1. Algemene informatie

a) Informatie over gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijkheidsrechten bij het verwerken van persoonsgegevens is voor TB Digital Services GmbH (TBDS) van groot belang. TBDS is een dochtermaatschappij van TRATON SE. Wij verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie is gevestigd. Aanvullend heeft TB Digital Services GmbH zich door middel van een bindende richtlijn verplicht tot een uitgebreide en uniforme bescherming van persoonsgegevens. Hierdoor wordt binnen TB Digital Services GmbH wereldwijd een beschermingsniveau gewaarborgd dat vergelijkbaar is met het beschermingsniveau in Duitsland en de Europese Unie.

Bovendien zijn onze medewerkers verplicht tot geheimhouding en de bescherming van overgedragen persoonsgegevens.

b) Verantwoordelijke instantie en contactpersoon

De verantwoordelijke instantie als bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming voor uw gegevens is TBDS.
Neem bij algemene vragen en vragen over gegevensbescherming contact op met de bevoegde contactpersoon via e-mail: datenschutz@rio.cloud

Of per post:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Informatie over RIO-vacatures

a) De carrièrepagina
Met deze privacyverklaring geven wij informatie over welke evt. persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken als u onze Carrièrepagina bezoekt.

"Persoonsgegevens" zijn daarbij alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name door indeling bij een identificator zoals een naam, bij een identificatienummer, bij locatiegegevens, bij een online-identificator of bij een of meerdere bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken.

Het doel van de carrièrepagina is om u informatie te verschaffen over vacatures bij TBDS.

b) Registratie van algemene informatie
Als u de carrièrepagina bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie bevat bijv. de soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat. Bovendien worden deze gegevens ook gegenereerd bij het bezoek aan elke andere website op het internet. Het gaat hierbij dus niet om een specifieke functie van de carrièrepagina. Dit soort informatie wordt uitsluitend geanonimiseerd verzameld en door ons statistisch geëvalueerd. Hoe beter wij uw wensen begrijpen, des te sneller vindt u de gewenste informatie op onze internetpagina’s. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u op onze Pagina over gegevensbescherming.

c) Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ons deze uit eigen beweging ter beschikking stelt, bijv. in het kader van een registratie.

d) Veiligheid
Uw gegevens worden door TBDS in beginsel beschermd door middel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen, zoals de versleuteling van gegevens, worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling regelmatig verbeterd.

e) Links naar websites van andere aanbieders
Onze website kan links naar websites van andere aanbieders bevatten. Op het moment dat de links werden opgenomen, heeft TBDS zich ervan overtuigd dat de direct gelinkte websites vrij van illegale inhoud waren. TBDS heeft echter geen enkele invloed op de content van de gelinkte websites en kan deze niet doorlopend controleren. Daarom kan TBDS niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van de gelinkte websites die na het opnemen van de links is gewijzigd. Deze privacyverklaring geldt niet voor de gelinkte websites van andere aanbieders.

f) Cookies
Informatie over de gebruikte cookies vindt u op onze Cookiepagina.

3. Informatie over het RIO-sollicitatieproces

a) Vacatures en sollicitaties
Wanneer u alleen informatie wilt over vacatures, hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken. Alleen de onder punt 2b) genoemde gegevens worden geregistreerd.

Op de Carrièrepagina krijgt u een overzicht van de huidige vacatures. Hier kunt u de afzonderlijke vacatures selecteren om naar de concrete functiebeschrijving te gaan. Deze kunt u ook als pdf-document downloaden.

Informatie over het solliciteren naar een functie of het sturen van een open sollicitatie vindt u in de uitgeschreven vacatures.

Indien u ons per e-mail documenten voor een open sollicitatie wilt sturen, gebruik dan a.u.b. het e-mailadres people@rio.cloud.

Als wij uw sollicitatiedocumenten ontvangen, gaan wij ervan uit dat u kennis hebt genomen van deze bepalingen inzake gegevensbescherming, die gelden voor het RIO-sollicitatieproces.

b) Rechtsgrond van de verwerking
Rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van gegevens is het gebruik van uw gegevens door TBDS voor de beslissing over het tot stand brengen van een dienstverband met u (§ 26 lid 1 zin 1 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG)).

c) Doelbinding van het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens
Wij gebruiken uw profiel- en sollicitatiegegevens uitsluitend voor de selectieprocedure in het kader van de te vervullen vacature(s).

Uw gegevens kunnen ook worden ingezien door gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners die IT-basisdiensten, zoals e-mailapplicaties en bestandsservers, ter beschikking stellen en technisch exploiteren. Met deze ondernemingen zijn overeenkomsten m.b.t. gegevensbescherming gesloten om een hoog gegevensbeschermingsniveau te waarborgen.

d) Gegevensopslag en -wissing
Uw sollicitatiegegevens zijn voor een bepaalde, zeer overzichtelijke periode nodig, om de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen voor ons mogelijk te maken. Wij baseren ons daarbij op art. 17 lid 3 punt e) van de AVG.

Om zich indien nodig te kunnen verdedigen tegen ongegronde aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding vanuit de Duitse algemene wet inzake gelijke behandeling (AGG), worden sollicitatiedocumenten ook na afwijzing voor een bepaalde tijd bewaard. Aanspraken vanwege discriminatie in het kader van een sollicitatie moeten conform § 15 lid 4 AGG schriftelijk binnen twee maanden na ontvangst van de afwijzing geldend gemaakt worden. Een vordering tot schadevergoeding overeenkomstig § 15 AGG moet conform § 61b lid 1 van de Duitse wet inzake arbeidsrechtbanken (ArbGG) binnen drie maanden nadat de aanspraak schriftelijk geldend gemaakt is, worden ingediend.

Om rekening te houden met vertragingen, bijvoorbeeld door afwezigheid, bij de bezorging van afwijzingen en bij het indienen van aanspraken of vorderingen, bewaren wij gegevens van sollicitanten twee maanden langer.

De opgeslagen persoonsgegevens worden derhalve pas zes maanden na verzending van de afwijzing aan de sollicitant volledig en onherroepelijk gewist.

Bij sollicitanten die een toezegging ontvangen, worden de sollicitatiegegevens en -documenten onderdeel van het personeelsdossier.

4. Uw rechten

Naast het recht op inzage in de u betreffende gegevens en rectificatie van uw gegevens hebt u, voor zover wettelijke regelingen dit niet in de weg staan, ook het recht op wissing en beperking van de verwerking van uw gegevens alsmede een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Bovendien hebt u een recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens op grond van een toestemming verwerken en/of doorgeven, hebt u het recht de door u gegeven toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden, wordt niet aangetast door uw intrekking.

Om uw toestemming in te trekken of uw rechten met betrekking tot uw gegevens uit te oefenen, neemt u contact op met people@rio.cloud.

Bij klachten bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In Beieren is dit het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (afgekort BayLDA).

5. Voorbehoud

Om de voortdurende ontwikkeling van het internet te kunnen bijhouden, kan TBDS deze privacyverklaring te allen tijde met inachtneming van de richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming aanpassen.

Stand: Juni 2021.