1. Üldine teave

a) Märkused andmekaitse kohta

Teie isikuõiguste kaitsmine isikupõhiste andmete töötlemisel on ettevõtte TB Digital Services GmbH (TBDS) jaoks tähtis. TBDS on ettevõtte TRATON SE tütarettevõte. Me töötleme isikuandmeid, mida meie veebilehe külastamisel kogutakse, kooskõlas selle riigi õigusaktidest tulenevate nõuetega, kus asub andmetöötluse eest vastutav töötleja. Täiendavalt on ettevõte TB Digital Services GmbH siduva suunisega saanud kohustuse isikuandmete ulatuslikuks ja ühtseks kaitseks. Seeläbi tagatakse ettevõtte TB Digital Services GmbH raames kogu maailmas kaitsetase, mis on võrreldav Saksamaa ja Euroopa Liidu omaga.

Peale selle on meie töötajatel kohustus üle antud isikupõhiste andmetega seoses vaikida ja neid andmeid kaitsta.

b) Vastutav asutus ja kontaktisik

Andmekaitseõiguse mõistes teie andmete eest vastutav asutus on TBDS.
Üldiste ja andmekaitsealaste küsimustega pöörduge vastava kontaktisiku poole e-posti aadressil: datenschutz@rio.cloud

Või kasutage posti vahendust:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter (andmekaitseametnik)
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München, Saksamaa

2. Isikupõhiste andmete kogumine ja töötlemine

a) Eesmärgi piirang ja õiguslik alus
Ettevõte TB Digital Services GmbH (TBDS) töötleb teie isikuandmeid, selleks et teiega olemasolevat või ettevalmistatavat lepingulist suhet korraldada ja hallata. Selles kontekstis töödeldakse teie isikuandmeid erinevate töötlemistoimingute raames erinevate eesmärkide tarbeks.

b) Andmeallikad
Teie isikuandmeid kogutakse reeglina otse teie käest olemasoleva või ettevalmistatava lepingulise suhte raames.

c) Kohustus andmete esitamiseks
Te peate esitama lepingulise suhte korraldamiseks vajalikud isikuandmed vastutavale töötlejale. Ilma nende esitamiseta ei saa ettevõte TB Digital Services GmbH (TBDS) õigusaktidega ettenähtud kohustusi täita ega lepingulisse suhtesse astuda.

d) Töötlemistoimingute sihtotstarve
Järgnevalt anname me teile ülevaate enda töötlemistoimingute sihtotstarvetest.

e) Teenuste ja materjali hankemenetlus
Päringute saatmine, puuduvate pakkumiste väljanõudmine, pakkumiste kaubanduslik audit ja täielikkuse kontroll, läbirääkimiste pidamine.

f) Tellimuste käsitlemine (materjal, teenused)
Tellimuse kirjutamine süsteemi, esitamine, saatmine ja jälgimine.

g) Tarnijate teenindamine
Kommunikatsioon seoses toodete või teenustega, päringutele või nõuetele vastamine, kitsaskohtade ja riskide haldamine.

h) Soetamiste revideerimine ja teenuseosutajate juhtimine
Arvud tarnijate kohta.

i) Õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmine
Säilitamiskohustustest kinnipidamine, vastavusnõuete tagamine audititoimingute abil (nt sanktsiooninimekirjade kontroll, rahapesu, viited õigusrikkumistele, sisemise kontrollsüsteemi (IKS) ja teiste jälgimissüsteemide käitamine äriprotsesside nõuetekohasuse tagamiseks).

Töödeldud andmed tuleb jaotada järgmisteks andmete kategooriateks.

 • Ametialased kontakt- ja (töö-) organisatsiooni andmed
 • IT kasutusandmed
 • Andmed isiklike/ametialaste suhete ja tunnuste kohta
 • Krediidireitingu ja panga andmed
 • Lepingu andmed

Ülalpool nimetatud töötlustoimingud on legitimeeritud järgnevate õiguslike aluste kaudu.

 • Nõusolek üheks või mitmeks konkreetseks eesmärgiks (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a)
 • Lepingu täitmine või lepingu ettevalmistamine (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt b)
 • Õiguslike kohustuste täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt c)
 • Huvide kaalumine (isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt f)
  • Asjakohase ning sobiva suhte olemasolu vastutava isiku ja asjaosaliste vahel
  • Pettuse takistamine
  • Otsereklaam
  • Andmete edastamine ettevõtete grupi raames sisemise halduse eesmärkidel (kaasa arvatud klientide ja teenistujate andmed)

3. Isikupõhiste andmete edastamine

Teie isikuandmeid võidakse teatud juhtudel ka teistele asutustele edasi anda. Kui teie isikuandmete edasiandmine on vajalik lepingulise suhte korraldamiseks või ettevalmistamiseks. Me anname teie isikuandmeid edasi ka tellimuste töötlemise raames meie käsundatud teenuseosutajatele. Teie baas- ja kontaktandmete edasiandmine toimub aktuaalse andmebaasi tagamiseks ja krediidivõime kontrolliks. Sellele andmebaasile võivad juurde pääseda ka teised ettevõttele TB Digital Services GmbH (TBDS) lähedalseisvad ettevõtted. Kui me oleme teie isikuandmete edasiandmiseks riigisisestest õigusaktidest kinnipidamiseks kohustatud, nt edastamiseks maksuhalduritele, kohtutele, audiitoritele, siis me täidame selle kohustuse.

4. Andmete salvestamine ja kustutamine

Põhimõtteliselt kustutame me teie isikuandmed niipea, kui need ülalpool nimetatud eesmärkideks enam vajalikud ei ole. Teie isikuandmed salvestatakse senikauaks, kuni me selleks õigusaktide kohaselt kohustatud oleme või kui õigusaktides ettenähtud aegumistähtajad veel kestavad. See tuleneb reeglipäraselt õiguslikest tõendamis- ja säilitamiskohustustest, mis on muu hulgas sätestatud Saksamaa tsiviilseadustikus (BGB), Saksamaa äriseadustikus (HGB) või Saksamaa maksuseadustikus (AO). Lisaks sellele toimub salvestamine, juhul kui on olemas täiendavad õigusaktidega ettenähtud või lepingulised säilitamiskohustused.

5. Teie õigused

Lisaks õigusele saada teavet teid puudutavate andmete kohta ja oma andmete parandamise õigusele on teil, juhul kui see ei ole vastuolus õigusaktides sätestatud normidega, ka õigus oma andmete kustutamisele ning õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele või õigus piirata oma andmete töötlemist. Peale selle on teil olemas ka andmete ülekandmise õigus. Kui me kogume ja töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, siis on teil lisaks ka õigus enda poolt antud nõusolek tulevikku edasiulatuva toimega tagasi võtta. Tühistamine ei puuduta nõustumisest tühistamiseni toimunud andmetöötluse õiguspärasust. Vajaduse korral peame teie isiku tuvastama, enne kui saame teie taotlusi töödelda. Kui meie pingutustest andmete õigsuse ja ajakohasuse osas peaks siiski salvestatama valed andmed, korrigeerime neid vastava märkuse saamise järel. Kaebuste korral on võimalik pöörduda andmekaitse järelevalveameti poole.

6. Automatiseeritud otsuste tegemine

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 22 lõigetele 1 ja 4 ei toimu automatiseeritud otsuste tegemist.

7. Turvalisus

Ettevõte TB Digital Services GmbH (TBDS) kaitseb teie andmeid tehniliste ja korralduslike turvameetmetega, selleks et takistada juhuslikku või tahtlikku manipulatsiooni, kaotust, purustamist või volitamata isikute juurdepääsu.

Meie turvameetmeid, nt andmete krüptimist, parandatakse tehnoloogilisest arengust olenevalt järjepidevalt.

Seisuga: juuni 2021.