1. Allmän information

a) Information om skydd av personuppgifter

Skyddet av dina personliga rättigheter vid behandling av personuppgifter är en viktig angelägenhet för TB Digital Services GmbH (TBDS) . TBDS är ett dotterbolag som tillhör TRATON SE. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in vid besök på vår webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i det land där den instans som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt säte. Utöver detta har TB Digital Services GmbH förbundit sig att följa en bindande riktlinje avseende ett omfattande och enhetligt skydd av personuppgifter. Detta garanterar en skyddsnivå inom TB Digital Services GmbH världen över som är jämförbar med den i Tyskland och Europeiska unionen.

Våra medarbetare har dessutom tystnadsplikt och är skyldiga att skydda sådana personuppgifter som överlåts till oss.

b) Ansvarig instans och kontaktperson

Det ansvariga organet i fråga om dataskyddslagar för dina uppgifter är TB Digital Services GmbH (TBDS).
För allmänna frågor och dataskyddsrelaterade frågor, vänligen kontakta ansvarig kontaktperson via e-post: datenschutz@rio.cloud

Eller via vanlig postgång:

TB Digital Services GmbH
Datatillsynsman
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. Insamling och behandling av personuppgifter

a) Ändamålsbegränsning och rättslig grund
TB Digital Services GmbH (TBDS) behandlar dina personuppgifter för att fullgöra och hantera det befintliga eller kommande avtalsförhållanden med dig. I samband med detta behandlar vi dina personuppgifter inom ramen för olika behandlingsrelaterade aktiviteter för olika ändamål.

b) Uppgiftskällorna
Vi samlar i regel in dina personuppgifter direkt från dig inom ramen för det befintliga eller kommande avtalsförhållandet.

c) Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
De uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet är du skyldig att överlämna till den registeransvarige. Om TB Digital Services GmbH (TBDS) inte får tillgång till dessa uppgifter kan TBDS inte efterleva lagstadgade förpliktelser och inte ingå avtalet.

d) Ändamålet med behandlingen
Nedan presenterar vi en översikt över ändamålen med behandlingen av uppgifterna:

e) Utlysning av tjänster och material
Skicka förfrågningar, kräva in obetalda offerter, kommersiella kontroller och kontroller att offerter är fullständiga, föra förhandlingar.

f) Hantering av beställningar (material, tjänster)
Dokumentera, överlämna, leverera och spåra beställningar i systemet.

g) Leverantörssupport
Kommunikation om produkterna eller tjänsterna, svara på förfrågningar eller krav, hantering av flaskhalsar och risker.

h) Kontroll av införskaffande och styrning av tjänster
Betalning till leverantörer.

i) Uppfylla lagstadgade skyldigheter
Uppfylla skyldigheter om lagring, säkerställa att kraven på efterlevnad följs genom inspektioner (t.ex. genomgång av sanktioner, penningtvätt, information om lagbrott, drift av ett internt kontrollsystem (IKS) samt andra övervakningssystem för att säkerställa att handelsförfaranden genomförs på rätt sätt och enligt lag

De uppgifter som ska behandlas delas in i följande kategorier:

 • Yrkesrelaterad kontakt- och (arbets-)organisationsinformation
 • IT-användningsdata
 • Information om personliga/yrkesrelaterade förhållanden
 • Kredit- och bankuppgifter
 • Avtalsdata

Den ovanstående beskrivningen av uppgiftsbehandling är berättigad på grund av de nedanstående rättsliga grunderna:

 • Samtycke för ett eller flera ändamål (art. 6.1a i GDPR)
 • Fullgörande av avtalet eller för att upprätta avtalet (art. 6.1b i GDPR)
 • Genomförande av rättsliga åtaganden (art. 6.1c i GDPR)
 • Intresseavvägningar (art. 6.1f i GDPR
  • Finns det en relevant och rimlig relation mellan den ansvariga parten och den berörda parten
  • Förhindra bedrägeri
  • Direktreklam
  • Överföring av data i en koncern i interna administrativa syften (inbegripet uppgifter om kunder och medarbetare)

3. Vidarebefordran av personuppgifter

I vissa fall kan det hända att dina personuppgifter även vidarebefordras till andra instanser: När dina personuppgifter krävs för att upprätta eller fullgöra avtalsförhållandet. Vi vidarebefordra även dina personuppgifter till våra underleverantörer i samband med orderhanteringar. Din bas- och kontaktuppgifter vidarebefordras för att säkerställa att vi har aktuella uppgifter i databaser och för kreditprövningar. Även andra företag som har koppling till TB Digital Services GmbH (TBDS) har möjlighet att komma åt uppgifter från den här databasen. I de fall vi är skyldiga att vidarebefordra dina personuppgifter för att uppfylla nationella lagföreskrifter, t.ex. överföring till finansmyndigheter, domstolar eller revisorer uppfyller vi denna skyldighet.

4. Lagring och radering av uppgifter

I princip raderar vi dina personuppgifter så fort de inte behövs för att uppfylla de ovanstående ändamålen. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som vi är enligt lag skyldiga till detta eller om det fortfarande finns gällande preskriptionstider. Detta framgår i regel genom lagstadgade bokföringsskyldigheter, vilket bland annat regleras i civillagen, handelslagen eller skattelagen. Utöver detta sparas uppgifter endast om det föreligger ytterligare lagstadgade eller avtalsmässiga skyldigheter att lagra dem.

5. Dina rättigheter

Utöver din rätt att få tillgång till uppgifter som rör dig och att rätta dina personuppgifter har du dessutom rätt till radering och att begränsa behandlingen av dina uppgifter samt rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter, såvida detta inte strider mot någon lagstiftning. Du har dessutom rätt till dataportabilitet. Eftersom vi samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du dessutom rätt att återkalla ditt samtycke avseende framtida förhållanden. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke och som har skett innan du återkallar ditt samtycke. Vid behov måste vi verifiera din identitet innan vi kan behandla dina förfrågningar. Om vi skulle ha sparat felaktiga uppgifter trots våra ansträngningar att lagra korrekt och aktuell information kommer vi att rätta dessa på begäran. Vid klagomål finns möjligheten att vända sig till en tillsynsmyndighet för skydd av uppgifter.

6. Automatiserat beslutsfattande

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 punkt 1 och 4 i dataskyddsförordningen.

7. Säkerhet

Dina uppgifter skyddas av TB Digital Services GmbH (TBDS) med hjälp av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att undvika slumpmässig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstöring eller obehörig åtkomst.

Våra säkerhetsåtgärder, till exempel kryptering av data, förbättras löpande i enlighet med den tekniska utvecklingen.

Version: Juni 2021.