1. Vispārīga informācija

a) Norādījumi par datu aizsardzību

Personas datu apstrādes procesā TB Digital Services GmbH (TBDS) ir svarīga jūsu privātuma tiesību aizsardzība. TBDS ir TRATON SE meitasuzņēmums. Personas datus, kas tiek iegūti mūsu vietnes apmeklējuma laikā, mēs apstrādājam saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā atrodas par datu apstrādi atbildīgā struktūra. Papildus tam uzņēmums TB Digital Services GmbH ir apņēmies ievērot saistošas vadlīnijas, lai nodrošinātu personas datu visaptverošu un vienotu aizsardzību. Tādējādi uzņēmuma TB Digital Services GmbH ietvaros visā pasaulē tiek nodrošināts datu aizsardzības līmenis, kas atbilst datu aizsardzības prasībām Vācijā un Eiropas Savienībā.

Tāpat mūsu darbinieki tiek informēti par savu pienākumu ievērot konfidencialitāti un viņu rīcībā esošo personas datu aizsardzību.

b) Atbildīgā struktūra un kontaktpersona

Datu aizsardzības tiesību izpratnē par jūsu datiem atbildīgā struktūra ir TBDS.
Ja jums ir vispārīgi vai ar datu aizsardzību saistīti jautājumi, sazinieties ar attiecīgo kontaktpersonu pa e-pastu: datenschutz@rio.cloud

Varat sazināties arī ar pasta starpniecību:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Persona datu vākšana un apstrāde

a) Nolūks un juridiskais pamats
TB Digital Services GmbH (TBDS) apstrādā jūsu personas datus, lai īstenotu un administrētu līgumattiecības, kas ar jums jau pastāv vai tiek plānotas. Saistībā ar iepriekš minēto jūsu personas dati dažāda veida apstrādes darbību ietvaros tiek apstrādāti dažādiem nolūkiem.

b) Datu avoti
Jūsu personas dati parasti tiek ievākti tieši no jums esošu vai plānotu līgumattiecību ietvaros.

c) Pienākums sniegt datus
Jums datu pārzinim ir jāsniedz personas dati, kas ir nepieciešami līgumattiecību īstenošanai. Ja šie dati netiek sniegti, TB Digital Services GmbH (TBDS) nevar izpildīt savus juridiskos pienākumus un uzsākt līgumattiecības.

d) Apstrādes darbību veikšanas nolūks
Tālāk ir redzams pārskats par mūsu veikto datu apstrādes darbību nolūku:

e) Pakalpojumu un materiālu piedāvājumu iepirkums
Pieprasījumu nosūtīšana, neizpildīto piedāvājumu pieprasīšana, piedāvājumu komerciālā pārbaude un pilnīguma pārbaude, sarunu vešana.

f) Pasūtījumu apstrāde (materiāli, pakalpojumi)
Pasūtījuma ievadīšana sistēmā, uzdošana, nosūtīšana un izsekošana.

g) Piegādātāju apkalpošana
Saziņa par produktiem un pakalpojumiem, atbildēšana un pieprasījumiem vai prasībām, vājo vietu un risku pārvaldība.

h) Sagādes kontrole un pakalpojumu sniedzēju pārvaldība
Piegādātāju skaitļi.

i) Juridisko pienākumu izpilde
glabāšanas pienākuma ievērošana, atbilstības prasību nodrošināšana saistībā ar pārbaudēm (piem., sankciju sarakstu pārbaude, naudas atmazgāšana, norādes par tiesību normu pārkāpumiem, iekšējās kontroles sistēmas (IKS) un citu monitoringu sistēmu uzturēšana, lai nodrošinātu darījumu procesu tiesiskumu).

Apstrādājamie dati tiek iedalīti šādās datu kategorijās:

 • Profesionālie kontakti un (darba) organizācijas dati
 • IT izmantošanas dati
 • Informācija par personīgiem/profesionāliem apstākļiem un iezīmēm
 • Maksātspējas un bankas dati
 • Līguma dati

Iepriekš minētajām apstrādes darbībām ir šāds juridiskais pamats:

 • piekrišana vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
 • līguma izpilde vai pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • juridisko pienākumu izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • leģitīmo interešu ievērošana (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
  • pastāv noteicoša un attiecīga saikne starp pārzini un datu subjektu;
  • krāpniecisku darbību novēršana;
  • tiešais mārketings;
  • datu sūtīšana uzņēmuma grupas ietvaros iekšējās pārvaldības nolūkos (ieskaitot klientu un darbinieku datus).

3. Personas datu nodošana tālāk

Atsevišķos gadījumos jūsu personas dati var tikt nodoti arī citām struktūrām: Ja jūsu personas datu tālāknodošana ir vajadzīga līgumattiecību izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas. Jūsu personas datus mēs nododam tālāk mūsu pilnvarotiem pakalpojumu sniedzējiem pasūtījumu apstrādes ietvaros. Jūsu pamatdati un kontaktinformācija tiek nodoti tālāk, lai nodrošinātu datubāzes aktualitāti un pārbaudītu maksātspēju. Šai datubāzei var piekļūt arī citi uzņēmumam TB Digital Services GmbH (TBDS) tuvu stāvoši uzņēmumi. Ja mums ir pienākums jūsu datus nodot tālāk, lai ievērotu attiecīgās valsts tiesību normas, piem., nodot tos finanšu institūcijām, tiesām, revidentiem, mēs šo pienākumu veicam.

4. Datu glabāšana un dzēšana

Jūsu personas datus mēs dzēšam, ja tie vairs nav vajadzīgi iepriekš minētajiem nolūkiem. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to nosaka likums, vai kamēr vēl nav beidzies likumā noteiktais glabāšanas termiņš. Glabāšanas ilgums ir balstīt uz Vācijas Civillikumā (BGB), Komerclikumā (HGB) vai Nodokļu un nodevu likumā (AO) noteikto apliecinošo dokumentu iesniegšanas un glabāšanas pienākumu. Ilgāka glabāšana notiek tikai tad, ja to pieprasa citi likumos un līgumos noteiktie uzglabāšanas pienākumi.

5. Jūsu tiesības

Līdzās tiesībām piekļūt saviem datiem un pieprasīt to labošanu jums ir tiesības, ja tas nav pretrunā ar likumiem, pieprasīt datu dzēšanu, kā arī tiesības iebilst pret savu datu apstrādi vai ierobežot par jums saglabāto datu apstrādi. Tāpat jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Ja mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir arī tiesības no attiecīgā brīža atsaukt savu piekrišanu. Jūsu atsaukums neietekmē līdz atsaukšanas brīdim notikušās un jūsu apstiprinātās datu apstrādes likumību. Ja nepieciešams, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte, pirms varam apstrādāt jūsu pieteikumus. Ja, neskatoties uz mūsu pūlēm saglabāt pareizus un aktuālus datus, ir saglabāta nepareiza informācija, mēs to varam izlabot pēc attiecīga norādījuma saņemšanas. Sūdzību gadījumā ir iespēja vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Automatizēta lēmumu pieņemšana saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 22. panta 1. un 4. punktu netiek veikta.

7. Drošība

TB Digital Services GmbH (TBDS) veic tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus un nepieļautu nejaušas vai apzinātas datu manipulācijas, zudumus, sabojāšanu vai citu personu neatļautu piekļuvi.

Mūsu drošības pasākumi, piem., datu šifrēšana, regulāri tiek uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Dokuments sagatavots: 2021. jūnijs