1. Üldine teave

a) Märkused andmekaitse kohta

Teie isikuõiguste kaitsmine isikupõhiste andmete töötlemisel on ettevõtte TB Digital Services GmbH (TBDS) jaoks tähtis. TBDS on ettevõtte TRATON SE tütarettevõte. Me töötleme isikuandmeid, mida meie veebilehe külastamisel kogutakse, kooskõlas selle riigi õigusaktidest tulenevate nõuetega, kus asub andmetöötluse eest vastutav töötleja. Täiendavalt on ettevõte TB Digital Services GmbH siduva suunisega saanud kohustuse isikuandmete ulatuslikuks ja ühtseks kaitseks. Seeläbi tagatakse ettevõtte TB Digital Services GmbH raames kogu maailmas kaitsetase, mis on võrreldav Saksamaa ja Euroopa Liidu omaga.

Peale selle on meie töötajatel kohustus üle antud isikupõhiste andmetega seoses vaikida ja neid andmeid kaitsta.

b) Vastutav asutus ja kontaktisik

Andmekaitseõiguse mõistes teie andmete eest vastutav asutus on TBDS.
Üldiste ja andmekaitsealaste küsimustega pöörduge vastava kontaktisiku poole e-posti aadressil: datenschutz@rio.cloud

Või kasutage posti vahendust:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter (andmekaitseametnik)
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München, Saksamaa

2. Teave RIO ametikohtade kuulutuste kohta

a) Karjäärileht
Käesolevate andmekaitse juhistega teavitame me, milliseid võimalikke isikuandmeid me kogume, töötleme ja kasutame, kui te meie karjäärilehte külastate.

Isikupõhised andmed on sealjuures kõik andmed, mis seostuvad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. Tuvastatav on füüsiline isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt eelkõige mõne tunnuse, näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete, veebitunnuse või selle füüsilise isiku vähemalt ühe füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi eritunnuse alusel tuvastada.

Karjäärilehe eesmärk on anda teie käsutusse teavet vakantsetest ametikohtadest ettevõttes TBDS.

b) Üldise teabe registreerimine
Kui te pöördute karjäärilehele, siis registreeritakse automaatselt üldist laadi teave. See teave sisaldab nt veebibrauseri liiki, kasutatavat operatsioonisüsteemi, teie interneti teenustepakkuja domeeni nime ja muud sarnast. Sealjuures on tegemist üksnes selliste andmetega, mida ei ole võimalik teie isikuga seostada. Need andmed genereeritakse ka kõigi teiste internetis olevate veebisaitide külastamisel. Siinjuures ei ole seega tegemist karjäärilehe spetsiifilise funktsiooniga. Seda tüüpi andmeid kogutakse üksnes anonümiseeritult ja me analüüsime neid statistiliselt. Mida paremini me teie soove mõistame, seda kiiremini leiate te meie internetilehtedelt soovitud teabe. Täiendavat ja üksikasjalikumat teavet selle kohta leiate meie andmekaitselehelt.

c) Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Isikuandmeid kogutakse ainult siis, kui te need omal algatusel, nt registreerimise raames, meie käsutusse annate.

d) Turvalisus
Ettevõtte TBDS kaitseb teie andmid põhimõtteliselt tehniliste ja korralduslike turvameetmetega, selleks et vältida juhuslikke või tahtlikke manipulatsioone, kaotust, purustamist või volitamata isikute juurdepääsu. Meie turvameetmeid, nt andmete krüptimist, parandatakse tehnoloogilisest arengust olenevalt järjepidevalt.

e) Lingid teiste teenusepakkujate veebilehtedele
Meie veebileht võib sisaldada linke teiste teenusepakkujate veebilehtedele. TBDS on olnud lingi seadmise hetkel veendunud, et otseselt lingitud lehtedel pole illegaalset sisu. TBDS ei mõjuta kuidagi lingitud lehtede sisu ega saa seda pidevalt kontrollida. Seetõttu ei vastuta TBDS lingitud lehtede sisu eest, mida on pärast lingi seadmist muudetud. See andmekaitsedeklaratsioon ei kehti teiste pakkujate lingitud veebilehtedele.

f) Küpsised
Teabe kasutatud küpsiste kohta leiate meie küpsiste lehelt.

3. Teave RIO kandideerimisprotsessi kohta

a) Vabad ametikohad ja kandideerimised
Selleks et end üksnes vabadest ametikohtadest teavitada, ei pea te isikuandmeid esitama. Registreeritakse ainult punktis 2b) nimetatud andmed.

Karjäärilehe kaudu saate ülevaate hetkel vabadest ametikohtadest. Siin saate te valida välja üksikuid ametikohtade pakkumisi, selleks et jõuda konkreetse ametikoha kirjelduseni, mille te ka PDF-dokumendi kujul alla laadida saate.

Kui te soovite mingile ametikohale kandideerida või meile omaalgatusliku kandideerimisavalduse saata, siis leiate te selleks teabe väljakuulutatud ametikohtade kuulutustest.

Kui te peaksite tahtma meile omaalgatusliku kandideerimisdokumentatsiooni e-kirja teel saata, siis kasutage e-posti aadressi people@rio.cloud.

Kui me teie kandideerimisdokumentatsiooni saame, siis lähtume me sellest, et te olete need andmekaitsenõuded, mis RIO kandideerimisprotsessi kohta kehtivad, teadmiseks võtnud.

b) Töötlemise õiguslik alus
Õiguslikuks aluseks andmete kogumise ja töötlemise jaoks on teie andmete kasutamine ettevõtte TBDS poolt teiega töösuhte alustamise otsuse langetamiseks (Saksamaa föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG) § 26 lõike 1 lause 1).

c) Isikuandmete kasutamise ja edasiandmise eesmärgi piirang
Me kasutame teie profiili ja kandideerimisandmeid eranditult valikumenetluse jaoks täidetava(te) ametikoha (-kohtade) raames.

Teie andmed on nähtavad ka seotud ettevõtete ning väliste teenuseosutajate jaoks, kes IT baasteenuste, näiteks e-posti rakenduste ja failiserveri kasutamist võimaldavad ning neid tehniliselt käitavad. Nende ettevõtetega on sõlmitud andmekaitselepingud, et tagada kõrgel tasemel andmekaitse.

d) Andmete salvestamine ja kustutamine
Teie kandideerimisandmeid vajatakse konkreetse, väga selgelt väljatoodud ajavahemiku jaoks, selleks et võimaldada endale õigusnõuete jõustamist, täitmist või kaitsmist. Me toetume seejuures isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 17 lõike 3 punktile e.

Selleks et saaksime ennast vajaduse korral põhjendamatute nõuete ja Saksamaa üldisest võrdse kohtlemise seadusest (AGG) tulenevate kahju hüvitamise hagide vastu kaitsta, säilitatakse kandideerimisdokumentatsiooni ka teatud ajaks pärast äraütleva vastuse andmist. Nõuded diskrimineerimise keelu rikkumise tõttu kandideerimise raames peab vastavalt Saksamaa üldise võrdse kohtlemise seaduse (AGG) § 15 lõikele 4 jõustama kirjalikult kahe kuu pikkuse tähtaja kestel pärast tagasilükkava vastuse saabumist. Hagi hüvitise saamiseks vastavalt Saksamaa üldise võrdse kohtlemise seaduse (AGG) §-ile 15 peab vastavalt Saksamaa töökohtute seaduse (ArbGG) § 61b lõikele 1 esitama kolme kuu jooksul pärast seda, kui nõue on kirjalikult jõustatud.

Selleks et võtta arvesse nt puudumiste tõttu tekkinud viivitusi äraütlemiste kättetoimetamisel ja nõuete või hagide esitamisel, säilitame me kandidaatide andmeid veel täiendavad kaks kuud.

Seega toimub salvestatud isikuandmete täielik ja pöördumatu kustutamine alles kuus kuud pärast äraütlemise saatmist kandidaadile.

Kandidaatide puhul, kes heakskiidu saavad, saavad kandideerimisandmed ja -dokumentatsioon osaks personalitoimikust.

4. Teie õigused

Lisaks õigusele saada teavet teid puudutavate andmete kohta ja oma andmete parandamise õigusele on teil, juhul kui see ei ole vastuolus õigusaktides sätestatud normidega, ka õigus oma andmete kustutamisele ning nende töötlemise piiramisele ja õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Peale selle on teil ka õigus andmete ülekantavuse osas.

Juhul kui me teie isikuandmeid nõusoleku alusel töötleme ja/või edasi anname, on teil õigus enda antud nõusolek tagasi võtta. Tühistamine ei puuduta nõustumisest tühistamiseni toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Selleks et oma nõusolek tagasi võtta või oma andmetega seotud õigusi kasutada, pöörduge aadressil people@rio.cloud.

Kaebuste korral on võimalik pöörduda andmekaitse järelevalveameti poole. Baierimaal on selleks Baieri liidumaa andmekaitse järelevalve amet (das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, lühidalt BayLDA).

5. Tingimus

Selleks et interneti pideva arenguga kaasas käia, võib ettevõte TBDS käesolevaid andmekaitsejuhiseid igal ajal andmekaitse õiguslikke suuniseid arvesse võttes kohandada.

Seisuga: juuni 2021.