1. Allmän information

a) Information om skydd av personuppgifter

Skyddet av dina personliga rättigheter vid behandling av personuppgifter är en viktig angelägenhet för TB Digital Services GmbH (TBDS) . TBDS är ett dotterbolag som tillhör TRATON SE. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in vid besök på vår webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i det land där den instans som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt säte. Utöver detta har TB Digital Services GmbH förbundit sig att följa en bindande riktlinje avseende ett omfattande och enhetligt skydd av personuppgifter. Detta garanterar en skyddsnivå inom TB Digital Services GmbH världen över som är jämförbar med den i Tyskland och Europeiska unionen.

Våra medarbetare har dessutom tystnadsplikt och är skyldiga att skydda sådana personuppgifter som överlåts till oss.

b) Ansvarig instans och kontaktperson

Det ansvariga organet i fråga om dataskyddslagar för dina uppgifter är TB Digital Services GmbH (TBDS).
För allmänna frågor och dataskyddsrelaterade frågor, vänligen kontakta ansvarig kontaktperson via e-post: datenschutz@rio.cloud

Eller via vanlig postgång:

TB Digital Services GmbH
Datatillsynsman
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Information om RIO-platsannonser

a) Jobbsidan
Med den här informationen om skydd av uppgifter redogör vi för vilka personuppgifter vi eventuellt samlar in, behandlar och använder om du väljer att besöka vår Jobbsida.

”Personuppgifter” är alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Syftet med jobbsidan är att presentera information om lediga tjänster inom TBDS.

b) Registrera allmänna uppgifter
När du kommer till jobbsidan registreras uppgifter av allmän karaktär automatiskt. Dessa uppgifter innefattar t.ex. typ av webbläsare, det operativsystem som används, internetoperatörens domännamn med mera. Detta är uteslutande uppgifter som inte kan användas för att identifiera dig som person. Sådana data genereras även när du besöker alla andra webbplatser på internet. Detta är alltså inte en specifik funktion för jobbsidan. Uppgifter av denna typ samlas endast in i anonymiserad form och används av oss för statistiska ändamål. Ju bättre förståelse vi har för dina önskemål, desto snabbare hittar du den information du söker på våra webbsidor. På vår sida om skydd av uppgifter kan du läs mer och få en utförligare beskrivning om detta.

c) Insamling och behandling av personuppgifter
Vi samlar endast in personuppgifter i den mån som du tillåter detta, exempelvis i samband med en registrering.

d) Säkerhet
Dina uppgifter skyddas i princip av TBDS med hjälp av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att undvika slumpmässig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstöring eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder, till exempel kryptering av data, förbättras löpande i enlighet med den tekniska utvecklingen.

e) Länkar till webbplatser och leverantörer
Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från andra leverantörer. Vid tidpunkten för länkningen kontrollerade TBDS att de direkt länkade webbplatserna var fria från olagligt innehåll. TBDS har dock inget inflytande över innehållet på länkade webbplatser och ingen möjlighet att kontinuerligt kontrollera dessa. TBDS tar därför inget ansvar för sådant innehåll på länkade webbplatser som har ändrats efter att länkningen gjordes. Denna information om skydd av uppgifter gäller inte länkade webbplatser från andra leverantörer.

f) Cookies
På vår Cookie-sida kan du läsa om hur vi använder cookies.

3. Information om RIO-ansökningsprocessen

a) Icke tillsatta tjänster och ansökningar
Om du bara är ute efter att få information om tjänster som inte är tillsatta behöver du inte lämna ut några personuppgifter. Vi registrerar endast de uppgifter som finns beskrivna under stycke 2b).

Via Jobbsidan får du en översikt över alla aktuella, lediga tjänster. Här kan du välja enskilda utlysta tjänster för att komma till den konkreta tjänstebeskrivningen, som du för övrigt även kan ladda ned i form av ett PDF-dokument.

Om du ansöker om en tjänst eller vill skicka en spontanansökan till oss hittar du information om detta i den ifrågavarande platsannonsen.

Om du vill skicka en spontanansökan till oss via e-post ber vi dig använda den här e-postadressen people@rio.cloud.

När vi har fått in dina ansökningshandlingar förutsätter vi att du känner till och har tagit del av de här bestämmelserna om skydd av uppgifter som gäller för RIO:s ansökningsprocess.

b) Rättslig grund för behandlingen
Den rättsliga grunden för att vi på TBDS samlar in och behandlar dina uppgifter är att vi använder uppgifterna TBDS för att besluta om en eventuell anställning (§ 26.1, mening 1 BDSG).

c) Ändamålsbegränsning av användning och vidarebefordran av personuppgifter
Vi använder endast dina profil- och ansökningsuppgifter för processen då vi väljer vem som ska tillsättas på en tjänst.

Även företag med koppling till oss samt externa leverantörer som tillhandahåller och sköter tekniken bakom bastjänster inom IT, som t.ex. e-postprogram och filservrar, har tillgång till dina uppgifter. Med dessa företag har vi slutit ett avtal om skydd av personuppgifter för att säkerställa en hög uppgiftsskyddsnivå.

d) Lagra och radera uppgifter
Vi behöver använda oss av dina ansökningsuppgifter under en viss, mycket överskådlig tid, så att vi kan göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Vi stöder oss i det här fallet på art. 17.3e i GDPR.

För att vi ska kunna försvara oss mot ogrundade anspråk och skadeståndsmål enligt den Allmänna likabehandlingslagen (AGG) lagras ansökningsdokumentation även en viss tid i händelse av avslag. Vid anspråk mot ett brott mot diskrimineringslagen i samband med en ansökan måste man enligt § 15.4 i AGG utöva sina rättigheter inom en tidsperiod på två månader efter att man mottagit avslaget. Vid anspråk på ersättning för skada enligt § 15 i AGG måste man enligt § 61b, stycke 1 i arbetsrättslagen (ArbGG) yrka på anspråket inom loppet av tre månader efter att man har inkommit med anspråket skriftligt.

Med tanke på att vi vill värja oss mot anspråk som görs gällande på grund av förseningar eller frånvaro vid upplysningen om avslaget eller vid överklagan eller då talan väcks lagrar vi dina ansökningsuppgifter i ytterligare två månader.

Detta betyder att lagrade personuppgifter blir fullständigt och oåterkalleligen raderade först efter sex månader efter att vi har skickat upplysningen om avslag till den sökande.

För sökande som får ett positivt besked blir ansökningsuppgifterna och underlagen en del av personaldokumentationen.

4. Dina rättigheter

Utöver din rätt att få tillgång till uppgifter som rör dig och att rätta dina personuppgifter har du också rätt till radering och att begränsa behandlingen av dina uppgifter samt rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter, såvida detta inte strider mot någon lagstiftning. Du har dessutom rätten till dataportabilitet.

Om vi samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du dessutom rätt att återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke och som har skett innan du återkallar ditt samtycke.

Om du vill återkalla ditt samtycke eller utöva dina rättigheter beträffande personuppgifterna är du välkommen att kontakta people@rio.cloud.

Vid klagomål finns möjligheten att vända sig till en tillsynsmyndighet för skydd av uppgifter. I Bayern utgörs denna av Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (i förkortad form BayLDA).

5. Förbehåll

För att följa internets ständiga utveckling kan TBDS när som helst anpassa denna information om skydd av uppgifter med hänsyn till den gällande dataskyddslagstiftningen.

Version: Juni 2021.