim jūsu vēlmes, jo ātrāk jūs mūsu tīmekļa vietnēs varēsiet atrast nepieciešamo informāciju. Plašāku un detalizētāku informāciju skatiet mūsu datu aizsardzības lapā.

c) Persona datu vākšana un apstrāde
Personas dati tiek vākti tikai tad, ja jūs pats tos nododat mūsu rīcībā, piemēram, kad reģistrējaties.

d) Drošība
TBDS veic tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus un nepieļautu nejaušas vai apzinātas datu manipulācijas, zudumus, sabojāšanu vai citu personu neatļautu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi, piem., datu šifrēšana, regulāri tiek uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

e) Saites uz citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm
Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm. Saites ievietošanas brīdī TBDS ir pārliecinājies, ka tiešā veidā savienotajās saitēs nav nelegāla satura. Tomēr TBDS nekādi nevar ietekmēt un kontrolēt savienoto lapu saturu. Tāpēc TBDS neuzņemas nekādu atbildību par savienoto lapu saturu, kas mainīts pēc saites ievietošanas. Šī privātuma politika nav spēkā citu pakalpojuma sniedzēju saistītajām tīmekļa vietnēm.

f) Sīkdatnes
Informāciju par izmantotajām sīkdatnēm jūs atradīsiet mūsu sīkdatņu lapā.

3. Informācija par pieteikšanās procesu vakancēm RIO

a) Vakances un pieteikumi
Lai tikai iegūtu informāciju par vakancēm, jums nav jānorāda personas dati. Tiek ievākti tikai 2. b punktā norādītie dati.

Karjeras lapā var iegūt pārskatu par aktuālajām vakancēm. Šeit jūs varat izvēlēties konkrētu darba piedāvājumu, lai tiktu atvērts attiecīgā piedāvājuma apraksts, kuru var arī lejupielādēt pdf. dokumenta formā.

Ja vēlaties pieteikt savu kandidatūru vai nosūtīt pieteikumu, skatiet informāciju attiecīgajā darba sludinājumā.

Ja savus pieteikuma dokumentus vēlaties sūtīt pa e-pastu, izmantojiet e-pasta adresi people@rio.cloud.

Kad mēs saņemam jūsu pieteikuma dokumentus, mēs pieņemam, ka esat iepazinies ar datu aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz pieteikšanās procesu vakancēm RIO.

b) Apstrādes juridiskais pamats
Datu vākšanas un apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešamība uzņēmumam TBDS izmantot jūsu datus, lai pieņemtu lēmumu par darba attiecību pamatojumu (Vācijas Datu aizsardzības likuma (BDSG) 26. panta 1. punkta 1. teikums).

c) Personas datu izmantošanas un tālāknodošanas nolūks
Jūsu profila un pieteikšanās datus mēs izmantojam tikai atlases procedūrai saistībā ar vakanto vietu.

Jūsu datus var apskatīt arī saistīti uzņēmumi un ārējie pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina un tehniski apkalpo IT pamatpakalpojumus, piem., e-pasta lietojumprogrammas un datņu serverus. Ar šiem uzņēmumiem ir noslēgti datu aizsardzības līgumi, lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni.

d) Datu glabāšana un dzēšana
Jūsu pieteikuma dati ir vajadzīgi konkrētu, pārredzamu laika periodu, lai mēs varētu celt, īstenot vai aizstāvēt savas likumīgās prasības. Likumīgais pamats ir VDAR 17. panta 3. punkta e) apakšpunkts.

Lai vajadzības gadījumā varētu aizstāvēties, ja tiek izvirzītas nepamatotas prasības un zaudējumu atlīdzināšanas prasības, kas izriet no Vācijas Vispārīgā vienlīdzības tiesību likuma (Allgemeiner Gleichbehandlungsgesetz), pieteikuma dokumenti kādu laiku tiek glabāti arī vēl pēc atteikuma. Prasības, kas saistītas ar diskriminācijas aizlieguma pārkāpumiem pieteikšanās procesa ietvaros, saskaņā ar Vācijas Vispārīgā vienlīdzības tiesību likuma (AGG) 15. panta 4. punktu ir jāiesniedz divu mēnešu laikā pēc atteikuma saņemšanas. Prasība tiesā par kompensāciju, kas izriet no Vācijas Vispārīgā vienlīdzības tiesību likuma (AGG) 15. panta, atbilstoši Vācijas Darba tiesas likuma (ArbGG) 61.b panta 1. punktam ir jāiesniedz trīs mēnešu laikā pēc pretenzijas rakstiskas iesniegšanas.

Ņemot vērā to, ka iespējama kavēšanās, piem., ja atteikums nav saņemts laikā, jo persona nav bijusi sasniedzama, vai tiek izvirzītas prasības, pieteikuma datus mēs glabājam vēl divus mēnešus.

Līdz ar to pilnīga un neatgriezeniska saglabāto personas datu dzēšana notiek tikai sešus mēnešus pēc atteikuma nosūtīšanas kandidātam.

To kandidātu pieteikuma dati un dokumenti, kuri ir saņēmuši pozitīvu atbildi, tiek pievienoti personas lietai.

4. Jūsu tiesības

Līdzās tiesībām piekļūt saviem datiem un pieprasīt to labošanu jums ir tiesības, ja tas nav pretrunā ar likumiem, pieprasīt savu datu dzēšanu un ierobežot to apstrādi, kā arī iebilst pret savu datu apstrādi. Tāpat jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

Ja mēs apstrādājam un/vai nododam tālāk jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības savu piekrišanu arī atsaukt. Jūsu atsaukums neietekmē līdz atsaukšanas brīdim notikušās un jūsu apstiprinātās datu apstrādes likumību.

Lai atsauktu savu piekrišanu vai izmantotu savas tiesības, kas saistītas ar jūsu datiem, sūtiet e-pastu uz people@rio.cloud.

Sūdzību gadījumā ir iespēja vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Bavārijā tā ir Bavārijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde (BayLDA).

5. Atruna

Lai pielāgotos interneta nepārtrauktajai attīstībai, TBDS patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajos datu aizsardzības noteikumos, ievērojot datu aizsardzības prasības.

Dokuments sagatavots: 2021. jūnijs.